Jacques Rutten;     Nr 102.    28-02-1709    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 39

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Gaert Wilms X Elsken Verstappen
 
 
In den name ons Heeren amen. Allen den genen die dese tegenwoordigen sullen sien ofte hooren leesen sij condt ende kennelicken dat in den jaere des selfs Heere Jesu Christi 1709 op den 28 feb. sijn gecompareert in propere persoone, Gaert Wilms jonghgeselle als toecomende bruidegom, ter ener, ende Elsken Verstappen wede van wilen Jan Comans, geassisteert met haere momboirs ende swager ter ander sijde.
Hebben te samen, ende elck van hen liden begeirt te concipiŽeren ende onderlingh te sluiten in den name ende ter eeren Godts, een toe comende houwelick tussen den voorss Gaert ende Elsken, dat nae 't gebodt des heeren te solemniseeren.
Ende omme te verheuden alle questien ende geschillen die hier naemaels tussen de vrinden van den eersten aflivigen ende den lanxtlevenden van heun beyden souden moegen oprisen ende spruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatiŽn wt haer lider vrijen eygen wille gemaekt, geordineert ende gesloeten, maken, ordoneeren ende sluiten mits desen sekere contrackt ofte houwelyxse voorwaerde inder maniere veugen ende onder de condittiŽn hier naer volgende.
In den eersten is gecondittioneert ende merckelijck ondersproecken, als dat de bruidt heeft kinderen verweckt in den eersten ehstandt met Jan Comans saliger, de welcke sullen genieten ende proffiteeren soo wanneer sij comen enen staedt aen te vangen, haer aendeel van haer vaders erve ende geldtrente, het sij gereede ofte ongereede pennigen dry hondert viftich gulden, ende daer en boven een bedt ende sijn toebehoor met een koey voor ieder kindt.
Ende soo daer lifserven comen staende desen toe comende ehstant soo sullen de voorkinderen ende naerkinderen hoofsgewise in haers moeders erffgoederen deelen, soo gereede als ongereede ende dat om reden wille. Ende den bruidegom toe comenden bringht in tweehondert gulden.
Ende soo daer in desen toecomende houwelijck liefserven comen soo sullen de kinderen wij voorss
is gelickelick deelen, uitgenomen dat de naerkinderen ock sullen genieten de eerf patrimoniale goederen van haeren vader.
Ende soo het gebeurde dat den toecomende bruidegom het eerst quame aeflivigh te worden sonder liefserve naer te laeten, soo sal de toecomende bruidt de twee voornomde hondert gulden genieten ende behalden sonder retour te hebben. Ende in tegen deel dat de toecomende bruidt het eerste
quame aeflivigh sonder lifserven aeflivigh te worden, soo sal den toecomende bruidegom genieten
ende proffitieren vier hondert gulden ende als dan alles quiteeren, de welcke vier hondert gulden ock genen retour en sullen onderworpen sijn, ende daer en boven vifentwintich vat roggen ende vier vat bogweyts ende een verdel speck ende sijn bedt ende alles wat sijnen live toe staet.
Ende soo daer liefs erve comen in desen toecomende ehstandt ende dat den toecomenden bruidegom
het lanxtlevende blef ende sich wederom tot eenen tweeden houwelick soude begeven soo sullen de kinderen van den eersten ende tweden ehstandt tweeden hoofs gewise deelen waervan den vader
van de tweeden ehstants kinderen de tochtschap sal behalden.
Ende soo het gebeurde datter door grooten schade ende merkelicken bederf enige schulden soude connen gemackt worden ten tijden van desen toecomenden houwelick, soo sal van ieder sijdts te weeten de helfte van des bruidts ende de helfte van des bruidegoms cant geleden worden.
Ende de kinderen van den tweeden ehstandt sullen ock genieten wij voorss is te weeten een bedt koey
ende sijn toebehoor, soo de selve quamen enen wettigen staedt aen te vangen.
Alle welcke voorss pointen artikelen hebben den voorss bruidegom ende bruidt te samen ende elck int besonder, geloft ende geloven mits desen het geene voorss is wettelick stipulierende te volbringen ende voldoen.
Aldus gedaen ende gepasseert in presentie der voorss vrinden daertoe geroepen. Tot teken der waerheyt soo hebben de selve contrahenten desen hillixsen contrackt eygenhandich ondertekent. Actum Helden datum als boven. Onderstont:
dit is het    hantmerck van Gaert Wilms;        dit is het    hantmerck van Elsken Verstappen
dit is het    hantmerck van Henken Verstappen, mombor;  Henderick Comans, mombor
dit is het    hantmerck van Peter Heesen
 
                                               WvKnippenbergh   Subst secris