HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1596
 
Tweede exemplaar van de rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1460/1461  [ Toelichting ]
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessel
anno Domini (14)60 usque (14)61
 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewisinge mijns Dericks van der Horst, amptman
tslants van Kessell ende ter Horst, van allen upboeren ende uitgeven dat ick van
weghen mijns lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick ende Greve van
Sutphen upgeboirt ende uitgegeven heb, aengaende op Onser Liever Vrouwen
dach Annunciatio in den jaeren Ons Heren 1460 ende uitgaende op Onser Liever
Vrouwendach Annunciatio in den jaeren van (14)61
Primo van den renthen van der Horst
Item van pacht van der joffrouw van Meerlaer van oeren guede tot Oesterick
daer sij in woent, geboirt 5 vaet roggen
Item van Eijgemans kijnderen van oeren guede tot Wevoirt geboirt 3
malder 3 vaet roggen
Item van Jacop Messen guede achter der kercken geboirt 1 malder roggen
Item van der nijer teenden geboirt 7 malder 3 vaet roggen
Item van der pacht to Berghem van der moelen tot Sevenhem geboirt
2 malder 2 vaet roggen
Item van den molenen geboirt 70 malder roggen
Summa 85 malder 1 vaet roggen,
't malder gerekent voir 6 vaet
Items des roggen gheet aff aen Goedert van Vloedorp berduersticker
die hij jaerlicks uiten moelenen geldende heefft 6 malder roggen
Item den 4 ordenen van alder gewointen opter moelen gegeven 4 vaet roggen
Item als dese 6 malder ende 4 vaet rogghen van der voirg. somme aff
getoghen sijn soe blijfft des roggen noch 78 malder 3 vaet
rogghen
Summa per se
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item ummetrent Sunte Remeijsmisse dede ick des roggen vercoepen 26 malder,
't malder ad 1 rijns gulden 1 stuver, maect 27 rijns gulden 6 stuver, den
gulden ad 20 stuver ende soe voirt dese rekeninge uit
Item ummetrent Kerssmisse dede ick des roggen vercoepen 28 malder, 't malder
ad 18 stuver, maect 25 rijns gulden 4 stuver
Item soe blijfft des roggen noch 24 malder 3 vaet, den hebbe ick
doin vercoepen 't malder ad 17 stuver, maect 20 rijns gulden 16
stuver 2 ortken
 
Item van der molenen geboirt 24 malder malts, 't malder ad 16 stuver,
maect 19 rijns gulden 4 stuver
Item van den moelenen geboirt 8 malder 3 vaet boeckweits, 't malder
ad 12 stuver, maect 5 rijns gulden 2 stuver
Item van pacht geboirt 1 malder 5 vaet evenen ende tot Oerle van
weijevenen 3 malder 1 vaet, tesamen 5 malder evenen, 't malder ad
7 stuver, maect 1 rijns gulden 17 stuver 2 ortken
Item van enen ponde vlass geboirt 1 stuver
Item van tijnse geboirt 21 rijns gulden, des gheet aff die mijn genedige
here den gasthuse gegeven heefft 6 alde botdreger, soe blivet 20 rijns
gulden 13 stuver 1 ortken
Item van der assijsen geboirt 9 rijns gulden
 
Item geboirt 52 capoen, 't stuck ad 1 stuver, maect 2 rijns gulden 12
stuver 2 ortken
Item geboirt 42 hoenre ende tot Swolgen 12 weijhoenre tesamen
54 hoenre, 't stuck ad stuver, maect 1 rijns gulden 7 stuver
Summa 133 rijns gulden
3 stuver 3 ortken
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren van gewijnne ende van broecken ther Horst
Item van Johan den cuper aen Smaelbrugge van gewijnne geboirt
1 rijns gulden
Item van Pouwels sHoegen in Meldersloevelde van gewijnne geboirt
3 rijns gulden 5 stuver
Item Thijs Eijgemans had gemeijnt aengegraven, gecomponeert
bij raet der scepenen mijt 4 rijns gulden, maect myns genedighen
heren deell 2 rijns gulden
Item Johan van Schadick had guet aengevangen dat sijn nyet en
was, gecomponeert bij raet der scepenen mijt 32 rijns gulden,
maect mijns genedigen heren deell 16 rijns gulden
Summa 22 rijns gulden 5 stuver
 
