Jacques Rutten;    19-09-1774  RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 422

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Transport bij forma van magescheydt
 
Compareerde vor ons Theodor Gommans praesident in plaetse des heeren scholtis Gerhard Joseph de Pollart, Peter Janssen en Peter Korsten schepenen des gerichts ende heerlijckheyt Helden, Petronella Peters produceerende eygenhandige origineele volmacht van haeren man Joannes Houben, in dato Nederweert den 14 septemb 1774, verclaerende dyenvolgens bij forma van magescheyt vercogt te hebben aen haeren broeder Hendrick Peters en Joanna Peters ehel, alsulcke halfscheydt in d'huysinge en erven als haer comparante bij afsterven van haeren vader Peter Peters met ap- en dependentiŽn, last en onlast, onder dese heerlijckheyt aen de Loo gelegen sijn competeerende. (exclusive ongeveer eenen halven morgen bouwlandt, soo de comparante verclaert voortijdts aen Geurt Driessen vrij sonder eenigen last dan alleen de schattingen heeft vercogt)
Ende sulx voor de somme van eenduysent guldens Cleefs loopent, alreede betaelt; bovendyen dry eyke boomen staende op de gemeente aen de watercuyl, de welcke de comparante sal mogen cappen ofte laeten staen soo lange haer ofte haere wettige successeurs gelieven sal.
Verders is bij desen geconvenieert dat, overmits de gereede tusschen de parthijen condividenten sijn gepartageert, ende all het geene tot den generalen boedel specteert, active passive schulden, actiŽn ende crediten verblijven tot laste van Hendrick Peters ende Joanna Peters ehel, sonder dat de comparante ofte haere wettige successeurs in eenigerley maniere sullen aenspreeckbaer wesen; selfs het resultat der momborie van Gertruy de dochter van Peter Wilms door haeren vader Peter Peters in bewindt gehadt.
Ende terwijlen de comparante voor haer aendeel heeft genoten eenen zegel ende brief geaffecteert op de gemeente Sevenum sub dato den 18 juny 1743, sprekende van tweehondert guldens Ruremundts, in welckers plaetse de capitalia staende tot laste der gemeente Helden sonder eenige contradictie of verdere berekeninge verblijven ten voordeele en behoeve van Hendrick Peters ende Joanna Peters ehel.
Welcken volgens heeft de comparante uyt cragte van volmacht als vooren alles voorss generalijck ende specialijck ten erffelijcken behoeve van haeren broeder Hendrick Peters en Joanna Peters ehel gecedeert ende getransporteert bij forma van magescheydt, verclaerende gheen het minste off verder recht soo voor haer als haere naercomelingen tot de erffschappe van haeren vader ende moeder slgr binnen dese jurisdictie te hebben, renuntieerende tot dyen op alle exceptiŽn ende privilegiŽn waer mede de comparante haer in eenigerley maniere soude connen of mogen bedienen.
Des t'oirconde dat als voorss voor ons is beleden en bij parthijen geaffirmeert, hebben wij dese acte van magescheydt ende respe cessie eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 19 7bris 1774.
Was onderteeckent: Theodor Gommans; Peter Janssen; Peter Korsten. Mij praesent H.T. Cuypers secris.
                                                           Accordeert bij mij, H.T. Cuypers, secris

 

 
 
  Onder deze acte is een afschrift van de volmacht opgenomen.