Tijnsboekje van De Donck (Swolgen)       09-11-2012   Terug     door L.J.G.W. Schelberg, Roermond


 

Inleiding door Piet Schick:

 

In het archief van de schepenbank van Swolgen – Broekhuizenvorst en het kerspel Tienray zit een ‘Legger van cijnzen tot Swolgen van het huis den Donck over de periode 1561-1585’.

De archivaris dekt met zijn tekst in de inventaris niet de lading. De onderzoeker krijgt een betaalboek onder ogen en de klerk schrijft:: Anno (15)61 Aengevangen Tijnsboeck tot Swolgen op dy Donck (…).,

hetgeen wil zeggen dat de zeventien cijnsgerechtigden jaarlijks de cijns afdragen op de Donck, een leen van Van Broeckhuysen (?). Het is een opvallend betaalboekje dat loopt over de periode 1561 – 1579, p. 3 – 21,

de beurder noteert ieder jaar de naam van de gebruiker en het bedrag en de verandering in de gebruiksrechten, van enige groei van overeenkomsten is geen sprake.

Het boekje is na 1579 gebruikt voor andere aantekeningen o.a. op pagina 23 de niet gedateerde tekst hoe men het achterleen de Donck moet winnen.

De frappante gelijkenis met het winnen van cijnsgoed valt op, zowel de manier waarop het winnen dient te geschieden en de onkosten:

Item dat leen kost winnen van den Donck xv goltgulden miener trouwen statholder ein stuck goltz und ein vierdel winst we mannen van leen elk ij kannen wins

Den schriever 3 stuiver vur de brieff to boecksetten Dat len moet men winnen binnen i airs wie wael dat sei niet van sich en schrieven ofte onbieden

om dat leen to winnen mer als sie wielen dat der man doit is die dat leen op helt dan schrieven sei ende willen hebben dat men ’t wieder winnen sall om

er gerechtigheit binnen ses weecken.

De cijnslegger is niet overgeleverd, er zijn bronnen van de cijnswereld van Swolgen uit de 15e eeuw van Huis Broeckhuizen

 


 

 

RHCL, Archief van de schepenbank Swolgen‑Broekhuizenvorst en het kerspel Tienray. -

Inv. nr. 323: Legger van cijnzen tot Swolgen van het huis den Donck, genoemd >Thijnsboeck=, over de periode 1561‑1585.

 

 

 

     
 

[blz. 1]                                   [omslag voorzijde]

 

[onleesbare koptekst]

 

Anno [15]61 Aengevangen

 

Tijnsboeck tot Swolgen

op dy Donck

 

R. (F.?) v. H.

 

[terzijde en in zijn geheel doorgestreept:]  ... einen hornss gulden

... 3 2 st

3 st

4 st min 1 ort

 

 

[blz. 2]

 

Item facit eynen groten 1 2 st bb

eynen meydach 1 2 groten 2 st [afk.] libra (?) 1 ort

Item eynen brabans [doorgestreept: eyn] facit 1 ort bb

Item eyn alt morken facit eyn rader luyps

 

 

[blz. 3]                         

 

Anno [15]61

 

+ Item der baed Jaen 1 groten                                                                                [in de marge:] betalt

+ Item Thijs van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt                                                 [in de marge:] rest sijne tijns

+ Item Willemken Massen 2 groten 1 brabans betalt                                               [in de marge:] 1 st bb daer op betalt

   Noch 1 groten betalt sijnen tijns

+ Item Dreys Hubertz 1 groten 1 meydach 3 brabans

   3 cappoen unde 3 honre betalt sijnen tijns met dy ....

+ Item Geret Tonyskens 6 groten betalt

+ Item Wijncke Geynen 1 groten betalt sijnen tijns

+ Item der Kuper 1 hoen betalt

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Geret van Sporkelt 1 groten 1 alt

   morken 1 hoen betalt

+ Item Gijsken Kusters 2 honre betalt

+ Item Jan Schrijnemecker 1 brabans 1 cappoen betalt

+ Item Michel Bruwers 5 groten 2 fatt roggen betalt sijnen tijns                            [in de marge:] rest de rogge betalt

+ Item Henrixken Deryx 1 groten 1 brabans betalt

+ Item mij Joncker tot Blytterswijck 3 groten betalt

+ Item dy Gyld van Meister Goert Buysen weigen

   van 3 ferdel lantz 1 meidach betalt

+ Item tot Wel 1 hoen betalt

 

 

[blz. 4]

 

Anno [15]62

 

