HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1591
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst van februari 1456 tot januari 1457  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]    
       
 

 
[Blad 1 voorzijde]
 
Arnt van Mersen
anno etc.(14)57
 
Kessel
 
 
 
       
 

[Blad 1 rugzijde]
 
Te weten den rijnschen gulden gereeckent vur
20 stuver off 51 kromstert ende den stuver vur 2
kromstert 1 groet ende 13 groet vur den kromstert
 
 
[Blad 2 voorzijde]
 
Dyt is reckeninge ende bewysinge mijns Arnoltz
des Wilden van Mersen, dat ich gehaven ende
gebuert hebbe in den ampt van Kessel ende ter Horst
van renten, van broicken ende van composicien van
wegen des hogeboeren doirluchtigen forsten ende heren
hertogen van Gelre ende van Guylich ende greven
van Zutphen mijns alrelieffsten genedigen heren,
aengaende op Sent Vytsdach in den jair van (14)56
ende uytgaende in den jair van (14)57 op Onser
Liever Vrouwendach Purificationis
Opboeren primo van Kessel ende Helden
Elke 5 mark ad 2 Arnems gulden 1 flemsch
ende voir den Arnems gulden gebuert 14
flemsche
Item Heyn Zwolffs 5 mark
Item Gaertken van Stockt 5 mark
Item Jacop van der Voert 5 mark
Item Naelken Meelkens 5 mark
Item Groetvoets son 5 mark
Item Willemken Zillen 5 mark
Item Zille Scroeder 5 mark
Item Peter Wagemeker 5 mark
Item Jutte Bouten 5 mark
Summa 9 5 mark, elke 5 mark vur 29
flemsche ende 4 flemsche voir 3 stuver
gerekent, maken 9 gulden 40 kromstert 6 groet
 
Composicio
Item van Cylken van Kavelyen van scholt die
hij Gobbel van den Braken die gericht wart noch
schuldich was, dat ich vernomen hebbe, gebuert
22 koupmans gulden, 19 stuver van elken gulden
maken 20 gulden 46 kromstert 5 groet
 
Item van Thijsken van Kessel den bade gebuert
dat hij van Willem ter Braken ontfangen heefft
5 gulden
Summa lateris 35 gulden 35 kromstert 5 groet
 
       
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item Groetvoets son was eyn schutte ende cogelbrueder
tot Helden. Soe verboeden huem sijn gesellen die cogel
te dragen omme saecken wille sij meynden hij die cogel
nyet dragen en solde, ende als ich dat vernam lacht
ich sijn guet in kommer omme mijnen genedigen lieven heren
sijnen genaden broecken te vorderen ende vervolghden dat
mit den rechter, soe dat der selve dat eyn arme knecht
was gededinght ende componiert heefft, dairvan
ich tot behueff mijns genedigen lieven heren gebuert
hebbe 35 rijns gulden.
Ind van den selven hebbe ich gehadt ende genoten
2 gulden, mijne knechte 1 gulden end eynen gulden gynck
ynt gelaech
 
Item soe vande ich aen koeren in den stroe dat Groet
voets sonen was, dat ich hebbe duen dorsen 3
malder even ende 1 malder boeckweyts, dairvan
gebuert 2 gulden 12 kromstert 11 groet
 
Item 5 vaet roggen hadde dergene die dat guetken
verwaert ende gedorsen hadde dair ich mijnen
genedigen lieven heren nyet van en reecken
 
Item Heyn Straelman is vurtijts van quader famen
vluchtich geweest ende ommetrynt drye jair
buyten bleven is, die nu korts komen was, den ich tot
Helden des nachts haelden, die gededinght ende
componiert heefft oevermits den scepen end anderen
gueden mannen. Dairvoir dat ich tot behueff mijns
genedigen lieven heren gebuert hebbe 70 gulden
ind van den selven hebbe ich gehadt ende genoeten
2 gulden ende vur sijne attynge die wijle hij ter
Horst geseten hadde 2 gulden ende mijne knechte ende
der bade 3 gulden dat huen in der composicien tue
gesacht wart want sij den selven gevangen ende
gehaeldt hadden
 
Item van gewynne van Thijs van Stockt gebuert
8 gulden
 
Item van Kouman Heynen gebuert 18 stuver,
maken 46 kromstert 5 groet
 
Summa lateris 116 gulden 7 kromstert 10 groet
 
[Blad 3 voorzijde]
 
Item Maes van Deeckenhorst gebuert 4
gulden, 18 stuver vur den gulden, maken 3 gulden 36
kromstert 1 groet
 
Item van den kerckmeisteren gebuert 7 gulden ad
18 stuver, maken 6 gulden 24 kromstert 6 groet
 
Item van Jannes Molener gebuert 4 gulden ad
18 stuver, maken 3 gulden 36 kromstert 1 groet
 
Item van Thijsken M--nas? van gewynne gebuert
3 gulden ad 18 stuver, maeckt 2 gulden 39
kromstert 12 groet
 
Item van Dytken Zwolffs van wynningen dat
myslick bij quam ende dair ich voel dedingen
omme hadde gebuert 18 gulden.

