HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1592
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over februari en maart 1457  
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]    
       
 

 
[Blad 1 voorzijde]

 

 

          Kessel

 

 
       
 

[Blad 1 rugzijde]
 
Te weten den rijns gulden gerekent
voir 20 stuver of 51 kromstert ende den
stuver voir 2 kromstert ende 1 groitken ende 13
groitken voir eynen kromstert
 
(los inliggend stuk)
 
Item noch geboirt van der moelen ter Horst dat in mijne rekenscap nyet en steit 3 malder
roggen. Des is eyn halff malder an zeeldoick, malder enen smyt die die billen op ter
moelen scherpt, om kerss(en) die men op ter moelen behoift 1 vait roggen ende eynen knecht
die die moelen verwairt 1 malder 1 vait roggen, summa 3 malder roggen ende hyrmede
sijn sij bewesen

 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewijsinge mijns
Arnoltz den Wilden van Mersen, dat
ich opgeboirt ende ontfangen hebbe
 in den ampt slantz van Kessel ende ther
Horst van renthen, van broicken ende
van composicien van wegen ende bevele
des hogebaeren doirluchtigen fursten
hertogen van Gelre ende van Gulich
ende greve van Zutphen, mijns
genedigen alrelieffsten heren, angaende
ende begonnen op Ons Liever Vrouwen
dach Purificationis anno etc. (14)57
ende uitgaende bys des yrsten daigs
aprille in den selven jair, die tijt
is twee maent
Opboeren primo van Kessel ende
Helden, elck 5 mark ad 2 Arnhems
gulden 1vlemsch ende voir den
Aarnhems gulden 14 stuver

 

Kessel ende Helden nyet
 
Baerle
Item Peter Wolter 5 marck
Item Jenneken Brouwer 5 marck
Blerich
Item Jenneken Schut 5 marck
Item Hoifftken 4 5 marck
Zevenhem
Item Kathrijn Duvels 2 5 marck
 
Summa 9 5 marck, voir elcke
5 marck 29 vlemsch, 4 vlemsch
voir 3 stuver, vz 9 rijns gulden
40 kromstert 6 groet
Composicie
Item Zoemerman van Helden van penen
9 rijns gulden
Item Thijs her Walravens gegolden den hoff
tot Berchem ende hefft dair ander lant
ende erve an gegeven. Van gewynne dair
van geboirt 40 rijns gulden. Des die drossert
2 rijns gulden vz blijvens opgeboirt 38
rijns gulden
Summa lateris 47 rijns gulden
40 kromstert 6 groitken
 
       
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item Gairt van den Broick hadde
hendelinge mit eynen geheiten Jenneken
Schroeder tot Brede, dairomme ich hem
mitten recht ainsath, die gededingt
ende gescheiden mit 11 rijns gulden. Des
heb ich 1 gulden int gelaich, vz blijvens
opgeboirt 9 rijns gulden
 
Item Geritken van Holthuysen hadde
tot Blerich eyn ongevall. Dat gescheiden
mit 19 Arnhems gulden, des heb ich
eynen gulden, vz blijvens opgeboirt 18
Arnhems gulden ad 14 vlemsch, vz 9 rijns gulden
23 kromstert 2 groitken
Summa dat ich geboirt hebbe
gelijck vurs. steet 66 rijns
gulden 12 kromstert 2 groitken
Item Goissen Brouwer tot Kessell die
sich wat in den gericht tot Kessel ver
kaldt hadde, den scepenen aintreffende.
Dairomme ich dinckplichtich mitten
lantscepenen geweest byn, soe dat hij
gescheiden is ende gededingt heefft
ende sall voiruit avermitz den scepenen
allen onkost die dairop gegain is betalen
ende sall dairtoe geven 67 rijns gulden.
Dair geet wederomme aff dat die
scepenen voir hoere voirspreckgelt ende
onkost hebn soilen 10 rijns gulden, ich selver
2 rijns gulden, mijnen knechteren 2 rijns
gulden ende tot Venloe soe men dat dair
gescheiden solde hebn, dat achter
bleeff te gelage gegolden, dat dair
op gesat wairt 3 rijns gulden, vz blijvens
opgeboirt dat Goisken nu te Belaicken
Paisschen tot behoeff mijns genedigen
lieven heren betalen sall vijfftich rijns
gulden
 
[Blad 3 voorzijde]
 
