Jacques Rutten;     Nr 197.    04-07-1733   RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 418

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Peter Gommans X Elisabeth Heesen
 
In den naeme der heyliger Dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck sij een ieder openbaer dat in den jaere ons Heeren 1733 op den 4 dagh des maents July voor ons onderss gerichtspersoonen sijn gecompareert Peter Gommans als toekomende bruydegom, geassisteert bij Derick Janssen, ende Elisabeth Hesen als toekomende bruyt geassisteert bij Jan Heesen en Jan van den Buycken. Ende hebben elck van hun beyde begeert ende onderlinge te sluyten ende concipiŽren in den naem desHeeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen voorss bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eerste aflijvigen ofte langstlevende souden mogen voorvallen, hebben uyt goeder voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordineert ende geslooten, maecken ordineeren ende sluyten desen contract ende houwelijckxse voorwaerde inder voegen en manieren als volght.
In den eersten is geordonneert ende geslooten, met consent van Peter Heesen ende Deriske Verstappen als vader ende moeder van voorss bruyt, dat bij aldien voorss bruydegom en bruyt in haeren toekomenden ehestandt kinderen komen te verwecken, dat de selve met de voorkinderen van voorss bruyt gelijcke kinderen ende erffgenaemen sullen wesen in de aenpart van de gereede ende erffelijcke goederen welcke de bruyt heeft te verwachten van haeren vader Peter Heesen ende Deriske voorgemelt.
Ende bij aldien sij bruydegom en bruyt voorss geene kinderen comen te verwerven ende de bruyt eerst aflijvigh quame te worden soo sal den bruidegom de bruyts aenpart van de gereede goederen voorgemelt met de voorkinderen deelen ende de helliffte daer van profiteeren. Ende wat aengaende de gereede mobiliŽn en geldt die de bruyt heeft ende haer selve aengaen, sal den bruydegom alleen profiteeren. Ende wat aengaet de gereede ende ongereede uytstaende penningen ende hantteeckens van Peter Heesen ende Deriske voorgemelt, mitsgaders de erffelijcke goederen ende de tochte der selve, sullen blijven voor de voorkinderen, indien de bruyt eerst comt aflijvigh te worden sonder kinderen in desen houwelijck verworven te hebben.
Ende bij aldien den bruydegom voor de bruyt eerst aflijvigh quame te worden, sal de bruyt van sijde des bruydegoms genieten ende profiteeren volgens Lantrecht.
Verders is geordineert dat de voorkinderen wie mede de naerkinderen indien sij eenige mochten verwerven, een eerlijcke uytsettinge sullen hebben uyt de bruyts aenpart van haer vaders gereede mobiliŽn, te weeten een koey en een malder rogh, al waert dat haer vader en moeder Peter Heesen en Deriske Verstappen noch int leven waeren. Ende sulx soo baldt als de selve tot staet comen.
Verders is versproocken dat bij aldien de bruyt sonder kinderen van desen houwelijck quaeme te sterven, dat alsdan de voorkinderen haer kleederen sullen hebben.
Welcke puncten en articulen hebben de voorss bruydegom ende bruyt te samen ende elck van hun besonder toegestaen het geene voorss is vast ende onverbrekelijck te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van ons ondergeschrevene gerichtspersoonen ende assistenten tot Helden, den 4 July 1733.
Onderstont: dit ist hantmerckt + van Peter Gommans als bruydegom, eygenhandigh gestelt, schrijvens onervaren;  dit ist hantmerckt III van Lysbeth Heesen als bruyt eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersoonen attesteeren;  dit ist hantmerckt + van den vader Peter Heesen;  dit ist hantmerckt van Deriske Verstappen als moeder van de bruyt;  Jan Heesen;  dit ist merckt + van Jan van den Buycken;  Derick Janssen;  Peter Gommans;  Wilm van Knippenbergh.
En was onderteeckent: Peter Jurgens secretaris.
                                                           T'accordeert bij mij P Jurgens, secris