+ Item Gertgen Rutten betalt 1 hoen betalt

+ Item Jan Schrijnemeckers 1 brabans 1 cappoen betalt


 

+ Item Gijsken Kusters 2 hoener betalt

+ Item Jaen der baed 1 groten

+ Item Thijs van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt                                                 [in de marge:] betalt / Rest sijnen tijns

+ Item Wyllem Massen 2 groten 1 brabans Noch 1 groten betalt

+ Item Dris Hubertz 1 groten 1 meidach 3 [doorgestreept: meidach] brabans

   3 cappoen 3 honre betalt

+ Item Geret Tonys 6 groten betalt

+ Item Wijncke Geynen 1 grote hyr op 3 [afk.] kwarten wijn gehalt teygen de .... [weggevallen]

+ Item Peter der Kuper 1 hoen betalt

+ Item Geret van Sporkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Item Michel Bruwers 5 groten 2 faedt roggen betalt                                             [in de marge:] betalt / Rest den rogge

+ Item Henrixken Dirryx 1 groten 1 brabans betalt

+ Item mij Joncker tot Blytterswijck 3 grotten tijns

+ Item dy Gyld van Meister Gort Buyssen weygen

   van 3 ferdel landtz 1 meidach betalt

+ Item tot Wel 1 hoen betalt

 

 

[blz. 5]

 

Anno [15]63 den 27en Septembris

 

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Jan Schrijnemackers 1 brabans 1 cappoen betalt

+ Item Gijsken Kusters 2 honre betalt

+ Item Jan der baed 1 grotten

+ Item Dris Hubertz 1 groten 1 meydach 3 brabantz

   3 cappoin 3 honre betalt rest 1 cappoen van alst betalt

+ Item Thijs van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt sijn hoen                                [in de marge:] betalt / Rest sijnen tijns

+ Item Wyllemken Massen 2 groete 1 brabants

   Noch 1 groten betalt

+ Item Geret Thonys 6 groten [doorgestreept: g..] betalt

+ Item Wymken Guynen 1 groten betalt

+ Item Peter der Kuper 1 hoen betalt

+ Item Geret [doorgestreept: Thonis] van Sporkelt 1 groten 1 alt morken

   1 hoen betalt sijnen tijns

+ Item Michel Bruwers 5 groten 2 faed roggen betalt de rogge

+ Item Henrixken Dyrix 1 grotten 1 brabans betalt                                       [in de marge:] betalt / ....... schuldich ......

+ Item mij Joncker tot Blytterswijck 3 groten betalt

+ Item dy gyld van Meyster Gort Buyssen weigen

   van 3 ferdel lantz 1 meydach betalt

+ Item tot Wel 1 hoen betalt

 

 

[blz. 6]

 

Anno [15]64 op dach Michaeli den 29ste Septembris

 

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Jan Schrinemeckers 1 brabans 1 capon betalt

+ Item Gisken Kusters 2 honre betalt

+ Item Jan der baed 1 groten

   Item Thijs van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt sijn hoen                                [in de marge:] betalt / Rest sijne tijns

   Item Willem Maessen 2 groten 1 brabans Noch 1 groten

+ Item Dris Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabans 3 cappoen                                [in de marge:] rest 1 cappoen

   3 honre betalt

+ Item Geret Thonis 6 groten betalt Thonis van Geretz [weggevallen: wegen - zie 1565]

+ Item Wij[n]cken Geinen 1 groten betalt

+ Item Peter der Kuper 1 hoen betalt

+ Item Geret van Sporkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Item Michel Bruwers 5 groten 2 faedt roggen                                                        [in de marge:] betalt / rest sijne rogge


 

+ Item Henrixken Dierix 1 groten 1 brabans betalt

+ Item mij Joncker tot Blitterswijck 3 groten tijns betalt

+ Item dy gyld van Meister Gort Buyssen weigen van 3 ferdel

   landts 1 meidach betalt

+ Item tot Wel 1 hoen betalt

 

 

[blz. 7]

 

Anno[15]65 den 19den Septembris

 

+ Item Dris Hubert betalt 7 smal honder noch 3 kapoen betalt                               [in de marge:] betalt to same

   1 en..... 1 brabans 1 meidach betalt

+ Item Gisken Kusters 2 honre betalt

+ Jan Schreinemeckers 1 capoen 1 brabans

+ Geritgen Rutten 1 hoen betalt

+ Jan der baed 1 groten betalt                                                                                      [in de marge:] soel Rut betalen

