HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1595
 
Hertogexemplaar van de rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1460/1461   [ Toelichting ]
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Quarta
D Horst Kessel
Anno etc. (14)60 usque (14)61
Pro Domino
 
 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dat is rekeninghe ende bewijsinghe mijns Dericks van der Horst, amptman 's landtz
van Kessell ende ter Horst, van allen upboeren ende uijtgeven dat ick van wegen mijns lieven ge
nedigen heren hertoghe van Gelre ende van Gulich ende greeff van Zutphen opgeboirt ende uijtgegeven
hebbe, aengaende op Onser Liever Vrouwendach Annunciatio in den jaer Onss Heren dusent
400 ende 60 ende uijtgaende op Onser Liever Vrouwendach Annunciatio in den jair van (14)61
Item soe ist to weten dat in opboeren ende uijtgeven ter Horst mijnen genedigen heren
die heelfft gerekent wordt soe die sijnen gnaden aengeit

 
Primo van den renthen van der Horst
Item van pacht van der jonfferen van Mierlair van oeren guede to Oesterick dair sij op
woent geboirt 5 vaet roggen
Item van Eijgenmans kinderen van oeren guede to Wevort geboirt 3 malder 3 vait roggen
Item van Jacob Messen guet achter der kerken geboirt 1 malder roggen
Item van der nyerer thienden geboirt 7 malder 3 vait roggen
Item van pacht to Berchem aen der moelen to Sevenhem geboirt 2 malder 2 vait roggen
Item van der moelenen geboirt 70 malder roggen
Summa 85 malder 1 vait roggen,
't malder gerekent voir 6 vait
Item der roggen geet aff aen Gadert van Vlodorp beduijrsticker die hij jaerlix
op ten moelenen heefft geldende 6 malder roggen
Item den vier ordenen van alder gewoonten op den moelenen gegeven 4 vait roggen
Item als dese 6 malder ende 3 vait roggen van der voirg. summen
afgetoegen sijn, soe blijfft des roggen noch 78 malder 3 vait roggen

 

Summa per se et vz hier nihil
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item ommetrent Sente Remeijssmijsse dede ick des roggen verkoepen 26 malder
ad 1 rijns gulden 1 stuver, maickt 27 rijns gulden 6 stuver, den gulden
ad 20 stuver ende soe voirt dese rekenschapp uijt
 
Item ommetrent Kerssmijsse dede ick des roggen verkoepen 28 malder, 't malder ad 18 stuver,
maickt 25 rijns gulden 4 stuver

 

Item soe blijfft des roggen noch 24 malder 3 vait, den ick hebbe doin verkoepen 't malder
ad 17 stuver, maickt 20 rijns gulden 16 stuver
 
Item van den moelenen geboirt 24 malder malts, 't malder ad 16 stuver, maickt 19 rijns gulden
4 stuver

 

Item van den moelenen geboirt 8 malder 3 vait boickweets, 't malder ad 12 stuver,
maickt 6 rijns gulden 2 stuver
 
Item van pacht geboirt 1 malder 6 vait evenen ende tot Oerloe van weijevenen 3 malder
1 vait, tsamen 5 malder evenen, 't malder ad 7 stuver, maickt 1 rijns gulden 17 stuver
 
Item van seven ponde vlassch geboirt 1 stuver
 
Item van tijnse geboirt 21 rijns gulden, des geet aff die mijn genedige here den gasthuijss
gegeven heeft 6 alde boddregers, soe blivet 20 rijns gulden 13 stuver 1 ortken
 
Item van der assijsen geboirt 9 rijns gulden
 
Item geboirt 52 capuijn ad 1 stuver, maickt 2 rijns gulden 12 stuver
 
Item geboirt 42 huenre ende tot Swolgen 12 weijhuenre, tsamen 53 huenre,
't stuck ad stuver, maickt 1 rijns gulden 7 stuver
 
