HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1594
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1459/1460  
 

 
 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessel
 
anno etc. (14)60

 

 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewisinge mijns Dericks van der Horst, amptman ts'lants
van Kessel ende ter Horst, van allen upboren ende uitgeven dat ick vanwegen mijns
lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Sutphen upge
boirt ende uitgegeven heb aengaende op Ons Liever Vrouwendach Annuntiatio in den
jaeren Ons Heren 1459 ende uitgaende op Ons Liever Vrouwendach Annuntiatio
 in den jaeren van (14)60, dese tijt is een jaer
Prima van den renthen van der Horst
Item aldaer van der joffrouwen van Meerlaer van oeren guede tot Oesterick,
daer sij in woent, van pacht geboirt vijff vaet rogghen
Item van Eijgemans kijnderen van oeren guede tot Wevoirt geboirt 3
malder 3 vaet rogghen
Item van Jacob Messen guede achter der kercken geleghen geboirt
1 malder rogghen
Item van der nijer teenden geboirt 7 malder 3 vaet rogghen
Item van den molenen geboirt 63 malder roggen
Summa 75 malder vyff vaet roggen,
't malder gerekent voir 6 vaet
Item des roggen gheet aff aen Goedert van Vloedorp berduer
sticker die hij jaerlicks uit den molenen geldende heefft 6 malder
rogghen
Item den vijer ordenen van d'alder gewoenten opten molenen gegeven
4 vaet rogghen
Item als dese 6 malder ende 4 vaet rogghen van der voirg. sommen
affgaen, soe blijfft des roggen noch 69 malder 1 vaet roggen
Summa per se
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item des roggen heb ick doin vercoepen 26 malder ende heb voir ellick
malder geboirt 17 stuver, maect 22 rijns gulden 2 stuver, den gulden
ad 20 stuver ende soe voirt dese rekeninge uit
Item des roggen heb ick noch doin vercoepen 20 malder, ellick malder
voir 1 rijns gulden 2 stuver, maect 22 rijns gulden
Item soe blijfft des roggen noch 23 malder ende 1 vaet, den heb ick doin
vercoepen 't malder voir 1 rijns gulden 4 stuver, maect 27 rijns gulden
16 stuver
Item van den molener geboirt 18 malder malts, 't malder ad 15 stuver,
maect 13 rijns gulden 10 stuver
Item van den molener geboirt 8 malder boeckweits, 't malder ad
12 stuver, maect 4 rijns gulden 16 stuver
Item van pacht geboirt 1 malder vijff vaet evenen ende tot Oirle
van weijevene geboirt 3 malder 2 vaet, te samen vijff malder 1 vaet
evenen, 't malder ad 9 stuver, maect 2 rijns gulden 6 stuver 2 ortken
Item soe is te weten dat die olijmoelen ende volmoelen ontdeckt is geweest
ende bleef daerumme stille staen, daervan geboirt 11 stuver
Item van enen ponde vlass geboirt 1 stuver
Item van tijnse geboirt 21 rijns gulden, des gheet aff die mijns
heren genaeden den gasthuse gegeven hebben 6 alde botdreger, soe blivet
20 rijns gulden 13 stuver 1 1/2 ortken
Item van der assijsen geboirt 8 rijns gulden
Item geboirt 52 capoen, 't stuck ad 1 stuver, maect 2 rijns gulden
12 stuver 2 ortken
Item geboirt 42 hoenre ende tot Swolgen 12 weijhoenre, tsamen
54 hoenre, 't stuck ad stuver, maect 1 rijns gulden 7 stuver
Item van Johan Willems in de Schadickervelde van gewijnne geboirt
17 stuver 2 ortken
Item van Willem van der Beeck van gewijnne geboirt 1 rijns gulden 15 stuver
Item van Heijnken van der Velden van gewijnne geboirt 7 stuver 2 ortken
Summa 128 rijns gulden
15 stuver 1 ortken
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren in den lande van Kessell
Primo Kessel ende Helden
Item van Tijs Welters van gewijnne geboirt 8 rijns gulden
Iten van Tijs Dericks soin van gewijnne geboirt 1 rijns gulden 4 stuver
Item van Goedert Mereell van gewijnne geboirt 13 stuver 2 ortken
Iten noch van den selven Goedert van gewijnne geboirt 9 rijns gulden
Iten van enen man van Roggell van gewijnne geboirt 4 rijns gulden
Item van Peter van Brienen van componeringen by raet der
scepen geboirt 20 rijns gulden
Item van Henrick van der Hese van erfftalen geboirt 5 marck vz 1 rijns
gulden 2 stuver 3 ortken
Item van Derick van Triecht van erfftalen 5 marck vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Item Jenken van Cleijn Maris van erfftalen 5 marck vz 1 rijns
gulden 2 stuver 3 ortken
Item Willem Bitter van erfftalen 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver
3 ortken
Item Jan Hermans van gevecht 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Item Goedert van Holtmoelen van erfftalen twije 5 marck vz 2 rijns
gulden 5 stuver 2 ortken
Item Martijn Borchcamp van erfftalen 5 marck vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Item van enen gastgedinge geboirt 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Item Goedertgen van Stockt van erfftalen twije 5 marck vz
2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Summa 55 rijns gulden
7 stuver 3 ortken
 