   This van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt sien hoen                                         [in de marge:] Rest sijnen tijns

+ Wyllemken Maessen 2 groten 1 brabans Noch 1 groten

+ Geret Thonis 6 groten Thonis betalt van sijnent wegen

+ Wincken Geinen 1 groten betalt

+ Peter der Kuper 1 hoen betalt

+ Geret van Sporkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Michel Brouwers 5 groten 2 vatt roggen betalt sijnen tijns                                 [in de marge:] betalt / Rest sijne roggen

+ Henrixken Dirix 1 groten 1 brabans betalt

+ Mij Joncker tot Blitterswijck 3 groten tijns betalt

+ Dy gyld van Meister Gort Buyssen weigen van                                                    [in de marge:] Rest 1 st [afk.] libra (?)

   3 ferdel landtz 1 meidach betalt

+ Geret Byrmans tot Wa[n]ssum 1 hon betalt

   Item Peter Willems van Blitterswijck 1 hoen voer (?)

   [doorgestreept: 1 malder roggen] 3 g rijder in Jan Schrinemeckers guet

 

 

[blz. 8]

 

Anno [15]66

 

+ Item Geret van Spurkelt 1 groten 1 alt moerken

   1 hoen betalt sijnen tijns und hoen

+ Item Maes Henrich Dirix betalt sijnen tijns ...

   blifft hij ein ort brabans schuldich der hefft nu

   Henrich Dirix huisfrou                                                                                                [in de marge:] rest 1 ort brabans

+ Item Jan Schrinemackers 1 capoen 1 brabans betalt

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Wincken Genen 1 brabans betalt

+ Item mij Joncker tot Blittersweich 3 groten tijns betalt

+ Item der baed Jaen betalt sijnen tijns 1 groten

+ Item Dris Hubertz betalt 3 kapoen rest sijn 3 smal

   hoener [tussengevoegd: 1 meidach 3 brabans] betalt sijne tijns Rest 1 hoen    [in de marge:] betalt Rest 3 smal hoen .....

+ Item Gisken Kuster 2 honre betalt

+ Item This van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt                                                  [in de marge:] sal Rut betalen / Rest sijnen tins

+ Item Geret Thonis 6 groten betalt

+ Item Wylken Maess 2 groten 1 brabans Noch 1 groten

   Item Michel Bruwers 5 groten 2 vaet roggen                                                          [in de marge:] betalt Rest sijnen rogge

   Item Peter Kuper 1 hoen

+ Item dy gild van Meister Gort Bussen weigen van

   3 ferdel lantz 1 meidach

   Item Geret Birmans tot Wansen 1 hoen betalt

   Item Peter Willems van Blittersweick van 3                                                            [in de marge:] betalt mich tot

   rider ut Jan Schrinemeckers 1 hoen                                                                          Blitterswijck 2 honder

 


 

[blz. 9]

 

Item Anno [15]67 den 25e Septembris

 

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Jan Schrinemeckers 1 brabantz 1 cappon betalt

+ Gisken Kusters 2 hoenre betalt

   Jan der baed 1 groten

+ This van Schelberch 6 groten 1 hoen betalt sijn hoen                                          [in de marge:] Rest sijnen tijns

+ Wilhemken Massen 2 groten 1 brabantz Noch 1 groten

+ Dris Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3

   cappoen 3 honre betalt sijn honre und den tijns

+ Thoniss 6 groten betalt

+ Wijnken Genen 1 groten betalt

+ Peter der Kuper 1 hoen betalt

+ Geret van Sporkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Michel Bruwers 5 groten 2 faet roggen betalt sijnen tijns                                    [in de marge:] betalt / Rest sijnen roggen

+ Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabans

+ Mij Joncker tot Blitterswick 3 groten tins betalt

+ Dij Gild van Meister Gort Buissen weigen

   van 3 ferdel lantz 1 meidach

+ Geret Birmans tot Wansen 1 hoen betalt

   Peter Willems van Blitterswick van 3 ... [afk.]                                                         [in de marge:] betalt mich tot

   rider ut Jan Schrinemackers guit 1 hoen                                                                  Blitterswick mit dat voirige jaer 2 hoender

 

 

[blz. 10]

 

Anno [15]68 Den 5 Novembriss

 