Upboeren in den lande van Kessell
Primo Kessell ende Helden
Item Tijsken die baede van eenre vrouwen tot Kessell van gewijnne
geboirt 2 rijns gulden 10 stuver
Item van Tijs Welters van gewijnne geboirt 6 rijns gulden
Item van Jan van Aenstoet ende van Seger Borchcamp van ordell
gelde geboirt twije 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van Tijs Welters ende Gerit Schraemonts van erfftalen geboirt
twije 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Soemerman had woirde op enen scepenen gehadt, daer umme die
lantscepenen tot Kessell vergadert woirden ende hij waert broeckich gewesen.
Der broecken en waeren die scepenen nijet wijs, soe en konde Soemerman
dat ordell nijet verborgen ende en dorst des nyet verwachten, gecomponeert
bij raet der scepenen mijt 100 rijns gulden
Summa 113 rijns gulden 1 stuver
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Baerle nijet geboirt
 
Brede
Item van Jenken Scomeker van nijen erve van gewijnne geboirt 1 rijns gulden
15 stuver
Item Peter van Brede van gewijnne geboirt 19 stuver
Item van Alet Costers van gewijnne geboirt 5 stuver
Item van Johan ende Derick Tijmmermans gebruederen van gevecht geboirt
twye 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Herman Pelsser dochter had enen man gedreight, gecomponeert
bij raet der scepenen mijt 6 rijns gulden
Item Peter Aechten van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Item Gerit Noijen had rueben gepluct die sijn niet en waeren, gecom
poneert bij raet der scepenen mijt 5 rijns gulden
Item van Peter Aechten guede geboirt 5 malder roggen, 't malder ad 1 rijder
gulden, maect 4 rijns gulden 7 stuver 2 ortken
Item van der nyer teenden geboirt 2 malder roggen, 't malder ad 1 rijder
gulden, maect 2 rijns gulden 3 stuver 3 ortken
Item Wolter Smijt had in die gemeijnt van Sevenhem gepant,
gecomponeert bij raet der scepenen mijt 12 rijns gulden
Item Brant van Brede had enen doetslach gedaen, gecomponeert
mijt 250 rijns gulden Soe hat myn genedige here aen Brant
versat voir 100 ryns gulden die ick hem betalt heb. Soe reken ick daer
van geboirt 150 ryns gulden  250 computatum
Summa 285 rijns gulden
 18 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Blederick
Item Heijn Poet die Jonge van erfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver
3 ortken
Item van Gaert van der Saelstat van gevecht twije 5 mark vz 2 rijns gulden
5 stuver 2 ortken
Item Gerit Bruijns van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Item van der nijer teenden geboirt 1 malder roggen, 't malder ad 1 rijder gulden,
maect 1 rijns gulden 6 stuver 1 ortken
 
Summa 5 rijns gulden
17 stuver 1 ortken
 
Sevenhem
Item van Lenart Cortgoeswijns ende van Gertruijt van den Oever van
erfftalen twije 5 mark vz rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Claes van Meerle van erfftalen drijewerff 5 mark vz 3 rijns
gulden 8 stuver 1 ortken
Item Lenart van Meerle ende Jenken Borwaters van erfftalen twije
5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Jenken van der Eertbruggen van erfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Item Willemkens wijff van den Drijes ende sijn dochter waeren beruchticht
dat sij in der veden heymelick tot Venle plaeghen te loepen ende umme
dat Willemken sinen soin tot Venle wonende, gehuist ende gehaefft had,
gecomponeert bij raet der scepenen mijt 30 rijns gulden
Summa 39 rijns gulden 2 stuver
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Swolgen
Item van Derick Luijtgens van erfftalen geboirt twye 5 mark vz 2 rijns gulden
5 stuver 2 ortken
Item tot Broichuservorst van nijen tijnse geboirt 1 stuver 3 ortken
Summa 2 rijns gulden 7 stuver 1 ortken
 
Wanssem
Item aldaer van Rostgens soen van componeringen bij raet der schepenen
geboirt 16 rijns gulden
Item Nese van der Hatert van erfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver
3 ortken
Item Peter Rostgens was vertegen van duijsteren saecken, gecomponeert bij
raet der scepenen mijt 18 rijns gulden
Item Lijsbet van der Hatert van erfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver
3 ortken
Summa 36 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
 