 

Ind dairtue sachten die gesellen mich tue 2
malder haveren ende 1 gulden ynt gelaech
 
Item van eynen geheiten Wilken gebuert 4
gulden ad 18 stuver, maken 4 gulden 8
kromstert 5 groet
 
Item van Engelen Braeckmans gebuert 13
stuver, maken 33 kromstert 6 groet
 
Item tot Baerle gebuert van
5 mark, maken 1 gulden 4 kromstert 6 groet
 
Summa lateris 40 gulden 28 kromstert 5 groet
 
1                   Summa totalis Kessel ende Helden loept 192 gulden 20 kromstert 1 groet
 
 
 
       
 

[Blad 3 rugzijde]
 
Blerich
 
Item Dryes Maes 5 mark
Item Heyn Schere 5 mark
Item Jan Duvel 5 mark
Item Peter Bulken 5 mark
Item Peterken Heydens 5 mark 5 mark
Item eyn vrouwe dinghden tegen Willem van Kessel van Loe 5 mark
Item Hoytken vijffwerff 5 mark
Summa 12 5 mark, maken 13
gulden 2 kromstert 6 groet
Item van Willem Naelen dat hij eynen anderen
sijnen sycht an boirden? geboegen hadde, gebuert 3 gulden.
Ind die gesellen ynt gelaech 1 gulden
 
2              Summa Blerich 16 gulden 2 kromstert 6 groet
 
Brede
 
Item tot Brede en hebbe ich geyne 5 marken gebuert
want die banck sonder recht gelegen heefft, als
mijne gnedige lieve here dat wael weten mogen
 
Item soe hebbe ich van composicien van Derick van
Berenvoert die vurtijts bij eyn ongeval van eynen
doetslage geweest was ende in der dedingen starff,
van sijnen vrienden gebuert 25 gulden.

 

Ind die vriende gaven ynt gelaech 3 gulden, mich
2 gulden ende mijnen knapen 1 gulden
 
Item Thijs Kluyt was kijfflick geweest mit eynen
man den hij gewondt hadde. Soe genass der man
der wonden ende leefden eyn lange tijt dairnae. Soe
vielt dat der selve man starff die gewondt was
geweest ende ich lacht den man aen dat der gewonnen
man van Thijs quetzingen gestorven were. Dairvan
gebuert 20 gulden
ind ich hadde van den selven 2 gulden ende ynt gelaech 1 gulden
 
Item van Sijbrecht van Brede van gewynne
gebuert 14 gulden
ind ich hebbe dairvan genoeten 1 gulden
 
3                  Summa Brede 59 gulden
 
[Blad 4 voorzijde]
Zevenhem
Item Heyn van der Heyden 5 mark 5 mark
Item Alart van den Stade 5 mark
Item Johan Borwater 5 mark
Item Zeger Borwater 5 mark
Item Johan Ruelkens 5 mark
Item Willem Hellinck 5 mark
Item Geraert van Meerlar 5 mark 5 mark
Item Gaertken Pastoirs 5 mark
Item Herman van der Graest 5 mark
Item Heynrick Smeet 5 mark
Item Gerit van den Monnickhoeve 5 mark
Item Geraert Weyster 5 mark
Item Kathrijn Duvels 5 mark 5mark
Summa 16 5 marken maken 17 gulden
18 kromstert 6 groet
Item van composicien van Henneken Wever van
sijnre vrouwen wegen die mich docht dat
sich in eynen eyt vertast hadde gebuert 5 gulden
 
Item Willem Noet hadde eynen grave vorder
ynne gesteecken dan sijn was. Dairvan ge
buert 23 gulden
ind ich hebbe des gehadt 2 gulden
 
Item van gewynne van Henneken Zegers gebuert
2 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item van Stijnken Poets 1 gulden 25 kromstert 9 ([groet]
 
Item van Geraert van Kronenborch 1 gulden
25 kromstert 9 groet
 
Item van Johan sPapen 13 stuver, maken
33 kromstert 6 groet
 
Item van Henne van Hest 1 gulden
 
Item van Thijs her Walraven 7 gulden ad 18
stuver, maken 6 gulden 24 kromstert 6 groet
 
Item van den nijen erve van 4 jaeren ellix
jairs 1 gulden gebuert, maeckt 4 gulden
 
4          Summa Zevenhem 62 gulden 50 kromstert
ende 8 groet
 
 
       
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Item soe light die banck tot Zwolgen stylle dair
ich nyet gebuert en hebbe meer dan 5 teende ganse
ad 1 stuver, maecken 12 kromstert 6 groet
 
5         Summa Zwolgen 12 kromstert 11 groet
Wansem
Item Jacop van Holtese uyt den lande van Kuyck
droegh eyn lanck metze tot Wansem dat ver
baden was te dragen, dairomme der bade Jacop
mit den rechten besat, die uyt der besettingen gaen
wolde ende mit onseghe was, den ich aen die
hant krege ende mit den rechten aenspraecke die
componiert heefft. Dairvan tot behueff mijns
genedigen lieven heren gebuert 50 gulden
ind ich hadde des eynen kast ende mijne knecht
2 gulden
 
Item eyn knecht was mit Jacop tot Wansem
die eyn lanck metz droegh baven dat verbot,
dairvan gebuert 5 mark, maken 1 gulden 4
kromstert 6 groet

 

