HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1598
 
Grote rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst van 25 maart tot 13 juli 1461   [ Toelichting ]
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
Rekeningh anno (14)61
 
KESSEL
 
Anno (14)61 usque Margarete (14)61
 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewisinge mijns Dericks van der Horst, amptman tslants van
Kessell ende ter Horst van allen upboeren ende uitgeven dat ick vanwegen mijns lieven genedighen
heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Sutphen upgeboert ende uitgegeven hebbe
angaende op Onser Liever Vrouwendach Annunciatio in den jaeren Ons Heren van 1400
ende 61 ende uitgaende op Sunte Margaretendach in den selven jaer, die tijt is
een veerdell jaers ende 3 weken
Primo terhorst
Item aldaer van den molenen geboirt 19 malder roggen, 't malder ad 16 stuver
maect 15 rijns gulden 4 stuver
Item 6 malder malts, 't malder ad 15 stuver maect 4 rijns gulden 10 stuver
Item 2 malder boeckweits, 't malder ad 12 stuver maect 1 rijns gulden 4
stuver
Item van Jacob Ludincks suster van erfftalen geboirt 10 stuver
Item van Heijnken Cuper van Bekermans guede van gewijnne geboirt 1 rijns gulden
Item van Claes Spijkermans in den Hegelsemer velde van gewijnne geboirt
1 rijns gulden 15 stuver
Item Derick die molner had mij woirde toegesacht der hij mij niet en hielde
daer ick hinder bij had, gecomponiert bij raet der scepenen mijt 12 rijns gulden,
maect mijns genedigen heren deell 6 rijns gulden
Summa 30 rijns gulden 3 stuver
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Kessel ende Helden
Item Gaedert van Holtmoelen had sijn naebueren van enen erffpaet gekeert
ende oir beesten op die gemeijnt geschut, gecomponiert bij raet der schepenen
mijt 45 rijns gulden
Item van Johan Molner van Ruermunde van gewijnne geboirt 4 rijns gulden
7 stuver 2 ortken
Item van Gerit Metten van gewijnne geboirt 6 stuver
Item tot Helden van nijen tijnse geboirt 1 rijns gulden
Item Claes van Bijereghen van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Summa 51 rijns gulden 16 stuver 1 ortken
 
Baerle nyet geboirt
 
Brede ende Blederick
Item Peter Aechten ende Thijs Cluijt hadden enen doetslach gedaen, geboirt
van Peters gereder haven 20 rijns gulden
Item van Thijs gereder haven geboirt 10 rijns gulden
Item tot Brede van nijen tijnse geboirt 14 stuver 1 ortken
Item tot Blederick van Michel Roesen Loethoijt ende Lijsken Lijntsen umme
dat sij niet gewaeckt en hadden geboirt twye 5 mark vz 2 rijns gulden
5 stuver 2 ortken
Summa 32 rijns gulden 19 stuver 3 ortken
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Sevenhem
Item aldaer van nijen tijnse geboirt 1 rijns gulden
Item van twe mergen lants die Claes van Meerle vercocht had te gewijnne,
geboirt 4 rijns gulden
Item van Johan van Nijdeggen ende Johan den Groeten van gevecht geboirt
twe 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van Conraets knaep in gen Holt van gevecht 5 mark vz 1 rijns
gulden 2 stuver 3 ortken
Item Trijne Witmekers ende Jennesken Scomeken van erfftalen twije 5
mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Willem Molner ende Claes Wever van erfftalen twije 5 mark
vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Reynker Wever van erfftalen twije 5 mark vz 2 rijns gulden
5 stuver 2 ortken
Summa 40 rijns gulden 4 stuver 3 ortken

 

Swolgen Lotthem   (in de rechtermarge staat in ander handschrift:) Van der laitster onleden mit Venle
Item Jenken opten Berge had den van Broichusen byer bygevuert
 in der Venlescher veden, gecomponeert mijt 20 rijns gulden
Item van den van Lotthem umme dat sij in der veden voir Venle niet uit
en dorfften trecken, geboirt 25 rijns gulden
Item in der selver maeten van hon geboirt 20 malder haveren, 't malder ad
10 stuver, maect 10 rijns gulden
Item van den laeten tot Lotthem van ordelgelde dat Gerit van Sceelbergh onder
oen liggende had, geboirt 8 rijns gulden
Item van den selven Gerit van Scheelbergh ende van Derick van der Weijen van
erfftalen twije 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van der abdissen renthen van Nuijss die mijn genedige here jaerlicks
daeruit geldende heefft, geboirt 10 stuver
Summa 65 rijns gulden 15 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Noch Wanssem
(Naast de nu volgende posten staat in de marge:) Venlo
Item Peter van Scheelberch was beruchticht van duijsteren saecken ende waert
daerumme vluchtich, gecomponeert bij raet der schepenen mijt 12 rijns
gulden
Item van des selven Peters guede geboirt 11 malder roggen, 't malder ad 1 rijns
gulden, maect 11 rijns gulden 10 stuver
Item 12 malder evenen, 't malder ad 7 stuver, maect 4 rijns gulden
10 stuver
Item 8 malder boeckweijts, 't malder ad 11 stuver, maect 4 rijns
gulden 8 stuver
Item sijn schaep, sijn bijen ende twe cleyne pertkens vercocht, tsamen
voir 16 rijns gulden
Summa 48 rijns gulden 8 stuver
 