Baerle
Item van Peter Wolters soin van erfftalen geboirt 5 marck vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Item van Naelken Jenken Wijnen suster van gewijnne geboirt 3 rijns
gulden
Summa 4 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Brede
Item van Brants guede van Brede geboirt 7 cluij wollen, ellick cluij
ad 2 comans rijns gulden, maect 13 rijns gulden 2 ortken
Item geboirt 4 malder rogghen, vercocht voir 4 rijns gulden 4 stuver
Item op Brants have geboirt 13 malder roggen, 't malder ad 1 rijns
gulden 1 stuver, maect 14 rijns gulden 3 stuver 2 ortken
Item geboirt 5 malder boeckweits, 't malder ad 12 stuver, maect 3
rijns gulden
Item 3 malder gersten, 't malder ad 15 stuver, maect 2 rijns gulden
5 stuver
Item van Jacob Rutten soin ende van Gobbel aen den Dudbroick geboirt
twije 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van her Kerstgen van Raede geboirt 5 marck vz 1 rijns gulden
2 stuver 3 ortken
Item Willem Westerinck van erfftalen twije 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Heijn Kass van erfftalen twye 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver
2 ortken
Item van nijen tijnse geboirt 13 stuver 3 ortken
Item van der nijer teenden geboirt 1 malder roggen, vercocht voir 1 rijns
gulden 11 stuver
Item van Gerit Dusinck van gewijnne geboirt 9 stuver
Item van Tengnagels huisvrouwen van gewijnne geboirt 15 rijns gulden
Item van Jenken Sijben van componeringen bij raet der scepenen
geboirt 3 rijns gulden
Summa 65 rijns gulden
6 stuver ortken
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Blederick
Item op Brants van Brede twee haeffken tot Kuckucraey geboirt 17
malder 4 vaet rogghen, 't malder ad 1 rijns gulden, maect 17 rijns
gulden 13 stuver 1 ortken
Item 6 malder boeckweits, 't malder ad 12 stuver maect 3
rijns gulden 12 stuver
Item van faceellholt geboirt 18 rijns gulden
Item van Brants pacht ende tijnse geboirt 6 rijns gulden 8 stuver
Item van Mertijn mijtter Hoicken ende van Lenart Wellens van
erfftalen geboirt twije 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van Willemken Duvels ende van Heijnen Poet van erfftalen
geboirt twije 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Roesken van erfftalen 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Item die nije teende is deels gebrant, daervan geboirt 4 vaet
roggen, vercocht voir 16 stuver
Summa 52 rijns gulden
3 stuver
 
Sevenhem
Item van Herman Salen van gewijnne geboirt 18 stuver
Item van Goedert van der Heiden van gewijnne geboirt 17 stuver
2 ortken
Item van Henrick Segers soin van gewijnne geboirt 1 rijns gulden
3 stuver
Item van nijen tijnse geboirt 1 rijns gulden
Iten van Jenken Stijnen van Soemerman ende coman Jan van
erfftalen geboirt 5 marck vz 2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item Joris die voirspreeck van erfftalen twije 5 marck vz
2 rijns gulden 5 stuver 2 ortken
Item van Lenart Cortgoeswijns soin van erfftalen geboirt 5 marck
vz 1 rijns gulden 2 stuver 3 ortken
Summa 9 rijns gulden
12 stuver 1 ortken
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Swolgen
Item van Sijbrecht den Roever van erfftalen geboirt twije 5 marck vz 2 rijns
gulden 5 stuver 2 ortken
Item van Jan van der Berendonck van peijndingen geboirt 1 rijns gulden 2 stuver
Item van Derick Lijntgens van peijndingen geboirt 2 rijns gulden 15 stuver
Item van Tijs van der Haetendonck van peindingen geboirt 3 rijns gulden 17 stuver
Item tot Vorst van nijen tijnse geboirt van 3 jaeren 5 stuver 2 ortken
Summa 10 rijns gulden 5 stuver
 
