HOME           Historische Studiegroep "Land van Kessel"


D
1    Huys de Donck

 

Archief Huys en Heerlijkckheidt Wittenhorst RAL ca 1570
                                             
                      huis/hof           betimmert          posten                morgen           percelen
lijfgewin          26                    10                      153                     204                 25
erfthijns           7                      1                        48                       73                   9     
 
totaal:             33                    11                      201                     277                 34     
 
Opbrengst volgens het thijnsboek in 1610
In munten:
 
groten                                     85.5
deniers                                   171
vierling                                    1
heller                                      3
vlems                                      15.5
hollandts                                 14
copken                                   17
penninck                                 0.5
bbts                                        5.5
 
In 1798 was dit in munten omgerekent ca 8 gulden
101 stuiver + 60 = 160 stuivers 8 gulden
 
In natura
pt                                           3.5
rogge                                      6 malder + 5 vat
vlas                                        6 pont
was                                        2 pont                
hoenre                                    45                     
kapoene                                 2
 
Opm.   Het thinsregister was onderverdeeld in 3 delen
1    Zonder titel
2    Dit is de Nonnen thins van den Hove, daer Bruckhusens op woent
3    Item diesen thins is komen van Krowels gutt und Jonckheer Henrick van
    der Donck hefft den gegolden van Hennis Mons anno 1511
 
 
 
2            Huys Blitterswick1660
Niewen Terrierboeck ofte
Legerboeck van Lijffgewinssen, Erffthijnssen, Pacht ende Coermoeden tot Sevenhem ende Horst ende Swolgen      gehoirende aen den Huyse BLITTERSWICK anno 1666 gerenoveert 2
 
                        Erfthijns          Lijfgewin         Div
                        morgen        morgen
 
Dorp               65                    2                      7 goed
                                                                        6 betim          
                                                12 3/4             1 betim
 
 
Steeg              25                    38                    1 betim
                                                                        2 goet
 
Hees               88                    50                    1 saelg
                                                                        1 hoefreisinghe
                                                                        2 betim
                                                            3 mangoederen
 
Totaal             180 morgen   100 morgen               =                      280 morgen
 
Opbrengst
 
Denier                        105
Vlems             76
Grooten          27
Copken          23
hollands          4
 
vlas                 6 pond
hoender          14
courmeden     3
 
 
     Ruweelse pachtboek
van Dript  11426 - ca 1550), van Broekhuizen, tak Ooyen  van 1550 - 1618, Schenck van Nideggen op Steenhagen   11618 - ca 1780 Graaf van Varo 1780-1798
geen thinsregister     Erfthijns en Lijfgewins  
 
In de schepenbank worden diverse transacties vermeld met de vermelding thinsroerig aan het Ruweelse pachtboek
 
                                                 Aantal posten            lijfgewins      
Totaal bouw en weiland       6                                6
            goedt                          5                                5
 
                                                                        Erfthins
            Bouw en weiland       3                                  3
            goedt                          4                                  4
 
            grootte van genoemd morgen in de transporten is  ca 60 morgen
Totaal Rouweelsche pacht  is x maal 60 morgen , geschat ca 400 a 600 morgen
 
 
    Thinsregister van de Kerk                  
 
 CHINSBOECK DER KERCKE TOT ZEVENHEM
Alle erfthinsgoederen                                morgen
 
  huis en hof
 goedt                                                                          15
  percelen landt op div.plaatsen                                 18
24        percelen beemden op div plaatsen                        34
   totaal aantal morgens                      ca                                70 morgen
 
 
 van huis en hof  met de goeden                  6 1/2 grootten
                                                                        2 1/2 vlams
                                                                        12 deniers
                                                                        3 pond olie
                                                                        1 pond was            
 
en van de akkers                                           2 hollands
                                                                        1 penninck
                                                                        1/2 vlams
                                                                        11 deniers
 
en van de bemden                            2 hollands
                                                                        4 1/4 witpenninck
                                                                        13 1/2 albus
                                                                        1 1/2 vlams
                                                                        14 deniers
                                                   
Totaal in stuivers uitgedrukt:           
7,5 + 5,5 + 13  = 26 stuivers  en 3 pond olie en 1 pond was.
 
 
5      Het Thijnsboek van Huijs ter Horst
 Dit is de thijns tot Sevenhem, die Joffer Eva van Sevell, onze
    jofferen toebehoort, die Reijner van Bocholt nu toebehoort, anno 1523
 
 Totaal            
9,25    morgen lijfgewin,       7          morgen erfthijns         tot 16,25 morgen en 15 posten
1           lijfgewinsgoed          4          erfthijnsgoed.
 
aan thijns opbrengst:
 4,5 vlams, 18 duit, 3 obole, 2 morken en 1 albus en 1 pond vlas.
 
