Jacques Rutten;     Nr 186     06-01-1729    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 346

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Thijs van de Koelen X Maria Coumans
 
Inden naeme der heyliger Dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck sij een ieder openbaer, dat in den jaere ons Heeren 1729 op den 6e dagh des maents january, voor mij onderss secris sijn gecompareert Thijs van de Koelen als toekomenden bruydegom, geassisteert bij Thonis Joosten als vereeden momboir van het voorkindt van voorss bruydegom, ende Maria Coumans als toekomende bruyt, geassisteert bij haeren broeder Drys Coumans als getuygen. En hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren en onderlinge te sluyten inden naeme des Heeren ende ter eeren Godts een toekomende houwelijck tusschen de voorss bruydegom en bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten aflijvigen mochten voorvallen ofte spruyten, hebben uyt voorsieniger deliberatiŽn, uyt haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken ordonneeren ende sluyten dese contract ante nuptiael ofte houwelijckse voorwaerde in der voegen ende manieren als volght.
Ten eersten is versproocken dat het voorkindt van de voorss bruydegom, verweckt bij sijne eerste huysvrouwe Nijs Jeucken, welck kindt de veerthiende part van de mobiliŽn en gereeden gelde beŽrfft hadde van sijne beste moeder Elisabeth van Loon salr, welcke mobiliŽn voorss bruydegom naer hem genomen hadde, dat hij voorss bruydegom als sijn voorss kindt tot staet komt of soo baldt het selve kindt sulx van nooden heeft, eens aen het kindt sal geven in plaetse van de voorss mobiliŽn hondert guldens ruremunts contant geldt, waer op het voorss gereede getaxeert is, wie mede een bedde met sijn toebehoor, en een kiste.
En bij aldien den voorss bruydegom voor de bruyt, sonder lijfs erven bij de voorss bruyt verweckt te hebben, quaeme te sterven, dat alsdan de bruyt terstont de voorss somme met bedde en kiste sal uytgeven aen het voorkindt.
Welcke puncten ende artyckelen hebben de voorss bruydegom ende bruyt te samen ende elck van hun besonder toegestaen het geene voorss is vast en onverbrekelijck te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen en gepasseert, ten overstaen van de onderss assistente vrienden en getuygen.
Tot Helden, datum als boven.
onderstondt:  dit ist merckt + van den bruydegom Thijs van de Koelen, eygenhandigh gestelt, schrijvens onervaren;  Maria Coumans;  Thonis Joosten;  Drys Coumans;  Jacob Jeucken als getuygen;  Peter Jurgens  secris.
                                               T'Accordert   P. Jurgens  secris