Summa lateris 133 rijns gulden
3 stuver 3 oirtken
 
 
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren van gewijnne ende van broeken ther Horst
Item van Johan Cuijper aen Smaelbruggh van gewijnne geboirt 1 rijns gulden
Item van Pouwels sHogen in Meldersloevelde van gewijnne geboirt 3 rijns gulden 5 stuver
Item Thijs Eijgenmans hadd gemeijnt aengegraven, gecomponiert bij rait der scepenen
mijt 4 rijns gulden, maickt mijns heren deel 2 rijns gulden
Item Jan van Schadick hadd guet aengevangen dat sijn nijet en was, gecomponiert
bij raidt der scepenen mijt 32 rijns gulden, maickt mijns genedigen heren deel 16 rijns gulden
Upboeren in den lande van Kessell
Primo Kessell ende Helden
Item Thijsken die bade van eijnre vrouwen van Kessell van gewijnne geboirt 2 rijns gulden
Item van Thijs Welters van gewijnne geboirt 6 rijns gulden
Item van Jan van Aenstoit ende Segher Borchkamp van ondelgelde geboirt
twie 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver
Item van Thys Welters ende van Gerit Schraemontz van eerfftalen geboirt
twie 5 mark vz 2 ryns gulden 5 stuver
Item Soemerman hadd woirde op eijnen scepen gehadt, daeromme die lantscepenen
tot Kessell vergadert woirden ende hij wairt broekich gewesen, der broecken en
waeren die scepenen nyet wijs, soe en konde Soemerman dat oirdell nijet
verborgen ende en doest des rechts nijet verwachten, gecomponiert bij raidt
der scepenen mijt 100 rijns gulden
Summa lateris vz 135 rijns gulden ende 6 stuvers
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Baerle nijet geboirt
 
Brede
Item van Jentken Schoemeker van nijen erve geboirt 1 rijns gulden 15 stuver
Iten Peter van Brede van gewijnne geboirt 19 stuver
Item van Aleijt Custerts van gewijnne geboirt 5 stuver
Item van Jan ende Derick Tijmmermans gebroederen van gevecht geboirt twie 5 mark
vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 oirtken
Item Harman Pelsers dochter hadd eenen man gedreigt, gecomponiert bij raidt
der scepenen mijt 6 rijns gulden
Item Peter Aichten van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Item Gerit Noijen hadd rueben gepluckt die sijn nijet en waeren, gecomponiert
bij raidt der scepenen mijt 5 rijns gulden
Item van Peter Aichten guede geboirt 5 malder roggen, 't malder ad 1 rijder gulden,
maickt 4 rijns gulden 7 stuver
Item van der nijer thienden geboirt 2 malder roggen ad 1 rijder gulden, maickt
2 rijns gulden 3 stuver 3 oirtken
Item Wolter Smijtt hadd in die gemeijnt van Sevenhem gepant, gecomponiert
bij raidt der scepenen mijt 17 rijns gulden
Item Brant van Brede hadde eenen doitslaich gedain, gecomponiert mijt
250 ryns gulden
Summa lateris vz 200 ende
15 rijns gulden 19 stuver
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Blerick
Item Heijn Poet die Jonghe van eerfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Item Goedert van der Saelstatt van gevecht 3 vijff mark vz 3 rijns gulden
8 stuver 1 oirtken
Item Gerit Bruijns van gevecht 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Item van der nijer theenden geboirt 1 malder roggen, 't malder ad 1 rijder gulden, maickt
1 rijns gulden 6 stuver 1 oirtken
Sevenhem
Item van Lenart Cortgoesenss ende van Gertruijdt van den Oever van eerfftalen
twee 5 mark vz 2 rijns gulden 5 stuver
Item Claes van Meerle van eerfftalen drywerff 5 mark vz 3 rijns gulden 8 stuver 1 oirtken
Item Lenart van Meerle ende Jentken Borwater van eerfftalen twie 5 mark
vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 oirtken
Item Jentken van der Eertbruggen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Item Wilhemkens wijff van den Driess ende sijne dochter waeren beruchticht dat sij
in der veeden heijmelick to Venle plagen to loepen ende omme dat Wilhemke sijnen
son tot Venlo woenende, gehuijst ende gehaifft hadde, gecomponiert bij raidt
der scepenen mijt 40 rijns gulden
Summa lateris vz 61 rijns gulden
ende 2 stuver
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Swolgen
Item van Derick Luijtkens van eerfftalen geboirt twie 5 mark vz 2 rijns gulden
5 stuver 2 oirtken
 
