Jacques Rutten;     Nr 111.    10-07-1710    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 67

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Hendrick Wolters X Peterken Winkens
 
 
In den namen ons Heeren amen. Allen den gene die desen tegenwordigen sullen syen ofte hooren leesen sij condt ende kennelicke dat in den jaere 1710 den 10 july, sijn gecompareert in propere persoonen Hendrick Wolters, als toecomende bruidegom, ende Peterken Winkens, als toe comende bruidt, hebbende te samen, ende elck van hun liden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten in den naem ende ter eeren Godts een toecomende houwelick tussen den voorss Hendrick ende Peterken, ende dat naer t gebodt des Heeren te solemniseeren.
Ende omme te verheuden alle questie ende geschillen die hier naer maels tussen de vrinden van den eersten aeflivigen ende lanxt levende van heun beyden soude moegen op risen ende uit spruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie wt haere lider eygen vrijen wille gemackt, geordonneert ende geslooten, maecken, ordineeren ende sluiten mits desen, sekere contract ofte houwelixse voor waerde in der maniere, veuge, ende onder de condittie hir naer volgende.
Ten eersten soo is besprocken ende vast gecondittioneert soo het saecke waere datter tussen desen toecomende houwelick geene liefs erven en quamen, ende dat den toecomende bruidegom het eerste quame aeflivigh te worden, soo sal de toecomende bruidt proffitiren alle de gereede goederen, wtgenomen de gereede wtstaende geldt renten staende op intrest, de welke naer doodt van den lanxt levende sullen wederom retour onderworpen sijn van den kandt waer van de selve sijn hercomen.
Des soo sal de toecomende bruidt, alsoo de selve lanxt levende blijft, soo sal de selve van de wtstaende geldtrenten proffiteeren vierhondert gulden boven de gereede. Ende de overige geldtrenten sullen retour onderworpen sijn, al of schoen de selve voor gereede gerekent conde worden.
Ende soo daer liefs erven quamen geduirende desen toecomende ehstandt, soo sullen alle de gereede capitalen als nu op rent staende gerekent worden voor eerf goedt ende blijven voor eerf goedt.
Of met schin den lanxt levende van heun beyde quame te veranderen ende hertrouwen, soo sullen de gereede pennigen wij voorss is bliven voor de kinderen in desen toecomende ehstandt verweckt.
Alle welke voorss punctten ende articulen hebben de voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck int besonder gelooft ende geloven mits desen het geene voorss is wettelick stipuleerende te volbringen ende voldoen.
Aldus geschiet ende gepasseert tussen den voorss bruidegom ende toecomende bruidt. In oircondt
der waerheyt soo hebben sij desen hillixsen contract eygenhandich ondertekent. Actum Helden,
datum als boven. onderstont:
dit is het hant + merck van Hendrick Wolters          dit is het hant + merck van Peterken Winkens
 
                                               WvKnippenbergh   Subst secris.