Lotthem
Item van der abdissen reijnten van Nuijss geboirt 10 stuver
Item van Cortjacob van erfftalen geboirt 5 marck vz 1 rijns gulden 2
stuver 3 ortken
Summa 1 rijns gulden
12 stuver 3 ortken
 
Wanssem nijet geboirt
 
Raede
Item van Ghijsken van der Gaet geboirt 5 marck 1 vz rijns gulden 2 stuver
Item van Claes Hermans geboirt 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver
Iten van Marten Truijen 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver
Item Johan die Leew 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver
Item Peter van Loebick 5 marck vz 1 rijns gulden 2 stuver
Summa 5 rijns gulden 10 stuver
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Upboeren van dingtalen
Item tot Lotthem van dingtalen geboirt 40 rijns gulden
Item van Henrick Schencken haeve geboirt 6 rijns gulden
Item van enen haeve tot Brede geboirt 4 rijns gulden
Item tot Sevenhem van der joffrouw haeve van Blitterswijck geboirt 4
rijns gulden
Item tot Sevenhem van Tijs her Walravens haeve geboirt 5 rijns gulden
10 stuver
Item tot Blederick van Grieten Scoetelkens haeve geboirt 4 rijns gulden
Item tot Swolgen van enen cleijnen haeffken geboirt 3 rijns gulden
Item alsoe als die kost mijtten ruijteren ter Horst lanck waert, bat ick
den dorpen in den lande van Kessell deels mij daerinne te hulpen
te willen comen, soe gaeven mij die van Brede 12 rijns gulden
Item die van Baerle 7 rijns gulden
Item die van Blederick 10 rijns gulden
Item die van Wanssem 10 rijns gulden
Summa 105 rijns gulden 10 stuver
Item soe hebben mij die dorpen oick deels provande gegeven die mijtten
ruters verdaen is, soe en reken ick der nijet to gelde gelijck nae beschreven steet
Item die van Helden hebben mij gedaen 35 malder haveren
Item die van Brede 10 rijnder ende 40 malder haveren
Item die van Baerle 7 schaep
Item die van Blederick 32 malder haveren
Item die van Swolgen 18 schaep
Item die van Broickhuservorst 12 schaep
 
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
Item soe is te weten dat ick in mijnen lesten twe rekeningen, als ick van
mijns genedigen heren wegen gereden was, onverhoedt gerekent heb die
mij gevoedert was ummetrent 18 malder haveren, 't malder ad 7
stuver, maect 6 rijns gulden 15 stuver
Summa per se
 
Summa summarum van alle mijnen upboeren
voirs. compt tesamen op 445 rijns gulden
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Dit is uitgeven mijns Dericks van der Horst, amptman etc. dat ick van
weghen mijns lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uitgegeven
heb bynnen deser voirg. tijt
Item mijn genedige here gheefft mij jaerlicks van mijnen ampt te verwaeren
ende van des huisgehalts weghen ter Horst 100 rijns gulden
Item soe gheefft mij mijn genedige here jaerlicks van den gelde dat ick van
sijne genaede wegen geworven heb ende Art van Meerssen gegeven ende uiter
den ampt geloest heb nae uitwisinge mijns amptbrieffs 159 rijns
gulden 10 stuver krompstert
Item mijn genedige here gheefft mij oick jaerlicks van den scholtet
ampt te verwaeren 50 rijns gulden
Item voir mijn ruvoeder jaerlicks 10 rijns gulden
Item tot mijnen peerden jaerlicks 60 malder haever, 't malder ad 7
stuver, maect 22 rijns gulden 10 stuver
Item voir mijnen brant 8 rijns gulden
Item den poirter voir sinen kost ende loen 21 rijns gulden
Item den molner voir sinen kost ende loen 11 rijns gulden
(in de marge staat achter bovenstaande posten:) gehalt
 