Raede
Item Heijn van Dans had Johan Boshuis in sinen huse gesocht ende
geslagen, was daervan vluchtich woirden, gecomponiert bij raet der
schepenen mijt 26 rijns gulden
Item Peter van Loebick was een van den 7 die tot Raede uitgehalden
woirden dar mijn genedighe here mijtten ruteren daer was, gecomponeert bij raet der
schepenen mijt 11 rijns gulden
Item Peter Bants was deser oick een, gecomponeert bij raet der
scepenen mijt 5 rijns gulden 7 stuver
Item Peter Goederts was der oick een, gecomponeert bij raet der
schepenen mijt 8 rijns gulden
Item Heijn Belen was deser oick een, den hebben mijns heren genaeden
tot Ruermunde quijt gegeven, soe en rekene ick daer nyet aff
 
Summa 50 rijns gulden 7 stuver
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
 
Upboeren van den Venleschen gueder daer ick nu
 in deser lester Venlescher veden opgeboirt heb
Primo Terhorst
(in de rechtermarge staat:) Venlo
Item van Derick Raeymeker geboirt 6 malder 2 vaet roggen, 't malder ad
17 stuver. maect 5 rijns gulden 10 stuver 3 ortken
Item van Reynken Smeet geboirt 4 malder roggen, vercocht voir 3 rijns
gulden 10 stuver
Item van Art van der Stegen geboirt 8 malder roggen, vercocht voir 7
rijns gulden
Item van Johan van den Broick geboirt 2 malder rogghen, vercocht voir
1 rijns gulden 15 stuver
Item van Henrick Scampert geboirt 18 rijns gulden
Item van Willem van der Beeck geboirt 26 rijns gulden 5 stuver
Summa 62 rijns gulden 3 ortken
Sevenhem
(in de rechtermarge staat:) Venlo
Item tot Sevenhem heefft Goris van Meerlaer van mijnen weghen
van enen manne geboirt 7 rijns gulden
Item van Sijmon Hagen geboirt 6 malder roggen, 't malder ad 17
stuver, maect 5 rijns gulden 2 stuver
Item van Peter van der Cruijstock geboirt 6 malder roggen, 't malder
ad 17 stuver, maect 5 rijns gulden 2 stuver
Summa 17 rijns gulden 4 stuver
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Kessel ende Helden
(in de linkermartge staat:) Venlo
 
Item van Johan Walberchs have van sinen beesten geboirt 14 rijns
gulden
Item van Johan Rutten van rogge den hij tot Venle sculdich was, geboirt
8 rijns gulden
Item van sinen naebuer van 4 malder rogghen die hij tot Venle sculdich
was, geboirt 3 rijns gulden 10 stuver
Item noch van Johan Rutten geboirt 4 vaet roggen ende van enen sinen
naebuer 2 malder 3 vaet roggen, tsamen 3 malder 1 vaet rogghen.
Daervoir geboirt 2 rijns gulden 13 stuver
Item opten have tgen Vlen van den halffwynne voir 1 peert, 1 koe, twe
schaep ende 1 vercken geboirt 7 rijns gulden
Item van Sijmon van Ynckevort geboirt 7 rijns gulden 10 stuver
Iten van den selven Sijmon geboirt 4 malder roggen, 't malder ad
17 stuver, maect 3 rijns gulden 8 stuver
Item van Claes van Bijerogghen geboirt 12 rijder gulden, maecken
10 rijns gulden 10 stuver
Item van Willem van der Voirt geboirt 12 coepmans rijns gulden,
den gulden ad 18 stuver, maect 10 rijns gulden 16 stuver
Summa 67 rijns gulden 7 stuver
 
