Jacques Rutten;     Nr 203. 21-10-1735   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 4

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Aerdt Janssen X Mechel Smolders
 
In den naeme der heylige Dryvuldigheydt amen.
Condt ende kennelijck zij een ieder openbaer dat in den jaere ons Heeren 1735 den 21 dagh des maents october voor mij ondergeschreven secris en getuygen sijn gecompareert Aerdt Janssen als toekomende bruydegom, geassisteert bij Hendrick Nijssen, ende Mechel Smolders als toekomende bruyt, geassisteert bij haeren soone Aerdt Janssen.
Hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten in den naem des heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren. En om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten afflivigen ofte langhstlevende soude mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder voorsieniger deliberatiŽn en uyt hunlieden vrijen wille gemaeckt, geordineert, ende gesloten, maecken ordonneeren ende sluyten dese contract ofte houwelijckse voorwaerde in der voegen ende manieren als volght.
Ten eersten is besloten ende geordonneert dat bij aldien de bruydegom eerst quaeme afflijvigh te worden, dat alsdan de halve gereede goederen ende mobilien van sijde des bruydegoms de bruyt sal hebben ende profiteeren mits oock te betaelen de halve schulden, soo daer eenige op mochten rusten.
En bijaldien de bruyt eerst afflijvigh quaem te worden, sonder kinderen in desen toekomenden houwelijck te verwerven, sal den bruydegom aen de bruyts voorkinderen vrij uytgeven sestigh guldens Ruremundts geldt.
Verders is versprocken dat den bruydegom sal trecken ofte profiteeren van de bruyts gereide gereide goederen, die haeren soone Aerdt Janssen van haer bruyt gekocht heeft voor eene somma van dryhondert gulden Ruremunts geldt, den intrest der selve somme tegens vier ten hondert, te weeten soo langh de bruyt leeft. Des sal den bruydegom den intrest van hondert gulden aen de bruyts moeder betaelen. Nochtans sal Aerdt Janssen soone van de bruyt vrijstaen de hondert gulden aen sijne beste moeder wederom te leggen, en sal alsdan den bruydegom den intrest maer trecken van twee hondert gulden soo langh de bruyt leeft, en verder niet, en keert als dan weder te rugh aen de voorkinderen van de bruyt.
Verders sullen de kinderen van de bruyt voorss naer de bruyts afflijvigheydt haere kyste met het geene tot haeren lijve bestaet dat sij nu int houwelijck brenght, wederom te rugh nemen ende profiteeren.
Ende wat aengaet soo gereede als ongereede, welcke de moeder van de bruyt noch toebehooren, sullen vervallen bij affsterven van de bruyts moeder op de kinderen van de bruyt, effenwel mits conditie dat de bruyt haer leven langh daervan maghtigh sal blijven, en oock bij noot van sal mogen leven ende tot haer contentement gebruycken.
Welcke puncten ende artyckulen hebben de voorss bruydegom en bruyt te samen, en elck van hun besonder toegestaen, hetgeene voorss is, vast ende onverbreckelijck te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen ten overstaen van de ondergeschreven tot Helden den 21 october 1735.
Onderstondt dit ist merckt III van Aerdt Janssen als bruydegom, schrijvensonervaren;  dit ist merck + van Mechel Smolders als toekomende bruyt, schrijvensonervaren;  Dit ist merckt Y van Hendrick Nijssen als getuygen en vrient van den bruydegom, schrijvensonervaren;  dit ist merckt van Aerdt Janssen soon van de bruyt, schrijvensonervaren als getuygen.
en was onderteeckent:  Peter Jurgens secris.  T'accordeert bij mij Peter Jurgens secris.
 
Onderstont noch:  Ick ondergess attestiere hier mede dat dese bovenstaende hantmerckten door den bruydegom en bruyt en getuygen, als naeste vrienden boven vermelt, eygenhandigh sijn gestelt.
Datum als boven. Was onderteeckent:  Peter Jurgens Secris.
                                               T'accordeert Peter Jurgens Secris