Item totter wintmoelen gehadt 23 ellen grouffs lijnen duecks,
die elle ad 1 stuver 1 ortken, maect 1 rijns gulden 8 stuver 3 ortken
Item voir lijnen totten seijlen gegeven 3 stuver
Item voir mijspelboemenholt totten kammen ende staven opten molenen
gegeven 12 stuver
Item voir heckscheijen gegeven 3 stuver
Item den hoijmeijeren voir kost ende loen gegeven 1 rijns gulden 8 stuver
Item vijer graver hebben aen den archen gegraeven twe dage, die hebben
den kost mijtten ruteren opten huse gehadt, soe en rekene ick daer
nijet aff
(in de marge staat achter bovenstaande posten:) moelenen
 
Summa 385 gulden 14 stuver 3 ortken
 

 

 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
Uitgeven an kost ter Horst
mijtten ruteren gedaen
Item doe mijns genedigen joncheren van Gelre vriende yerst tot Venle quemen
dede ick tot Nijmmegen halen 3 vat botteren, ellick vat ad 7 rijns gulden, maect mijns
genedigen heren deell 13 rijns gulden 2 stuver 2 ortken
Item 3 waegen kantarts, die waege ad 2 rijns gulden 15 stuver, maect mijns
genedigen heren deell 4 rijns gulden 2 stuver 2 ortken
Item 8 tall schollen, ellick tall voir 12 stuver, maect mijns genedigen heren deell 2 rijns gulden 10 stuver
Item hyervan te vrachten gegeven 3 rijns gulden, maect mijns genedigen
heren deell 1 rijns gulden 10 stuver
Item ick dede ten Bosch halen droegen visch voir 6 rijns gulden, maect mijns genedigen
heren deell 3 rijns gulden
Item 600 pont speck, 't hondert ad 3 rijns gulden, maect mijns genedigen
heren deell 9 rijns gulden
Item 3 malder salts, 't malder ad 1 rijns gulden 4 stuver, maect mijns
genedigen heren deell 2 rijns gulden 2 stuver
Item hiervan te vrachten tot mijns genedigen heren deell gegeven 1 rijns gulden
Item den gesellen ter Horst affgecocht 2 vat botteren, ellick vat ad 7
rijns gulden, maect mijns genedigen heren deell 8 rijns gulden 15 stuver
Item soe men ter Horst nijet gemalen en konde, dede ick tot Raede coepen
21 vat bijers dat to Nijmmegen gehaelt was, ellick vat ad 23
vleems, maect mijns genedigen heren deell 8 rijns gulden 12 stuver 2 ortken
Item noch tot Casterloe gecocht 14 vat bijers, 't fat ad 22 vleems,
maect mijns genedigen heren deell 5 rijns gulden 10 stuver
Item noch ter Horst gecocht dat daer gebrouwen was 13 vat bijers, 't fat
ad 1 postulaets gulden, maect mijns genedigen heren deell 4 rijns gulden
6 stuver 3 ortken
Item gecocht 40 malder haveren malts, 't malder ad 1 postulaets gulden, maect
mijns genedigen heren deell 13 rijns gulden 6 stuver 3 ortken
Item gecocht 29 malder gertens malts, 't malder ad 17 stuver,
maect mijns genedigen heren deell 12 rijns gulden 6 stuver 2 ortken
Item hier onder desen malt gebrouwen 7 malder weijts, 't malder ad
1 rijns gulden 7 stuver, maect mijns genedigen heren deell 4 rijns
gulden 14 stuver 2 ortken
Item die ruteren laegen ter Horst 16 weken lanck, verdeden ter weken
2 malder roggen, maect 40 malder roggen, des is comen uiter den
kersspell van Oerle te dingtalen 38 malder, soe gebreken
daeraff 2 malder roggen, 't malder ad 17 stuver, maect mijns
genedigen heren deell 17 stuver
 
Summa 94 rijns gulden 16 stuver

 