Item to Broickhusenvorst van nijen tijnse geboirt 1 stuver 3 oirtken
Wanssem
Item Neese van der Hatert van eerfftalen 5 mark (vz) 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Item Peter Rostken was beruchticht van duijsteren saken, gecomponiert bij
raedt der scepenen mijt 18 rijns gulden
Item Lijsbet van der Hatert van eerfftalen 5 mark vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 oirtken
Raede
Item soe Jan van den Poell een was van den sovenen die uutgehalden woirden
doe mijn genedige here to Raede was, gecomponiert mijt 125 rijns gulden. Dairaff twelff
knechtz gegeven ellick 1 clinckert, maickt 9 rijns gulden ende hij satt ter Horst drij weken
in den stock, vertheerde 3 clinckert, maickt 2 rijns gulden 5 stuver ende als dese
11 rijns gulden ende 5 stuver affgetoegen sijn soe blivet 113 rijns gulden 15 stuver
Item die wever van Raede was eijn van den soevenen die uijtgehalden woirden,
gecomponiert bij raidt der scepenen mijt 67 rijns gulden 10 stuver
Summa lateris vz 203 gulden 17 stuver 3 oirtken stuvers
Summa summarum van allen opboeren voirs. beloupt tsamen uijtwijsinge
der partes 819 rijns gulden 8 stuver ortken stuvers
 
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Dat is uijtgeven mijns Dericks van der Horst, amptman etc. dat ick van wegen
mijns lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uijtgegeven hebbe bennen deser voirg. tijt
 
Item mijn genedige lieve here geeft mij jairlix voir mijnen ampt to verwaeren ende van
des huijsgehaldtz wegen ter Horst 100 rijns gulden
Item soe geeft mij mijn genedige lieve here jairlix van den gelde dat ick van sijnre genaden
wegen geworven hebbe ende Arnt van Mersen gegeven ende uijter ampt geloest nae
uijtwijsinge mijns amptzbrieffs 152 rijns gulden 17 stuver
Item mijn genedige lieve here geefft mij oick jairlix van den scholtzampt to verwaeren
50 rijns gulden
Item voir mijn rouwvoeder 10 rijns gulden
Item tot mijnen perden jairlix 40 malder haveren, 't malder ad 7 stuver, maickt
22 rijns gulden 10 stuver
Item voir mijnen brant 9 rijns gulden
Item den poerter voir sijnen kost ende loen 21 rijns gulden
Item den moelner voir sijnen kost ende loen 11 rijns gulden
Item die wijntmoelen all nije gesteijlt, dairtoe gehadt tot mijns genedigen heren deel
40 ellen groff lijnen doicks, die elle ad 1 vlems, maickt 2 rijns gulden 3 stuver
Item voir lijnen tot den zeijlen gegeven 2 stuver
Item voir mijspelboemenholt totten kammen ende steven op den moelenen gegeven
15 stuver
Item voir 2 rutssell schinen gegeven 5 stuver
Item voir eijn lassch aen der roeden van der wijntmoelen gegeven 4 stuver
Item vier grever hebben aen der archen gegraven 2 daghe, hadden ellick 's daichs
aen cost 2 stuver, maickt 16 stuver
Item voir heckscheiden gegeven 4 stuver
Summa lateris vz 380 rijns
gulden ende 17 stuver
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
Uijtgeven aen kost ende provanden als mijn
genedige lieve here ter Horst is geweest
Item des manendaichs nae Pinxtdach quamen mijns heren gnaden ter Horst mijt omtrent
100 perden, verdede dair nae uijtwijsinge des koekenboix 10 rijns gulden 4 stuver
 
Item des saterdaichs op Sent Andriesavont quam mijn lieve genedige here ter Horst,
bleijff dair bis des saterdaichs daer en bijnnen (in de marge staat:) vacat
 
Item des saterdaichs op Sente Andriesavont quam mijn lieve genedige here mijt ommetrent
24 perden van den Grave ter Horst, bleijff dair bis des manendaichs dairnae
ende reet doe voirt tot Gelre, daer en bynnen in allen ampten nae inhalt des
koekenboix verdaen 14 rijns gulden 2 oirtken stuvers
 
Item des dinxdaichs nae Sente Luciendaghe quam mijn lieve genedige here van Gelre
ter Horst mijt omtrent 22 perden, bleijff dair bis des saterdaichs, daer en bijnnen
in allen ampten nae inhalt des koekenboix verdaen 16 rijns gulden 17 stuver 3 oirtken
 