+ Thiss van Schelberch betalt sinen tinss 6 groten mit sijn hoen

   rest den verliden jaer

+ Gisken Kusters off Erkens 2 honre betalt

+ Jaen Schrinemeckers 1 brabans 1 capoen betalt rest der tinss betalt

+ Jan der baed 1 groten betalt

+ Wilhem Massen 1 groten Noch 2 groten 1 brabantz betalt alle verlede

   jaren nemelich met dit jaer 5 iaer

+ Driss Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3 capoen 3 smael

   honre betalt Rest noch 2 smael hoenre betalt

+ Geret Thoeniss Nu Thoniss an gen Kerck 6 groten betalt

+ Wimken Ghenen 1 groten betalt

+ Gertgen Rutten 1 hoen betalt 1 st bb (?) voer dat hoen

+ Geret van Spurkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Michel Bruwers 5 groten 2 vatt roggen tinss und rogge betalt

+ Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz betalt alle vorlede jaren

   Geret Birmans 1 hoen                                                                                                  [in de marge:] Alert R.... 2 honder

   [tussengevoegd:] Alert mich gegeven op dit jaer und dij verlede jaren 2 honder

+ Der Joncker tot Blitterswick 3 groten betalt

+ Dij Gild 1 meidach 4 jar betalt mit dit jaer Thoniss Beeck (?)

   Peter Wilhems van Blitterswick 1 hoen

   Peter Kuper 1 hoen betalt dit jaer und dat verleden jaer

 

 

[blz. 11]

 

Anno [15]69 Den 6 Octobriss

 

+ Item Driess Hubertzs 1 groten 1 meidach 3 bra-

   bantzs 3 capuin 3 smael honre betaelt

+ Item Geret van Spurkelt 1 gr 1 altmorken 1 hoen betalt


 

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Wincken Ghenen 1 groten betalt

+ Item Jaen Schrinemackers 1 brabantz 1 capoen betalt

+ Item Gisken Erkens 2 honre betalt

+ Item mij Joncker tot Blitterswick 3 groten betalt

+ Item Peter Kuper 1 hoen betalt

+ Item Mijchgel Bruwers vijf groeten betalt rest ons 2 vat [weggevallen: rogge] [bovengeschreven:] betalt

+ Item Thoniss 6 groten betalt

+ Item Wilhem Massen 1 groten Noch 2 groten 1 brabants

+ Item Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabans betalt

+ Item dy gild 1 meydach van Meister Gert Busse

   wegen van 3 ferdel lantz betalt

   Item Geret Birmans tot Wansen 1 hoen

+ Item This van Schelberch betalt sijn hoen rest den tins                                       [in de marge:] betalt Rest den tinss

   6 groten betalt den tins

   Item Peter Wilhems van Blitterswick 1 hoen und 3 ... rider

   van Jan Schrinemeckers gut

+ Item der baed 1 groten betaelt

 

 

[blz. 12]

 

Anno [15]70 den 25sten Octobris

 

+ Item Driss Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3 capoen 3

   smal honre betalt honre und tinss rest daer aen 1 st betalt

+ Item Geret van Spurkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Wincken Geinen 1 groten betalt

+ Item Jan Schrinemeckers 1 brabantz 1 capoen betalt

+ Item Peter Erkens 2 honre betalt

+ Item mij Joncker tot Blitterswick 3 groten betalt

+ Item Peter Kuper 1 hoen betalt

+ Item Michel Bruwers 5 groten 2 vaet roggen rest den [weggevallen: roggen] [bovengeschreven:] betalt

   betalt den tijns rest dair aen 1 blanck

+ Item Thoniss 6 groten betalt

+ Item Wilhem Maes 1 groten noch 2 groten 1 brabantz betalt

+ Item Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz betalt

+ Item dij Gild 1 meidach van Meister Goert Busen van

   weigen van 3 ferdel lantz betalt

+ Item Geret Birmans tot Wassem 1 hoen

+ Item Reinerken van Schelbergen genant Fritzen 6 groten

   1 hoen betalt dat hoen rest den tins betalt

+ Jan van Bergen der baed 1 groten betalt

 

 

[blz. 13]

 

Anno [15]71 dem 25sten Octobris

 

+ Item Driss Hubertz 1 groten 1 meydach 3 brabantz 3 capoen 3

   smael honre betalt honre und tijns

+ Item Geret van Spurkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Wijnken Genen 1 groten betalt

+ Item Jaen Schrinemeckers 1 brabantz 1 capoen betalt

+ Item Peter Erkens 2 honre betalt

+ Item mij Joncker tot Blitterswijck 3 groten betalt

+ Item Peter Kuper 1 hoen betalt

   Item Michel Bruwers 5 groten 2 vaet roggen betalt den roggen                         [in de marge:] betalt den tijns

