HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1597
 
Kleine rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst van 25 maart tot 13 juli 1461  [ Toelichting ]
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]

Quinta Kesselvyffte 5

Pro Domino
De anno (14)61 usque Margarete (14)61

 

 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninghe ende bewijsinghe mijns Derix van der Horst, amptman slandtz van
Kessell ende ter Horst, van allen opboeren ende uitgeven dat ick van weghen mijns genedigen lieven
heren van Gelre ende van Gulich ende greve van Zutphen opgeboirt ende uytgegeven
hebbe, aengaende op Onser Liever Vrouwendaghe Annunciata in den jairen Onss Heren van 1400 ende
61 ende uijtgaende op Sente Margaretendach in den selven jair, die tijt is eijn verdell jairs
ende 3 weken
 
Item soe ist te weten dat in opboeren ende uijtgeven van der heerlicheit van der Horst
mijnen genedigen heren die helfft gerekent wordt die sijnen genaden aengeit
Item so en reeckene ick van dese reeckeninge geen jairrinthen toe der Horst
Primo Horst
Item aldair geboirt van den moelene 19 malder roggen, 't malder ad 16 stuver maickt
15 rijns gulden 4 stuver

 

Item 6 malder malts, 't malder ad 15 stuver maickt 4 rijns gulden 10 stuver
Item 2 malder bueckweets, 't malder ad 12 stuver maickt 1 rijns gulden 4 stuver
Item van Jacob Luijdincks suster van eerfftaelen geboirt 10 stuver
Item van Heijnken Kuper van Bekermans guede geboirt van gewijnne 1 rijns gulden
Item van Claes Spijkermans in den Hegelschemer velde van gewijnne geboirt 1 rijns gulden
15 stuver
Item Derick die moelner hadd mij woirde toegesacht der hij nijet en hielde, dair ick
hinder bij hadde, gecomponiert bij raedt der scepenen mijt 12 rijns gulden, maickt
mijns genedigen heren deil 6 rijns gulden
Summa lateris 30 rijns gulden 3 stuver
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Kessell ende Helden
Item Gadert van Holtmoelen hadde sijne naeberen van eijnen eerffpaet gekeert ende
oir beesten op die gemeijnt geschutt, gecomponiert bij raet der scepenen mijt 45 rijns gulden
 
Item van Jan Moelener van Ruremunde geboirt van gewijnne 4 rijns gulden 7 stuver
 
Item van Gerit Metten van gewijnne geboirt 6 stuver
 
Item tot Helden van nijen tijnse geboirt 1 rijns gulden
 
Item van Claes Bijereggen van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Baerle nijet geboirt
 
