HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1585

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1439/1440  
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessell de (14)39 ad (14)40
 
Kessel
 
 
     
 

[Blad 1 rugzijde]  
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewisinge mijns Johans van Broichusen here
tot Loe ind to Geysteren, erffhaeffmeister etc., amptman tslants van Kessell ind
ter Horst, van allen upboeren ende uytgeven dat ick van wegen mijns lieven
gnedigen heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen upgeboirt
ende uytgegeven hebbe, angaende op Sente Margaretendach in den jaeren
Ons Heren 1439 ende uytgaende op Sente Margaretendach in den jaeren Ons Heren 1400 ende veertich
Primo van den renthen van der Horst
Item van pacht van der joffrouwen van der Horst geboirt 5 vaet roggen
Item van Eygemans kynderen 3 malder 3 vaet roggen
Item van den badeampt 3 malder rogghen
Item van Jacop Messen een malder rogghen
Item van den pacht to Berchem 10 malder rogghen
Item van der molenen ter Horst geboirt 89 malder rogghen
Summa 107 malder 2 vaet
Item van bevele mijns gnedigen heren Johan Block gedaen 6 malder
roggen, soe blijfft des roggen noch 101 malder 2 vaet
 
Item op Sente Andryesdach hebbe ick des roggen doin vercoepen 35
malder ende hebbe voir ellick malder geboirt 2 gulden, maect 70 gulden,
den gulden gerekent ad 20 clymmer ende den clymmer 13 groet, ende
soe voirt dese rekenschap uyt
 
Item op Onser Liever Vrouwenavont Annuntiationis hebbe ick des
rogghen doin vercoepen 40 malder ende hebbe voir ellick malder geboirt
2 gulden 2 clymmer, maect 84 gulden
 
Item op Sente Kylyaensdach hebbe ick den anderen rogge des bleeff
26 malder 2 vaet voirt doin vercoepen ende hebbe voir ellick malder
geboirt 2 gulden 8 clymmer; maect 63 gulden 4 clymmer
Summa an gelde van rogghen
geboirt 217 gulden 4 clymmer
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Upboeren van malt ende van evenen
Item van den molenen 26 malder malts ende hebbe van ellick malder
geboirt 1 gulden 10 clymmer, maect 38 gulden
 
Item van pacht geboirt 1 malder 5 vaet evenen
Item tot Oerle van wey evenen geboirt 3 malder evenen, te samen
4 malder vijff vaet, ind hebbe voir ellick malder geboirt 15 clymmer,
maect 3 gulden 12 clymmer 6 groet
 
Item van der olymoelen geboirt 2 gulden 15 clymmer
Item van tynse geboirt 15 gulden
Item van den ketell ende assysen te samen geboirt 20 gulden
Item van enen ponde wass geboirt 2 clymmer
Upboeren van capoenen ende van hoenren
Item 52 capoen die 10 gerekent ad 1 gulden; maect 5 gulden 5 clymmer
Item 42 hoenre ende van Zwolgen 12 weyhoenre te samen 54 hoenren
die 10? gerekent ad 1 gulden maect 2 gulden 14 clymmer
Upboeren van gewynne ende van broecken
Item van der joffrouwen van der Horst van gewynne geboirt 4 gulden
gulden 14 clymmer
Item van Tijs Clerck van gewynne geboirt 6 gulden
Item van Herman van Meyell van enen hantwissell geboirt 2 gulden
Item van Jan Bruecker van gewynne geboirt 6 gulden 12 clymmer
Item van Jenken van Eykenenbosch van gewynne geboirt 2 gulden
7 clymmer
Item van Gerit van Reyssenbeeck van gewynne geboirt 1 gulden
Item van Jans knaep van der Hage van gewynne geboirt 1 gulden
10 clymmer
Item van Eygemans kynderen dat sij voir den gericht van hon keerden
geboirt 1 gulden
Summa 138 gulden 11 clymmer 6 groet
(Het totaal klopt niet; ik tel volgens de getransscribeerde getallen 108 gl, 91 clymmer 6 groet, dus 112 gulden, 11 clymer en 6 groet)
 