Raede
Item soe Jan van der Poell een was van den 7 die uitgehalden woirden
doe mijn genedige here tot Raede was, gecomponeert mijt 125 rijns
gulden, daeraff 12 knechten gegeven elken 1 clinckert, maect 9 rijns gulden
ende hij sat ter Horst 3 weken in den stock, verteerde 3 clinckert, maect 2 rijns
gulden 5 stuver ende als dese 11 rijns gulden ende 5 stuver affgetogen sijn soe blivet
113 rijns gulden 15 stuver
Item van Jenken Peters van schutten geboirt 1 rijns gulden
Item die verwer van Raede was een van den bij die uitgehalden woirden,
gecomponeert bij raet der scepenen mijt 67 rijns gulden 10 stuver
Summa 582 rijns gulden 5 stuver
Summa summarum van alle mijnen upboeren voirs. compt tesamen op
820 rijns gulden 5 stuver 1 ortken
 
 
   
 

[Blad 5 voorzijde]

 

Dit is uitgeven mijns Dericks van der Horst, amptman etc., dat ick
vanwegen mijns lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc.
uitgegeven heb bijnnen deser voirg. tijt
 
Item mijn genedige lieve here geefft mij jaerlicks van mijnen ampt te
verwaeren ende van des huisgehalts wegen ter Horst 100 rijns gulden
Item soe gheefft mij mijn genedige lieve here jaerlicks van den gelde dat ick
van sijnre genaeden wegen geworven heb ende Art van Meerssen gegeven
ende uiter den ampt geloest nae uitwisinge mijns amptbrieffs 159
rijns gulden 10 stuver 1 krompstert
Item mijn genedige lieve here geefft mij oick jaerlicks van den scoltet ampt
te verwaeren 50 rijns gulden
Item voir mijn ruvoeder jaerlicks 10 rijns gulden
Item tot mijne perden jaerlicks 60 malder haveren, 't malder ad 7 stuver,
maect 22 rijns gulden 10 stuver
Item voir mijnen brant 8 rijns gulden
Item den poirter voir sinen kost ende loen 21 rijns gulden
Item den molner voir sinen kost ende loen 11 rijns gulden
 
(in de marge van bovenstaande posten staat:) gehalt
 
Item die wintmoelen all nije geseijlt, daertoe gehadt tot mijns
genedigen heren deell 40 ellen graeffs lijnen duecks, die elle ad 1 vleems,
maect 2 rijns gulden 3 stuver
Item voir lijnen totten seijlen gegeven 2 stuver 2 ortken
Item voir mijspelboemenholt totten kammen ende staven opten moelenen
gegeven 15 stuver
Iten voir twe rutsell schijnen gegeven 5 stuver
Item voir een lasch aen der roeden van der wintmoelen gegeven 4 stuver 2
ortken
Item voir heckscheijen gegeven 4 stuver
Item den hoijmeijeren voir kost ende loen gegeven 1 rijns gulden 8 stuver
Item 4 graever hebben aen den archen gegraven twe daghen, hadden ellick
's dages an kost 2 stuver, maect 16 stuver
 
(in de marge van bovenstaande posten staat:) moelenen
Summa 387 rijns gulden
18 stuver 1 ortken
   
 

[Blad 5 rugzijde]
Uitgeven an kost ende provande als mijn
genedige lieve here ter Horst is geweest

 

Item des maenendages nae Pinxtdach quaemen mijns heren genaeden ter Horst
mijt ummetrent 100 perden, verdede daer nae uitwisinge des coeckenbuecks
10 rijns gulden 4 stuver 2 ortken
Item des saetersdages op Sunte Andriesavont quam mijn lieve genedige
here mijt ummetrent 23 perden van den Grave ter Horst, bleeff daer wes des
maenendages daernae ende reet doe voirt tot Gelre. Daer en bijnnen in
allen ampten nae inhalt des coeckenbuecks verdaen 14 rijns gulden 2 ortken

 

Item des dinsdages nae Sunte Lucijendach quam mijn lieve genedige here
van Gelre ter Horst mijt ummetrent 22 perden, bleeff daer wes des saetersdages,
daer en bijnnen in allen ampten nae inhalt des coeckenbuecks verdaen
16 rijns gulden 17 stuver 3 ortken
Item des sonnendages nae Derthiendach quam mijn lieve genedige here
ter Horst, bleeff daer wes des saetersdages, daer en bijnnen in allen ampten
nae inhalt des coeckenbuecks verdaen 35 rijns gulden 4 stuver 2 ortken