 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
Uitgeven aen soldijen
ende anderen onraet
Item Holterman ende Conraet die Roeij quaemen van Straelen ter Horst mijt sich
dertienste, hadden geweest in mijns genedigen heren soldije 6 weken ende waeren
ter Horst oick 6 weken, tesamen 12 weken, gaff elken van hon te 4 weken
te soldije 2 postulaets gulden, maect 78 postulaets gulden, die 3 gerekent
voir 2 rijns gulden, maect 52 rijns gulden, hiervan geboirt mij te betalen
den vierden penninck, soe beloept mijns genedigen heren deell 34
rijns gulden 13 stuver 1 ortken
Item Willem Mesmeker ende Reyner Krechtinck quaemen oick ter selver tijt
ter Horst mijt sich sester, hadden oick in mijns genedigen heren soldije geweest
6 weken, waren ter Horst oick sess weken, tesamen 3 maenden, gaff elken
ter maent te solde 2 postulaets gulden, maect 36 postulaets gulden, facit 24
rijns gulden, der geboirt mij te betalen 6 rijns gulden, soe compt mijns
genedigen heren deell op 18 rijns gulden
Item Roesken ende Ackerstaff quaemen doe oick ter Horst mijt sich achste, hadden
6 weken in mijns genedigen heren soldijen geweest, gaff elken te solde 3
postulaets gulden, maect 24 postulaets gulden, facit 16 rijns gulden
Item dese 8 laegen 6 weken opter wintmoelen, gaff elken bijnnen dijer tijt
te solde 3 rijns gulden, tesamen 24 rijns gulden, maect mijns genedigen
heren deell 12 rijns gulden
Item soe compt dese soldije tesamen op 80 rijns gulden 13 stuver 1 ortken,
hijertegen heb ick van mijns heren genaeden geboirt 40 rijder gulden, maecken
35 rijns gulden, als dese affgetogen sijn soe blijfft die soldije staen
op 45 rijns gulden 13 stuver 1 ortken
Summa per se 45 rijns gulden 13 stuver 1 ortken
Item gecocht twe tonnen pijle voir 15 rijns gulden, maect mijns genedighen
heren deell 7 rijns gulden 10 stuver
Item voir salpeter, swevel ende groff donrecruijt daer men knijpcruijt
aff maecte, gegeven 10 rijns gulden, maect mijns genedigen heren deell 5 rijns gulden
Item den bussenmeister die dit cruijt maecte gegeven 1 rijns gulden, maect
mijns genedigen heren deell 10 stuver
Item Ackerstaff ende Herman Velden ellick 1 armborst gelevert, gaff hon daer
voir 4 rijns gulden, maect mijns genedigen heren deell 2 rijns gulden
Item Lange Herman 1 armborst gelevert dat hij behielde voir 1 rijns gulden,
gaff hem toe 1 rijns gulden, maect mijns genedigen heren deell 10 stuver
Item Luger van Monster wairt 1 armborst mijt sinen getuge in Brabant genomen,
gaff hem daervoir 3 rijder gulden, maect mijns genedigen heren deell
1 rijns gulden 6 stuver 2 ortken
Summa 16 rijns gulden 16 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Uitgeven an kost ende provande die mijn genedige
here mijt sinen huisgesinne ter Horst verdaen heefft
Item des vrijdages nae Belaecken Paeschen quaem mijn genedige here van den Grave
ter Horst, bleeff daer wes des maenendages daernae, daer en bijnnen in allen
ampten nae inhalt des coeckenbuecks verdaen 20 rijns gulden 5 stuver
1 ortken
Item des donresdages nae Meydach quaem mijn genedige here ter Horst mijt
ummetrent 23 peerden, bleeff daer wes des maenendages nae Pinxtdach, die
tijt maect 11 nacht, daer en bijnnen in allen ampten nae inhalt des
coeckenbuecks verdaen 51 rijns gulden 9 stuver, des heefft Henrick van
Langell betaelt 31 rijns gulden 6 stuver, soo gebreect mij daervan
dat ick uitgegeven heb 20 rijns gulden 3 stuver 2 ortken
Item des goensdages nae des Heiligen Sacramentsdach quaem mijn genedige
heren van Ruermunde ter Horst mijt ummetrent 33 peerden, verdede in allen
ampten nae inhalt des coeckenbuecks 20 rijns gulden 13 stuver, des heefft
Henrick van Langell betaelt 11 rijns gulden, soe gebreect mij daervan dat
ick uitgegeven heb 9 rijns gulden 13 stuver
Summa 50 rijns gulden 1 stuver 3 ortken
 