Item Jenken van Dijck had eynen
sack tot Soevenhem op ter moelen
staen ende quam op die moelen ende die
molner had eyns anderen mans
meel dairin gedain, soe schodde
Jenken vurs. des anderen mans mele
uit den sack ende sacht wen des boven
meel in sijnen sack queme, des ich
hem mitten rechten ainsach. Dat
gededingt ende Jenken sal nu te
Belaicken Paisschen dairvan geven
ende betalen 24 rijns gulden. Des heb
ich 2 gulden, mijne knapen 1 rijns gulden
ende int gelaech 1 rijns gulden vz blijvens
dat men opboeren sall 20 rijns gulden
Summa des men hyraff
noch opboeren ende ontfangen
sall 70 Rijns gulden
Item noch van der moelen ter Horst
opboirt 8 malder roggen, des geet
wederomme aff 2 summeren, die die
4 oirden jairlix te hebn plegen
als dat gewoenlich is, vz blijvens
7 malder 1 summeren roggen, 't malder 1
rijns gulden, vz 11 rijns gulden
 
Item noch ontfangen 5 malder maltz ad
13 stuver
Item 8 vait boickweytz, 't malder 12
stuver
 
Summa van der molen 15 rijns
gulden 2 kromstert 7 groitken
 
Summa summarum van allen
opboeren ende dat men noch
opboeren sall, tsamen gelijck
vurs. steit 151 rijns gulden
14 kromstert 10 groitken
 

 

 
       
 

[Blad 3 rugzijde]
 
Uytgeven Arntz vurs.
 
Item in den yrsten des satersdaiges
na Onser Liever Vrouwendach Purificationis
van bevele brieven mijns genedigen heren gereden
 mit mijnre rekenscappen tot Grave die
ich doe dede, mit 3 peerden 6 daige
dair gelegen, sdaiges 1 klynckert vz
6 rijns gulden 38 kromstert 9 groitken
Item des satersdaiges na Sente Mathijs
dach van bevele des marschalcks ende des
coeckemeisters gereden tot Gelre ende
was dair 3 daige mit 3 peerden,
sdaiges 1 klynckert vz 3 rijns gulden
19 kromstert 4 groitken
Item des vrijdaiges post Invocavit gereden
van bevele brieven mijns genedigen heren
tot Gelre mit 3 peerden, gehadt soe
hij terstont wederomme reet 3 mailtijden
ad 1 stuver 2 groitken, wijns ad 2 vlemsch, 3
vait haveren ad 1 vlemsch, vervaeren 2 vlemsch.
 
Summa 25 kromstert 1 groitken
 
Item van bevele brieven mijns genedigen heren
den coeckemeister gedaen 10 rijns gulden
 
Item op Sunte Mathijsavont deden mijns
heren gnaden mij schrijven sijnre gnaden
ter Horst doin bereiden ende sijne gnaden
en quamen nyet dan sijnre gnaden
huysgesynne quamen tsamen dair. Per
den coeckenmeister verdain ende gerekent
gelijck die partes hyrbij dat uitwijsen
36 rijns gulden 4 kromstert
 
Item eynen geheiten Peter Kremer die
gestalen heefft, den selven doin richten
ende die scarprichter was tot Gelre
den ich mit mij ter Horst nam, dair
gewest 2 nacht, verteert 6 stuver ende
voir sijn loen 4 Arnhems gulden 10 vlemsch
ende eynen baide hem mitgegeven die
hem tot Ttriecht? leiden 9 vlemsch.
Ende 3 holter gekofft tot Venloe omme
eyn galge dairaff te maicken 6
stuver ende eynen tymmerman die die
galge maickten 2 vlemsch ende eynen
die hem sijn byget? hoirden 2 vlemsch,
om zeel ende hansen 4 vlemsch vz
3 rijns gulden 36 kromstert 9 groitken
Summa lateris 60 rijns gulden
20 kromstert 10 groitken
[Blad 4 voorzijde]
 
Item die selve Peter Kremer geseten
ter Horst eir ich eynen scharprichter
krijgen konde, soe ich tot Nijmegen
dairomme gesant hadde ende des nyet
krijgen en konde 28 dage, sdages
voir sijnen cost 2 stuver, vz 2 rijns gulden
41 kromstert 3 groitken
 
Item soe Holtacker van der Horst ter
Horst in den gevenckenisse geseten hefft
12 weken, soe quamen sijne vrienden
ende verborghden hem eyn tijt lanck
avermitz scepenen in maten dat hij sich
mit sijnen vrienden bespreken ende
dedingen solde. Wert saicke dat hij bynnen
der tijt nyet en dedingden soe solde
hij in komen ende en quame hij nyet in
solde hij vervallen sijn bij eyne pene
van 100 rijns gulden tot behoiff mijns
genedigen heren. Dair sijne gebreck
gevallen is ende were ich ain den ampt
bleven en versette ich mij anders
nyet dan hij mijnen genedigen heren die
100 gulden vervallen weren, soe ich die
achtinge reken van den vurg. 12
weken, ter weken eynen klynckert
vz 9 rijns gulden
 
