Jacques Rutten;     Nr 147.    29-01-1721        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 223

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Mateuwes Drissen X Cornelia Cuipers
 
In den name ons Heeren amen.
Alle den gene die desen tegenwordigen sullen syn ofte hooren leesen, sij condt ende kennelicken, dat in den jaere ons Heere Jesu Christy 1721, op den 29 dach des maents jannuary sijn gecompareert Mateuwes Drissen jongeselle als bruidegom, geassisteert met sijnen swager Marten Caris ter enre, ende Cornelia Cuipers, wede van Jan Hilkens saliger, geassisteert bij haere omen Gheff Huis, Jan Nissen, Wilm huis ende swagers Tonis Kessels ende Dirick Roosen, als mede Catrina Voogels wede Hendrick Hilkens, moeder van Jan Hilkens saliger, ende Peter Cuipers ter ander sijde.
Hebben te samen ende elck van heur siden begert te concipiŽeren ende onderlingh te sluiten in den name ende ter eeren Godts een toecomende houwelick tussen den voorss Matteuwes ende Cornelia, en dat naert gebodt des heeren te solemniseeren, ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier naemaels tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende lanxt levende van heun beyde souden mogen oprisen ende vuit spruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie, wt haer lider vrijen wille, gemackt geordoneert ende geslooten, maecken ordoneeren ende sluiten mits desen, seekere contract ofte houwelixse voorwaerde in der veugen ende maniere, onder de condittie naervolgende.
In den eersten soo is gecondittioneert ende merckelick ondersproecken als dat den bruidegom sal bij de toecomende bruidt intrecken, ende alle de gereede goederen proffiteeren ende genieten in den toe comende ehstandt ende de lasten daerop staende betalen, ende alnoch met obligatie van een gebont achter het huis aen te setten tot een scheure.
Waer tegens de voorss attestente vrinden van de toecomende bruidt hebben beloft gelick sij beloven cracht deses aen te nemen ende betalen van de erffgoederen van de kinderen in den eersten ehstant met de toecomende bruidt ende Jan Hilkens saliger verweckt, tot hunnen laste der kinderen, de somme van viff hondert viftich gulden, waer mede de kinderen of toecomende bruidegom niet mede en cunnen worden beswaert ofte belast, dan blijvende tot laste der voor kinderen, in den eersten ehstandt verweckt.
Ende soo het gebeurde in desen ehstandt gene lifs erven en quamen ende datter merckelicke prosperiteyten, ofte gewonnen of geworven wirde, soo sullen de selve naer doodt van den lanxt levende van heun beyde onder de vrinden gedeylt worden, de helfte naer den cant van den bruidegoms vrinden ende de andere helfte naer den candt van des bruidts vrinden.
Ende soo het gebeurde datter staende desen toecomende ehstant liefs erven quamen ende dat den bruidegom het eerste quame aeflivigh quame te worden, soo sullen nochtans alle de goederen, gereede en ongereede goederen, blijven tot behoef van de kinderen in den tweeden ehstandt verweckt.
Alle welcke voorss poincten artikelen hebben de voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck in besonder gelooft, ende geloven mits desen, het geene voorss is wettelick stipuleerende te volbringen ende voldoen.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden, daer toe geroepen.
Tot tecken der waerheyt hebben wij contrahenten beneffens den bruidegom ende bruidt desen hillixse contract eygenhandich ondertekent.
Actum Helden, den 29 january 1721.
onderstont:   Maeteves Drisen;  Cornylia Cuipers;  Dirick Roesen;  Tenis Kessels;  Trin Vogels.
          dit is het hant + merck van Marten Caris;  dit is het hant @ merck van Gheff Huis;
          dit is het hant * merck van Wilm Huis;  dit is het hant + merck van Jan Nissen;
          dit is het hant III merck van Peter Cuipers
                                               WvKnippenbergh   Subst secris
                                                                                                    
 
 
 
n.b. Jan Hilkens en Cornelia zijn gehuwd op 20-1-1706. Op 26-11-1718 wordt het zesde en laatste kind geboren. Jan sterft waarschijnlijk kort na de geboorte van dit kind.
Cornelia Cuipers is geboren op 22-4-1689. Ze huwde dus op 16 jarige leeftijd met Jan.
Matheus Driessen huwt op 13-2-1721 met Cornelia. Ze krijgen nog 3 kinderen.
 
NB. Op folio 240 (van inv nr 28) staat een schuldbekentenis van Jan HilkensXCornelia Cuipers, die opgesteld is na het overlijdt van Jan. De schuldbekentenis wordt gedaan door Peter Gubbels en Cornelia.