Jacques Rutten;     Nr 157.    29-03-1723     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 259

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

Huwelijksvoorwaarden voor Dirick Engels X Joanna Gommans                             

In den naeme des Heeren amen.
Condt ende kennelijck sij een ygelijck openbaer, dat in den jaere ons Heeren Jesu Chrysti 1723, op den 29 dagh des maents marty voor mij onderss secretaris sijn gecompareert Derick Engels als toekomende bruydegom geassisteert met Thonis Lemmen, ende Joanna Gommans als toekomende bruydt, geassisteert met Hendrick Engels als getuygen. Ende hebben elck van hun beyde begeert te concipiŽeren ende onderlinge te sluyten in den naem des Heeren ende ter eeren Godts, een toekomende houwelijck tusschen den voorss bruydegom ende bruyt, ende dat naer het gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen, die hier naermaels tusschen de kinderen van den eersten aflijvigen ofte langhstlevenden van hun beyde soude mogen voorvallen ofte spruyten, hebben uyt goeder voorsiniger deliberatiŽn, uyt haerlieder vrijen wille gemaeckt, geordineert ende gesloten, maken, ordineeren ende sluyten dese contract ante nuptial ofte houwelijckse voorwaerde, inder voegen ende manieren als volgt.
Alsoo Derick Engels als bruydegom noch eens getrouwt is geweest, sonder kinderen verworven te hebben met sijne huysvrouwe, ende Joanna Gommans als toekomende bruyt oock eens getrouwt is geweest, ende heeft eenen soone verworven in haeren houwelijcken staet, soo ist dat sij te samen gesloten hebben, soo wanneer sij toekomende bruydegom ende bruydt in haeren toekomenden ehestandt kinderen komen te verwerven, soo sullen die kinderen en het kint van Joanna Gommans in haeren voorigen ehestant verweckt, gelijcke kinderen sijn, in het patrimoniael goet dat sij toekomende bruyt van haer ouders sal komen te erven, en voorders wat sij Joanna Gommans van sijdtvallen ofte andersints sal komen te erven.
Voorders is versproocken dat het voorkint van Joanna Gommans als toekomende bruyt, sal hebben de kiste ende mantel van sijnen vader Ruth Hoeben, nochtans mits dese conditie, dat sijnen toekomenden stijfvader Derick Engels den mantel sal mogen gebruycken als hij dien van doen heeft, soo langh hij leeft.
Voorders is noch versproocken dat het voorkint van Joanna Gommans sal hebben als wanneer het tot staet komt vijf rixdaelders. Item alnoch sal het selve kint hebben eenen korf bijen ende een schaep.
Welcke puncten artyckelen hebben den voorss bruydegom ende bruyt te samen, ende elck van hun besonder toegestaen het geene dat voorss is vast te houden ende te volbrengen.
Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van de onderschreven attestente getuygen.
Des ter waerer oirkonde soo hebben sij dit beneffens mij secretaris onderss.
Actum Helden, datum als vooren.
onderstont:  
          Derick Engels;       Joanna Gommans;           Hendrick Engels;   Tunis Lemmen
                                                                                     Peter Jurgens, secris