Brede
(in de linkermarge staat:) Venlo
 
Item aldaer op Severkens hoff die beesten den halffwynne vercocht voir 7 rijns gulden
Item van der kercken hoff van den halffwynne geboirt 2 rijns gulden
Summa 9 rijns gulden
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Baerle
(in de rechtermarge staat:) Venlo
 
Item opter Visscherhave 1 peert, 6 cleijn rynderkens, 18 schaep, 2 vercken,
daervan geboirt 14 rijns gulden 10 stuver
Item opten selven have geboirt 9 malder rogghen, 't malder ad 17 stuver,
maect 7 rijns gulden 17 stuver 2 ortken
Item noch geboirt 2 malder gersten, 't malder ad 1 postulaets gulden, maect
1 rijns gulden 7 stuver
Item op Knypenhave voir een peertken, 3 rijnderken ende 16 schaep
geboirt 11 rijns gulden
Item op Kamparts ende Cluijsen hoff den halffwynne die perde ende rijnder
vercocht voir 16 rijns gulden
Item die marschalck had die schaep, soe en rekene ick daer nijet aff
Item tot Baerle achter der kercken van beesten die Gerits van Meens
waeren, geboirt 7 rijns gulden 7 stuver 2 ortken
Item van Willem van Stock geboirt 1 rijns gulden
Item van Johan Rutten geboirt 17 stuver 2 ortken
Item van Joris to Baerle geboirt 1 rijns gulden
Item van Johan den smijt 3 rijns gulden 10 stuver
Item van Johan Baecken 19 stuver
Item van Herman Sijbrechts halffwynne geboirt 4 malder gersten, 't malder
ad 13 stuver, maect 2 rijns gulden 14 stuver
Item van Wolter van den Broeck geboirt 3 vaet ruebsaets ende van den
molner 1 malder ruebsaets ende van Willem van Stockt 2 vaet rueb
saets, te samen 1 malder 5 vaet ruebsaets, 't malder ad 1 rijns gulden
7 stuver, maect 2 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
Item van den smijt to Baerle geboirt 1 malder gersten, vercocht voir
1 rijns gulden
Summa 72 rijns gulden 2 stuver
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
Blederick
(in de linkermarge staat:) Venlo
 
Item van der haveren die den manne van Ruermunde aen der blockhuse waert
genomen, geboirt 47 malder haveren, die heb ick vervoedert mijt Willems
perden van Erckenteell 27 perde, Hubert van Culenborch 3 perde, Willem
van Wij, Willem van Sandbeeck die wonden meisteren ende mij selven
gevoedert, soe en rekene ick daer nijet aff
Item op Johans haeve van den Broick van twe perden ende 4 rijnderen
geboirt 10 rijns gulden
Item op Jutten Piddels hoff 1 veerdell schaep, twee pertken, 2 rijnderken ende 4
cleijne vercken, daervan geboirt 15 rijns gulden
Item van der selven Jutten getijmeren op oeren have geboirt 15 rijns gulden
Item op Grieten Scoetelkens hoff 4 perde, 4 rijnder, twe veerdell schaep ende
3 vercken, daervan geboirt 25 rijns gulden
Item opter Beghinen have tot Holt Blederick 3 pertken, 6 rijnder, 4 vercken
soe groet soe cleijn, daervan geboirt 15 rijns gulden 10 stuver
Item die schaep heb ick den halffwijnne vercocht voir 11 rijns gulden
Item op Teelmannus have 34 schaep, 3 pertken, 4 rijnder, daervan
geboirt 22 rijns gulden
Item op Gerits have van Meens 4 rijnderken, der bleeff een doet ende
een pert, daervan geboirt 6 rijns gulden 10 stuver
Item opten have tot Reraeij heb ick die beesten vercocht voir 28
rijns gulden
Item op Cracht Boegels hoff heb ick die beesten vercocht voir 38 rijns
gulden
Item op Claes Nefelers hoff heb ick die beesten vercocht voir 24 rijns gulden
Item van Lambrecht Willems knaep van Kessell van enen Venleschen onderstalle
van schaepen geboirt 13 rijns gulden
Item die knechte van blochuse hadden beesten onder den here van Gemert genaemen
den van Venle toebehoerende, daervan geboirt 14 rijns gulden
Item noch van desen selven knechten geboirt 8 rijns gulden, die heb ick voirt tot
Blederick umme wijn gegeven, soe en rekene ick daer nijet aff
Item van Johans beesten van Brede die Willem Prange genaemen hadde,
geboirt 7 rijns gulden
 