6           Summa Wansem 51 gulden 4 kromstert 6 groet
Lottum
Item Peter Hennekens 5 mark
Item Bele Goeskens 5 mark
Item Penne? 5 mark
 
Summa 3 5 mark ad 24 stuver, maken
3 gulden 30 kromstert 12 groet
 
Item op Sent Mertijnsdage van tsyns mijnre
vrouwen van Nuyse als men des gewoenlick
is gebuert 12 stuver, maken 30 kromstert 12 groet
 
Item van Derick Naelen die ruekeloes geweest
was gebuert 10 gulden
 
7            Summa Lottum 14 gulden 10 kromstert
              ende 4 groet
 
[Blad 5 voorzijde]
Ray
Item Jan Duyse van Oestrum was bezuchticht mit
eynen ongevall van eynen doetslach dair hij bij gewest
solde sijn. Dairvan tot behueff mijns genedigen heren
gebuert 45 gulden
ind des hebbe ich genoeten 2 gulden, mijn knechte
2 gulden ende 2 gulden ynt gelaech
 
Item Heynken Bistervelt die bij eynen doetslage
geweest was den ich ter Horst gevuert hadde,
dairvan in behueff mijns genedigen lieven heren
gebuert 161 gulden
ind des hebbe ich gehadt ende genoeten 2 gulden,
mijn knechte 2 gulden ende 3 gulden ynt gelaech
 
Item uyt den renten van Ray van Willem
Kelner nae doede jonckfrouwe ehen dat huere
lijffpensie was, gebuert 20 gulden
 
Item Lemme Thijs hadde kuylen te nae den wege
in den venne gesteecken, dairvan gebuert 16
malder haveren ad 7 stuver, maecken 6 gulden
 
 
Item noch van den selven Lemmen Thijs dat hij
in der gemeynten gesteecken hadde, dat den schutter
ende mich van wegen mijns genedigen lieven heren
tuebehoirt nae der alde gewoenten gebuert 2
broecken, dair ich mijnen genedigen heren nyet van
en reecken
 
Item van Pouwels van Dijke tegen sijne broecken
die noch tegen di scepen nyet gereeckent en sijn
gebuert 3 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item van den hoeve tot Orle die Vogelsanx was
den ich tot Ray mit den rechter gewonnen hebbe
gehadt 19 malder roggen, soe gildt der selve hoff
der kircken tot Orle 1 malder roggen. Soe hebbe ich
dairvan tot behueff mijns genedigen lieven heren
gebuert 18 malder roggen ad 1 gulden, 5 malder
boeckweyts ad 14 stuver ende 8 malder even
ad 7 stuver, maeckt tsamen 33 gulden 25
kromstert 10 groet
 
8              Summa Ray mit den hoeve tot Orle
                269 gulden
 
 
 
       
 

[Blad 5 rugzijde]
Ter Horst van renten
Item van tsynse gebuert 21 gulden
Item van der assysen 10 gulden 25 kromstert 9 groet
Item noch van der assysen van Sent Remaeckelsmisse
bis Ons Vrouwendach Purificationis gebuert 3
gulden 25 kromstert 9 groet
Item van Jacop van den Bussche van gewynne
gebuert 2 gulden 25 kromstert 9 groet
Item van scholt capuynen ter Horst der is 49
ad 3 kromstert, maken 2 gulden 44 kromstert
Item van scholt hoenre 43 ad 1 kromstert maken
1 gulden 13 kromstert

 

Item van pachte van Eygeman 3 malder roggen,
van Jacop Messen 1 malder roggen, van der jonffrouwen
van der Horst 5 vaet roggen, van der nyer teenden
7 malder roggen, van den hoeve tot Berchem
8 malder roggen pachtmaten, van der malen tot
Zevenhem 2 malder pachtmaten, te weten 10 malder
pachtmaten maken 10 malder. Ende noch gebuert
van den moelener ter Horst mit den 6 malder roggen
die Jacop Scrijver gebuert hadde 48 malder roggen.
Summa maeckt tsamen 70 malder 5 vaet roggen, elke
malder 1 gulden, maken 106 gulden 12 kromstert 11 groet
 
Item noch van den molener ter Horst gebuert 12
malder malts, elke malder 13 stuver maken 7
gulden 41 kromstert 3 groet
 
Item van pachteven ter Horst gebuert 11 summeren
die mijnen genedigen lieven heren halff tuebehoirt, soe
beloept mijns genedigen heren deyle 1 malder 5 vaet,
dat malder gerekent vur 7 stuver, maeckt 35
kromstert 6 groet
 
Item van der nyer teenden tot Brede gebuert 2
malder roggen ende tot Blerich 1 malder roggen, maken
4 malder, vur elke malder 1 gulden, maken 6 gulden
 
9           Summa ter Horst van den renten ende van der nyer
             teenden tot Brede end Blerick tsamen
            162 gulden 17 kromstert 10 groet
 
 
[Blad 6 voorzijde]
 
Summa summarum van allen opboeren loept
827 gulden 15 kromstert 9 groet
 
Item dat halve verckenskoeren van der moelen en
reeckent ich mijnen genedigen lieven heren nyet, want
mijne vurseten des nyet te reeckenen en plegen ende
nyet gewoenlick en is. Dan wolde mijn genedige
here dat van mich gerekent hebben, soe wolde ich
sijnen genaden dat altijt gerne reeckenen ende stelle
dat aen mijns heren genaeden
 
