Jacques Rutten;     Nr 185.     07-09-1728    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 338

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Thonis Slodts X Petronella Engels
 
In den naeme der heyliger dryvuldigheyt amen.
Condt ende kennelijck sij een ieder openbaer dat in den jaere ons Heeren 1728 op den sevenden dagh des maents september voor ons ondergess gerichtspersoonen sijn gecompareert Thonis Slodts als toekomende bruydegom, ende Petronella Engels, geassisteert bij haeren broeder Wilm Engels, als toekomende bruyt, ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten, in den naem des Heeren ende ter eeren Godts, een toekomende houwelijck tusschen hun voorss bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen die hier naermaels bij leven of sterven van voorss bruydegom en bruyt soude mogen voorvallen ofte comen te spruyten, hebben uyt goeder voorsieniger deliberatiŽn ende uyt haer lieden vrijen wille gemaekt, geordineert ende gesloten, maecken, ordineren ende sluyten dese contract ofte houwelijckse voorwaerde in der manieren als volght.
Dat aengaende de sevenhondert en vijftigh gulden, sijnde het kintsgedeelte van de voorss bruyt ende haeren broeder Wilm Engels, hercomende van haer moeder saliger, bij aldien de bruyt voorss sonder lijfs erven komt te sterven, dat alsdan haere gerechte helfte van de voorss sevenhondert vijftigh guldens sullen wederkeeren aen haeren broeder Wilm Engels ofte dessens erffgenaemen, voorbehouden nochtans de tochte hier van voor den bruydegom soo lange hij leeft comt te leven.
Ende bij aldien de voorss bruydegom en bruyt bij malkanderen quamen te leven sonder lijfs erven, en in noot waeren alsoo dat sij te samen niet en conde subsisteren ofte hun nodigh onderhoudt hebben, soo sullen sij de voorss rechte helfte van penningen mogen aenvangen tot hunne noodige subsistentie en onderhoudt, nochtans met octroy te versoecken bij desen gerichte, wie mede van de goederen van de sijde des bruydegoms.
Verders is bij de voorss bruydegom en bruyt geordineert ende gesloten, dat bij aldien sij bij den wille Godts kinderen te samen comen te erwecken, dat die selve kinderen met de voorkinderen van voorss bruydegom gelijcke kinderen sullen sijn in hunne mobilaire goederen, wie mede in de goederen die sij bruydegom en bruyt te samen comen te winnen en te werven.
En bij manquement kinderen in toekomende houwelijck sal gaen naer lantrecht.
Welcke voorss puncten en artyckelen de voorss bruydegom en bruyt, te samen en elck van hun besonder hebben toegestaen, het geene voorss is, vast ende onverbreckelijck te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen en gepasseert ten overstaen van ondergess gerichtspersoonen. Des ter oirkonde soo hebben sij bruydegom en bruyt dit eygenhandigh onderss tot Helden, datum als voor.
onderstondt:  Thonis Slodts;    dit ist merckt + van Petronella Engels schrijvens onervaeren:  Wilm Engels;  Peter Gommans;  Wilm van Knippenbergh;   Peter Jurgens  secris.
                                               T'Accordeert bij mij Peter Jurgens      secretarius