HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1590
 
Notities van mogelijke onregelmatigheden in de verantwoording gedurende de periode 1433-1446, gerangschikt per dorp.  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
 

 

 

[Blad 1 voorzijde]

 

KESSEL  

 

RAIDE
 
Item soe heefft here Johan van Broichusen mijnen here soe hij sijn amptman lange geweest is
ontrekent van sijnen broicken, opkomingen, gewynne ende gewerve sijnre ampte gelijck des
oick deels soe voel men der tijt heefft konnen bevinden hyr na bescreven volgt dat
mijn here oich voir onrecht guet heldt ende heischt dat oich gericht als sich dat
geboirt
 
In den yrste heefft here Johan in den kirspel van Raide in mijns heren lande van Kessel eynen
sijnre ondersaten geheiten Gairt van der Santvort gevangen uitte sijnen lande tot
Loe gevuert ende den baven lantrecht affgescat 150 rijns gulden ende dair toe eyn deil
haven genomen die werde van 50 rijns gulden. Ende des is geleden ommetrint 28
jair, des die man oich tot groten scade komen is
 
Item doe oich gevangen Jacob van der Santvoirt ende den affgescat 100 rijns gulden ende
die solde oich wail dair toe hyromme te scaden gehadt hebben 40 rijns gulden
 
Item doe noch gevangen Johan van Lobeke ende den affgescat 90 rijns gulden die dairomme
oich wail toe schaden gehadt 40 rijns gulden. Dairomme eyn oppositye gededyngt is
geweest, alsoe dat here Johan den man hyr weder aff verricht heefft eyns
40 malder roggen, doe licht doe uuter waeren 25 rijns gulden
 
Item noch heefft here Johan affgenomen Derick van Heesvalderen baven lantrecht 95 gulden
ad 18 thuynen
 
Item Leyen Vosschen boven lantrecht affgenomen 4 rijns gulden
 
Item Heynen van Bistervelt affgenomen 33 rijns gulden ende die betailt an Johan Koninck
 
Item Gerit van Bistervelt affgenomen mit onrecht op eyn tijt 60 rijns gulden ende op eyn ander
tijt 12 rijns gulden
 
Item Metten van der Hypt Johans dochter affgenomen in der heerlicheit van Oestrum dat mijnen
heren toebehoirt 1 rijns gulden ende 28 van brande
 
Item Johan van der Hypt affgenomen 13 rijns gulden
 
Item Arnt Boshuys die tot Raide woende affgescat dat hij nyet gedient en hadde
tusschen 90 ende 100 rijns gulden
 
Item mit lantrecht affgenomen Symon Jacobs 19 gulden
 
Item desgelijken Jan van der Olymolen 40 rijns gulden. Ende van allen dessen vurs. stucken ende
puncten en is mit allen nyet affgerekent, dat men heefft konnen bevynden
 
Item Willem Jerren dochter gegeven van eynen onrechten anvanck 20 Arnhems gulden. Dairaff is
mijnen heren gerekent anno etc. (14)35 12 gulden
 
Item noch desgelijken Lens Jerren affgenomen 86 gulden 15 thuyne voir den gulden
baven lantrecht. Hyr aff gerekent anno etc. (14)35 20 gulden

 

 
 

[Blad 1 rugzijde]
 
Item Derick van Aken affgenomen dat hij bij enen doitslage was geweest 136 rijns gulden,
dairaff gerekent anno etc. (14)37 40 rijns gulden
 
Item Gerit Boshuys kynderen mit dedingen affgenomen 925 rijns gulden van enen doitslage.
Dairaff is gerekent anno etc. (14)41 400 rijns gulden
 
Item Aelbert Bantz ende sijnen burgen affgenomen mit dedingen 1100 rijns gulden ende heefft noch gegeven
eir hij totter dedingen quam vijff jair lanck alle jair 5 malder roggen ende int leste jair
namen sij sijnen vader 2 koe, die hij wederkofft voir 4 rijns gulden, 2 malder roggen ende eyn runt
dat licht weert was 3 rijns gulden ende van der reder haven is gerekent anno (14)38 12 slechte
gulden Item soe sijn Aelbertz burgen des deels hyr na bescreven volgen noch affgenomen eir
Aelbert componierden als mit namen Seelken Bantz ende sijn brueder, Hebben gegeven 9 malder
roggen 10 Arnhems gulden ende Merwick heefft oin genomen 7 vymmen roggen, oich getaxiert op
7 malder roggen. Dairaff is gerekent anno etc. (14)38 20 der gulden
Item soe heefft Gairtken die oich Aelbertz burgen was, gegeven voir sijn rede have 10 rijns gulden ende
7 malder roggen Item soe is des burgen noch meir ende oick der burgen burge die oich
alle wat gegeven hebben, des men noch nyet clair geweten en kan. Ende dairaff is
gerekent anno etc. (14)44 480 rijns gulden ende van den burgen 8 malder roggen voir 5 rijns
gulden 16 klymmer. Noch Anno etc.(14)42 is van den burgen gerekent 12 malder roggen voir 9 rijns
gulden 9 klymmer
 