Item is te weten dat ter Horst 2 rijns gulden gevallen
sijn van mess trecken, dair die scepen dat dor
deyl aff hebben ende dair twee scholteden te sijn
plegen, die die ander twee deyle te hebben plegen,
soe en reecken ich mijns heren genaden dairvan nyet
 
 
 
       
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item so lever ich mijnen genedigen lieven heren yn restant
tot Ray dat oevermits den scepenen gereeckent is, des
ich van den bade nyet uytgericht en hebbe konnen
krijgen, dair ich huem ducke ende voel omme versucht
hebbe, gelijck hiernae bescreven steyt, behalven die
broecken die bedingt sijn ende mit den scepenen
noch ongerekent staen
 
Item Johan Heeskens 5 mark
Item Derick Lemmen 5 mark
Item die vrouwe van Zevenhem 5 mark
Item Peter Cupers son 5 mark 5 mark
Item Hutman 5 mark
Item Nese Aleyden 5 mark
Item Gerit van Lobick 5 mark
Item Jan van Voerlesberch 5 mark
Item Rut Belen 5 mark
Item Bele van den Rompe 5 mark
Item Arnt Bosshuys 5 mark
 
Item Hutman 8 rijns gulden van composicien
dair hij guede burge vur gesat heefft ende
die sijn geboirt ende sal dis na rekenen
 
Item noch steyt ouch te boeren dat gewynne
 
[Blad 7 voorzijde]
Uytgeven
In den yersten tot der koecken ter Horst die nye getym
mert is per litteram domini ducis aen meister Heynrick
den smede 200 lassnegel, elke hondert 16 kromstert, maken
32 kromstert
Item 550 sulrenegel, dat hondert 8 kromstert, maken 44 kromstert
Item 600 vensternegel ende 1 verdel, dat hondert 4 kromstert,
maken 25 kromstert

 

Item 1450 latnegel soe aen der koecken ende an der
schueren ende vurgeborcht, dat hondert 4 kromstert,
maken 1 gulden 6 kromstert 6 groet

 

Item twee bende aen eyn leder die gebroecken
waert aen der koecken, elke bant 2 kromstert, maken
4 kromstert

 

Item 3 anckeren aen die balcken wagen 62 libra,
9 venstergehengen wagen 18 libra, 2 ijseren
roden aen den schoerensteyn wagen 64 libra,
4 bende aen den mantel van den schorensteyn
8 libra, eyn cleyne anckerkyn aen die worme
4 libra, 5 gelase vensteren, elke vensteren 3 roden,
sijn 15 roden, wegen 12 libra, tsamen 168
libra, elke librum 2 kromstert, maken 6 gulden 27 kromstert

 

Item 9 heecke aen die venstern ende 3 rynge,
kosten 5 kromstert
Item 2 scuppen dair men den kalck ende leem mit
beslagen heefft, elke scuppe 8 kromstert,
maken 16 kromstert
Item 4 luchterpijpen 10 kromstert
Item 2 emmer op der bruggen gebonden 10 kromstert
Item eynen brouwerryecke 6 kromstert
 
Item 2 holtsnijder hebben holt gesneden 17
dach, vur kost ende loen elken des daghs 8
kromstert, maeckt 5 gulden 22 kromstert 6 groet
 
Item drye leyendecker hebben dat gaet bij der
koecken tuegedeckt, die twee elke 3 dage ende
der meister 2 dage, tsamen 8 dage. Elken
des daghs vur kost ende loen 8 kromstert,
maeckt 1 gulden 12 kromstert 6 groet
Summa lateris 17 gulden 14 kromstert 6 groet
 
       
 

[Blad 7 rugzijde]
 
Item Arnt Tymmerman ende Johan van Weert verdingt
die koecken te tymmeren op huens selffs kost. Dairvan
te loen gegeven 9 rijns gulden malder roggen, kost 15 stuver,
maeckt tsamen 9 gulden 38 kromstert 9 groet

 

Item die selve tymmerlude soe vur ende nae aen der
koecken ende stellen, buyten dat wercke dat ver
dinght was getymmert 14 dage. Elken des
daghs vur kost ende loen 8 kromstert, maken 2
gulden 9 kromstert
 
Item meister Jan van Kempen der muere mit
twee truffelknechte gemoirt aen der koecken
ende voirt die moyr buyten aen der koecken ende
eyns deyls van den sadel ondervangen, elke 14
dage ende eyn knecht nae gemoirt 10 dage, tsamen
52 dage. Elken des daghs vur kost ende loen
8 kromstert, maken 8 gulden 4 kromstert
 
Item aen kalck gehadt tot der koecken ende sadel
5 mudde, elke mudde 12 stuver, maken 3 gulden
 
Item aen groten groenen holt tot der koecken
tot stijlen, balcken, wormen, sulreplancken ende
anderen werck vur 24 gulden
 
Item soe was dat holt mijns selffs dat ich selve
vertymmert solde hebben ende als mijn genedige
here mich dan deden scrijven die koecken van stonden
aen te duen tymmeren, soe is dat taxiert geweest
oevermits Johan van Weert, Arnt den tymmerman,
Jacop van Schadick, Gerit Spijkerman ende meer anderen
op die vurs. 24 gulden
 
