Jacques Rutten;     Nr 169.    10-12-1725    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 40

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Opeising erfenis door momboirs van Jeuxken van der Koelen                           
 
Aen een EE gerichte der heerlijckheyt Helden
 
Verthoonen reverentel[ijck] Geeff Verschaeren ende Matthijs Verlinden, als gerichtelijcke momboiren ende respe curateurs van Jeuxken van der Koelen, hoe dat Geurt verstappen sonder lijfserven afgestorven sijnde, welcken Geurt is geweest den sone van Joanna Geelen, en dese de doghter van Geurt Geelen, welcken lesten is geweest den broeder van Greetje Geelen, sijnde de moeder van Jeuxken voorss.
Ende alsoo in sijdtvallen, soo volgens de gemeyne als onse lantrechten, de presentatie (=representatie) buyten den tweeden graet geen plaetse vindt, maer de goederen moeten geërfft worden van die geene welcke den overledenen het naeste sijn, soo ist dat bij affsterven van voorss Geurt Verstappen de kinderen van Simon Geelen, welcken Simon in egali gradu was met glte (=gemelte) Jeuxke, ende dyen volgens de gemelte erffg[enaeme] aen geseiden Geurt eenen graed verder als de selve Jeuxke, hun niet alleen willen attribueeren het glte erffschap, maer oock selffs nolens volens de helffte tot op heden besitten, en alhoewel sulx is tegens alle rechten, ende oock de suplten, eedts wegen wel geirne met rechten het erffdeel voorss souden trachten op te soeken, edogh omdat het hun niet en is geoorlofft sonder permissie van desen EE gerichte te ageren, ende dat oock de pupille voorss geene middelen heeft om te procederen, soo keeren hun de suplten tot desen EE gerichte, seer ootmoedelijck biddende, ten eynden het selve hun verleenende veniam agendi, aen de erffgen[aemen] van Simon ende Hendrick Geelen gelieve te magh worden belast aen desen EE gerichte ten naesten hun schijn ende bescheyt mede te brengen, waer mede sij hun erffschap willen ofte vermeynen te bewijsen.
Tot dyen de suplten te willen admitteeren om Godts wille, immers bij provisie onder annotatie.
Welck doende etc...                  P.Peyrega
 
In de marge staat:
  1. "Wort gecommuniceert aen partijen om hier in te doen tusschen dit en ten naesten wat hunnen raet sal gedragen. En wort mede belast hun schijn en bescheyt van erfschap ten naesten bij te brengen, en gepermitteert aen de clegeren om soo noodigh onder anotitie te ageeren. Actum Helden, den 10 Xber1725. Ter ordonnantie, P. Jurgens secris.
 
b.  "den onderss verclaert dat hij dit geïnsinueert heeft in handen van Drys Coumans en de copy hiervan aen hem gelaeten heeft.         Den 11 Xber 1725                    Maes Rochus
 
 

 

 
 
Toelichting: Bij "sijdtvallen" geldt de regel dat neven en nichten in de rechten van hun ouders treden, zolang nog minstens één lid van die oudersgeneratie in leven is. Is dat niet het geval, dan delen alle neven en nichten hoofdsgewijs. Voor erfgenamen in verdere graad geldt de regel dat "de naaste op het graf" andere erfgenamen uitsluit. Een nog levende neef/nicht sluit dan alle achterneven/achternichten uit. (zie ook  inleiding)
 
Op basis van deze en van de volgende tekst kunnen we een stamboompje opzetten. Joanna Geelen heeft  geen broers of zussen. Geurt Verstappen is ook enig kind. De erfenis "klimt" dus naar Geurt Geelen. Jeuxken is de enige nog levende nicht van Geurt Gelen. Alleen als in generatie 2 nog een van de Geelens zou leven, zou representatie plaats vinden. Dan zouden de kinderen van Simon recht hebben op een deel van  de erfenis. Nu is Jeuxken als nicht  de enige erfgename. Zij sluit de kinderen van Simon Geelen, achterneven/achternichten, uit. Zij is “de naaste op het graf” en daarmee de enige erfgename. Omdat ook Jeuxken geen nakomelingen heeft zal de erfenis uiteindelijk toch bij de (klein)kinderen van Simon Geelen terechtkomen. Daar wordt ook de regeling op afgestemd.
Zie  11-03-1726
 
 
Generatie 1           :                                              N.N. Gelen X NN
                                                                            I
Generatie 2           :           NN Geelen                   Greetje Geelen                         Geurt Geelen
                                          I                                  I                                              I
Generatie 3           :           Simon Geelen               Jeuxken vd Koelen                   Joanna Geelen
                                         I                                                                                 I
Generatie 4           :           Hendrick Geelen
X                                                                    Geurt Verstappen
                                   Anna Jeucken
                                               I
Misschien zou ik dit en het volgende document moeten opnemen in een aparte rubriek  Omdat in deze stukken de regels van vererving in de zijlinie goed duidelijk worden gemaakt heb ik ze hier toch meegenomen..