Item Oze van der Hautert hefft mitten
scepenen van Wansem eyn swair
stuck te doin, dairomme Oze vurs. in
mijns genedigen heren gevenckenisse
ter Horst quam ende hefft burgen avermitz
scepenen van der Horst gesat ende dach
genomen in maten als die scepenen weten
ende hefft oir attinge selver betailt,
dairomme ich hyrvan nyet en reken
 
Item Seger Borwater hadde hendelinge
tot Zevenhem gehadt, dairomme ich
den antasten ende ther Horst bracht,
die verborcht hefft te lijden des der
scepen voir recht wijst ende dess
yrsten vondenisse mitten lesten te staen

 

Item soe ich mijnen genedigen heren die
asscise ter Horst in mijnre laitster
rekeninge voll gerekent heb, soe
ontbrack mij dairain ain Heyne
in die Vlesch 1 rijns gulden 5 stuver
Summa lateris 13 rijns gulden
2 kromstert 8 groitken
 

 

 
       
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Item Arnt Tymmerman 6 daige getymmert
ain der molen ther Horst, des gilt
mijn genedigen heren tot sijnen deel 3 dage,
sdages voir loen ende kost 8 vlemsch, vz
24 kromstert
 
Item gegolden 75 voit droger eycken
plancken die vynsteren ain den koecken
ende andere dairmede te maicken, der
ich in mijnre laitster rekenscap nyet
gerekent en heb, costen tsamen 9 stuver
vz 23 kromstert 2 groitken
 
Item heb ich Peter van Holt gegeven
1 rijns gulden vanwegen Johans sijns
broeder die tot Vreden doit bleeff
want elck van mijns genedigen heren schutten
1 gulden hadde
 
Item soe ich mijnen lieven genedigen
heren gerekent heb ain zeeldoicken
1 malder roggen sijn dair ain gewest
2 malder roggen, soe reken ich mijnen
genedigen heren dat sijnen genaden
geboirt te gelden malder roggen, vz
34 kromstert 10 groitken
 
Item soe gyfft mij mijn genedige here
des jairs van den huyse ter Horst
ende van den ampt slantz van Kessel
100 rijns gulden. Soe heb ich dat
verwairt van Onss Liever Vrouwen
daige Lichtmisse bys der yrsten dage
Aprille, soe beloipt die somme na
beloip des tijtz 16 rijns gulden 34
kromstert
 
Item desgelijcken van der poirter des
jairs 21 rijns gulden. Soe beloipt die
somme van den twe maenden 3 rijns
gulden 25 kromstert 10 groitken
 
Item soe gyfft mijn genedige lieve here
mij van den scholtetampt te
bewaeren des jairs 60 rijns gulden. Soe
heb ich dat verwairt die vurs.
twe maende lanck, loipt die somme
na beloip des tijtz 10 rijns gulden
Summa lateris 32 rijns
gulden 42 kromstert 9 groitken
[Blad 5 voorzijde]
 
Item noch desgelijx gyfft mijn lieve
genedige here mij des jairs 60 malder
haveren, die 2 malder gerekent voir eynen
klynckert, soe beloipt die somme na
beloip des tijtz 10 malder haveren, maickt
3 rijns gulden 38 kromstert 9 groitken
 
Item Derich van der Horst gedaen
500 rijns gulden, die ich te schaden
geworven heb. Dairvan reken ich
van 15 gulden eynen des jairs, soe
beloipt die somme na beloip des tijtz
van den tween maenden 5 rijns gulden
28 kromstert 5 groitken
Summa lateris 9 rijns gulden
15 kromstert 7 groitken
 
Summa summarum van allen
uitgeven vurs. loipt tsamen
115 rijns gulden
30 kromstert 1 groitken
 
Op- ende affgeslagen dat opboeren
tegen dat uitgeven, soe beloipt
dat opboeren meir dan dat
uitgeven 35 rijns gulden
36 kromstert 2 groitken
Te weten soe Dierick van der Horst Arnt die
Wilde van Mersen nu uiter den ampten tot Kessel
ende ter Horst geloist heefft, dat hem die voirs.
35 rijns gulden 36 kromstert ende 2 groitken an sijnen
summen afgekurt sijn ende alsulke 8 rijns gulden
als Arnt geboirt heefft van Hutman tot
Rade die sal hij behalden voir sijn rijden ende
teringe hij nu omme sijne rekenscappen te doin
verteert heefft ende alsus en blijfft mijn gene
dige Arnt noch oich Arnt mijns heren genaden
van den ampten na inhalt sijnre rekenscappen
noch oich in brieven op die ampten nyet
sculdich
 
Et hec computatio audita est in
Gravia per dominum ducem presentibus de consilio
domino Wilhelmo de Vlodorp advocato hereditario
Ruremundense milite, marschalko Arnoldo de
Goir necnon Gerardo Greve anno domini
1457 sabbato post Oculi