 

Item des dinsdages nae Sunte Pouwelsdach Conversio quam mijn lieve genedige
here van den Grave ter Horst mijt ummetrent 15 perden, bleeff daer 8 nacht
ende reet weder tot Grave, daer en bijnnen in allen ampten nae inhalt
des coeckenbuecks verdaen 28 rijns gulden

Item des dinsdages nae den sonnendach Reminiscere quam mijn lieve genedige
here myt ummetrent 23 perden van Goch ter Horst ende bleeff daer wes
des maenendages nae den sonnendage Oculi, reet doe voirt to Gelre,
die tijt is 6 nacht, daer en bijnnen in allen ampten nae inhalt
des coeckenbuecks verdaen 27 rijns gulden 19 stuver 1 ortken
Summa 132 rijns gulden
6 stuver 2 ortken
   
 

[Blad 6 voorzijde]
Uitgeven aen teringen als ick vanwegen
mijns genedigen lieven heren gereden ben geweest

 

Item soe is te weten dat ick in mijnre lester rekeningen nijet gerekent en
heb dat ick vanwegen mijns lieven genedigen heren gereden ben geweest van
Kerssmisse tot Onser Liever Vrouwendach toe Annunciatio gelijck hijr
nae beschreven volcht
Item des goensdages na Sunte Agnetendach reet ick tot Grave nae des
coninx raet van Franckrijck ende van Schotlant mijt 3 perden, bleeff
daer by oen 4 nacht, reet voirt mijtten selver ridder nae mijns heren genaeden
t'Arnhem, bleeff daer 3 nacht ende van daer tot Nymegen. Daer waert ick
gequijt, soe reken ick mijns heren genaeden 7 nacht, maect 7 rijns gulden
 17 stuver 2 ortken
Item des dinsdages op Sunte Gregoriusavont reet ick van bevell mijns heren
genaeden mijt mijnen genedigen heren to Graeve mijt 3 perden, bleeff daer 7
nacht, maeckt 7 rijns gulden 17 stuver 2 ortken
Item des dinsdages nae Sunte Gregoriusdach sande mij mijn genedighe
here tot Kessell mijt Johan van Gelre, Johan van Egmont ende voirt ander
ruter umme die van Ruermunde oir duecken aver te beligen. Was 1 nacht ter
Horst, daervan en rekene ick nijet dan ick dede den ruteren 3 malder
haveren, costen 2 rijns gulden 5 stuver
Item ten selven maell reet ick voirt mijtten ruteren tot Maeshese mijt
5 perden 1 nacht, verdede 1 rijns gulden 10 stuver
Item des donresdages nae Sunte Gertruijdendach quam ick weder tot
Grave nae mijns heren genaeden mijt 3 perden, bleeff aldaer 4 nacht
ende des sonnendages op Halffvasten sande mij mijn genedige here voirt to
Nijmegen. Bleeff daer 1 nacht mijt 3 perden, reet voirt t'Arnhem, bleeff daer
wes opten Palmdach, die tijt maect tesamen 13 nacht, facit 14 rijns gulden
12 stuver 2 ortken
Item doe sande mij mijn genedige here weder tot Nijmegen opten Palmdach,
bleeff daer 2 nacht mijt 3 perden, maect 2 rijns gulden 5 stuver
Item des dinsdages na Palmdach reet ick van Nijmegen tot Grave nae mijnen
genedigen heren, bleef daer wes des sonnendages nae Belaecken Paeschen, die
tijt maect 19 nacht mijt 3 perden, maect 21 rijns gulden 7 stuver
2 ortken
Item des sonnendages na Belaecken Paeschen reet ick ter Horst ende in der selver
nacht sande mij mijns heren genaeden enen baede dat ick terstont weder to
Graeve queme. Reet aldaer, was daer 2 nacht mijt 3 perden, maect 2 rijns
gulden 5 stuver
 
Summa 60 rijns gulden
   
 

