HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1586

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1440/1441  

 


 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ende bewisinge mijns Johans van Broichusen here tot Loe
ende to Geysteren, erffhaeffmeister etc. amptman tslants van Kessell ende ter Horst,
van allen upboeren ende uytgeven dat ick van wegen mijns lieven genedighen
heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen upgeboirt ende uyt
gegheven hebbe, aengaende op Sente Margaretendach in den jaeren Ons
Heren 1400 ende 40 ende uytgaende op Sente Margaretendach in den jaeren
Ons Heren 1441
In den yersten van den renthen van der Horst
Item van pacht van der joffrouwen van der Horst geboirt 5 vaet roggen
Item van Eygemans kynderen 3 malder rogghen
Item van den baede ampt 3 malder roggen
Item van Jacop Messen een malder roggen
Item van den pacht to Berchem 10 malder roggen
Item van den moelenen ter Horst geboirt 90 malder rogghen
Summa 108 malder twe vaet
Item van bevele mijns gnedigen heren Johan Block gedaen 6 malder
roggen, soe blijfft des roggen noch 102 malder 2 vaet
Item op Sente Lucyendach hebbe ick des roggen doin vercoepen 25 malder
ende hebbe voir ellick malder geboirt 1 rijns gulden 3 clymmer, den gulden
gerekent ad 40 clymmer., Maect 26 rijns gulden 35 clymmer
Item te Halffasten dede ick des roggen vercoepen 29 malder ende
hebbe voir ellick malder geboirt 36 clymmer, maect 26 rijns
gulden 4 clymmer
Item op Sente Margaretenavont hebbe ick den anderen rogge, des bleeff
48 malder 2 vaet voirt doin vercoepen ende hebbe voir ellick malder
geboirt 36 clymmer, maect 37 rijns gulden 18 clymmer
4 groet
Summa an gelde van roggen geboirt
90 rijns gulden 17 clymmer 4 groet
 
     
 

[Blad 1 rugzijde]
Upboeren van malt ende van evenen
Item van den moelenen 28 malder malts ende hebbe voir ellick malder geboirt
22 clymmer, maect 15 rijns gulden 16 clymmer
Item van pacht geboirt 1 malder 5 vaet evenen
Item tot Oerle van wey evenen geboirt 2 malder 4 vaet evenen to
samen 4 malder ende hebbe voir ellick malder geboirt 13 clymmer,
maect 1 rijns gulden 18 clymmer
Summa van malt ende van evenen geboirt
16 rijns gulden 34 clymmer
 
Summa per se
Item van der olymoelen geboirt 1 rijns gulden 6 clymmer
Item van tynse geboirt 20 rijns gulden
Item van den huerketell ende assysen te samen geboirt 8 rijns gulden
20 clymmer
Item van enen ponde vlass geboirt 2 clymmer
Item 52 capoen, dat paer gerekent ad 4 clymmer, maect 2 rijns
gulden 38 clymmer 1 groet
Item 42 hoenre ende van Zwolgen 12 weyhoenre, te samen 54 hoenre,
die 4 gerekent ad 4 clymmer, maect 1 rijns gulden 20 clymmer
10 groet
Summa 34 rijns gulden
6 clymmer 11 groet
 
     
 

[Blad 2 voorzijde]
Upboeren van gewynne ende van broecken
Item van Jacop van Schadick van gewynne geboirt 7 rijns gulden 20 clymmer
Item van Gerit Lemkens van gewynne geboirt 3 rijns gulden 20 clymmer
Item van Gerit van der Heiden geboirt van gewynne 2 rijns gulden 36 clymmer
Item van Luytgen Verwer van gewynne geboirt 4 rijns gulden
Item van Derick van Reyssenbeeck van gewynne geboirt 1 ryns gulden
30 clymmer
Item van Heynken van den Velde van gewynne geboirt 1 rijns gulden 25 clymmer
Item van Derick Floerkens van gewynne geboirt 1 rijns gulden
Summa 22 rijns gulden 11 clymmer
 