Item des sonnendaichs nae Derthiendach quam mijn lieve genedige here ter Horst, bleijff
dair bis saterdaichs, dair en bijnnen in allen ampten nae inhalt des koekenboix
verdaen 35 rijns gulden 4 stuver
 
Item des dinxdaichs nae Sente Pouwelsdach Conversio quam mijn lieve genedige here
van den Grave ter Horst mijt omtrent 15 perden, bleijff dair 8 nacht ende reet
weder to Graeff, daer en bijnnen in allen ampten nae inhalt des koekenboix
verdaen 28 rijns gulden
 
Item des dinxdaichs nae den sonnendaghe Reminiscere quam mijn lieve genedige here mijt
omtrent 13 perden van Goch ter Horst ende bleijff dair bis des manendaichs na
den sonnendaghe Oculi, reet doe voirt tot Gelre, die tijt is 6 nacht, dair en
bijnnen in allen ampten nae inhalt des koekenboix verdaen 28 rijns gulden
19 stuver 1 oirtken

Summa lateris 132 rijns gulden ende 6 stuver.

 
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
Uijtgeven aen teringen als ick van wegen
mijns genedigen lieven heren gereden ben geweest
Item soe ist to weten dat ick in mijnre lester rekeninge nijet gereckent en hebbe
dat ick van wegen mijns lieven genedigen heren gereden ben geweest van Kerssmisse tot Onser
Liever Vrouwendach Annunciatio gelijck hijrnae beschreven volgt
 
Item des guensdaichs na Sente Agnetendaghe reet ick to Graeff na des coeninx raet
van Franckrijck ende van Schottlant myt 3 perden, bleyff dair by oen 4 nacht,
reet voirt mijt den selven ridder na mijns heren gnaden t'Arnhem, bleijff dair 3 nacht ende
vandair tot Nijmegen, dair woirt ick gequijt. Soe rekenen ick mijns heren gnaden 7 nacht,
maickt 7 rijns gulden 17 stuver
 
Item des dinxdaichs op Sente Gregoriusavont reet ick van beveel mijns gnedigen heren mijt
mijnen genedigen heren to Graeff mijt 3 peerden, bleijff dair 7 nacht, maickt 7 rijns
gulden 17 stuver
 
Item des dinxdaichs na Sente Gregoriusdaghe sand mij mijn gnedige here tot Kessell mijt
Jan van Gelre, Johan van Egmont ende voirt ander ruter omme die van Ruremunde
oir dueken over to veligen, was eijne nacht ter Horst, daervan en rekenen ick nijet,
dan ick dede den ruteren 3 malder haveren, costen 2 rijns gulden 5 stuver
 
Item ten selven mael reet ick voirt mijtt ruteren tot Maesheese mijt 5 perden 1 nacht,
verdede 1 rijns gulden 10 stuver
 
Item des donresdaichs na Sente Gertrudendach quam ick weder tot Graeff na mijns
heren gnaden mijt 3 perden, bleijff aldair 4 nacht ende des sonnendaichs op Halffasten sand mij
mijn genedige here voirt to Nijmegen, bleijff dair 1 nacht mijt 3 perden ende reet voirt t'Arnhem,
bleijff dair bis op den Palmdach, die tijt maickt tsamen 13 nacht vz? 14 rijns gulden
12 stuver
 
Item doe sand mij mijn genedige here weder tot Nijmegen op den Palmdach, bleijff dair 2 nacht
mijt 3 perden, maickt 2 rijns gulden 6 stuver
 
Item 's dinxdaichs nae Palmdach reet ick van Nijmegen to Graeff na mijnen genedigen heren,
bleijff dair bis des sondaichs nae Belaken Paeschen, die tijt maickt 19 nacht mijt
3 perden, maickt 21 rijns gulden 7 stuver
 
