Jacques Rutten;     Nr 123.   05-09-1714        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 121

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Elisabeth Wagemans, wede van Peter Jaken
 
In den name ons Heeren amen.
Bij den inhout van desen openbaere instrument, sij condt ende kennelicke enen iegelicken, dat in den jaere ons Heeren 1714 den 5 dach des maents 7bris, ons onderss gerichts personen ons comporteerende ten huise van Joannes de Ponte, en hebben bevonde Elisabet Wagemans, wede van wilen Peter Jaken, kranck sijnde van lighaem, te bedde liggende maer wel bij haere volle verstandt ende haere viff sinne wel maghtigh ende gebruickende.
Overdenkende datter niet sekerder en is dan de doodt, ende niet onsekerder dan de uire der selve, en willende van deser werrelt niet scheyden sonder eerst van haere tidelicke goederen, haer bij Godt almaghtigh verlent, gedisponert te hebben.
Heeft daeromme gemackt bij desen testament ende wttersten wille, willende ende begerende dat 't selve sal stadt gripen, ende sijn volcomen effect sorteeren, 't sij bij forme van testament, wttersten wille, codicille ofte andersints, niet tegenstaende dat alle dese solemniteiten van wegen gerequireert hier inne niet onderhalden en waeren, de selve drogerende wel expresselick mits dese.
In den eersten soo bevelt sij testatrice haere sile soo wanneer die wt haer ligham scheyden sal Godt almaghtigh, Maria sijne gebenedide moeder, ende alle den hemelsche geselschappe.
Vorts ter dispositie van haere goederen haer bij Godt almaghtigh op deser werrelt verlent, soo wilt sij testatrice als dat haer doodt lichaem sal worden begraven in het graf van haeren man saliger in de kercke alhier, en datter sullen geschieden gebeden ende sacrificiŽn der H. misse, alles naer het loffelick gebruick der H. kercke.
Ten 2e soo wilt sij testatrice dat haere vercopinge handel tot Venray gemackt ende op gericht met
Beatrix Wagemans in dato den 5e january 1702, en daer op gevolght wettige cessie ende overdracht tot
Helden den 14 january 1702, volcomen plats sal gripen en sijn effect sal sorteeren, dat het selve allerdinghs sal gevolght worden sonder enige contradictie ofte [ofte] tegenseggen van iemande.
Ten 3e vorts disponeerende over tgene sij testatrice sedert ende nae de voorss handelinge met Beatrix
Wagemans is aengestorven, wilt en begert dat vuit haere erfschap tot Weert, naegelaeten bij Helena Wagemans haer testatrice suster saliger, sal gegeven ende betalt worden aen de kerck en capelle alhir ieder eens ene somme van viffentwintigh gulden lopens ruremonts, ende tot laffenisse van haere syle terstonts sullen geschieden of gelesen worden 25 misse, de welcke oock sullen voldaen worden vuit het voornomde goedt.
Ten 4e het erfdel en patrimonye goet het welcke tot Weert aen den tooren gelegen is, wilt sij testatrice dat de eygen erfgenamen, gene vuitgesondert, onder malkanderen sullen deylen.
Ten 5e het deel het welcke op de testatrice vervallen is door de doodt van Helena Wagemans ende Peter Mooren gewesene ehluiden saliger, mackt sij testatrice aen haeren broeder Peter Wagemans en aen desselfs kinder, gelick oock aen de andere kinderen van Laurentius vanden Cruis, de welcke noch sijn in de weerlicken staedt, om een paerlick gedeylt te worden, dat is dat ieder kindt soo veel sal hebben als haeren broeder voornomt, soodanich nochtans dat het hier onder staende eerst daer van sal afgaen ende betalt worden de viftigh gulden Werter geldt aen de oudste dochter van Alegonda Smets, aen haer van de testatrice belooft tot haere doopgifte, ende alnoch 50 gl Weerter geldt vuit het voornomde goedt aen de andere kinderen te samen van de voornomde Aligonda.
Ten 6e soo wilt ende begeert sij testatrice dat de tweehondert gulden, staende tot laste van Koen Drissen, naer haere doodt sullen wesen voor Beatrix Wagemans, haere nichte, ende erven met het selve recht gelick sij het selve heeft beseten.
Ten 7e ist datter iemant mochte wesen van haere vrinden dewelcke iets souden connen pretendeeren ofte aen de welcken volgens lantsrechten enen penningh geldts souden toecomen, geeft sij vier pattacons, vuit het goedt de testatrice naergelaeten bij Helena Wagemans saliger volgens de promissie van den leenheer van dato den 2 7bris 1714 daer toe verlendt.
Ten 8e het gene haer compt van verschoten en oncosten gedaen aen het huis tot Blerick volgens tussen
partije e.l.(?), sal vuit gedeilt worden aen de arme ofte aen de kercke daer ofte ivers anders, volgens 't goedt duncken van de executeurs onder genomt.
Ten 9e het gene hier niet gespecificeert en is  ende aen de testatrice is toe behoorende geeft sij naer haere doodt de kinderen van haere nichte beatrix Wagemans.
Ten 10e geeft sij testatrice het gene haer aen gestorven is van haere suster Catharina Wagemans, 'twelck Jacob Schinkels tot noch toe in tochtschap is besittende, dat min broeder Peter Wagemans, met sijn kinderen ende de kinderen van Laurens van den Cruis, alsmede de kinderen Allegonda Smets saliger, te samen sullen deylen.
Ten 11e dit verclaert sij testatrice te sijn haere wttersten wille, willende en begerende dat 't selve sal
voltrocken ende volbrocht worden. Ende hiertoe stellende tot executeurs van dit min testament wttersten wille, den Eerw. heer Reynier de Ponte ende den heere J.G. van Bodinckhuisen, scholtis tot Kessel, de welcke vuit de goederen en erfschap tot Weert wegens Helena Wagemans naergelaeten, sullen hebben ieder dry ducatons.
Reserveerende te minderen, meerderen soo dickmaels als haer testatrice believen sal.
In oircondt der waerheyt soo heeft sij testatrice dese acte van testament, beneffens ons gerichts persoonen eygenhandich ondertekent.
Actum Helden datum als boven.
Onderstont:  Elisabet Wagemans; Peter Crommentuin; Peter Smollers; Ingel Janssen; WvKnippenbergh Subst secris.
                                      T'accordeert bij mij
                                               WvKnippenbergh,  subst  secris