Jacques Rutten;     Nr 181.     26-04-1728    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 326

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Andrys Jeucken
 
Compareerde voor ons ondergess gerichtspersoonen den persoon van Andrys Jeucken, verclaerende hoedanigh dat hij heeft gegeven gelijck hij geeft midts desen, aen sijnen soon Jan Jeucken en Elisabeth Engels beyde eheluyden, alle sijne mobilaire gereede goederen. Ende dat ter oorsaecke van de getrouwe diensten door sijnen soone Jan voorss aen hem gedaen, en noch doen sal.
Nochtans met dese conditie dat Jan Jeucken en Elisabeth voorss tot haeren laste nemen de gereede schulden, uytgenomen hondert en vijftigh gulden Ruremunts geldt die hij Drys Jeucken schuldigh is aen Jan Janssen aent Aggel, ende vijftigh gulden der selver munte bij de erffgenamen van Hendrick Janssen, en dertigh guldens aen Elisabeth Verstappen, wede van wijlen Jan Verhagh; welcke dry lestgespecificeerde sommen sullen blijven tot laste van den erffgrondt van Drys Jeucken voorss.
En wat aengaet de landerijen en weyden, sullen Jan en Elisabeth voorss bouwen en in goeden gereck houden, de vruchten daer van profiterende, onberekent genieten, mits betaelende alle loopende lasten daer op staende.
Verders sullen Jan en Elisabeth voorss gehouden sijn haeren vader Drys Jeucken meergemeldt sijn leven langh in behoorlijck nourissement van cost en dranck, wie mede kleedinge te onderhouden. Maer bij aldien Drys Jeucken voorss cranck ofte bedlegerigh quaeme te worden, alsoo dat Jan en Elisabeth eenige extraordinaire onkosten moesten aenwenden van cost en dranck, als medicijnen buytens huys te moeten besorgen, sal Jan en Elisabeth voorss van den erfgrondt of van de gelijcke kinderen vergoet worden.
En bij aldien Jan voorss vr sijnen vader Drys Jeucken quaeme te sterven, sal Elisabeth voorss gehouden sijn aen Drys Jeucken het voorss nourissement te besorgen ofte de voorgepecificeerde goederen weder te quitteren.
Ende hier mede soo gaet Drys Jeucken uyt sijne mobilaire goederen, stellende de selve in de macht en gewalt van sijnen soone Jan Jeucken en Elisabeth Engels voorss, om de selve vast, bundigh ende onverbrekelijck te houden, soo voor hun als voor hunne rechte erffgenaemen.
In teecken van waerheyt dat voor ons onderss gerichtspersoonen sulx is beleden ende geaffirmeert, soo hebben wij dit acte beneffens de comparanten eygenhandigh onderteykent, tot Helden, den 26 April 1728.
Onderstondt:     Drys Jeucken;  Jan Jeucken;  dit ist merckt + van Elisabeth Engels, schrijvens onervaeren, eygenhandigh gesteldt;  Engel Janssen;  Peter Gommans;  Peter Jurgens  secris
                                               Concordat bij mij Peter Jurgens     secretarius