Item van Pickertz gelt gesat 150 rijns gulden der Willem Kelner 100 voir den

 

 
 

[Blad 2 voorzijde]
 
HORST
 
Item Jan Gairts affgenomen in opponieringen van den lantrecht 50 rijns gulden ende des hadde
here Johan 35 rijns gulden, Merwick 5 rijns gulden, die van Blitterswick 8 rijns gulden ende te gelage
2 rijns gulden
 
Item Johan van den Broick baven lantrecht affgenomen 37 rijns gulden, dairaff here Johan
gehadt 20 gulden, Merwick 5 gulden ende te gelage 12 rijns gulden
 
Item Jenneken Peters dochter van Ynckevoirt baven lantrecht affgenomen van broicken die oir
ongetruwede man gebroickt hadde in den ampt van Goch 50 Arnhems gulden
 
Item here Johan heefft affgenomen baven lantrecht Henrich van Kroenenberch 52 Arnhems gulden
 
Item Willem Leuwe affgenomen baven lantrecht dat hij den klockenslage nyet gevolgt en
heefft 12 Arnhems gulden

 

Item desgelijken Jan Koppart 10 Arnhems gulden
Item desgelijken Lambert van der Stegen 1 rijns gulden ende 46 quarten wyns
 
Item omtrint 16 jair leden heefft Jacob van Schadick gegeven van gewynne tot
mijns heren deel 9 Reynalds gulden. Ende van desen vurs. puncten en vynde men oich
nyet gerekent
 
(met verwijzingsteken volgt nu) #
 
Item Anno etc. (14)31 van Jenneken Hagens soin ende Jacop van den Spoelhoff van gevecht 16 Reynalds gulden. Dair
aff is gerekent 5 gulden
 
Item anno etc. (14)34 van Gerit van der Heiden van gewynne tot mijns heren deel
4 Beyers gulden, dair is affgerekent 3 gulden
 
Item den erfgenamen Sijbertz van Egelsum baven lantrecht mit opponieringen aff
genomen 120 gulden, heren Johans huysgesinde 20 rijns gulden ende 100 quarten wijns in 't
gelage. Dairaff is mijnen heren gerekent anno (14)34 70 rijns gulden ende nochtant
solden die ander heren van der Horst voir hoir deel gehadt hebben 80 rijns gulden
 
Item Johan van Lout affgenomen baven lantrecht 63 rijns gulden 12 ellen doicx
17 vait byrs. Ende hyraff hadde here Johan 39 rijns gulden ende 17 vait byrs,
Merwick die 12 ellen doix, te gelage 7 rijns gulden, die Joffrou van Eyle 8 rijns
gulden, heren Johans huysgesinde 8 rijns gulden, te sluytgelde 1 rijns gulden. Ende hyraff
is gerekent anno etc. (14)35 8 rijns gulden
 
Item anno etc. (14)37 van Jacob van Scadijck van gewynne tot mijns heren deil 8 rijns
gulden. Dair is affgerekent 14 gulden
 
Item anno (14)40 Gerit Lemkens van gewynne tot mijns heren deil 4 rijns gulden. Dair is
affgerekent 3 gulden 20 klymmer
 
Item anno (14)43 van Johan van den Broick van gewynne tot mijns heren deel 4 rijns gulden
ende 9 boddreger. Dair is affgerekent 3 rijns gulden

 

Item noch van Johan van den Boem van gewynne tot mijns heren deel 4 rijns gulden.
Dair is affgerekent 3 rijns gulden

 

 
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item anno (14)45 Kopken Mechelen gecomponiert van broicken, gegeven tot myns heren behoiff
20 rijns gulden, heren Johan 10 rijns gulden ende Merwick 5 ryns gulden. Dair nyet meir affgerekent
en is dan 10 rijns gulden
 
