Jacques Rutten;     Nr 121.   17-07-1713        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio105

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Rentbrief voor Ingel Janssen
 
Wij Joan Francis de Wagener scholtis, Peter Crommentuin ende Peter Smollers schepenen des gerichts Helden doen condt ende attesteeren hier mede hoe dat op heden dato onderss voor ons sijn gecompareert ende erschenen Jan Claes ende Jenniken Scherders sijn huisvrou. En hebben beleden ende bekandt, gelijck sij doen mits dese schuldigh te sijn aen Ingel Janssen een somme van 64½ patt 2 stuiver, volgens de obligatie van dato den 15 april 1701 van hem Ingel voorss, opgenomen door Symon Janssen ende Elisabet Claes, met welcke somme sij Symon ende Elisabet hebben vuyt gekoght Gaert Claes ende Elisabet van Ael voor haer derdendeyl ofte paert vant goedtken den Vosbergh, genampt te Reynen, volgens den coopbrief van dato den 11 feb 1698.
Ende waer over Symon Janssen is comen te overlijdt, soo is Elisabet Claes widerom, sonder liefs erven te hebben van Symon Janssen, comen te trouwen met Dirick Gommans in den tweeden ehstandt. Ende soo daer naer Elisabet Claes is comen te overlijdt oock sonder liefs erven verweckt te hebben met Dirick Gommans, soo sijn de gereede goederen gevallen met de tochtschap van het goedt van Elisabet Claes op Dirick Gommans.
Soo sustineerde den voorss comparant als oock sijn broeder Gaert Claes vercoper, beyde broeders van de voornomde Elisabet saliger, als dat haeren swaeger Dirick voornompt soude geobligeert sijn de voorss somme van 64½ patt 2 st te moeten betalen om dyswil hij erfgenaem mobilaer was. Ter contrarie Dyrick Gommans haer aenwijsende hoe dat de voorss 64 patt 1 st waeren geëmployeert tot den vuytcoop van Gaert Claes voorss. Alhoewel hij op minderinge vant capitael heeft betaelt 8 patt, soo dat er noch resteeren 56½ patt 2 st voor sijn derden deel, volgens de attestatie van Dyrick Claeren ende Gaert Gelden alias Sijgers van dato den 26 7bris 1711.
Ende waer over dese voorss geswaegers waeren in proces getreden sijnde, desen Jan Claes volgens sijnen vuitcoop die hij met sijnen swaeger Dirick Gommans gemackt heeft van dato den 24 mey 1709 voor de tochtschap, ende dat hij het selve goedt van sijn suster Elysabet Claes sal gebruicken alsoo langh Dirick Gommans sal comen te overlijdt. Ende naer doodt van den selven soo heeft Gaert Claes ende Jan Claes gebroeders recht om het selve goedt van haere suster Elisabet als aengekoghte perceel te samen deelen, mits betalende de scheulde ende capitalen. 'tWelck door 't gerichte geordoneert ende belast is, om aen Ingel Janssen volgens inhout van de voor nomde oblygatie het goet van haere suster Elisabet te veronderpanden.
Ende soo Gaert Claes daer toe geciteert sijnde heeft niet willen consenteeren, soo heeft het gericht geordoneert aen Jan Claes ende sijne huisvrou sigh tegen de scheuldt niet en hebben willen oponeeren, het selve onderpandt soo langh sal gebruicken tot dat Gaert Claes ofte sijne erven de scheuldt en  haer aen deyl ende gerichts costen vant proces als desen brief sullen betaelt sijn, neffens Jan Claes ofte sijne erven. Waer mede het selve goedt te Reynen, comende van Elisabet Claes de 56½ patt 2 st is veronderpandt ende verhipotiseert voor eene jaerrente jaerlix twee pattacons twee schillingen. De welcke jaerrente 't eerste jaer sal sijn verscheenen den eersten mey 1714, ende soo vort van jaer tot jaer, tot der aflossinge toe, de welcke ten allen tijden can geschieden, mits te erleggen ene gelijcke somme van 56½ patt 2 stuiver, met op condinge drij maenden voor den vervalsdagh.
Ende bij foute van dye de jaerrente niet betalt en wirde, soo heft hij volgens ordonnantie vant gerichte de bovenstaende hypotheeke gestelt om dat Ingel Janssen ofte sijne erven haer verhael daer op moghten hebben ende het selve onderpandt doen rijten ende splijten met parate executie, tot haer vollige betalinge toe, sampt alle costen die daer over souden comen te rijsen.
Aldus geschiet ende gepasseert sonder argh ofte list.
In oircondt der waerheyt soo hebben wij scholtis ende schepenen voornompt dese rentbrief met onse gebruickelicke segels bekraghtight ende door onsen sub secretaris doen onderss.
Actum Helden, den17 july 1713.
Was onderss WvKnippenbergh
Onderstont op gedreuckt twee sygels in groen was overdect met 2 wit pampierroosen.   WvKgh

 

 
 
Gerecht beslist dat niet Dirick Gommans maar de erfgenamen van Elisabet moeten opkomen voor de schuld. Die schuld is namelijk gemaakt om dat goed te verwerven. Logisch dat niet de gebruiker, maar de eigenaar, dwz de familie Claes die schuld op zich neemt.
Dirick heeft het recht op de tocht dat hem toekwam verkocht aan Jan Claes die het goed daarom mag gebruiken, zolang Dirick leeft. Na diens dood  kunnen de erfgenamen van Elisabet Claes vrij over het goed beschikken, nadat ze de schud hebben afgelost.