Jacques Rutten;     Nr 206.  29-10-1737   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 31

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Jan Jaecken X Wilmken Wilms
 
In den name ons Heeren amen.
Soo is op heden dato den 29 8bris 1737 in eygener persoone gecompareert Jan Jaecken als toecomenden bruydegom, geassisteert met sijnen cusin Wilm van Knippenbergh ter enre sijde, ende Wilmken Wilms als toecomende bruydt geassisteert met haeren broeder Symon Wilms ter ander sijden. Hebben te samen ende elck van hen liden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten in den name ende ter eeren Godts eenen toecomenden houwelick tussen den voornomden Jan ende Wilmken, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren. Ende [om] te verheuden alle questie en geschillen die hier naermaels tussen de vrinden van den eerstaflivigen ende lanxlevende van heun beyde souden mogen vuitspruiten, soo hebben sij vuit haeren eygen vrijen wille gemackt en (en) geslooten mits dese contrackt of houwelixse vooorwaerden in der veugen ende onder de condittie hier naer volgende:
In den eersten is gecondittioneert ende ondersproecken als dat de toecomende bruydt bij den toecomende bruidegom wonende bij sijn moeder Wilmken Comans, wede van wilen Peter Jaecken, en medebringende koey, bedt en alles soo en gelick haer ander broeders en susters hebben gehadt.
En soo het gebeurde datter gene lijfserve en quamen, soo sal den langhstlevende van hen beyde* soo sal hij bruidegom behouden 'tgene bij hem is ingebrocht, alles wat namen magh hebben ende gebruickende, alles wat in desen toecomenden houwelick op hem ofte haer soude comen te vallen.
Vans gelicke soo den bruidegom het eerste soude comen te sterven voor sijn moeder, soo sal de toecomende bruidt hebben alle gerede die haer toecomen. Ende soo sij van haer moeder als dan soude aeftrecken, sal daer en boven hebben naer doodt van haer moeder hondert pattacons, of daer behouden tot onderpant het huis, scheur en ganse platse soo veer 'tgene leen** en is.
Vorts alle conquesten ofte gewin en gewerff sullen naer doodt van den lanxtslevende gedeylt worden tussen de vrinden van heun beyde.
Ende soo het gebeurde dat de moeder van den toecomende bruidegom het eerste quame aeflivigh te worden, soo sal het naturligh kindt van den brudegom vuit de gereede sal hebben een bedt, hooftpeulf twee kussens, twee lakens ende twee kusticken of overtrecksels ende een kist.
Alle welcke voorss articulen hebben den voorss bruidegom ende bruidt geloft en gelooven mits desen geloft en gelooven te volbringen ende te voldoen.
Aldus gedaen op dagh, maendt en jaere voorss.
In oircondt der waerheyt soo hebben wij bruidegom en bruidt beneffens onse vornomde attestenten desen houwelixse contrackt eygenhandigh onderss.
Dit ist het hant X merck van Wilm Coumans;  Jan Jeucken;  dit is het hant + merck vanWilmken Wilms;  WvKnippenbergh;  Simon Willems
 
 
 
* waarschijnlijkte lezen als: "soo sal den bruydegom, soo hij  den langhstlevende van hen beyde is".
** waarschijnlijk wonen Jan en zijn moeder in Egchel. Dan gaat het om het leengoed Enckevort.