+ Item Thoniss 6 groten hir op betalt 1 st bb


 

+ Item Wilhem Massen 1 groten noch 2 groten 1 brabantz betalt

+ Item Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz betalt

+ Item dij Gild 1 meydach van Meister Goert Busen weigen

   van 3 ferdel lantz betaelt

+ Item Geret Birmans tot Wassem 1 hoen

+ Item Reinerken van Schelbergen genant Fritzen 6 groten

   1 hoen betalt dat hoen

+ Jan van Bergen der baed 1 groten betalt

 

 

[blz. 14]

 

Anno [15]72

 

+ Item Willem Maess 1 groten noch 2 groten und 1 brabantz betalt

+ Item Peter Erkens 2 honre betalt

+ Item Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Item Peter Kuper 1 hoen betalt

+ Item Driss Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3

   honre 3 capoen betalt den tijns noch betalt 3 smal honre

+ Item Thonis 6 groten

+ Item Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz betalt

+ Geret van Spurkelt 1 groten 1 alt morken 1 hoen betalt [doorgestreept: sijnen tijns] [in de marge:] onleesbaar

+ Mij Joncker tot Blitterswick 3 groten betalt

+ Michel Bruwers 5 groten 2 vaet roggen

+ Dij Gild 1 meidach van Meister Gort Bussen weigen

   van 3 ferdel lantz betaalt

+ Geret Birmanss tot Wassen 1 hoen

+ Reinerken van Schelbergen genant Fritzen 6 groten

   1 hoen betalt dat hoen

+ Jan van Bergen 1 hoen

+ Jan Schrinemeckers 1 brabantz1 capoen

+ Wijnken Geinen 1 groten betalt rest noch 1 ort st ....   [doorgestreept: Item ich heb 3 smael honder untfangen Jan tho Putt 2]

 

 

[blz. 15]

 

Anno 1573

 

+ Wyllem Maess 1 grote noch 2 groten und 1 brabantz    [boven deze aantekening:] Holt Wyllemme noch ein gulden van Putten / restirt, daer teigen  dyt Jhaer laeten staen ... betaelt

+ Peter Erkens 2 hoiner betaalt

+ Geertgen Rutten 1 hoen

+ Peter Kuper 1 hoen

+ Dreys Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3 hoener und 3 kapoen den tijns betalt noch gegeven 7 smal hoiner statt 3     gegeven opt jar [15]72 noch 4 op dit jaer

+ Thomas 11 groten hijr op betaelt ein ... [afk.]

+ Maes Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz betaelt

+ Gerard Verspunckelt 1 groten 1 alt meecrken 1 hoen

   betaelt sinen tins op dat alt meercken nae

+ Der Joncker van Blitterswijck 3 groten

+ Michel Bruers [tussengevoegd: Rutt Michels der son betalt] 5 groten 2 vaet roggen betaelt die 2 vat rogge

+ Dy gyldt 1 meidach van Meister Goerdt Buse van 3 ferdel lantz

+ Gerit Birmans tott Wassen 1 hoen

+ Reinerken van Schelbergen genant Fritzen 6 groten 1 hoen betaelt dat hoen

+ Jan van Bergen 1 hoen

+ Jan Schrijnemeckers 1 brabantz 1 capoen

+ Wijnken Geinen 1 groten

 

[afb.16]

 

Anno [15]74

 

+ Wyllem Maass ein groten noch 2 groten enen brabantz                                                  [toegevoegd:] Is och bliven staen onbetaelt teigen den gulden van Putten

+ Peter Erkens 2 hoiner betaalt

+ Gertgen Rutten 1 hoen

+ Peter Kuper 1 hoen

+ Dries Hubertz 1 groten 1 maidach 3 brabantz drij hounre 3 capoen

+ Thomas 6 groten hier op gegeven 2 st

+ Maes Henrick Diericks 1 groten 1 [doorgestreept: maidach] brabantz

+ Geret Verspurckelt 1 groten 1 alt [doorgestreept: meri] meircken und ein houn

+ Mijn Joncker van Blytterswijck 3 groten betaelt

   Michel Bruwers 5 groetten 2 vaet roggen betaelt                                                  [in de marge:] + Rut Michels der soon

+ Dy gyld 1 meidach van meister Geerdt Busen weigen van 3 feirdel lantz betaelt

   Gerit Birmanss van Waessem 1 hoen

+ Reinerken van Schelbergen genant Frytzen 6 groeten ein hoen betalt dat hoen

+ Jan van Beergen ein hoen

+ Jan Scheinwmeickers 1 brabantz 1 caepon

+ Wyncken Geynen 1 groeten

 

