Jacques Rutten;     Nr 212. 23-05-1739   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 54

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Jan Hendrickx X Jenneken Engels
 
In den naeme der heyliger dryvuldicheyt amen.
Kondt ende kennelijck sij een ieder openbaer, dat in den jaere ons heeren 1739 op den 23 dagh des maents Mey voor mij ondergess secretaris en getuygen sijn gecompareert Jan Hendrickx als toekomende bruydegom, geassisteert bij Jan Geven; ende Jenneken Engels als toekomende bruyt, geassisteert bij Engel Jeucken, als vrienden ende getuygen, ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naem des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen den voorss bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen vanden eersten afflijvigen ofte langhstlevende soude mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieder vrijen wille, gemaeckt gesloten ende geordineert, maecken, ordineeren ende sluyten dese contract ofte houwelijckse voorwaerde, in der voegen ende manieren als volght:
Alsoo den bruydegom voorss getrout is geweest met Thuniske Janssen, ende daer bij verweckt heeft dry kinderen welcke nu noch in leven sijn, soo [is] geordineert ende besloten, dat ieder der selver kinderen als de selve tot staet komen, sullen hebben tot een uytsettinge indien de selve int leven sijn, uyt de gereede goederen ofte mobiliŽn een bedde met sijn toebehoor. Item ieder een kyste met een nieuw kleedt, ende ieder thien ellen hembtdoeck. Ende dat den soon van dese dry kinderen indien sijnen vader eerst afflijvigh quaeme te worden, in plaetse van dese uytsettinge sal mogen kiesen het halve timmergereetschap. Verders dat de voorkinderen sullen hebben haer moeder salrs kleederen, ende verders dat tot haeren lijve heeft bestaen.
Ende bij aldien den bruydegom ende bruyt in desen toekomenden houwelijck kinderen komen te verwerven, sullen de hondert gulden gulden die de bruyt in desen houwelijck brenght, blijven aen de selve kinderen, tegens de uytsettinge van de voorkinderen.
Ende bij aldien de bruyt voor den bruydegom quaeme afflijvigh te worden, achterlaetende kinderen, sullen de voorkinderen ende naerkinderen gelijck sijn in de gereede goederen, (in marge: voorbehouden nochtans in sulcken val den bruydegom sijn recht tot de gereede goederen) ende sullen alsdan de voorkinderen geene uytsettinge hebben, soo als voor gespecificeert is. Ende aengaende de hondert gulden die de bruyt in desen houwelijck brenght, sullen alleen blijven voor de kinderen die in desen houwelijck soude mogen verweckt worden.
Hier is tussengevoegd:d/p (= de post) ende bij aldien de bruyt eerst afflijvigh quaeme te worden achterlaetende kinderen, sullen deselve kinderen oock profiteeren haer moeders kleederen, en 'tgeene tot haeren lieve heeft bestaen soo als de voorss klederen.
Welcke puncten ende artyculen hebben den voorss bruydegom en bruyt te samen, ende elck van hun beyde besonder toegestaen, hetgeene voorss is, vast ende onverbreeckelijck te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van de ondergeschrevene bruyt en bruydegom en vrienden of getuygen. Des ter oirkonde hebben dese houwelijckse voorwaerde eygenhandigh onderss tot Helden den 23 Mey 1739.
Onderstont:  Jan Hendrix;  dit ist hantmerckt + van Jenneken Engels, schrijvens onervaren, eygenhandigh gestelt;  Jan Geven;  Engel Jeucken.
En was onderteeckent P. Jurgens  Secris
                   'T accordeert bij mij P. Jurgens Secris