Item tot Venloe gegolden dat vertymmert is aen der
koecken aen sparren ende sulrerybben 26 stucke
holts van 30 voeten ende 10 brackuyn, elke stucke
2 stuver, maken 3 gulden 30 kromstert 12 groet
 
Item Heyn der stroedecker gedeckt op der koeken
15 dage, vur loen ende kost ellix daghs 8
kromstert, maken 2 gulden 17 kromstert
 
Summa lateris 52 gulden 48 kromstert 2 groet
 
[Blad 8 voorzijde]
 
Item Tack heefft schyndelen gestreken 15 dage
Vur kost ende loen ellix daghs 6 kromstert, maeckt
1 gulden 38 kromstert 6 groet
 
Item aen scheuffen gehadt tot der koecken 32
vymmen, 4 vymmen vur 1 gulden, maken 8 gulden
 
Item eyn hondert latten tot der koeken kosten
1 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item die van Broickhuysen ende die van Vorst,
die twee dorpen hadden mich gegeven 8000
steyns, ende soe mijn genedige here dan steyne
behoevende was tot sijnre genaden tymmeringe
ende die nyet te krijgen en waeren, soe hebbe
ich mijnen genedigen heren die steyne gelaten,
dat duysent vur 1 gulden, maken 8 gulden
 
Item due men dat holtwerck op der koecken
richden, waeren dair 27 manne tue geropen
die dairtue holpen. Elke eyn maeltijt ad 2
kromstert, maken 1 gulden 2 kromstert 6 groet
 
Item Derick Druwe die alde steyn geveeght
die weder vermoyrt sijn, 14 dage, ellix
daghs vur kost ende loen 6 kromstert, maken 1 gulden
32 kromstert 6 groet
 
Item Phaes ouch die alde steyne geveeght
6 dage, ellix vur kost ende loen 6 kromstert,
maeckt 36 kromstert
 
Item Jenken Hagens den kalck beslagen ende
voirt geopert 8 dage, ellix vur loen ende
kost 6 kromstert, maeckt 48 kromstert
 
Item Johennesken den gelasemeker tot Venloe
van 5 nyer glase in die koecken 3 gulden
 
Item Heyn die decker gedeckt ende gestopt op den
schueren ende backhuys ende dat eyn eynde
nye gedeckt heefft van den schueren ende gelat
4 dage, ellix daghs vur loen ende kost
8 kromstert, maecken 32 kromstert
 
Summa lateris 27 gulden 9 kromstert 3 groet
 
 
 
       
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Item twe operknecht op die selve tijt geopert elke 4
dage, elken des daghs vur kost ende loen 6 kromstert,
maken 48 kromstert
 
Item 50 latten tot der schueren die eyn eynde nye
gedeckt is ende voirt verstopt vur 33 kromstert
 
Item 7 vymme scheuffen, soe nye gedeckt ende
verstopt, elke vymme 12 kromstert, maken 1 gulden 38
kromstert 6 groet
 
Item dairaen verorbert 200 latnegel ad 4
kromstert, maken 8 kromstert
 
Item op den sadel ende aen der vergaederinge dair
die koeken aen den sadel schuyt verstopt ende
gedeckt 700 leyen, die mich die kirck ter Horst
leenden, kosten 1 gulden 14 kromstert
 
Item dairtue verorbert 1500 leynegel, kosten
17 kromstert
 
Summa lateris 5 gulden 4 kromstert
 
1          Summa totalis van der koecken ende huyse
            102 gulden 24 kromstert 5 groet
 
[Blad 9 voorzijde]
 
Item per litteram domini ducis gesant den drosset van
Bueren 8 gesellen die sich ter Horst vergaderden
des dynxdaghs nae Sent Petersdach ad Vincula
ende waeren des nachts dair mit tween wagen
knechten, des avents elke eyn maeltijt ende des
morgens elke eyn maeltijt ad 1 stuver, maeckt
1 gulden
 
Item sijn die gesellen gevaeren tot Nijmegen ende
hebben tot Sansbeecke gevoedert ende geteert,
verdaen 13 kromstert
Item die selve quamen des avents tot Nijmegen
ende bleven des nachts, dair verteert mit den
wagenknechten ende peerden 1 gulden 14 kromstert
 
Item des morgens eir sij te scepe gyngen
tot Bueren te vaeren verteert 25 kromstert
 
Item den sceepman die die selven van Nijmegen
tot Tyele voirden gegeven 15 kromstert 6 groet
Item ich gaff den selven ter noetteringen 1
gulden 16 kromstert
Item die selven tot Tyele due sij nederwaert
ende weder opvoeren verteert 40 kromstert
Item due sij weder van Tyele tot Nijmegen
komen sijn, sijn sij in Zegers huys van Reeck
haven ter herbergen geweest eyn nacht. Soe aen
teringen ende den sceeploen van Tyele tot Nij
megen ende wagenloen haere harnass tot Kuyck
te voeren, tsamen loept 1 gulden 36 kromstert
Item die wagen tot Katwick te veergelde
dair ende weder gegeven 7 kromstert 6 groet
Item tot Cuyck hebben die selve knecht wat
geten ende eynen wagen gehuert huen harnass
tot Oestrum te vueren. Die teringe tot Kuycke
ende wageloen loept 36 kromstert
Item des nachts tot Oestrum verteert 23 kromstert
Item die selven des anderen daghs ter Horst
geteert elke 2 maeltijden ad 1 stuver, maeckt
41 kromstert 3 groet
Item per litteram domini der gesellen eynen die sijn
armborst tot Biest ontwee geschoten hadde
gegeven 2 gulden
 