Item des sondaichs na Belaken Paeschen reet ick ter Horst ende in der selven nacht sand
mij mijns heren gnaden eenen bade dat ick terstont weder tot Graeff queem. Reet aldair,
was dair 2 nacht mijt 3 perden, maickt 2 rijns gulden 5 stuver
Summa lateris vz
60 rijns gulden
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
Uijtgeven aen kost ende provande als mijn
genedige lieve here ter Horst is geweest ( in de marge staat:) vacat
Item op den Meijavont sand mij mijn genedige here weder ter Horst ommedat die ruter weder
tot Venlo gekoemen waeren, was dair 3 nacht, dairvan en rekene ick nijet ende des
sonnendaichs nae des Heilgen Cruijsdach reet ick weder tot Grave tot mijnen genedigen heren,
bleijff dair bis des dinxdaichs na Sent Servaesdach, die tijt is 9 nacht mijt
3 perden, maickt 10 rijns gulden 2 stuver
 
Item des sonnendaichs nae Sent Servaesdagh reet ick weder van der Horst tot
Graeff tot mijnen genedigen heren mijtten ruter uut Franckrijck, was dair 2 nacht mijt 3 perden,
maickt 2 rijns gulden 5 stuver
 
Item soe ick mijtten selven ruter van beveel mijns genedigen lieven heren voirt in Franckrijck na den
coeninck reet ende langhe uijtbliven moist, verdede ick meer dan mij mijns heren gnaden
tot teergelde mijtgegeven ende nagesant haddn 60 croenen, maickt 73 gulden
 
Item des guensdaichs na Onser Lieven Vrouwendaghe Assumptionis reet ick van der Horst tot
Graeff na mijnen genedigen heren mijtter antwordt uut Franckrijck, was 2 nacht to Graeff,
reet voirt t'Arnhem na mijnen genedigen heren, was tosaemen uut 5 nacht mijt 3 perden,
maickt 5 rijns gulden 12 stuver
 
Item des manendaichs na Sent Johansdach Decollatio was ick gereden tot Arnhem
tot mijns heren gnaden van mijns genedigen heren sunderlingen beveel, was uut 5 nacht mijt 3
perden, maickt 5 rijns gulden 12 stuver
 
Item per litteram domini saterdaichs op Sent Matheusavont reet ick na mijns heren gnaden
mijtten burgermeijster van Ludick, was uut 7 nacht mijt 3 perden, maickt 7 rijns
gulden 17 stuver
 
Item des donresdaichs doe men den coeninck van Schottlant begaen solde reet ick
van der Horst t'Arnhem tot mijnen genedigen heren, bleijff tot Nijmegen omme sunderlinger saken
wille, was uut 4 nacht mijt 3 perden, maickt 4 rijns gulden
 
Item per litteram domini 's donredaichs na Sent Sijmon Judendach reet ick tot Graeff tot
mijns heren gnaden doe des coeninx heralt van Franckrijck dair was, bleijff dair 4 nacht,
maickt 4 rijns gulden
 
Item per litteram domini 's manendaichs na Sent Andriesdach reet ick mijt mijnen genedigen heren
van der Horst tot Gelre mijt 3 perden, bleijff dair bis des dinxdaichs na Sente Lucien
dach, die tijt is 15 nacht, maickt 16 rijns gulden 17 stuver
 
Iten van beveel mijns genedigen heren op den Kerssavont reet ick tot Graeff tot mijns heren gnaden
mijt 3 perden, bleijff dair bis des sonnendaichs nae Derthiendach, die tijt is
18 daghe, maickt 20 rijns gulden 5 stuver
Summa lateris 151 rijns
gulden ende 2 stuver
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item des saterdaichs dairnae reet ick mijt mijnen genedigen heren van der Horst tot Grave
mijt 3 perden, bleijff dair bis des dinxdaichs nae Sente Pouwelsdach, die tijt
is 10 nacht, maickt 11 rijns gulden 5 stuver
 
Item per litteram domini 's guensdaichs nae Sent Valentijnsdach reet ick tot Graeff tot mijnen
genedigen heren ende voirt tot Goch mijt 3 perden, bleijff dair bis des dinxdaichs nae den
sonnendaghe Reminiscere, reet doe voirt mijt mijnen genedigen heren ter Horst, die tijt is 19 nacht,
maickt 21 rijns gulden 7 stuver
 