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren in den lande van Kessell
In den yersten Kessell ende Helden
Item van Drabben van dingtalen geboirt 1 broeck, maect 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item van Jenken baede twe broecken van dingtalen, maect 4 gulden
3 clymmer
Item van Wynken Heynkens soin dat hij enen man gedreycht
hadde van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt 7 gulden
Item van Heynen Wolffs van gewynne geboirt 4 gulden 10 clymmer
Item van Geerken Hannen van gewynne geboirt 7 gulden
Item van Jan Wijnants van gewynne geboirt 2 gulden 10 clymmer
Item van enen wedde die tegen Koesdonck gedaen waert geboirt
12 gulden 7 clymmer
Item van jonghen gesellen die enen man bij enen wijve ophieffen,
geboirt enen broeck, 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Heyn Wolffs ende sijn soene van gevechte 3 broecken, 6 gulden
4 clymmer 6 groet
Item van enen snoeden gevonden ymme geboirt 6 clymmer
Item van Jan Coesdonck van dingtalen enen broeck, 2 gulden
1 clymmer 6 groet
Item van Leetgen Smeets van dingtalen twe broeken, maect
4 gulden 3 clymmer
Item van Hont Box van dingtalen twe broecken, maect
4 gulden 3 clymmer
Summa 58 gulden 11 clymmer
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Baerle ende Brede
Item van Hen Wynkens van gewynne 3 gulden 10 clymmer
Item van Willem Otkens van nyen tynse van twe jaeren geboirt
2 alde moerken, maect 6 groet
Item noch tot Baerle van nyen tynse geboirt 4 alde maerken,
maect 1 clymmer
Summa 3 gulden 11 clymmer 6 groet
 
Blederick
Item van Maes van Helden dat hij de schepenen sinen medegesellen
nyet gevolchelick en was. Van yffenyngen bij raet der schepenen
geboirt 112 gulden 2 clymmer
Summa per se
 
Zevenhem
Item van Merten Knijp van gewynne geboirt 8 gulden
Item van Jenken van der Vergert van gewynne geboirt 9 gulden
2 clymmer
Item Gaertken van der Porten van gevechte enen broeck, 2 gulden
1 clymmer 6 groet
Item Willem van Dijck van dingtalen enen broick, 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Willemken Symons van gevecht enen broeck, 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Gaedert van Ullft van dingtalen enen broeck, 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Gijsken van Oerde van dingtalen enen broeck, 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Summa 27 gulden 9 clymmer 6 groet
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Zwolgen nyet geboirt
 
Lotthem ende Wanssem
Item an der abdissen reynten van Nuys geboirt 1 gulden
Item van Zeger Huynbert van erfftalen geboirt enen broeck 2 gulden
1 clymmer 6 groet
Item van enen wijve uyt Brabant van dingtalen enen broeck
2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item van Jenken Roesken van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item van Jenken Tijs voir enen broeck geboirt 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Summa 9 gulden 6 clymmer
 
Raede
Item van Rutten Schomeckers guede ende van Katrinen Snelkens
huyse bij raet der schepenen geboirt 85 gulden 10 clymmer

 

Item van gewynne dat die schepenen gewoenlick sijn te setten
geboirt 11 gulden 8 clymmer
Summa 96 gulden 18 clymmer
Summa omnia receptoris 663 gulden 13 clymmer 6 groet
vz 349 ryns gulden 11 stuver
 
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Dit is uytgheven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ind
to Geysteren, erffhaeffmeister etc. dat ick van wegen mijns lieven
gnedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uytgegeven hebbe bynnen
deser voirs tijt
 
Item beheltelyck mij mijns amptbrieffs bleeff mij mijn gnedige
here yn mijnre lester rekenyngen schuldich seventhienhondert 88
rijns gulden 8 clymmer 10 groet ende mijn gnedige here gheefft mij
jaerlix van mijnen ampt te verwaeren ende van des huisgehalts wegen
ter Horst 290 rijns gulden 16 alde tuyne. Maect te samen
twe dusent 78 rijns gulden enen Arnhemse gulden 12 clymmer 10 groeten
Summa per se
Item voir mijnen brant 14 gulden
Item den porter voir sijn loen 6 gulden
Item den molner voir sijn loen 6 gulden 10 clymmer
Item voir heckscheyen gegheven 16 clymmer
Item 23 ellen zeylduecks die elle ad 2 clymmer, maect
2 gulden 6 clymmer
Item voir lijnen totten zeylen gegheven 13 clymmer
Item van myspelboemenholt totten kammen ende staven opten molenen
gegheven 1 gulden
Item 4 graver die an den archen groeven 4 dage in den werck,
hadden ellick des dages an kost 3 clymmer, maect 2 gulden 8 clymmer
 
