Jacques Rutten;       23-01-1710     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, folio 51

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 accoord Jacob Bollen en kinderen Leenen,
Op heden dato onderss soo sijn voor ons onderss schepenen gecompareert Jacob Bollen, geassisteert met sijn broeder Jan Bollen, ende Dierick Leenen Wilm Janssen momboirs van de kinderen van wilen Jacob Leenen, verweckt bij Jenniken Winkens. Ende soo den voorss Jacob Bollen ock is soone van wilen Jenniken Winkens verweckt in haeren eersten ehstandt met Wilm Bollen, ende soo daer tussen de voorss kinderen van den eersten ende tweeden ehstandt is gemackt sekeren accort van dato den X July 1679, als ock den gerichtelicken inventaris gemackt tussen de wede ende kinderen verweckt bij haeren ende Wilm Bollen van dato den 5en 8bris 1679, behelsende als dat de kinderen in den eersten ehstandt verweckt bij Wilm Bollen souden hebben van den gereedt ende ongeredt twee derden deelen, ende de wede één derden deel; dewelke naer dato des inventaris is getrout met Jacob Leenen. Ende soo sijn de voorss momboirs van de kinderen verweckt bij Jacob Leenen ende Jacob Bollen, verweckt bij Wilm Bollen, beyde van Jenniken Winkens.
Ende om alle questie ende dispuiten voor te comen, soo sijn de selve ten onsen overstaen ende presentie geaccordeert als volght:
Soo sal Jacob Bollen hebben voor sijn twee derden deel een half boender van Peter Schoenmakers, hondert pattacons tot Assel, 't landt van Peter Meijelkens, 't verdel van Syl Bullens ende de weyde van Gerken Nissen. Ende den restant de helfte betalen, staende bij Jan ende Dirick Bollen.
Ende de momboirs sullen genieten voor de kinderen van Jacob Leenen, waervan Jacob Bollen afstandt doedt, het goedt op Maris ende aen gestorven is aen den Vosbergh, als ock in dorp, mits condittie dat sij de resto bij Jan ende Dirick Bollen, de helfte, sullen betalen; als ock de verlopene intresten bij Dirisken van Hooghten.
Ende des moet Jacob Bollen de oncosten over dese geresen alleen betalen.
Aldus geschiet ende gepasseert ter onser presentie ende over staen geaccordeert in der minnen. Ende tot teken der waerheyt soo hebben de contrahenten ende attestente geri[cht]s persoonen desen contrackt eygenhandich onderss.
Actum Helden, den 23 Jan[uary] 1710.
Onderstont: Peter Crommentuyn; Frans Wilms; Jacob Bollen; Jan Bollen;
 
            Dit is het hant # merck Dirick Leenen               Dit is het hant @ merck Wilm Janssen
 
                                               WvKnippenbergh secris
 
 
 
Staet 64. Exact dezelfde akte staat ook op folio 61.
N.B. Op 20 januari 1710 verkoopt Jacob Bollen het halve boender dat in bovenstaand accoord vermeld staat.( Zie 28, folio 52)