Upboeren in den lande van Kessell
In den yersten Kessell ende Helden
Item van Arnt Babell van gewynne geboirt 20 clymmer
Item van Herman Bouten van gewynne geboirt 10 clymmer
Item van den proest to Keyserbosch van gewynne geboirt 1 rijns gulden
20 clymmer
Item van Henrick Tijs van gewynne geboirt 5 rijns gulden
Item van Ditken van Loen van gewynne geboirt 1 rijns gulden 13 clymmer
Item van den selven Ditken van dingtalen geboirt 1 broeck, maect 1 rijns
gulden 5 clymmer
Item Goertken Bocken van dingtalen 2 broecken, maect 2 rijns gulden
10 clymmer
Item van Derick Cavelije ende Henne Coesdonck van dingtalen ellick
enen broeck, maect 2 rijns gulden 10 clymmer
Item van Heynen van Raey ende Jacop Smeet van dingtalen ellick enen
broeck, maect 2 rijns gulden 10 clymmer
Item Willem Bijns van gevechte enen broeck, maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Item van Heynen Wolffs van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt
50 rijns gulden
Item van Henrick van Loevenich van yffenyngen bij raet der schepenen
geboirt 100 rijns gulden
Summa 167 rijns gulden 23 clymmer
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Baerle ende Blederick
Item van Jacop Egbrechts soin van gevechte geboirt enen broeck, maect
1 rijns gulden 5 clymmer
Item van Smeetgen van Zwalmen van dingtalen geboirt 1 broeck, maect
1 rijns gulden 5 clymmer
Summa 2 rijns gulden 10 clymmer
 
Brede
Item van Johan van Lomme, Severken van den Camp ende van Heynen
van der Hoeven van dingtalen geboirt 50 rijns gulden
Item van Tengnagell van Merwijck van dingtalen geboirt twe broecken,
maect 2 rijns gulden 10 clymmer
Summa 52 rijns gulden 10 clymmer
 
Zevenhem
Item van Gijsen des wevers soin van gewynne geboirt 14 rijns gulden
Item van Robben van Aerssen van gewynne geboirt 3 rijns gulden 23
clymmer
Item van Heynen van den Vorst van gewynne geboirt 3 rijns gulden 20 clymmer
Item van Wolter Molner van gewynne geboirt 13 rijns gulden 21
clymmer
Item van Johan den huyshere van gewynne geboirt 2 rijns gulden 3 clymmer
Item van Lemmen Geerkens van gewynne geboirt 4 rijns gulden 35 clymmer
Item van Alaert van den Berghen ende twe sijnre brueder van ding
talen geboirt 3 broecken, elken broeck ad 1 rijns gulden 5 clymmer,
maect 3 rijns gulden 15 clymmer
Item van Mostart van dingtalen geboirt enen broeck, maect 1 rijns
gulden 5 clymmer
Item van Gerit Dolboeter van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt
4 rijns gulden 35 clymmer
Summa 50 rijns gulden 38 clymmer
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Zwolgen
Item van Claesken van Tyenraede van dingtalen geboirt enen broeck,
maect 1 rijns gulden 5 clymmer
Item van Pouwels sHoegen brueder van dingliken saecken geboirt 3
rijns gulden
Summa 4 rijns gulden 5 clymmer
 
Wanssem ende Lotthem
Item van Beltgen van dingtalen geboirt 1 broeck, maect 1 rijns gulden
5 clymmer
Item tot Lotthem van der abdissen renthen van Nuys geboirt 21 clymmer
Summa 1 rijns gulden 26 clymmer
 
Raede
Item van Peters gewas van der Heiden geboirt 8 malder roggen
Item van Heynen Gerits gewas geboirt 8 malder roggen
Item van Henneken Bants gewass geboirt 5 malder roggen
Item van Ceelken Bants lande hebbe ick soe voele rogghen mytten
stroe doin halen, daeromme uyt doosset 3 malder roggen
Summa 25 malder roggen
Item desen rogge hebbe ick doin vercoepen ende hebbe voir ellick malder
geboirt 1 rijns gulden, maect 25 rijns gulden 20 clymmer
Summa per se
Summa omnia receptoris 468 rijns gulden 2 clymmer 3 groet
 
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
 
Dit is uytgheven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ende to
Geysteren, erffhaeffmeister etc. dat ick van wegen mijns lieven genedigen
heren van Gelre ende van Gulick etc. uytgegheven hebbe bynnen deser
voirschreven tijt
 
Item beheltelijck mij mijns amptbrieffs bleeff mij mijn gnedige here yn
mijnre lester rekenyngen schuldich 1970 rijns gulden 21 clymmer
5 groet
Summa per se
Item soe gheefft mij mijn gnedige here jaerlijx van mijnen ampt
te verwaeren ende van des huisgehalts wegen ter Horst 290 rijns
gulden 16 alde tuyne
Summa per se
Item voir mijnen brant 7 rijns gulden
Item den poirter voir sijn loen 3 rijns gulden
Item den molner voir sijn loen 3 rijns gulden 10 clymmer
Item 23 ellen zeylduecks, die elle ad 2 clymmer, maect 1 rijns
gulden 6 clymmer
Item voir lijnen totten zeylen gegheven 25 clymmer
Item voir myspelboemenholt totten kammen ende staven opten molenen
gegheven 30 clymmer
Item 4 graver die aen den archen groeven 6 daghe in den werck,
hadden ellick des dages aen kost 2 vleemsch, maect 48 vleemsch,
die drye gerekent voir 5 clymmer, valet 2 rijns gulden
Summa 17 rijns gulden 31 clymmer
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des neesten dinsdages nae
Andach? Onser Liever Vrouwendach Assumptio tot Lobede te wesen myt mijnen
rekenynghen. Reet aldaer ende was uyt 1 nacht ende twe dage myt 10 peerden
Verteerde mytter avervaert te samen vijff rijns gulden 10 clymmer