 

[blz. 17]

 

Anno 1575

 

+ Wyllem Maess 1 groten noch 2 groten einen brabantz

+ Peter Erckens 2 honre betaalt

+ Gertgen Rutten 1 hoen betalt

+ Peter Kupers 1 hoen betaalt

+ Dries Hubertz 1 grote 1 meidach 3 brabantz drij honre 3 capoen rest noch ein smal hoen

   Thomas seess groten

+ Maes Henrick Dierix 1 groten 1 brabantz

+ Geret Verspurckelt 1 groten 1 alt meircken 1 hoen

+ Mij Joncker tott Blytterswick 3 groten betaalt

   Michel Bruwers 5 groten 2 vaet roggen betaelt                                                     [in de marge:] Rutt Michels den son

+ Dij gyldt 1 meidach van meister Gerdt Busen wigen van 3 feirdel lantz

   Gerit Birmanss van Wanssem 1 hoen

+ Reinercken van Scheilbergen genant Frytzen 6 groten ein hoen betaelt die 6 groten betalt

+ Jan van Bergen den baed ein hoen

+ Jan Schrinemeickers 1 brbantz 1 capon betalt

+ Wijncken Geynen 1 groeten

 

Rutt Michells blijfft schuldich 3 vaet roggen [doorgestreept: daer teigen synt wey ..... schuldich neigen st] Windell heefft ontfangen tweij vaett roggen

 

 

[blz. 18]

 

Anno [15]76 den 20 Octobris

 

   Item Wilhem Maess einen groten noch 2 groten 1 brabans

+ Peter Erkens 2 honre

+ Gertgen Rutten 1 hoen

+ Driss Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz

   3 honre 3 capoen Rest 3 smal honder

   Thoniss 6 groten

+ Maess Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz

+ Geret Verspurkelt 1 groten 1 altmorken 1 hoen                                                      [in de marge:] rest dat alt morken

+ Mij Joncker tho Blitterswijck 3 groten

+ Rut Michgelz 5 groten 2 vaet roggen                                                                      [in de marge:] Rest der rog

+ Dij gild van Meister Gert Busen weigen [doorgestreept: van]

   1 meidach van 3 ferdel lantz

   Geret Birmans van Wansum 1 hoen

+ Reinerken [doorgestreept: Fritzen] van Schelberch genant Fritzen

   6 groten 1 hoen betalt tijns und hoen

+ Jan van Bergen 1 hoen

+ Jan Schrinemeckers 1 brabantz 1 capoen

+ Wijnken Geinen 1 groten

 

Noch ein huyn averenschich [vert.: overig]

 

 

[blz. 19]

 

Anno [15]77

 

+ Ian Schrinemecker 1 brabantz 1 capoen

   Wijlhem Maess einen grote noch 2 groten einen brabantz

   Peter Eerkens 2 honre

+ Geertgen Kusters 1 hoen

   Peter Kuepers 1 hoen

   Dries Hubertz 1 groten 1 meidaech 3 brabantz 3 honer

   3 capunt

   Tonnis 6 groten

   Maes Henrick Dirix 1 groten 1 brabantz

+ Gerat [bovengeschreven: Aert] Verspunckelt 1 groten 1 alt meircke 1 hoen     [in de marge:] rest dat hoen

   Mij Joncker tot Blitterswick 3 groten

+ Rutt Michels 5 groeten 2 vaett roggen                                                                    [in de marge:] rest den rog

+ Die gildt van Meyster Geert Busen weigen 1 maidach van 3 ferdel lantz          [in de marge:] ... 8 2 st van ..... ..... 12 st

   Gerardt Birmans van Wanssem 1 hoen

+ Reinerken Fritzen 6 groten 1 hoen

+ Jan van Bergen 1 hoen

+ Jan Schrinemeckers 1 brabantz 1 capoen

+ Wijncken Geinen 1 groten

 

 

[blz. 20]

 

Anno 1578

 

   Wyllem Maess 1 groeten - noch 2 groeten einen brabantz

   Peter Eerckens 2 honre

+ Gertgen Rutten 1 hoen

   Peter Kuper ein hoen

   Dries Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabants 3 honre 3 capoen

   Thomas ses [doorgestreept: honre] groten

   Maes Henrick Dierix 1 groten 1 brabantz

   Geret [erboven: Aert] Verspurckeldt 1 groeten 1 alt meircken 1 hoen    [in de marge:] rest dat hoen [doorgestreept: ein alt meircken] hefft 2 blanck ...ertaelt aen geldt