[Blad 6 rugzijde]
Item opten Meijavont sand mij mijn genedige here weder ter Horst ummedat die
ruter weder tot Venle commen waeren, was daer 3 nacht, daervan en rekene ick
nijet ende des sonnendages nae des Heiligen Cruijsdach reet ick weder to
Grave tot mijnen genedigen heren, bleeff daer wes des dinsdages op Sunte
Servaesdach, die tijt is 9 nacht mijt 3 perden, maect 10 rijns gulden 2
stuver 2 ortken
Item des sonnendages nae Sunte Servaesdach reet ick weder van der Horst to
Grave tot mijnen genedigen heren mijt den ruter uit Franckrijck, was daer
2 nacht mijt 3 perden, maect 2 rijns gulden 5 stuver
Item des goensdages nae Onser Liever Vrouwendach Assumptio reet ick van der
Horst tot Grave nae mijnen genedigen heren mijt der antwert uit Franckrijck,
was 2 nacht to Grave, reet voirt t'Arnhem nae mijnen genedigen heren, was
tesamen uit 5 nacht myt 3 perden, maect 5 rijns gulden 12 stuver 2 ortken
Item des maenendages nae Sunte Johansdach Decollatio was ick gereden
t'Arnhem tot mijns heren genaeden van mijns genedigen heren sunderlingen
beveell, was uit 5 nacht mijt 3 perden, maect 5 rijns gulden 12 stuver
2 ortken
Item per litteram domini des saetersdages op Sunte Matheeusavont reet ick
nae mijns heren genaeden mijt den borgermeister van Ludick, was uit
7 nacht mijt 3 perden, maect 7 rijns gulden 17 stuver 2 ortken
Item des donresdages doe men den coninck van Schotlant begaen solde reet
ick van der Horst t'Arnhem tot mijnen genedigen heren, bleeff tot Nijmegen umme
sunderlinger saecken wille, was uit 4 nacht mijt 3 perden, maect 4 rijns
gulden 10 stuver
Item per litteram domini des donresdages nae Sunte Sijmon Judendach reet ick
to Grave tot mijns heren genaeden doe des conincks heralt van Franckrijck
daer was, bleeff daer 4 nacht, maect 4 rijns gulden 10 stuver
Item per litteram domini des maenendages nae Sunte Andriesdach reet ick mijt
mijnen genedigen heren van der Horst tot Gelre mijt 3 perden, bleeff daer wes
des dinsdages nae Sunte Lucyendach, die tijt is 15 nacht, maect 16
rijns gulden 17 stuver 2 ortken
 
Item van beveell mijns genedigen heren opten Kerssavont reet ick to Grave
tot mijns heren genaeden mijt 3 perden. Bleeff daer wes des sonnendages
nae Derthiendach, die tijt is 18 dage, maect 20 rijns gulden
5 stuver
Summa 77 rijns gulden
12 stuver 2 ortken
   
 

[Blad 7 voorzijde]
Item des saetersdages daernae reet ick mijt mijnen genedigen heren van der Horst
tot Grave mijt 3 perden, bleeff daer wes des dinsdages nae Sunte
Pouwelsdach, die tijt is 10 nacht, maect 11 rijns gulden 5 stuver
Item per litteram domini des goensdages nae Sunte Valentijnsdach reet ick to
Grave tot mijnen genedigen heren ende voirt tot Goch mijt 3 perden, bleeff
daer wes des dinsdages nae den sonnendach Reminiscere, reet doe voirt mijt
mijnen genedigen heren ter Horst. Die tijt is 19 nacht, maect 21 rijns
gulden 7 stuver 2 ortken
Item des maenendages nae den sonnendach Oculi reet ick mijt mijns heren
genaeden tot Gelre mijt 3 perden, bleeff daer wes des vrijdages, die tijt
is 4 dage, maect 4 rijns gulden 10 stuver
Item des maenendages nae den sonnendach Letare, reet ick van der Horst to
Grave tot mijnen genedigen heren umme der wille van Venle, was uit een
nacht, maect 1 rijns gulden 2 stuver 2 ortken
Summa 38 rijns gulden 4 stuver
 