2         Summa lateris 11 gulden 9 kromstert 9 groet
 
 
 
       
 

[Blad 9 rugzijde]
 
Item eynen bade van der Horst tot Arnhem gesant omme
meister Johan den scerpe richter due Heynken Bystervelt
ende Johan Duyse van Oestrum ter Horst gevangen saten,
gegeven 16 kromstert

 

Item der scerpe richter quam ter Horst op Sente Ma
rien Magdalenendach ende was dair bis des donres
daghs nae Sent Bartholomeusdach. Sijn tsamen
37 dage, ellix daghs vur sijnen kost 2 braspenninck,
maeckt 4 gulden 32 kromstert
 
Item in den dorpe ter Horst vur ende nae verteert
in Gaetken Pastoirs huys 37 kromstert
 
Item tot Jans van den Grave 16 kromstert
 
Item den selven eyn par schoen 8 kromstert
 
Item vur sijnen arbeyt ende kost tusschenwegen
huem gegeven 2 gulden
 
Item 3 tesssloet tot den stock ad 5 kromstert,
maken 15 kromstert
 
Item noch eyn tesssloet tot den backhuys
5 kromstert
 
Item des anderen daghs nae Sent Pouwelsdach
Conversionis eynen bade gesant tot Nijmegen aen den
borchgreve omme den scerpe richter des ich op
die tijt nyet krijgen en konde, den gegeven 12 kromstert
 
Item noch eynen bade gesant mit mijns genedigen
heren brieff van der Horst tot Langenvelt aen
Johan Spede, den gegeven 6 kromstert
 
3      Summa lateris 8 gulden 45 kromstert
 
[Blad 10 voorzijde]
 
Item den molener vur sijnen loen van Meydach
bis tot Ons Vrouwen Lichtdach loept 16 gulden
45 kromstert
 
Item tot der wyntmolen 700 voet plancken ad
1 postulaetsgulden, maken 3 gulden 34 kromstert
Item vur seyldoeck ende lijnen gegeven 1 malder
roggen, maeckt 1gulden 25 kromstert 9 groet
Item Arnt Tymmerman getymmert aen der molen
ende heefft dat rutsel versteefft ende dat kampraet
verkempt ende schuyffelen ende beck gemaeckt
tot den raede, 14 dage, ellix daghs aen loen
ende kost 8 kromstert, maken 2 gulden 9 kromstert
Item eyn volmoelen verdinght te temmeren
vur 5 gulden
Item te lycop 13 kromstert
Item vur die steve tot den rutselen ende kemme
tot den kamprade vur 1 gulden
Item die man die sij tymmerden diewijle dat
hij dat holt dairtue socht hadde hij ende
sijn son dair bennen 6 maeltijden ad 2 kromstert,
maecken 12 kromstert
Item aen ijseren werck dotter volmolen 16
schenen eynen beytel, wagen 34 libra,
dat librum 2 kromstert, maecken 1 gulden 16 kromstert 6 groet
Item 3 platen dair die ass op loept 14 kromstert
Item 50 spijkernagel 4 kromstert
Item 1 veirdel lassnegel 6 kromstert
Item 2 grote ijseren nagel dair die hemer
in gaen, wegen 9 libra ad 2 kromstert, maken
19 kromstert
Item twee holtsnijder tot den molenen holt
gesneden 2 dage, elken des daghs vur kost
ende loen 8 kromstert, maken 32 kromstert
Summa lateris 34 gulden 24
kromstert 3 groet
 
       
 

[Blad 10 rugzijde]
 
Item dat molenijseren op der wyntmolen gezweert,
kost 36 kromstert
Item 1 veerdel spijkernagel tot der molenen 3 kromstert
Item 1 veirdel spondnagel 1 kromstert
Item die spylle gesteelt in der watermolen baven
ende beneden, kost 18 kromstert
Item eyn nye bylle 4 kromstert
Item Heyn die decker gestopt op der watermolen
3 dage, ellix daghs vur kost ende loen 8
kromstert, maeckt 24 kromstert
 
Item dairop verstopt 3 vymmen scheuffne
ad 12 kromstert, maeckt 36 kromstert
 
Item der heren veteren in den dorpe, dairaen
gemaeckt eyn cluyster ende 1 pyn, kost 18 kromstert
 
Item eynen sloetel tot den cluyster aen der oeverster
bruggen 2 kromstert
 
Summa lateris 2 gulden 39 kromstert
4      Summa totalis van den molen loept 37
        gulden 11 kromstert 9 groet  Soe beloept mijns
        genedigen heren deyle, want sijnen genaden
        dat nyet dan halff en hoirt, te betalen 18
        gulden 31 kromstert 8 groet
 
[Blad 11 voorzijde]
 