Uitgeven aen baedeloen
Item des donresdages op Ons Heren Hemelvaertsdach sande ick enen baede
van der Horst tot Rurmunde nae mijns genaden, datum 3 stuver 2 ortken
Item des selven dages enen baede gesant tot Wijnant van Eijck umme Johan
Peters wille den Henrick van Blitterswijck gevangen had, datum 2 stuver
Item des saetersdages daernae van beveell mijns genedigen heren noch enen baede
tot Sandbeeck gesant umme desselven gevangen will, datum 3 stuver
Item des saetersdages nae Sunte Urbaensdach sande ick enen baede van der
Horst t'Arnhem tot mijns heren genaeden, bleeff daer liggen 4 dagen wachte
nae synre antwerden, datum 13 stuver 2 ortken
Item des saetersdages na Alreheiligendach enen baede gesant tot
Cleve umme den scarprichter, datum 4 stuver
Item des vrijdages nae Sunte Martijnsdach sande ick enen baede van der
Horst t'Arnhem tot mijnen genedigen heren, bleeff daer 3 dage wachte nae sijnre
antwert, datum 12 stuver
Item des saetersdages daernae noch enen baede gesant tot Cleve umme
den scharprechter, datum 4 stuver
Item des sonnendages op Sunter Claesavont sande ick enen baede tot
Arnhem nae mijns heren genaeden umme der wille van Raede, datum 9 stuver
Summa 2 rijns gulden 12 stuver
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
 
Item op Sunte Lenartsdach quam die scharprichter ter Horst, bleef daer
vijff nacht mijt enen perde, daer en bijnnen verdaen 1 rijns gulden 5 stuver
Item op Sunte Elijsabettenavont quam die scharprichter weder ter Horst,
bleeff daer noch vijff nacht mijt enen perde, verdede 1 rijns gulden 5 stuver
Item hem to desen twe reijsen te loen gegeven 3 rijns gulden
Item een knecht van Helden geheiten Colij quam ter Horst gevanghen
des vrijdages nae Sunte Severijnsdach, dat daer in den stock 6 weken
twe dage verdede, 's dages aen kost 2 stuver, maect 4 rijns gulden 8
stuver
Item Derick Noell van Brede sat ter Horst in den stock 14 dage, verdede
 's dages an kost 2 stuver, maect 1 rijns gulden 8 stuver
Item ick hebbe twe perde ter Borch in die leiste gesant die beide verleist
worden, ellick peert ad 28 rijns gulden, maect 56 rijns gulden
Item soe heb ick gedingt to Kessel umme gewijn ende gewerff tegen Peter
van Brijenen, dat die scepenen tot Ruermunde aen oir hoefft wesen,
verloes die hoefftvaert ende die kost soe tot Ruermunde ende tot Kessell,
beliep tesamen 14 rijns gulden
Item ick heb gedingt tot Raede teghen Willem Bijerman die uiter Marten
Truijen huse sijns lijffs geweist waert mijt gespannen armborste ende
want hij der claechten affginghe voir den gericht, soe verloes ick
die hoefftvaert tot Ruermunde, die kost beliep 9 rijns gulden
Summa 90 rijns gulden 6 stuver
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
Uitgeven aen teringen als ick van wegen
mijns genedigen heren gereden ben geweest
Iten per litteram domini op ten Belaecken Paeschavont was ick gereden to Grave tot
mijns heren genaeden, was uit vijff nacht mijt 3 perden, verdede aen ruvoeder ende
teringen tsamen 4 rijns gulden 17 stuver 2 ortken
Item des dinsdages nae den sonnendagh Misericordia Domini reet ick mijt
mijnen genedigen heren tot Ruermunde mijt 3 perden, bleef daer wes des maenen
dages op Meijavont, die tijt is 20 nacht, soe en waert ick nijet gevoedert
noch gequijt, verdede 's dages 1 rijns gulden, maect 20 rijns gulden
Item des donresdages nae den Heiligen Pinxtdach was ick gereden tot
Ruermunde tot mijns heren genaeden mijt 3 perden, bleeff daer wes des
goensdages nae des Heiligen Sacramentsdach, die tijt is 13 nacht, soe
en waert ick nyet gevoedert noch gequijt, verdede 's dages 1 rijns gulden,
maect 13 rijns gulden
Item per litteram domini des sonnendages nae Sunte Vitusdach was ick gereden
tot Gelre mijt 4 perden tot Gerit van Bernsvelt ende meer mijns genedigen
heren vrienden doe tot Gelre vergadert, bleeff daer twe nacht, verdede 3
rijns gulden
Item per litteram domini des dinsdages nae Onser Liever Vrouwendach Visitatio was
ick gereden tot Gelre mijt 3 perden, bleeff daer 3 nacht, verdede 3 rijns
gulden 7 stuver 2 ortken
Item per litteram domini des vrijdages op Sunte Margaretendach reet ick tot
Gelre ende voirt tot Monfort mijt mijns heren genaeden mijt 3 perden, bleeff
uit wes des vrijdages nae Sunte Petersdach ad Vincula, die tijt is 22
nacht, verdede 's dages 1 rijns gulden, maect 22 rijns gulden
Item des saetersdages nae Onsser Liever Vrouwendach Assumptio reet ick
nae mijns heren genaeden tot Ruermunde mijt 4 perden, bleeff daer
16 nacht, verdede 16 rijns gulden
Item des donresdages nae Onser Liever Vrouwendach Nativitatis reet ick
tot Ruermunde, nam mijt mij Sweder van Diepenbroick ende Frederick
van Baer, hadden tesamen 15 perde, wachden 3 dagen nae mijnen
joncher van Sombren ende brachten hem mijt aver, verdeden 15
 rijns gulden
Summa 107 rijns gulden 5 stuver
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]
 