Uitgeven aen baedeloen
Item op Sunte Lambrechtsdach sande ick enen baede vanwegen mijns heren
genaeden van Kessell tot Wassenberch, datum 2 stuver 1 ortken
Item des sonnendages nae Sunte Dijonijsdach sande ick enen baede van
Gelre tot Ordingen, datum 3 stuver
Item des sonnendages nae Sunte Lenartsdach sande ick enen baede
to Grave tot mijnen genedigen heren, datum 5 stuver
Item des sonnendages nae Sunte Martijnsdach noch enen baede van der
Horst to Grave gesant tot mijns heren genaeden, datum 5 stuver
Item des donresdages nae Sunte Elijsabettendach noch enen bade van der
Horst to Grave gesant tot mijnen genedigen heren, datum 5 stuver
Item des saetersdages op Sunte Ceciliendach sande ick enen knecht mijt
enen perde van der Horst to Grave tot mijns heren genaeden, was uit 2 nacht,
datum 10 stuver
Item des maenendages op Sunte Katherinenavont sande ick noch enen
baede van der Horst to Grave tot mijnen genedigen heren, datum 5 stuver
Summa 1 rijns gulden 15 stuver 1 ortken
   
 

[Blad 7 rugzijde]
Uitgeven aen alreleij anderen saecken
Item ick hebbe aen Nolte van Kueringen voir een pert daer ick van
weghen mijns genedigen heren borghe voir was betaelt 70 ryns
gulden
Item van mijns genedigen heren panden die tot Venle stonden een jaer
ende 4 maende, daervan tsjaers van den 100 rijns gulden gegeven 18 rijns
gulden, maect 24 rijns gulden
Item per litteram domini Johannes Gobelinus knecht was tot enen peerde,
gegeven 20 rijns gulden
Item soe heb ick vanwegen mijns genedigen heren tot Sutphen twe perde
verleist die ick weder loeste voir 26 rijns gulden
Item ick hebbe den grave umme dat huis ende voirborcht ter Horst doin
vegen ende graven, daervan gegeven 28 rijns gulden, maect mijns
genedigen heren deell 14 rijns gulden
(in de marge van deze post staat:) vacat
 
Summa 140 rijns gulden
   
 

[Blad 8 voorzijde]

Uitgeven aen tijmmeringen

Item twe tijmmerlude hebben getijmmert 40 dage, maect mijns genedigen
heren deell 20 dage, een nije stakaet umme dat voirborcht, een nije waeck
huis gemaect, hebben die averste valbrugge nije gemaect, een nije brugge
aent vonderen ende die poirt eens deels toegemaect, den solre opten coecken
verdreven, aen den archen gestopt ende ander cleijn werck gemaect hebben,
hadden ellick 's dages te loen 2 stuver ende an kost 2 stuver, maect 8 rijns gulden

 

Item die watermoelen nije geclotst ende gesaelt, dat grontwerck van der
archen upgebraecken ende vermaect, een nije bedde onder den steen, een nije
cuijp ende een nije moelenrat. Heb ick tesamen verdingt te maken voir
11 rijns gulden, den gulden ad 19 stuver, maect mijns genedigen heren deell 5
rijns gulden 4 stuver 2 ortken
Item twe holtsniders hebben holt gesneden tot deser tijmmeringen 10 daghe,
maect mijns genedigen heren deell 5 dage, hadden ellick 's dages te loen twe
stuver ende an kost 2 stuver, maect 2 rijns gulden
Item een stroedecker heefft gedeckt 10 dage, maect mijns genedigen heren deell
5 dage, opter rosmoelen ende watermoelen ende dat waechuis nije gedeckt, opter
stallen ende schueren gestopt, had 's dages te loen 2 stuver ende an kost 2 stuver,
maect 1 rijns gulden
Item sijn operknecht had 's dages te loen 1 stuver ende an kost 2 stuver, maect
15 stuver
Item hijrtoe gehadt 22 vijmmen schoeve, maect mijns genedigen heren
deell 11 vijmmen, die vijmme ad 5 stuver, maect 2 rijns gulden 15 stuver
Item hijrtoe gehadt 150 latten voir 2 rijns gulden 5 stuver, maect mijns
genedigen heren deell 1 rijns gulden 2 stuver 2 ortken
Item noch voir 100 staecken gegeven 10 stuver, maect mijns genedigen heren
deell 5 stuver
 
Summa 21 rijns gulden 2 stuver
   
 