 
 
 
 6      Thinsregister van Schenckenborg              
 
Geen thinsregister van gevonden
In de schepenbank worden diverse transacties vermeld met de vermelding thinsroerig aan het Huys Schenckenborg
 
10 posten         erfthind             ca 14 morgen
11                    lijfgewins                      ca 12 morgen
 
Totaal thinsroerig aan het Huys Schenckenborgh geschat op ca 600 morgen
 
 
E      Het Saelgoed.
 
Heeft dit Saelgoed iets te maken met een Laatbank. Mogelijk de plaats waar de zittingen van de Laathof bij elkaar kwamen?
 
 
Extract uit de thinsregisters van het Huys Blitterswijck
Van diverse registers en bij elkaar gezet
66 = perceelnummer, P = omschrijving.  BL  = Lijffgewins aan Huys Blitterswick.  L  = laeten genoemd als getuigen en soms als oirconde laeten
 
 DER STEEG HEERDEN LIJFFGEWINS GOEDT
VOLGENTS LIJFFG(EWINS) GUDERS VAN DEN HERTSSCHAP DIE STECH ANNO 1605
 
66        p          1540    dat Saelguet met syne tobehoer           lijfg       1 hoen
66        BL       1540    Lenart Geryts soen van Hyselberch ende Gerit sijn soon
66        BL       modo   Jacob van Hyselberch ende Gerit syne soen
66        BL                   Henrick Smyts, Fhyken eluiden [Heinrick Smits, Feyken eheluyden]
66        BL                   Erken Smyts
66        p          1605    dat Saelguet met sijn toebehoer minant ?          lijfg       1 hoen
66        p          1605    en sij dat volbrengen van den rechten erffen, haldende omtrint 5 mergen nyn
                                    1   verdel
66        p          1605    Gerit van den Brueck en Meriken eluiden hebben hyr vorbehalden van de
                                    vorsetten 3 royen hyr van sijn dakrecht.
66        BL       1605    Elisabeth Start Smeitgens dochter en Jacob Start als vormunder steth i.p.v.
                                    Erken Smitz saliger nagelaten kyndt win sij groot syn
66        BL       modo   Bastiaen Heinckens
66        BL       1649    Derick Bastiaens soon
66        p          1666    het saelgoet met sijn toebehoir en nymant mag dat verbrengen  lijfg       1 hoen
66        p          1666    van de rechte erven, omtrent 5 mergen min 1 verdel.
66        v          1666    gelegen nu ter tit neven Jost inde Oliemeulen ende Bastiaen heinckens eigen lant,
                                     schietende opde straet ende op de veltwegh
66        BL       1689-11-15     Deryck Heynckens en sijn soon Derick Heynckens
66        BL       1705-10-19     Gertruyd dochter van Derick Heynckens
66        l           1705    laten Adolf Nabben en Derick Henkens selver
66        BL       1712-01-12     Aerdt Henckens
66        l           1712    laten Meyster Peter Vorstermans en de schepen peter Vullinghs
66        BL       1731-03-04     Derick Henkes neef van Aerth Henckens i.p.v afgestorven Aert Henckens
66        BL        1745-03-16     Reynier Aerts soone van Jan Aerts [en Margaretha Henckens] out
omtrent 30 jaeren [+ 13-05-1758]
66        v          1745    nu gelegen neffens Hendrik Raymackers weersijts aen de Steegstraet schietende.
66        BL       1759-05-08     Derick inde Oliemoelen [+6-4-1785]  naer tijdelijk gesonnen te sijn, hetwelk
                                                den schepen Hendrick Billekens als outste laet mede schepen betuyght
                                                en betalende 1 ducaton per morgen
66        BL       1788-12-03     Gerardus Olimeulens out ca 27 jaer na tijdelijk gesonnen gewest
                                                en per morgen 1 ducaton betaelt
 
 
 
Uit het Kerkarchief Sevenum,
 
A         dagboek kap. Raaymakers inv no 116
 
 Een hofken in den Eygen groot 13 roeden en 2 voeten neffens de erven van Jan Gijsen en de erfgen van Frans Hermans en den gemeene wegh .
Den heer Siberti notiert gehoort te hebben, dat eertijts op dese plaets gestaen had het huys van St Catharina autaer en den Sael genoemt wirt.
 
En
B         Altaar van HH Nicolaas en Catharina in kerk Sevenum inv no 94
 
 In hoc loco olim fuit Domus Altaris S. Catharinae vocata den Sael, sicut audivi.
Vertaald:  Op deze plaats stond vroeger een huis van het Altaar van de H. Catharina den Sael genaamd, naar ik gehoord heb
 
 
 
 
 
 

 

2. Gemeente archief Venray