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item van Peter den molner geboirt 4 malder 3 vaet roggen, 't malder ad 17 stuver,
maect 3 rijns gulden 18 stuver 3 ortken
Item van Roeloff Cupenbijnder voir 1 malder roggen geboirt 17 stuver 2 ortken
Item van Lenaert van Dael voir 3 malder roggen geboirt 2 rijns gulden 12 stuver
2 ortken
Item van enen scepenen tot Blederick van pacht geboirt 5 malder 3 vaet rogghen,
't malder ad 17 stuver, maect 4 rijns gulden 16 stuver 1 ortken
Item van desen selven scepen noch geboirt 1 malder 3 vaet roggen, daervoir geboirt
1 rijns gulden 6 stuver 1 ortken
Item noch to Blederick van Hen Bitsen geboirt 4 vaet ruebsaets ende van Gerit
van Brede 1 vaet ruebsaets, te samen 1 malder, daervoir geboirt 1 rijns gulden
7 stuver
Item van Rueven Cupenbijnder 2 vaet ruebsaets ende van Willem Huet 2 vaet
ruebsaets ende van Herman van Baersdonck 3 vaet ruebsaets ende van Art van
Reraeij 2 vaet ruebsaets ende van Johan Philips 2 vaet ruebsaets, tsamen
2 malder ruebsaets, 't malder ad 2 postulaets gulden, maect 2 rijns gulden
13 stuver 2 ortken
Item tot Blederick van toll geboirt 7 rijns gulden 14 stuver 2 ortken
Summa 269 rijns gulden 6 stuver 1 ortken
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
Upboeren in andere dorpen
van Venleschen gueden
(in de linker marge staat:) Venlo
 
Item tot Swolgen van Johans have van Leijt van sinen derden deell van den
beesten geboirt 9 rijns gulden
Item van Rutgen van Bruichuservorst van dat hij enen manne van Venlo
schuldich was, geboirt 1 rijns gulden 5 stuver
Item noch tot Broichuservorst van Derick Luijtgens geboirt 2 rijns gulden
12 stuver 2 ortken
Item van Claes Sluijsken van enen onderstalle 10 schaep, 3 rijnder ende
4 bijen geboirt 9 rijns gulden 10 stuver
Item tot Casterloe van Gerits getijmmeren van Lotthem op sinen haeve
geboirt 25 rijns gulden
Item van desen selven Gerit van sinen rijnderen ende schaepen geboirt
16 rijns gulden
Summa 63 rijns gulden 7 stuver 2 ortken
Summa summarum tsamen van alle mijnen upboeren voirs. compt te samen op
855 rijns gulden 1 stuver 3 ortken. Inde soe men tot Raede umme
der beden wille niet voell gedingt en heefft, soe heefft die baede
aldaer van broecken ende van gewynne in mijnre tijt die ick niet gerekent
en heb geboirt nae uitwisinge deser cedelen hierinne gelacht 48
rijns gulden 19 stuver. Soe compt die somme mijns upboerens tsamen
up 904 rijns gulden 3 ortken stuvers
 
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Dit is uitgeven mijns Derick van der Horst amptman etc. dat ick van
weghen mijns lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uit
gegeven heb bijnnen deser voirg. tijt

 

Item mijn lieve genedige here gheefft mij jaerlicks van mijnen ampt te
verwaeren ende van des huisgehalts wegen ter Horst 100 rijns gulden, maect
nae beloep der tijt 31 rijns gulden

 

Item soe gheefft mij mijn lieve genedige here jaerlicks van den gelde
dat ick van sijnre genaeden wegen geworven hebbe ende Art van Meerssen gegeven
ende uiter den ampt geloest heb nae uitwisinge mijns amptbrieffs
159 rijns gulden kromstert, maect nae beloep der tijt 38 rijns gulden

 

Item mijn lieve genedige here gheeft mij oick jaerlicks van den scholtet
ampt te verwaeren 50 rijns gulden, maect nae beloep der tijt 16 rijns gulden
5 stuver
Item voir mijn ruvoeder jaerlicks 10 rijns gulden, maect nae beloep der tijt 3
rijns gulden 2 stuver
Item tot mijnen perden jaerlicks 60 malder haveren, 't malder ad 7 stuver, maect nae beloep der
tijt 6 rijns gulden 18 stuver 2 ortken
Item voir mijnen brant jaerlicks 8 rijns gulden, maect nae beloep der tijt 2 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
Item den poirter voir sinen kost ende loen jaerlicks 21 rijns gulden, maect
nae beloep der tijt 6 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
Item den molner voir sinen kost ende loen 11 rijns gulden, maect nae beloep
der tijt 3 rijns gulden 4 stuver
Summa 107 rijns gulden 8 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Uitgeven aen alreley anderen saecken
der veden van Venle aentreffende
(in de linkermarge staat:) Venlo
 