[Blad 8 rugzijde]
Uitgeven aen ijserenwerck
Item totten molenen gehadt 7 veerdell spijkernagell, 8 billen gesteelt
ende 5 nije billen, costen tsamen 25 vleems, maect mijns genedigen heren
deell 8 stuver 3 ortken
Item totten bruggen gehadt 200 spijkernagell, 2 veerdell lasnagell, vijff
veerdell spondnagell, twe bande gelengt, vijff nije bande, die pelen
gesteelt ende 1 nije clamme, cost tsamen 25 vleems, maect mijns genedigen
heren deell 8 stuver 3 ortken
Item enen bant umme die bosse in der watermoelen, twe bande aen der wintmoelen,
die spille gelengt ende gesteelt ende dat rutsell gebonden. Cost tesamen
48 vleems, maect mijns genedigen heren deell 16 stuver 3 ortken
Item totter rosmoelen 4 gehenge, maen, enen doirhaeck, 100 (ende) veerdell groeter
lasnagell, 200 (ende) 1 veerdell spijkernagell, cost tsamen 40 vleems, maect mijns
genedigen heren deell 14 stuver 1 ortken
Item enen bolt in die rosmoelen, 1 gort, dat rutsel gebonden, 6 veerdell
spondnagell, 900 latnagell, costen tsamen 30 vleems, maect mijns
genedigen heren deell 10 stuver 3 ortken
Item die schakelen ijn die treckhamen in die rosmoelen, 9 veerdell
spijkernagell ende noch vloerarch 5 veerdell spijkernagell ende totter
moelenarch nije vermaect, gehadt 500 dobbel lasnagell, cost tsamen
2 rijns gulden 25 vlems, maect mijns genedigen heren deell 1 rijns
gulden 8 stuver 3 ortken
Item totter watermoelen 200 spondnagell, 100 staecknagell ende totten stakaet
umme den voirborcht 500 groeter lasnagell, cost tsamen 2 rijns gulden 12
vleems, maect mijns genedigen heren deell 1 rijns gulden 4 stuver 3 ortken
Item die spill opter wintmoelen gesteelt, 300 hecknagell, 1 veerdell stack
nagell ende 3 ancker daer 't speck aen hengt, cost tsamen 24 vleems,
maect mijns genedigen heren deell 8 stuver 2 ortken
Item een aenricht in die coecken, een taeffelgehenge ende die stijper,
cost 4 stuver 2 ortken
Item 16 ijseren pijnne opten valderen, 700 staecknagell, 50 spijkernagell,
veerdell lasnagell totter nijer poirten ende totter solre baeven die coecken
200 solrenagell ende aent backhuis 1 veerdell groeter lasnagell. Cost tsamen
42 vleems, maect mijns genedigen heren deell 15 stuver
Item totten verckenschot ende koestall 100 spijkernagell, 2 veerdell spondnagell
ende twe gehenge, twe emer opter averster bruggen gebonden, cost tsamen 12
vleems, maect mijns genedigen heren deell 4 stuver 1 ortken
Summa 7 rijns gulden 5 stuver ortken
   
 

[Blad 9 voorzijde]
Item twe muerre hebben die rinckmuer umme 't huis all umme nije ondervaeren,
hebben daeraver gemuert 24 dage, maect mijns genedigen heren deell
12 dage, hadden ellick 's dages te loen 2 stuver ende an kost 2 stuver, maect
5 rijns gulden 8 stuver
Item oir operknecht had 's dages te loen 5 ortken ende an kost 2 stuver,
maect 1 rijns gulden 19 stuver
Item hijrtoe gehadt 300 mergelsteens ad 3 clinkarde, 1000 tijechell
steens ad 1 rijns gulden, maect mijns genedigen heren deell 1 rijns gulden
12 stuver 2 ortken
Item die ander steen die hiertoe verdaen sijn die sijn van Dericks
huse van Blitterswijck comen, soe en reken ick daer nyet aff
Item hijrtoe gehadt 4 mudde calcks ad 4 clinckart, maect mijns
genedigen heren deell 1 rijns gulden 10 stuver
Summa 10 rijns gulden 9 stuver 2 ortken
Item soe bleeff mij mijn genedige lieve here in mijnre lester rekeningen
schuldich 1306 rijns gulden 16 stuver 1 ortken 23  krompstert
Summa per se
Summa summarum van alle mijnen uitgeven voirs. compt tesamen op
2145 rijns gulden 5 stuver 2 ortken 23 krompstert

 

Up ende affgeslagen dat upboeren tegen dat uitgeven soe beloept dat
uitgeven meer dan dat upboeren 1325 rijns gulden ortken stuvers
23 krompstert
   
 

[Blad 9 rugzijde]
Dericks rekenschap van der
Horst etc.