Item des gaedensdaghs nae Paeschdage quam ich
tot Grave omme mijnre reeckenscapp wille te duen ende
was aldair mit 2 peerden 7 dage ende nacht, mit
eynen peert verdaen dach end nacht schilt, maken
5 gulden 12 kromstert 11 groet
 
Item mijns heren genaden bevalen mich dat ich weder
tot Grave were des sonnendaghs nae Beloecken
Paesschen, dat ich gedain hebbe als mijne genedige
here mich bevalen ende was tot Grave 2 dage
mit 2 peerden. Verdaen 1 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item per litteram domini des guedensdaghs nae den
sonnendage Jubilate gereden tot Grave ende was
dair 3 dage ende nacht mit 2 peerden. Verdaen
2 gulden 12 kromstert 11 groet
 
Item per litteram domini des dynxdaghs nae den sonnendage
Cantate gereden tot mijnen genedigen heren tot Arnhem
omme des aempts wille van Derick van der Horst
ende was dair mit 2 peerden 10 dage ende nacht.
Verdaen 7 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item ten selven maele van bevele mijns genedigen heren
 in tegenwerdicheit sijnre genaden rede gereden
omme die 200 gulden die Derick van der Horst hebben
solde, die mich mijns heren genaden bevalen te halen
tegen des neesten vrijdaghs, dat ich also gedaen
hebbe. Ende bracht die 200 gulden tot Arnhem ende
aldair bleeff eir mijn aemptbrieve krijgen
konde mit 2 peerden 9 dage ende nacht. Verdaen
6 gulden 38 kromstert 8 groet
 
Item due ich dat aempt aennam ende die lant
scepen ter Horst waeren, soe yst gewoenlick dat
der aemptman dat gelaech gyldt, was 3 gulden
25 kromstert 9 groet
 
Item der rentmeister ende koeckemeister waeren eyn
nacht ter Horst in Johans huys van Rijsenbeeck.
Verteerden aldair, dat sij mich bevalen te betalen,
2 gulden
 
Item tot Ruremunde op der Gaffelen eyn gelaech daer
der marschalck, koekemeister ende
rentmeister ende meir mijns genedigen heren vriende bij waeren betaelt
2 gulden 37 kromstert
 
Item eynen knecht omme heymelicker saecken wille
die ich mijnen genedigen heren wael seggen sall
gegeven 2 gulden
 
5      Summa lateris 33 gulden 24 kromstert
        1 groet
 
 
 
       
 

[Blad 11 rugzijde]
 
Item per litteram domini ducis des sonnendaghs post Octavi
Sacramenti gereden tot Arnhem bij mijnen genedigen
heren ende was dair eir ich den orloff van sijnen gnaden
krijgen konde mit 2 peerden 22 dage ende nacht, verdaen
16 gulden 25 kromstert 9 groet
 
Item per litteram domini des donresdaghs nae Sent Peters
dach ad Vincula gereden bij mijns heren genaden
tot Grave ende was dair mit 2 peerden 5 dage
ende nacht, verdaen 3 gulden 38 kromstert 8 groet
 
Item per litteram domini Gobbelino gegeven 21 nye
rijdergulden, maken 18 gulden 46 kromstert 1 groet
 
Item Derick van Oest per litteram domini gegeven 13
nye rijdergulden, maken 11 gulden 36 kromstert 1 groet
 
Item Cantate mijnen genedigen jonckher gedain
oevermits Reynken van Holthuysen 9 gulden
 
Item mijn genedige here scrieff mich tot Duysborch
te komen des manendaghs nae Remigii ende was
tot Doesborch, tot Arnhem ende tot Rosendael mit
3 peerden 7 dage ende nacht, verdaen 7 gulden
45 kromstert 1 groet
 
Item per litteram domini gereden tot Grave des saters
daghs nae Sent Elizabettendach bij mijnen
genedigen heren ende was dair mit 3 peerden eir
ich van mijns heren genaden orloff krijgen konde
14 dage ende nacht, verteert 15 gulden 38 kromstert 8 groet
 
Item ten selven mael waert eyn dach geraempt
mit consent mijns heren genaden tusschen Derick
van Blytterswick ende mich tot Grave ende was
dair soe ich geyne orloff krijgen en konde omme
des richteraempts wille op Veluwe mit
3 peerden 6 dage ende was voirt tot Arnhem
4 dage, tsamen 10 dage, maken 11 gulden
12 kromstert 11 groet
 
Item per litteram domini des manendaghs nae Kersdage
gereden bij mijns heren genaden tot Grave ende
was dair mit 3 peerden 6 dage ende nacht,
verteert 6 gulden 38 kromstert 8 groet
 
Item per litteram domini des guedensdaghs nae Sent
Lucyendach mijnen genedigen lieven heren gedain 10 gulden
 
6          Summa lateris 111 gulden 24 kromstert
           4 groet
 
 
[Blad 12 voorzijde]
 
Item per litteram domini des satersdaghs nae
Dorteendach gereden tot Grave bij mijns
heren genaden ende was dair mit 3 peerden 2 dage
ende nacht, verteert 2 gulden 12 kromstert 11 groet
 