Item Teelman Lijnen tot Blederick had die baeden in der veden voirt ende
weder aver gebuert ende sijn pont waert ontwe geschaeten, hem gegeven 3
rijns gulden 8 stuver
Item een knecht van den bolwerck geheiten Ludeken was geschaeten, den van beveel
wegen mijns genedigen heren gegeven 2 rijns gulden 12 stuver 2 ortken
Item enen gesant tot Bruijssel ende tot Antwerpen tot twe tijden umme heijme
liken orber, den gegeven 3 rijns gulden 10 stuver
Item noch enen in Braebant gesant umme der selver saecken wille, den
gegeven 2 croenen, maect 2 rijns gulden 9 stuver
Item noch enen in Brabant gesant umme heijmeliken orber, den gegeven
2 rijns gulden 10 stuver
Item ick hebbe Hueffnagell tot Blederick van den ijseren werck totten bol
werck ende aen der coecken gegeven 14 rijns gulden
Item den veren van Broeckhusen te veergelde gegeven 1 rijns gulden
Item per litteram domini Mekeren ter Horst in der herbergen gequijt 7 rijns
gulden
Item des saetersdages nae Halffvasten quaemen Scheijnaerts peerde
ter Horst in der herbergen, bleven daer vijff weken ende twe dage, oen 's dages
gedaen 1 malder haveren, maect 55 malder haveren, 't malder ad 10 stuver,
facit 27 rijns gulden 15 stuver
Item sijnre perde bleeff een nae in der herberghen 4 dage, den gedaen
malder haveren, maect 5 stuver
Item den perden die die bussen van Blederick ter Horst brachten ende weder
van der Horst to Straelen vuerden, gedaen 3 malder haveren vz 1 rijns gulden
10 stuver
Item dese twe wagen waeren ter Horst 3 nacht mijt 9 perden, maect aen
ruvoeder 27 vleems vz 19 stuver 1 ortken
Item tot elken wagen waeren twe knecht, hadden tesamen 12 maeltijde,
maect 9 stuver
Item in der beden heb ick gehadt 3 baeden die den kost hadden mijtten ruteren
ende want die baedscappen soe mennichvoldich vielen dat ick der niet
besonder umme onleden wille gescriven en konde, soe heb ick elken te loen
gegeven 2 rijns gulden, maect 6 rijns gulden
Summa 73 rijns gulden 7 stuver 3 ortken
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
 
Item aen dat scherm to Blederick gehadt 43 pont nagell, ellic pont
ad braspenninck, maect 1 rijns gulden 6 stuver 3 ortken
Item 50 quylnagell voir 7 stuver 2 ortken
Item 50 halver quylnagell voir 3 stuver 3 ortken
 
Item des goensdages nae den sonnendach Jubilate quaem Willem van
Erckenteell mijt sijnre geselscappen tot Kessell, hem gedaen:
Item 3 vatt bijers voir 2 rijns gulden
Item 40 quarten bijers voir 7 stuver 1 ortken
Item voir eijer gegeven 11 stuver 2 ortken
Item voir schoenbroet 5 stuver 3 ortken
Item voir 1 hamell gegeven 17 stuver
Item 12 nacht ruvoeders, elke nacht ad 1 vleems, maect 8 stuver 2 ortken
Item tot Peters van Eetgenraeij gequijt 5 stuver
Item tot Naelen Bucken verteert 22 vleems ende 1 malder haveren ad 11 stuver, maect 1 rijns gulden 6 stuver 3 ortken
Summa 8 rijns gulden
Item soe als die knechte in den lande van Moirse gebrant hadden,
soe wart doe oick een hoff gebrant enen borger van Ruermunde toe
behoerende. Den heb ick van beveell mijns genedigen heren den manne
gericht ende hebdaer voir betaelt 100 rijns gulden ende 23
Summa per se
Item soe bleeff mij mijn lieve genedige here in mijnre lester rekeninghen
sculdich 1325 rijns gulden 1 ortken stuvers 23 kromstert
 
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Summa summarum van alle mijnen uitgeven voirs. compt te
samen up 4136 rijns gulden
16 stuver 2 ortken stuvers 23 kromstert
 
Up ende afgeslagen dat upboeren tegen dat uitgeven,
soe beloept dat uitgeven meer dan dat upboeren 732 rijns gulden
15 stuver 3 ortken 23 kromstert