Item per litteram domini des donresdages na Sunte Severijnsdach reet ick tot
Goch nae mijns heren genaeden mijt 8 perden, was uit 1 nacht, verdede
2 rijns gulden 12 stuver 2 ortken
Item des dinsdages op Sunte Lenartsdach reet ick to Straelen tot mijnen
genedigen heren van Egmont mijt 9 perden, was uit een nacht, verdede
3 rijns gulden 7 stuver 2 ortken
Iten per litteram domini des donresdaches op Sunte Thomaesavont reet ick
to Grave tot mijns heren genaeden mijt 3 perden, bleeff daer wes des
goensdages op Sunte Anthonisavont, die tijt is 27 nacht, verdede
des nachts 1 clinckart, maect 30 rijns gulden 7 stuver 2 ortken.
Des gheet aff dat ick gevoedert waert 12 dage, maecken 8
malder haeveren ende 1 scepel, 't malder ad clinckart vz 3 rijns gulden 3
stuver 3 ortken, soe blijfft mij mijn genedige here daervan sculdich
27 rijns gulden 3 stuver 3 ortken
Summa 33 rijns gulden
3 stuver 3 ortken
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]
Uitgeven aen tijmmeringen
Item drije tijmmerlude hebben getijmmert 12 dage: een poirt baeven die averste
brugge vermaect, hebben die bolwercken umme dat huis ende voirborcht
ende oick umme die wintmoelen gemaect, hebben nije reijffen ende kribben in der
schuren ende stellen gemaect, aen der archen gestopt ende ander cleijn werck
gemaect hebben, hadden ellick 's dages te loen 2 stuver, maect 3 rijns gulden
12 stuver
Item twe holtsnider hebben holt gesneden 8 dage, hadden ellick 's dages
 te loen 2 stuver, maect 1 rijns gulden 12 stuver
Item een stroedecker heeft gedect 8 dage, die watermoelen ende olijmoelen
ontdect ende mijt schoeven weder averlacht, op ter schuren ende stallen gestopt,
had 's dages te loen 2 stuver, maect 16 stuver
Item een operknecht die den decker operde had 's dages te loen 1 stuver, maect
8 stuver
Item hijrtoe gehadt 8 vijmmen schoeven, die vijmme ad 5 stuver, maect
2 rijns gulden
Item hijrtoe gehadt een voerdel latten, costen 7 stuver
Item een leijendecker heeft 3 dage op ten huse gestopt, had 's dages
te loen 2 stuver, maect 7 stuver 2 ortken
Item sijn operknecht had 's dages te loen 1 stuver 1 ortken, maect 3 stuver
3 ortken
Item hijrtoe verdaen aen leijen ende nagelen 14 stuver
Item dese wercklude hadde den cost mijtten ruteren, soe ende rekene
ick daer nijet aff
Summa 10 ryns gulden
1 ortken stuvers
 