   Mij Joncker tot Blitterswick 3 groten

+ Rutt Michels 5 groten 2 vaett roggen betalt 5 groten                                           [in de marge:] rest den rog ende drij st

+ Dy gyld 1 meidach van meister Ger Buesen weigen

   van 3 veirdel lantz

   Geret Birmans van Waenssem 1 hoen

   Reinercken van Scheilbergen genant Fritzen 6 groten 1 hoen                             [in de marge:] blijfft Reinerken schuldich tsamen 14 st dat jhair v[er]leiden gereickent

   Jan van Bergen ein hoen                                                                                   [in de marge:] dit hoen doet van dit jhair en voerleiden jhair hyr op betalt ein braspen­ningh

   Jan Schrienemecker 1 brabantz 1 capoen betalt den tijns ende ..... de ..... / rest den capun

+ Wijncken Geinen 1 groten

 

 

[blz. 21]

 

Anno 1579

 

   Willem Maes 1 groten noch 2 groten 1 brabans

   Peter Erckens 2 honre

   Gertgen Rutten 1 hoen

   Peter Kuiper 1 hoen

   Dries Hubertz 1 groten 1 meidach 3 brabantz 3 -

   honre 3 capuin

   Thomas 6 groten

   Maes Henricks Dirix 1 groten 1 brabans

q Gerat Art Verspurkelt 1 groten 1 alt morcken 1 hoen

   Min Joncker van Blitterswick 3 - groten

   Rut Michels 5 groten 2 vaet rogge

   Die gildt 1 meidach van sulcken landt wie verschreven (?)

   Gerat Birmans van Wansum 1 hoen

   Reinerken van Schelbergen 6 groten 1 hoen

   Jan van Bergen ein hoen

   Jan Schrinemeckers 1 brabans 1 capuin + betalt der brabans                              [in de marge:] rest der capun

   Wincken Geinen 1 groten

 

q   Gaert Floer Klutten betaldt dat hoen van Gertgen Rutten und van Geradt Versporckelt dat jar [15]95 mit afbetalt mit      2 gulden der quaden iaeren halven

 

 

[blz. 22]

 

Anno [15]95 Den lesten Septembris

 

Jacop Schrinemecker betaldt drij [sc.: stuivers] brabants wes fur dato verschinen was uutgenomen die Honre

Anno 1602 [tussengevoegd: den 23 aprilis] betalt drij brabants wat fur dato verschinen was resten noch 23 capuin war op ick 6 ontfangen hoeb resten ergo 17 capuin

betalt dat iar [1]602 und [1]603 - einen alden brabans stuver resten noch van diesen 2 iaren ouck die capuin

 

 

[blz. 23]

 

Item dat leen kost winnen van den Donck xv- goltgulden

miener Frouwen statholder ein stuck goltz unnd ein vierdel

wins twe mannen van leen elck ij kannen wins Den

schriever 3 stuver vur de brieff inde to boeck to setten

Dat len moet men winnen binnen iaers wie wael dat sei

niet van sich en schrieven ofte onbieden om dat leen to

winnen mer als sei wielen dat der man doit is die

dat leen op helt dan schrieven sei ende willen hebben

dat men >t wieder winnen sall om or gerechticheit

binnen ses weecken

[blz. 24]

 

Anno [15]85

 

Segerken verkoft [doorgestreept: 3 k] 2 kalvere ad 3 g[ulden] Noch 2 kalver gelten 5- g Noch 2 Malen [vert.: jonge koe] gelden 9 g dall[er] Noch ein kui gilt 10 dall Noch 1 gilt 10 2 dall Noch 1 vercken gilt 7 2 g Noch 2 part gelden 34 dall Noch 1 pert gilt 15 dall Noch 1 fulen gilt 11 dall

Hir tegen Segerke wider gegolden drie perdt gelden to samen 90 - dall

 

 

[blz. 25]           [omslag achterzijde]

 

[tekst vrijwel onleesbaar]

 

Tijns Boeck

tot Schwolgen

op die Donck

 

 

[blz. 26]           [los blad deels in zeer slechte conditie]

 

Anno 1623 den 2 Mert hebben die Gerichten tot Swolgen

Wijnken Kosters, Tijs Peten, Jacob Aerts ende Jan Speycken in

tegenwordicheit Zeger van Haerens mit Lenart Jacobs

aen den Ridder afgereckent van wegen haer ..........

contributien van haren mer..... + [in de marge: [+] aen den Ridder] sedert dat jaer 1..9 tot deser

jaeren (?) inclus belopende ter sommen van 279 - 2 2 ...... ......