 

Item hadde mijn gnedige here Henrick van Merwijck doin schrijven op
Sente Lucyenavont tot Lobede te wesen. Reet aldaer ende was uyt twe
nacht myt twe peerden; verteerde mytter avervaert te samen 1 rijns
gulden 8 clymmer
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des maenendages nae
Jaersdage ten avonde tot Arnhem te wesen opter dachvaert. Reet aldaer
ende was uyt 8 nacht myt 10 peerden. Verteerde mytter avervaert te
samen 44 rijns gulden 1 clymmer
 
Item Johan Buydell van den sesshondert Arnhemse gulden daer die
mairschalck myt van mijns gnedigen heren wegen voir gelaefft
heefft, gegheven 22 rijns gulden
Summa 72 rijns gulden 19 clymmer
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Uytgheven aen bouwe ende tymmeringen
Item Gijsken ende Goeswijn tymmerlude 6 dage in den werck dat myspel
boemen holt totten kammen ende staven totten moelenen affgehouwen
hebben ende beslagen nye kamme in den camprat ende staven in den
 rutselen op ter wyntmoelen gemaect hebben, in der olymoelen ende
aen den archen gestopt ende getymmert hebben ende ander cleyn
werck gemaect hebben. Hadden ellick des dages te loen 4 clymmer
ende ellick des dages aen kost 2 vleemsch, maect te samen 2 rijns
gulden 8 clymmer
Summa per se
Item hiertoe verdaen aen ijseren werck In den yersten totten bruggen
gehadt 50 spijkernagell, costen 3 clymmer
Item totten aesvaten ende damme daer die hautpoell myt geveecht
waert, gehadt 3 veerdell spondnagell, 1 veerdell spijkernaghell,
costen 3 clymmer
Item 50 hecknagell, costen 1 clymmer
Item dat spoir ende spille yn die watermoelen gesteelt, kost
3 clymmer
Item 3 bande umme dat camprat, costen 3 clymmer
Item die platen yn die olymoelen gebreydt, cost 3 clymmer
Item totten stalle verdaen 1 veerdell spijkernagell ad 1 clymmer
Item totten gelassvynsteren in der cameren gehadt 2 roeden ad
4 clymmer
Item totten stock twe scheren, 4 hantijser, 3 platen, 1 sloetell
ende 30 nagell daertoe, costen te samen 10 clymmer
Item 6 haeck aen die coecbanck yn die coecken ad 2 clymmer
Summa 35 clymmer
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Item twe knechte die yn den stalle leymden ende den hautpoell holpen
dammen ende vegen, 6 dage in den werck, hadden ellick des dages te loen
2 clymmer, ende ellick des dages aen kost 2 vleemsch, maect te samen
1 rijns gulden 24 clymmer
 
Item 2 holtsnijder 1 dach yn den werck den ummeloep ende die arme
totten camprat opter wyntmoelen ende ander cleyn werck gesneden
hebben, hadden ellick des dages te loen 4 clymmer ende aen kost twe
vleemsch, maect 22 clymmer
 
Item een leyendecker 1 dach opten huyse gestopt, hadde te loen vijff
clymmer ende aen kost 3 clymmer 1 oert, maect 8 clymmer 1 oertken
Item hier toe aen leyen ende nagelen verdaen 12 clymmer
Item die gelasemeker aen den gelasen opter kameren gestopt, hadde voir
sijn gelass ende sinen arbeyt 10 clymmer ende aen kost 1 clymmer 3 oertken,
maect 11 clymmer 3 oertken
Summa 2 rijns gulden 38 clymmer
Similiter expositoris 2357 rijns gulden 19 clymmer 8 groet
 
Als dat opboeren an desen uytgeven affgerekent is, so blijft mijn genedige here
Johan vurs. na inhalt dess rekenyngen schuldich 1889 rijns gulden 17 clymmer 5 groet
 
Et hec computatio compensata et audita est in Lobede in presentia domini ducis, presentibus de consilio
domino Johanne Schelart de Obbendorp milite, magistro curiae, Elberto de Alpem, domino de Hoenpel
necnon Henrico filio de Mer anno Domini 1441 Feria quarta post Gereonem et Victorem
martyrem
Scriptum per me Henricum Roede
 
     
 

[Blad 5 rugzijde] maket 1889 ryns gulden 17 klymmer 5 groet