Jacques Rutten;     Nr 168.     27-10-1725     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 296

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Verstappen X Elisabeth Hesen
 
Op heden den 27 8bris 1725 soo is voor ons gerichtspersoonen Peter Crommentuyn en Derick Smolders gecompareert Elisabeth Hesen wede van wijlen Hendrick Verstappen salr, ende Peter Hesen en Elisabeth Verstappen als getuygen, en hebben voor ons beleden ende verclaert als dat Hendrick Verstappen ende Elisabeth Hesen als bruydegom ende bruyt beyde voorgemelt, voor thien of twelff jaeren hebben ingegaen ter eeren Godts het heyligh sacrament des houwelijckx.
Soo is als dan besprocken geweest tusschen den voorss bruydegom ende bruyt voor en al eer sij den houwelijcken staet sijn ingetreden, gelijck den bruydegom ende bruyt voorss voor de voorss getuygen hebben verclaert, dat soo wanneer Hendrick voorss vr Elisabeth Heesen comt te sterven, dat sij Elisabeth Hesen als dan sal genieten ofte hebben in plaetse van de gereede goederen den intrest ofte pensioon van hondert rixdaelders specy, te weten iaerlijckx vier rixdaelder, soo langh sij Elisabeth comt te leven, welcke de voorkinderen ofte erfgenaemen van Hendrick Verstappen voorss alle iaer aen Elisabeth Heesen moeten uytgeven soo langh sij leeft. En daer mede sal desen intrest comen te cesseeren ende weder verblijven aen de erfgenaemen van Hendrick Verstappen voorss.
Waer mede Elisabeth Hesen voorgemelt tevreden is geweest voor aenvanck des houwelijckx ende oock nochmaels.
Ende dat sij van de gereede goederen bij haeren ehman salr Hendrick Verstappen naergelaeten niet en heeft noch en comt te pretendeeren.
Des ter waerer oirkondt dat sulx voor ons is verclaert, beleden ende bekandt, soo heeft sij Elisabeth Hesen en de getuygen dit acte beneffens ons gerichtspersoonen eygenhandigh onderteykent. Datum Helden den sevenentwintighsten october 1725.
was onderss:
Peter Crommentuyn; Derick Smolders; dit ist merckt III van Elisabeth Hesen, eygenhandigh gestelt; dit ist merckt ## van Peter Hesen eygenhandigh gestelt; dit ist merckt & van Elisabeth Verstappen, eygenhandigh gestelt.    Peter Jurgens  secris.
 
de eerste pensioon sal vervallen een jaer naer de doodt van Hendrick Verstappen                               
                                                            t'accordeert bij mij Peter Jurgens,  secretarius