Item Mechtelden Willems wijff van Wisschel baven lantrecht affgenomen 54 malder
roggen. Dair is affgerekent anno etc. (14)46 36 malder roggen ad 1 rijns gulden
 
Item van Pickertz gelde 200 rijns gulden ende Merwick 10 rijns gulden te helpen verdedingen an
heren Johan
 

 

 
 

[Blad 3 voorzijde]
 
SEVENHEM
 
Item hebben Merwick ende Jacob Scrijver genomen Merten van Huerne eyn armborst ende eyn deil
doix uiter sijnen huyse baven lantrecht. Ende eir hij in 't lant mocht weder komen moist hij
heren Johans huysfrouwe ende Merwick geven 55 scilde
 
Item heefft Merwick Gielen van der Molenstat affgenomen boeven lantrecht 12 rijns gulden
 
Item heefft Merwick Henneken van der Ertbruggen affgenomen baven recht 26 rijns gulden
 
Item Dierick van den Hec Geritz soin affgebroicken 17 rijns gulden
 
Item van Jacob van den Vergert van gewynne dat ongerekent is 15 klinkert ende
dat hoirt halff ter Horst
 
Item desgelijken omtrint 16 jair geleden van Jan des wevers soin van gewyn
8 Arnhems gulden ende van desen vurs. punten en vyndt men nyet gerekent
 
Item anno (14)40 van Johan den Huysheren van gewynne 8 rijns gulden 1 oirt, dairaff is gerekent
2 rijns gulden 3 klinkert
 
In den selven jair van Lemken Geerkens van gewynne 10 Arnhems gulden, dairaff is gerekent
4 gulden 35 klinkert
 
Item anno etc. (14)43 Heynken Verwer van gewynne 13 rijns gulden ende segt dattet hem wail
gekost heefft 25 rijns gulden. Dairaff is gerekent 7 rijns gulden
 
Item noch anno (14)43 Gerit van Cronenberch van gewynne van den guede te Berchem 9
klinckert. Dairaff is gerekent 4 rijns gulden 16 klinkert
 
Item in den selven jair Heyn Welters van gewynne tot mijns heren deil 2 rijns gulden. Dairaff
is gerekent 3 quartier guldens, alsulcker als die rekenscap uuitwijst
 
Item anno (14)43 Claesken van den guede ten Berchem van gewynne 5 klinkert. Dair is
affgerekent 2 rijns gulden 30 klinkert
 
Item van Pickertz gelde 38 rijns gulden
 

 

 
  [Blad 3 rugzijde] blanco  
 

[Blad 4  voorzijde]
 
HELDEN
 
Item Willem van der Kraken affgenomen baven recht dat ter Horst gecomponiert solde sijn
75 rijns gulden
 
Item Didmans van Achel van eynen doitslach aver vijfftich jair geschiet, den hij gebetert
hadde. Nochtant nu den scholtet gegeven dairaff 84 rijns gulden
 
Item Heyn Koesdonck segt dat twe knechten sijn vyant waeren worden. Eir hij dairmede
mocht swoenen moist hij den scoltz geven 6 rijns gulden ende den vyanden oich 6 rijns gulden
 
Item Gerit Goitmans kortz te voerens eir here Johan dat ampt omgerekent krege van
gewynne gegeven 3 rijns gulden 1 oirt. Nyet gerekent
 
Item desgelijken Didman van Aken 9 rijns gulden
 
Item noch van Heylken Sleymbosch van gewynne van den Paskamp des omtrint 16
jair geleden is 5 Arnhems gulden ende van desen vurs. punte en vyndt men nyet
gerekent
 
Item anno (14)33 van Gadert van der Braken van yffenyngen 45 Arnhems gulden, dairaff
gerekent is 10 gulden
 
Item anno (14)34 van Gadert van Stock van gewynne 15 Arnhems gulden, dair
aff gerekentis 12 klinkert
 
Item anno (14)35 van Heynken Pedelmans van eynen doitslage 30 Arnhems guldens, dair
aff gerekent is 18 gulden 10 klinkert
 
Item anno (14)36 Arnt Hermans claigt dat hij van enen doitslaige geswoent sij
geweest, dairaff die scholtz voir sijn recht plegt te hebben 1 alden schilt, dair
hij den scholtz voir heefft moeten geven 12 rijns gulden, eir hij die erde konde
gekrijgen, ende dairaff is gerekent anno (14)36 14 slechter guldens
 