......... en..... ......... ........ van der gemeinten kommen .....

75 daller heuftsommen van den vorge iaren aff tot deses (?)

belopende ter sommen van - 174 gulde gekort ende ......

11 gulden welck Peter Genen in sijner schattingen noch ge-

halde ende 1 2 gulden m Jan van Dhurdale (?) ende ............

buercedul Also dat die vorb[enoemde] 75 daller ...............

afgereckent sijn Also dat Lenart darwegen ..........

gemeint van ............ .......... ...eren heft des....

hieronder geset merk

 

Dit is Lenart [merk: swastika] Jacobs merk

 

 

[blz. 27]           [los blad deels in matige conditie]

 

1588

 

Item mit Wincken Ghenen alle dingen affgerekent (?)

wes.. ihn .......... tho 87 blift schuldich

17 gl myn een oirt

Noch met Neesken gerekent den lesten sondach

july blifft noch schuldich 10 gl .... ....

Noch met Wincken Ghenen gerekent van .....

belening blifft noch schuldich 10 gl

Actum den 16 aprilis ano [15]88

 

 

[blz. 28]           [los blad deels in matige conditie]

 

Anno 1593 den 23 january B... Crijnen Jacob van

Haefft seliger huysf(row) ..... die Gerichten van Schwolgen

van wegen Dries Hubertz voir den baed vur ein stuck lantz geheyten den

Hogen Dries van drie jaren verlopene contributien afgereckent

belopende sieven gulden brabants daerbeneven van hett guet ...

wegen is geheytten den vernenacker belopende negen gulden

vierdenhalven stuver Und [doorgestreept: reynders] Driessen gutt an den ridder

sijnde sus........... belopende in vijff iaeren vier und vijfftich

gulden [beschadiging] to sammen seventich gulden vierden halven

stuver Allet op dagch und datum vorssegd ... Und sijn hiermitt

alle dingen afgereckent so den ....fall und der vorg[enoemde]

Widtfrow [beschadiging] Rait ..........forhalven den kerkenpacht

und die [beschadiging]

 

[doorgestreepte tekst, blad heeft waterschade]

 

Anno [15]94 den 29 juny met Trijnen Jacoop

Heisters (?) huisfrow aile dingen affgerekent als van

haer belening dat het ..... ..... ..... noch

schuldich blifft die summa van - 75 daeler

geschiet in tegenwoerdicheit Reiner Schelberch

Peter N...kens Jan van Middelick Wincken

Joesten und Tijs op gen Aess und

Gisken van Haiff tho meerer ........ .........

 

[in handschrift conf. afb. 775:] Dit staet opt volgende blat

 

 

[blz. 29]           [los blad deels in zeer slechte conditie]

 

Item mit ............ .............. .............. gerekent .............

belening datt hij noch schuldich blieven ........

und 5 2 gl und noch ... gl van dye .....

duisent gl actum anno .... ..... tot s........ ........

geschiet tho Loeven (?) ihm bewesen vrs ...........

Noch gerekent met .......... .......... .............

noch schuldich 30 gl (?) [beschadiging]

hyr schuldich ys gewest [beschadiging]

aprilis anno [15]87 Den april in [beschadiging]

Noch mer jaaren ..... ........  [beschadiging]

Onser Liever Frouwen lichmijss [beschadiging]

noch schuldich blijft 23 [beschadiging]

...... ........ ............... schuldich [beschadiging]

niet gerekent

 

 

[blz. 30]           [los blad deels in zeer slechte conditie]

 

Item mit Maesen alle dingen affgerekent

behalven waihr ... ihm schuldich waess

blifft schuldich - 7 gl 5 st (?)

hirmijt tho anno [15]87 resten noch van kerst [onleesbaar, o.b.v. vervolg zin]

mijss wess augusto 12 gl 4 st ang [beschadiging]

niet gerekent

Resten Maesen noch - 10 2 g [beschadiging]

Onser liever frouwen altaer van anno [15]8. [beschadiging]

weys thot den augusto

Item mit Peteren gerekent van Maese [beschadiging]

[beschadiging] dair Maesen g..... resten aen co [beschadiging]

[beschadiging] - 80 gl hie [beschadiging]

 

[rest blad zeer ernstig beschadigd, transcriptie van de resterende tekstfragmenten niet zinvol]