Item des dynxdaghs nae Sent Pontiendach
hadde ich die menne van Helden, Brede ende Zevenhem
ter Horst duen komen omme des gedinghs wille
tusschen Derick van Blytterswick ende mich van
mijns genedigen heren wegen. Die selven verteerden
soe ter Horst ende tot Zevenhem 1 gulden ende 44
kromstert aen bier ende 4 roggenbroet, 2 kantart
32 kromstert, maeckt tsamen 2 gulden 24 kromstert
6 groet
 
Item due Heynken Bystervelt gevangen wart
des morgens mit den genen die dair tue ge
baedt waeren verteert 23 kromstert
 
Item tot Zevenhem hebbe ich Jenken van
Dijcke van wegen mijns genedigen heren mit den
recht tuegesproken, des die scepenen van Zevenhem
nyet wijs en sijn geweest ende beriepen sich
des aen haeren hoefft tot Kessel dair ich die
voirt gevuert hebbe ende die scepenen van Kessel
wesen dat voirt tot Ruremunde, dair dat
noch steet ende des nyet en hebbe konnen gehalen,
soe dat recht tot Ruremunde light. Soe beloept
der kost van den scepenen 10 gulden, den elke
partije halff gelacht heefft bis der tijt dat
vonnisse gegaen is. Soe hebbe ich van wegen
mijns genedigen heren verlacht 5 gulden
 
Item ich dede eynen kommer van wegen mijns genedigen
heren tot Brede op have ende guet dat tuebehoirden
eynen geheyten Wyenhoeven den ich den kommer kont
duen moest. Dat heefft gekost vur ende nae dat
mich der bade gerekent heefft 1 gulden 28 kromstert
 
Item tot Blerich hebbe ich ouch eyn ordel staen
van wegen mijns genedigen heren tegen eynen geheiten
Hoefftken, dat ouch van Kessel tot Ruremunde
geheyst is. Soe hebbe ich den halven kost verlacht,
die loept 3 gulden 25 kromstert 9 groet
 
7          Summa lateris 15 gulden 12 kromstert 1 groet
 
 
       
 

[Blad 12 rugzijde]
 
Item soe heefft den kommer van Groetvoets son gekost
te vervolgen ende kont te duen 30 kromstert 12 groet
 
Item per litteram domini des vrijdaghs nae Pauli mijnen
heren van Batenborch ende den koekemeister gequyt
in der herbergen ter Horst mit 13 peerden eyn nacht,
3 gulden 26 kromstert
Item huen veergelt betaelt tot Kessel 16 kromstert
 
Item ten selven mael per litteram domini den koekemeister
gedaen 5 nye rijdergulden, maken 4 gulden 25
kromstert 9 groet
 
Item den vurspreken die mich in behueff mijns
genedigen heren gedyent hebben gegeven 5 gulden
 
Item Johan van Aken gegeven 1 rijdergulden ad
18 stuver, maecken 46 kromstert 5 groet
 
Item gereden tot Venloe aen der stat mit eynen
geloevebrieff van mijnen genedigen heren omme Voe
gelsanx wille. Uytgeweest eyn nacht mit
2 peerden, verdaen 38 kromstert 6 groet
 
Item soe ghyfft mijn genedige lieve here mich des
jairs van den huyse ter Horst ende van den aempt
slants van Kessel 100 gulden. Soe hebbe ich dat
verwaert van Sent Vytsdach bis Ons Vrouwen
Lichtdage tue. Die tijt is 33 weken. Soe
loept die summe nae beloepe des tijtz 63
gulden 24 kromstert 7 groet
 
Item desgelijx vur den portener des jairs 21
rijns gulden. Soe loept die summe nae beloepe
des tijts 13 gulden 12 kromstert 6 groet
 
Item vur mijnen brant des jairs 9 gulden
 
Item soe gheefft mijne genedige here mich noch
van den scholteden aempt te verwaeren des
jairs 40 rijns gulden. Soe hebbe ich dat verwaert
van des guedensdaghs nae den heyligen Paeschdach
bis Ons Liever Vrouwen Lichtdage tue. Die tijt
is 44 weken. Soe loept die summe nae
beloepe des tijts 50 gulden 40 kromstert
 
Item desgelijx gheefft mijn genedige lieve here
mich des jairs 60 malder haveren ende gerekent
die 2 malder vur 1 schilt, soe loept die
summe nae beloepe des tijts 19 gulden 1 kromstert 6 groet
 
8              Summa lateris 171 gulden 4 kromstert 7 groet
 

 

[Blad 13 voorzijde]
 
Item Derick van der Horst gedain 500 gulden die
ich te schaden geworven hebbe. Dairvan reecken
ich van 15 gulden eynen des jairs. Soe is die tijt
van Sent Vijtsdach bis Onser Vrouwen Lichtdage
33 weken. Soe loept die summe nae belope
des tijts 21 gulden 6 kromstert 3 groet
 
Item van den reeckenscappen te maken ende te scrijven
gegeven 1 gulden 38 kromstert 8 groet
 
Item noch den schutten van hoere soldijen 13
rijdergulden, vz 11 rijns gulden 37 kromstert
 
9       Summa lateris 34 gulden 30 kromstert 5 groet
 
Summa summarum van allen uytgeven loept
507 gulden 3 groet
Op ende affgeslagen dat uytgeven tegen
dat opboeren, soe beloept dat opboeren
meer dan dat uytgeven 320 Rijns gulden
15 kromstert