Item des manendaichs nae den sonnendaghe Oculi reet ick mijt mijns heren gnaden to Gelre mijt
3 perden, bleijff dair wes des vrijdaichs, die tijt is 4 daghe, maickt 4 rijns gulden
Item des manendaichs nae den sonnendaghe Letare reet ick van der Horst tot Grave tot mijnen
genedigen heren omme der wille van Venle, was uut eijn nacht, maickt 1 rijns gulden 2 stuver
Uytgeven ain badeloin
Item op Sente Lambertzdach sand ick eenen bade vanwegen mijns heren gnaden van Kessell tot
Wassenberch, datum 2 stuver 1 oirtken
Item des sondaichs nae Sente Dionijsdach sande ick eenen bade van Gelre tot Oirdingen,
datum 3 stuver
Item des sonnendaichs na Sente Lenartzdach sande ick eenen bade tot Grave tot mijnen
genedigen heren, datum 5 stuver
Item des sonnendaichs na Sente Mertijnsdach noch eenen bade van der Horst tot Graeff
gesant tot mijns heren gnaden, datum 5 stuver
Item des donredaichs nae Sente Elijsabetendach noch eenen bade van der Horst tot Graeff
gesant tot mijns heren gnaden, datum 5 stuver
Item des saterdaichs op Sente Ceciliendach sande ick eenen knecht mijt eenen perde van der
Horst tot Grave tot mijns heren gnaden, was uut 2 nacht, datum 10 stuver
Item des maendaichs op Sente Katherinenavont sande ick noch eenen bade van der Horst tot
Graeff tot mijnen genedigen heren, datum 5 stuver
Summa lateris 40 rijns gulden
ende 1 oirtken stuvers
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Uytgeven van alreleije anderen saken
Item ick hebb van Nolte van Kueringen gegeven voir 1 pert daer ick vanwegen
mijns genedigen heren burghe voir was betailt 70 rijns gulden
 
Item per litteram domini Johannes Gobelinus knecht was tot eenen perde gegeven 25 rijns gulden
 
Item soe hebb ick vanwegen mijns genedigen heren to Zutphen 2 perden verleijst, die ick
weder loeste voir 26 rijns gulden
Summa lateris vz 121 rijns gulden
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
Uijtgeven van tijmmeringen
Item twee tijmmerlude hebben getijmmert 40 daghe, maickt mijns genedigen heren deel
20 daghe, eijn nije stakett in dat voirboirgt, eijn nije waickhuijss gemaickt,
hebn die oeverste valbrugge nye gemaickt, eijn nije brugge aent vonderen ende
die poert eijndeils toe gemaickt, den sulre op der koeken verdreven, aen der archen
gestopt ende ander cleijn werck gemaickt hebbn, hadden ellicks daichs to loen 2 stuver
ende aen cost 2 stuver, maickt 8 rijns gulden (later in de marge bijgevoegd:) pro parte domini
 
Item die watermoelen nije geklotst ende gesaelt, dat grontwerck aen der archen op
gebrocken ende gemaickt eijn nije bedde onder den steen, eijn nije cuijp ende eijn nije
moelenraet, hebbe ick t'samen verdingt to maken voir 11 rijns gulden, den gulden ad
19 stuver, maickt mijns genedigen heren deel 5 rijns gulden 4 stuver
 
Item twee holtsnieders hebn holt gesneden tot deser tijmmeringen 10 daghe, maickt mijns genedigen
heren deel 5 daghe, hadn ellick 's daichs to loen 2 stuver ende aen kost 2 stuver, maickt
2 rijns gulden
 
Item eijn stroedecker heefft gedeckt 10 daghe, maickt mijns genedigen heren deel 5 daghe op der
rossmoelen ende watermoelen ende dat waikhuijss nije gedeckt, op den stallen ende schueren
gestopt, hadn 's daichs to loen 2 stuver ende aen kost 2 stuver, maickt 1 rijns gulden
 
Item sijn opperknecht hadd 's daichs to loen 1 stuver ende aen cost 2 stuver, maickt 15 stuver
 
Item hijrtoe gehadt 22 vijmmen schoeve, maickt mijns heren deel 11 vijmmen, die vijmme
ad 5 stuver, maickt 2 rijns gulden 15 stuver
Item hijrtoe gehadt 150 latten voir 2 rijns gulden 5 stuver, maickt mijns genedigen heren deel
1 rijns gulden 2 stuver
Item noch voir 100 staeken gegeven 10 stuver, maickt mijns genedigen heren deel 5 stuver
Summa lateris vz 21 rijns
gulden ende 2 stuver
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
Uijtgeven van ijserenwerck
Item tot ten moelenen gehadt 7 verdel spijkernagel, 8 billen gesteelt ende 4 mynre billen,
costen tsamen 25 vlems, maickt mijns genedigen heren deel 7 stuver 3 oirtken
 