Briede ende Blederick
Item Peter Aechten ende Thijs Cluijt hadn eenen doetslach gedaen, geboirt van Peters
gereden haven 20 rijns gulden
Item van Thijs gereder haven geboert 10 rijns gulden
Item tot Brede van nijen tijnse geboirt 14 stuver 1 oirtken
Item tot Blederick van Mijchiel Roesen Leethoijt ende Lijsken Lijntsen omme dat sij nijet
gewaickt en hadden, geboirt twie 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 oirtken
Summa lateris vz 84 rijns gulden 16 stuver
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Sevenhem
Item aldair van nijen tijnse geboirt 1 rijns gulden
Item van 2 morgen lants die Claes van Meerle verkocht hadd to gewijnne geboirt 4 rijns gulden
Item van Jan van Nijdeggen ende Jan den Groeten van gevecht geboirt twie 5 mark vz 2 rijns
gulden 5 stuver
Item van Bernartz knaep in gene Holt van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirt
Item Trijn Wittmekers ende Jennesken Schoemekers van eerfftalen twie 5 mark vz 2 rijns
gulden 5 stuver
Item Wilhem Moelner ende Claes Weider van eerfftalen twie 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 oirtken
Item Reijnder Weider van Arssen twie 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ort
Swolgen Lotthem
Item Jentken op den Berghe hadde den van Broickhusen bijgefoert in der Venlenter stede? veden,
gecomponiert myt 25 rijns gulden
Item van den van Lotthem omme dat sij in der veeden voir Venle nyet en dorfften trecken, geboirt
25 rijns gulden
Item in der selver maten van hon geboert 25 malder haveren, 't malder ad 10 stuver maickt
12 rijns gulden
Item vanden laeten tot Lotthem van oirdelgelde dat Gerit van Scheelberch onder on liggende
hadd, geboirt 8 rijns gulden
Item van den selven Gerit van Scheelbergh ende van Derick van der Weijen van eerfftalen
twie 5 mark, maickt 2 gulden 5 stuver
Item van der Abdissen renthen van Nuijss die mijn genedige here dair jairlix uijt geldende
heefft, geboert 10 stuver
Summa lateris 88 rijns gulden
10 stuver 1 ortken stuvers
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Wanssem
Item Peter van Scheelbergh was beruchticht van duijsteren saken ende wairt daeromme
vluchtich, gecomponiert bij raedt der scepenen mijt 12 rijns gulden
Item van des selven Peters guede geboirt 11 malder roggen, 't malder ad 1 rijns gulden maickt
11 rijns gulden
Item 12 malder evenen, 't malder ad 7 stuver maickt 4 rijns gulden
Item 8 malder boickweetz 't malder ad 11 stuver maickt 4 rijns gulden 8 stuver
Item sijn schaep, sijn bijen ende 2 cleijn peertken verkocht, tsamen voir 16 rijns
gulden
Raede
Item Heijn van Danss hadd Jan Bosschhuijs in sijnen huse gesucht ende geslagen, was dair
van vluchtich woirden, gecomponiert bij raedt der scepenen mijt 30 rijns gulden
Item Peter van Lobick was eijn van den 7 die tot Raede uijtgehalden woirden doe mijn
genedige here mijt den ruteren dair was, gecomponiert bij raedt der schepenen mijt 11 rijns gulden
Item Peter Bandts was deser oick een, gecomponiert bij raedt der scepenen mijt
5 rijns gulden 7 stuver
Item Peter Goertz was der oick eijn, gecomponiert bij raedt der scepenen mijt 12 rijns gulden
Item Jan Belen was deser oick een, den hebn mijns heren gnaden tot Ruremunde quijt
gegeven, soe en rekenen ick dair nijet aff
Item Peter van der Geelt was oick een van den soenen den mijn genedige here den deeken
van Zutphen to leve quijt gaff
Item soe hadde oick eijn man to Raij knijne in den schueren gevangen, dairomme gegeven 18 malder
haveren, dairvoir geboirt 4 rijns gulden
Summa lateris vz 110 rijns gulden 15 stuver
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]

 

Item soe is den scholtis ende mij so voir ende nae geschenckt
 
Item Harman Schenck (doorgehaald en vervangen door:) Scheres 6 rijns gulden ende 8 malder haveren omme geleijde to hebn, 't malder
ad 6 stuver vz tsamen 8 rijns gulden 8 stuver
 
Item Claes Sluijsken 10 malder haveren, Thijs van Kessell 6 malder haveren, Jan van Bracht
8 malder haveren, Peter Aechten 8 malder haveren vz 32 malder haveren, 't malder ad 6 stuver
maickt 9 gulden 12 stuver
 
Summa lateris 18 rijns gulden
18 stuver
Summa summarum van allen upboiren voirscr. beloept tsamen
332 rijns gulden 4 stuver 1 ortken stuvers
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Dericks van der Horst amptman etc. dat ick wegens mijns
lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uijtgegeven hebbe bennen deser voirg. tijt
 
Item mijn genedige lieve here geefft mij jairlix van mijnen ampt te waeren ende van des huijssgehaldtz
wegen ter Horst 100 rijns gulden, maickt nae beloup der tijt 30 rijns gulden
 
Item soe geefft mij mijn lieve genedige here jairlix van den gelde dat ick van sijnrer genaden wegen
geworven hebbe ende Arnt van Meersen gegeven ende uijter den ampt geloest hebbe nae uijtwijsinghe
mijns amptbrieffs 152 rijns gulden 17 stuver, maickt nae beloup der tijt 47 rijns gulden
4 stuver
 
Item mijn lieve genedige here geefft mij jairlix van den scholtz ampt to verwaeren 50 rijns gulden, maickt
nae beloup der tijt 15 rijns gulden 5 stuver
 
Item voir mijn rouvoeder jairlix 10 ryns gulden, maickt nae beloup der tijt 3 rijns gulden
2 stuver
 
Item tot mijnen perden jairlix 60 malder haveren, 't malder ad 7 stuver maickt nae beloup
der tijt 6 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
 
Item voir mijnen brant jairlix 9 rijns gulden, maickt nae beloup der tijt 2 rijns gulden
14 stuver
 
Item der porter voir sijnen cost ende loen jairlix 21 rijns gulden, maickt nae beloup der
tijt 6 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
 
Item den moelener voir sijnen cost ende loen 11 rijns gulden, maickt nae beloup der
tijt 3 rijns gulden 4 stuver
 
Summa lateris ende totalis van allen uutgeven voirs. beloept
tsamen na uutwisinge deser partyen 114 rijns gulden
8 stuver 1 ort stuvers