     
 

[Blad 10 voorzijde]
Uitgeven aen ijserenwerck
Item twe bande umme die roede van den wintmoelen, die spille ende spoir
gesteelt, cost 6 stuver, maect mijns genedigen heren deell 3 stuver
Item twe gehenghe mijt enen avervalle totten doeren van der stakaet umme
die wintmoelen ende 10 ijseren cloete totten bussen, costen tsamen 16 stuver,
maect mijns genedigen heren deell 8 stuver
Item op ter bruggen twe bande, een clamme ende 100 lasnagell, costen 9
stuver, maect mijns genedigen heren deell 4 stuver 2 ortken
Item tot drije hecken, drije paer gehenge ende totter averster poirten
203 veerdell doirnagell, costen 16 stuver, maect mijns genedigen
heren deell 8 stuver
Item een nije spille daer die averste poirt op gheet, woech 27
pont ende enen bant umme die poirt, woech 16 pont, cost tesamen
1 rijns gulden 11 stuver, maect mijns genedigen heren deell 15
stuver 3 ortken
Item een nije busse in een laey gebonden ende staeringen? totten anderen
bussen, costen tesamen 18 stuver, maect mijns genedigen heren
deell 9 stuver
Item totter nederster poirten te plencken gehadt 200 doirnagell,
costen 6 stuver, maect mijns genedigen heren deell 3 stuver
Item noch gehadt 50 lasnagell, 100 spondnagell ende 500 staecknagell,
costen 12 stuver, maect mijns genedigen heren deell 6 stuver
Item totten doeren aen den stakaet totter wintmoelen gehadt 5 veerdell
spijkernagell ende 100 lasnagell, costen 9 stuver, maect mijns
genedigen heren deell 4 stuver 3 ortken
Item onder die coecken een tralije, woech 20 pont, cost 15 stuver
Item die ruter hebben gehadt 52 hoeffijser ad 52 vleemsch, maecken
1 rijns gulden 19 stuver, maect mijns genedighen heren deell 19 stuver 2 ortken
Item totten kast in der coecken die in der mueren gemaect is twe
gehenge, een slot ende 2 sloetell, cost tsamen 6 stuver
Summa 5 rijns gulden
2 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 10 rugzijde]
 
Item dat slot voir die coecken affgebraecken ende vermaect ende twe
sloetell daertoe, costen 3 stuver
Item enen sloetell totter buttelrijen ende enen sloetell tot enen
cluijster aen den achtersten stall ende een splinter vermaect, kost
2 stuver
Item aen der beteren voirden stalle dat cluijster vermaect ende enen
sloetell daertoe, cost 1 stuver 2 ortken
Item noch tot drije cluijsteren 3 sloetell ende een splinter gemaect, kost
1 stuver 2 ortken
Item een cluijster aen der averster bruggen vermaect ende enen
sloetell totten groeten cluijster aen der nederster bruggen ende een
groet cluijster voir die wintmoelen, cost 6 stuver, maect
mijns genedigen heren deell 3 stuver
Item dat groet slot aen der nederster poirten affgebraecken
ende vermaect, cost 1 stuver, maect mijns genedigen heren deell
3 ortken
Item totten groeten cluijster dat op ten dijck hengt een sloep
gemaect ende enen sloetell, cost 1 stuver, maect mijns genedigen
heren deell 3 ortken
Item baeven die sadell enen sloetell gemaect tot enen slaet,
dat affgebraecken ende weder aengeslagen, cost 1 stuver
Summa 13 stuver 2 ortken
 
     
 

[Blad 11 voorzijde]
 
Item soe bleeff mij mijn lieve genedige here in mijnre lester
rekeningen sculdich 969 rijns gulden 10 stuver 3 ortken
23 kromstert
Summa per se
 
Summa summarum van alle mijnen uitgeven voirs. compt
tosamen op 1751 rijns gulden 16 stuver 1 ortken
23 kromstert
 
Up ende affgeslagen dat upboeren tegen dat uitgeven, soe beloept dat
uitgeven meer dan dat upboeren 1306 rijns gulden 16 stuver 1 ortken
23 kromstert

 

 
     
 

[Blad 11 rugzijde]