Item soe hebbe ic mij yn mijnre lester rekenyngen mysrekent 6 malder
rogghen die ick Johan Block gedaen hadde, ende vercocht waren,
ellick malder voir 3 gulden 16 clymmer nae uytwisinge der
rekenyngen, maect te samen 22 gulden 16 clymmer
Summa 56 gulden 9 clymmer
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des donnesdaghs nae Sente
Petersdach ad Vincula ten avonde tot Lobede te wesen myt mijnen reke
nyngen. Reet aldaer ende was daer enen dach ende nacht myt 12 peerden,
verteerde mytter avervaert tsamen 16 gulden
 
Item was ic gereden tot Goch ende dedingde aldaer voir mijns heren
gnaden mytten mennen van Raede ind hadde myt mij Johan van
Goer. Was daer 3 nacht myt 16 peerden, verteerde 58 gulden 18
clymmer Ende ter selver tijt hadde ick heren Roilman ende meer gueder manne oick
aldaer, der teringe ick mijnen gnedigen heren nyet en rekene
 
Item daer nae doe men dedingde omme der heiden wille voir Goch
verschiede die marschalk mij ende die schepenen van Raede daer bynnen
Goch te komen. Was daer twe nacht myt 10 peerden, verteerde 24
gulden 14 clymmer
 
Item des dinsdages nae Sente Matheusdach schreeff die mairschalk
heren Roylman tot Goch bij mijnen gnedigen heren to komen ende dat ick
myt queme. Reet aldaer, was uyt twe nacht myt 8 peerden; verteerde
19 gulden
 
Item op Sente Dyonysdach was ic gereden tot Goch ende dedingde
myt mijnen gnedigen heren van mijnre ampten wegen. Was aldaer
3 nacht myt 8 peerden, verteerde 23 gulden 12 clymmer
 
Item des sonnendages nae Sente Ceciliendach enen baede van Gelre
gesant ten Bosch omme der gebrueder wille van der Hatert die yn
mijnen ampt roeffden ende branden uyter Meyerijen van den Bosch ende
weder daer ynne. Den to teergelde gegheven 10 clymmer
 
