Jacques Rutten;     Nr 213.  06-10-1739    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 56

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Peter Trynes X Sophia Comans
 
In den naeme der heylige dryvuldigheyt amen.
Kondt ende kennelijck sij een ieder openbaer, dat in den jaere 1739 den 6 october voor mij onderss secris en getuygen sijn gecompareert Petrus Trynes als toekomende bruydegom, geassisteert bij sijnen broeder Wilm Trynes, ende Sophia Comans als toekomende bruyt, geassisteert bij Thomas Comans ende Thomas Jeucken als haere vrienden. Ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naeme des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen den voorss bruydegom en bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten afflijvigen ofte langhstlevende soude mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieder vrijen wille, gemaeckt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineeren ende sluyten dese contract ofte houwelijckxse voorwaerde, inder voegen ende manieren als volght:
Inden eersten is versproocken, aengaende de erffgoederen die de bruyt van haer moeder is verwachtende, dat haer kinderen in haeren ehstandt verweckt met Peter Claes, en de kinderen die sij bruydegom ende bruyt in desen houwelijck mochte komen te verwerven, in de erffgoederen van de bruyts moeder voorss een kinderen sullen wesen.
Ende bij aldien de bruyt geene lijffs erven in desen houwelijck quaeme te verwerven, sullen haere voorkinderen, naer haere afflijvigheyt haere moeders goederen erven ende behouden.
Verders is versproocken dat bij aldien de voorkinderen van de bruyt quaemen tot staet, dat ieder der selve kinderen sullen hebben uyt de gereede van den bruydegom ende bruyt thien pattacons. Ende bij aldien de dochter van den bruydegom met naeme Anne Marij Trynes tot staet komt, sal de selve hebben uyt de selve gereede dertigh pattacons.
Ende bij aldien in desen houwelijck kinderen verweckt worden, en int leven blijven, dan sullen de voorss kinderen geen uytsettinge hebben.
Welcke puncten ende artyculen hebben de voorss bruydegom en bruyt te samen en elck van hun besonder toegestaen het geene voorss is vast ende onverbrekelijck te houden ende te volbrengen. Aldus gedaen en gepasseert tot Helden, den 6 8ber 1739.
Des ter waerer oirkonde hebben bruydegom en bruyt en vrienden dese houwelijckse voorwaerde eygenhandigh onderteeckent. tot
Onderstont:  Peter Trynes;  dit ist merckt + van Sophia Comans eygenhandigh gestelt;  Wilm Trynes;  Thomas Comans;  Thomas Jeucken.
En was onderteeckent:  P. Jurgens  secris.
                            T'accordeert bij mij P. Jurgens  secretaris