Item noch anno (14)36 van Willemken Symons van eynen doitslage vijff jair
lanck alle jair 2 malder roggen, die men drye jair gerekent vyndt ende heefft
noch moiten geven dat men hem die erde leenden den voitvalle te doin
den vrienden 30 Arnhems gulden
 
Item anno (14)37 van Arntken Artz van enen doitslaige 80 rijns gulden, dair
aff gerekent 60 gulden, als die rekenscap uitwijst
 
Item anno (14)38 van Heynen van Huyss van gewynne 4 Arnhems gulden, dair is aff
gerekent 2 gulden 9 klinkert 6 groet
 
Item anno (14)40 van Willemken Gerits van Laeck van gewynne 9 rijns guldens, dair
aff is gerekent 7 rijns gulden
 

 

 
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Item noch Willem van Everloe van gewynne van 2 malder roggen 5 Arnhems gulden. Noch van
4 malder roggen 12 Arnhems gulden. Noch van 2 mergen lantz 7 Arnhems gulden ende van desen stucken
eyn solde dat gewyn Pouwels van Spranckenhem halff toe gehoeren. Hyraff gerekent
anno (14)41 4 gulden
 
Item anno (14)42 van Jacob Smyt avermitz opponieringen geboirt 18 rijns gulden ende 1 gulden
in 't gelage. Dairaff gerekent 10 rijns gulden
 
Item in den selven jair van Heynen Gobbels van gewynne 5 Arnhems gulden, dairaff gerekent
1 rijns gulden 13 klinkert
 
Item anno (14)43 van Derick van der Lynden van gewyn 3 rijns gulden 1 oirt, dairaff
is gerekent 2 rijns gulden 1 quartier
 
Item soe solden die van Helden gegeven hebben van der saken dairomme sij gevangen ende
deels tot Bueren gevoirt waren 3200 ende 12 rijns gulden baven allen anderen schade
attinge ende sluytgelde. Dairaff vyndt men gerekent anno (14)43 1400 rijns gulden ende
noch anno (14)44 1100 rijns gulden. Ende dat mijn here heren Johan tot eynen hynxt gegeven
solde hebben 150 rijns gulden ende Merwick 50 rijns gulden, soe weren noch ongerekent bleven 512 rijns
gulden
 
Item van Pickertz gelt gegeven 46 rijns gulden

 

 
 

[Blad 5 voorzijde]
 
SWOLGEN ende VORST
 
Item anno (14)33 van Claesken van Thienrade 115 Arnhems gulden, dairaff is gerekent
100 gulden
 
Item noch den selven omtrint 10 jair leden eyn molen geheiten eyn quern affgenomen
 
Item van Pickertz gelt 15 rijns gulden, dat noch nyet all gegeven en is
 

 

 
  [Blad 5 rugzijde] blanco

 

 
 

[Blad 6 voorzijde]
 
KESSEL
 
Item van Pickertz gelde gegeven 28 rijns gulden

 

 
 
[Blad 6 rugzijde] blanco

 

 
 

[Blad 7 voorzijde]
 
BREDE
 
Item in voirtijden is eyn doislach geschiet van Peter ende Derick Dericxs
kynderen van der Berenvoirt, dair die vriende dat guet affgekofft hebbn ende
des en vyndt men nyet gerekent
 
Item van Pickertz gelde gegeven
 

 

 
  [Blad 7 rugzijde] blanco

 

 
 

[Blad 8 voorzijde]

 

WANSEM
 
Item Nese van der Hatert baven lantrecht affgenomen 31 rijns gulden ende hoir guet 12 jair
verbaden dat oir wail gescaedt solde hebben 100 rijns gulden
 
Item desgelijken Willem Wellekens baven recht affgenomen 40 rijns gulden
 
Item Gerit Rosen desgelijken affgenomen 3 rijns gulden
 
Item Jan Back affgenomen 4 rijns gulden ende van desen vurs. puncten en is oick nyet
gerekent
 
Item Peter Halffjoncker affgenomen 11 malder roggen ad 6 Arnhems gulden, dairaff is
gerekent anno etc. (14)38 3 malder 1 sester roggen ad 3 gulden
 
Item van Pickertz gelt gegeven 14 rijns gulden

 

 
  [Blad 8 rugzijde] blanco