Item totter bruggen gehadt 200 spijkernegell, 2 verdell lassnegell, 5 verdell spondnegell,
2 bande gelengt, 5 nije bande, die peelen gesteelt ende 1 nije clam, cost tsamen 25 vlems,
maickt mijns genedigen heren deel 8 stuver 3 oirtken
 
Item eenen bant omme die busse, in der watermoelen 2 bande, die spille gelengt ende gesteelt
ende dat rutsell gebonden, cost tsamen 48 vlems, maickt mijns genedigen heren deel
16 stuver 3 oirtken
 
Item tot der rossmoelen 4 gehenghe, eenen halve maen, eenen doirhaeck, 100 (ende) vierdell
groeter lassnegell, 201 vierdel spijkernegell, cost tsamen 40 vlems, maickt mijns genedigen heren
deel 14 stuver 1 oirtken
 
Item eenen bolt in die rossmoelen, 1 gort, dat rutsell gebonden, 6 vierdell spondnagell, 900
lattnagell, cost tsamen 30 vlems, maickt mijns genedigen heren deel 10 stuver 3 oirtken
 
Item die schakelen in die treckhamen in die rossmoelen, 9 veirdel spijckernegell ende
totter vloirarck 5 vierdel spijkernagel ende totter moelenarch nije vermaickt, gehadt
600 dobbell lassnegell, costen tsamen 2 rijns gulden 26 vlems, maickt mijns genedigen heren deel
1 rijns gulden 8 stuver 3 oirtken
 
Item totter watermoelen 200 spondnagell, 100 staecknagel ende totten stakaet omme den voirborgt
500 groeter lassnagel, costen tsamen 2 rijns gulden 12 vlems, maickt mijns genedigen heren deel 1 rijns gulden
4 stuver 3 oirtken
 
Item die spille op der wijntmoelen versteelt 300 hecknagel, 1 vierdel stocknagel ende 3 anckers
dair 't speck aen hengt, cost tsamen 24 vlems, maickt mijns genedigen heren deel 9 stuver
 
Item een aenricht in die coeken, eijn taefelgehenghe ende die stijper, cost 4 stuver
 
Item 16 ijseren pijnne op den valderen, 700 staecknagel, 50 spijkernagel, vierdel lassnagel totter nijer porten
ende tot den sulre boeven der koeken 200 sulrenagel ende aen 't backhuijs 1 vierdell groeter lassnagel,
cost tsamen 42 vlems, maickt mijns genedigen heren deel 15 stuver
 
Item totten verkensschott ende koestall 100 spijckernagell, 2 vierdell spondnagel ende 2 gehenghe,
2 eijmer op der oeverster brugge gebonden, cost tsamen 12 vlems, maickt mijns genedigen heren deel
4 stuver 1 oirtken
Summa lateris 12 rijns gulden
5 stuver ende oirtken
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]
 
Item 2 muijrer hebn die rinckmuijr omme 't huijs all nye ondervaeren, hebbe dairover
gemuijrt 24 daghe, maickt mijns genedigen heren deel 12 daghe, hadden ellick
 's daichs to loen 2 stuver ende aen kost 2 stuver, maickt 5 rijns gulden 8 stuver
 
Item oir opperknecht 's daichs to loen 5 oirtken ende aen cost 2 stuver, maickt
1 rijns gulden 19 stuver
 
Item hijrtoe gehadt 300 mergelsteijns ad 3 clinckert, 1000 tiegelsteijns ad 1 rijns gulden,
maickt mijns genedigen heren deel 1 rijns gulden 12 stuver
 
Item die ander steijn die dairtoe verdaen sijn die sijn van Derickx huse van
Blitterswick coemen, soe en rekene ick dair nijet aff
 
Item hijrtoe gehadt 3 mudde calx ad 4 clinckert, maickt mijns genedigen heren deel
1 gulden 10 stuver
Summa lateris vz 10 rijns
gulden 10 stuver
 
Summa summarum van allen uijtgeven
voirs. beloupt tsamen 924 rijns
gulden 2 stuver 3 ortken stuvers
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]