Jacques Rutten;     Nr 207. 08-05-1738   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 35

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Michiel Crommentuyn
 
In den naeme des heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument van testament sij kondt ende kennelijck een iegelijck, hoe dat ick ondergess secretaris met de getuygen mij vervoeght hebbe ten huyse van Michiel Crommentuyn, ende hebben den selven aldaer bevonden cranck van lichaem geadministreert met de heylige sacramenten, nochtans sijn vijff sinnen wel machtigh wesende ende gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uyre der selver, willende daeromme van sijne tijdelijcke goederen, hem bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, disponeeren ende ordineeren. Soo heeft hij bij forme van testament ende voor sijnen uyttersten wille geordineert tgeene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolgt en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.
In den eersten soo beveelt hij testateur sijn siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt sijn lichaem sal scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijder moeder ende alle den hemelschen geselschap, ende sijn lichaem der gewijder aerden tot Helden, twelcke hij begeert aldaer begraven te worden.
Komende ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen soo disponeert ende ordonneert hij voor sijne suster Catharina Crommentuyn voor haeren getrouwen dienst ende voor arbeytsloon aen hem testateur gedaen in sijne cranckheyt als andersints eenige jaeren herwaerts, eene somme van hondert rixdaelders permissie, oftewel in plaetse van de hondert rixdaelders alle sijne gereede mobiliŽn of gereede goederen.
Aldus verclaert hij testateur dit te sijn, sijnen uyttersten wille, welcke hij begeert dat naer sijnen doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hierinne te veranderen, te minderen en te meerderen, soo dickwijls hem testateur sal gelieven.
Des ter waerer oirkonde heeft hij testateur dit sijn instrument van testament, beneffens mij secris en getuygen, eygenhandigh onderschreven tot Helden, den 8 mey 1738.
Onderstondt:   Michiel Crommentuyn;  Wilm v. Knippenbergh als getuygen;  Michiel Smolders als getuygen
en was onderteeckent:  P. Jurgens Secretaris