Item hadde mij geschreven die stad van den Bosch des frijdages
nae Sente Katrinendach enen aldaer to schicken, die schaden op
to doin, die uyter Meyerijen yn mijnen ampt geschiet waren.
Sande Jacop Schriver aldaer ende was uyt vijff nacht. Verteerde
3 gulden
Summa 145 gulden 14 clymmer
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des neesten daghes
nae Sente Johansdach Baptist ten avonde tot Nymegen te wesen.
Reet aldaer ende was daer 8 nacht myt 5 peerden, veerteerde myt
avervaren 42 gulden 10 clymmer
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des neesten manendages
nae Sente Kylianusdage ten avonde tot Gelre te wesen. Reet aldaer
ende was daer twe nacht myt 12 peerden, verteerde 19 gulden
Uytgeven an bouwe en tymmeringen
Item Gijsken ende Jan van Weert tymmerlude 15 dage in den werck.
Holt totten bruggen affgehouwen ende beslagen. Hebben enen nyen
paell onder der brugghen aen die moelen ynne geheyet. Hebben
aen den archen gestopt die averste ende nederste bruggen an den
huyse beyde nye gelacht ende geplenct, enen nyen balck ende paell
onder die nederste brugge gemaect. Hebben den molensteyn opter
wyntmoelen verlacht, twe nye kameren een baven die koecken ende
een baeven der poerten gescheert, ende nye ribben baeven die koecken
gelacht hebben ende ander cleyn werck gemaect hebben. Hadden ellick
des dages te loon 3 clymmer ende an kost 3 clymmer, maect 9 gulden
Summa 70 gulden 10 clymmer
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item hier toe verdaen an ijseren werck. In den yersten 250 veerdell
lassnagell, 100 spijkernagell an die vloerarch ende totten brugghen,
costen te samen 1 gulden 11 clymmer 3 groet
Item die spille gesteelt yn die watermoelen 2 veerdell spijkernagell
an die olymoelen ende watermoelen, costen 5 clymmer
Item vijff schonen an die olymoelen, costen 10 clymmer
Item een panne ende enen tochbant an die averste brugge, costen
4 clymmer
Item vijff lasnagell ende enen bant op die wyntmoelen costen 2 clymmer
Item dat molenijseren gezweert, cost vijff clymmer
Item veerdell hecknagell, cost 5 groet
Item 200 staecknagell baeven die koecken ende opter porten verdaen,
costen 5 clymmer
Item twe emer opter averster brugghen gebonden myt alden benden,
cost 3 clymmer
Item noch baeven die koecken 450 veerdell staecknagell ende een ghe
henge an een doer, costen te samen 13 clymmer 6 groet
Item twe holtsnyder twe dage in den werck die heckscheiden ende ander
cleyn holt sneden, hadden ellick des dages te loen 5 clymmer ende
ellick des dages an kost 3 clymmer, maect 1 gulden 12 clymmer
Item die selve holtsnider noch gesneden totten bruggen 500 voet
plancken, dat hondert verdingt in hoeren cost voir 8 clymmer,
maect 2 gulden
Item voir zolreribben totten kameren baeven die koecken gegeven
3 gulden 4 clymmer
Summa 10 gulden 15 clymmer 2 groeten
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item 100 estrix totter gaeten yn die koecken verlacht, costen mytten
verleggen 3 gulden 4 clymmer ende an kost 3 clymmer, maect
3 gulden 7 clymmer
 
Item twe leyendecker 1 dach opten huyse gestopt. Hadden ellick
des dages te loen vijff clymmer ende an kost 3 clymmer, maect
16 clymmer
Item hier toe verdaen nagell voir 3 clymmer
Item twe knecht 6 dage in den werck, die kameren baven die koecken
ende opter porten baeven averschindelt, ende die wende nye ghe
staeckt ende geleymt hebben, hadden beide te loen des dages vijff
clymmer ind an kost 6 clymmer, maect 3 gulden 6 clymmer
 
Item Gaedert Decker acht dage in de werck die een sijde van der
porten nye gedeckt heefft, den stall die schure backhuys ende
torffschop ende die averste heymelicheit gestopt heefft. Hadde
ellix dages te loen 5 clymmer ende des dages an kost 3 clymmer,
maect 3 gulden 4 clymmer

 

Item enen operknecht die hem diende hadde ellix dages te loen
2 clymmer 6 groeten ende des dages an kost 3 clymmer, maect
2 gulden 4 clymmer

 

Item noch een operknecht die hem 4 dage opter porten
diende hadde an kost des dages 3 clymmer, maect 12 clymmer

 

Item hier toe verdaen 12 vymmen schoeve, die vymme ad 10
clymmer, maect 6 gulden
Summa 19 gulden 12 clymmer
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item hier toe gehadt 200 latten, costen dat hondert 3 gulden 16
clymmer, maect 7 gulden 12 clymmer
Item hier toe oick gehadt weertrijs voir 1 gulden
 
Item Johan Budell van den sesshondert Arnhemse gulden daer die
mairschalk myt van mijns gnedigen heren wegen voir steet gegeven
22 rijns gulden, den gulden gerekent ad 1 Arnhemse gulden
18 clymmer. Maect 41 Arnhemse gulden 16 clymmer
Summa 50 gulden 8 clymmer
Similiter expositoris 2078 ryns gulden ende 355 arnhemse
gulden 12 groet. Die arnhemse gulden maken 186 ryns gulden 32 kromstert
12 groet vz similiter 2274 ryns gulden 32 kromstert 12 groet
Item noch een peert gerekent voir 45 ryns gulden
 
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
 
(vertikaal staat hier:)
 
Rekeninge Johan van Broichusen
 
(horizontaal staat:)
 
Domino mei 1925 Arnhemse gulden 21 clymmer 5 groet ende een peert ad 45 ryns gulden