HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1584

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1438/1439  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessell van (14)38 tot (14)39
 
KESSEL
 
 
     
 

   
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewisinge mijns Johans van Broichusen here tot
Loe ende to Geysteren, erffhaeffmeister etc. amptman tslants van Kessell ende
 ter Horst van allen upboeren ende uytgeven, dat ic van wegen mijns lieven
genedigen heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen upgeboirt
ende uytgegeven hebbe angaende op Sente Margaretendach in den jaeren Ons
Heren 1438 ende uytgaende op Sente Margaretendach in den jaeren
Ons Heren 1439
Primo van den reynthen van der Horst
Item van pacht van der joffrouwen van der Horst geboirt 5 vaet rogghen
Item van Eygemans kynderen 3 malder 3 vaet roggen
Item van den bade ampt 3 malder rogghen
Item van Jacop Messen een malder roggen
Item van den pacht to Berchem 10 malder rogghen
Item van den molenen ter Horst geboirt 90 malder roggen
Summa 108 malder 2 vaet
Item van bevele mijns gnedigen heren Johan Block gedaen 6 malder
roggen. Soe blijfft des rogghen noch 102 malder 2 vaet
 
Item op Sente Katherinenavont hebbe ick des rogghen doin vercoepen
33 malder twe vaet. Ende hebbe voir ellick malder geboirt 4 gulden.
Maect 133 gulden 6 clymmer 4 groet, den gulden gerekent
ad 19 clymmer ende den clymmer ad 13 groet ende soe voert dese
rekenschap uyt
 
Item op Sente Benedictusdach hebbe ic des roggen doin vercoepen
42 malder ende hebbe voir ellick malder geboirt 3 gulden 13 clymmer.
Maect hondert 54 gulden 14 clymmer
 
Item op Onser Liever Vrouwenavont Visitatio hebbe ick den anderen
rogge des bleeff 33 malder voirt doin vercoepen. Ende
hebbe voir ellick malder geboirt 3 gulden 16 clymmer, maect
hondert 26 gulden 15 clymmer
Summa aen gelde van rogghen
geboirt 414 gulden 16 clymmer 4 groet
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Upboeren van malt ende van evenen
Item van den molenen 23 malder malts ende hebbe voir ellick malder
geboirt 2 gulden, maect 46 gulden
Item van pacht geboirt 1 malder vijff vaet evenen
Item tot Oerle van wey evenen geboirt 2 malder 3 vaet, maect
te samen 4 malder 2 vaet. Ind hebbe voir ellick malder geboirt
16 clymmer, maect 3 gulden 12 clymmer 4 groet
Item van der olymoelen 2 gulden 14 clymmer
 
Item van tijnse geboirt 38 gulden
Item van den ketell ende assysen te samen geboirt 17 gulden
Item van enen ponde vlass geboirt twe clymmer
Upboeren van capoenen ende van hoenren
Item 52 capoen die 10 gerekent ad 1 gulden, maect 5 gulden
4 clymmer 10 groet
Item 42 hoenre ende van Zwolgen 12 weyhoenre, te samen 54
hoenre, die 20 gerekent ad 1 gulden. Maect 2 gulden 13 clymmer
4 groet
Upboeren van gewynne ende van broecken
Item van Jacop van der Schuren van gewynne geboirt 3 gulden
Item van Nijssen guede van gewynne geboirt 2 gulden
Item van Metten van Meyell van gewynne geboirt 4 gulden
Item van Philips van den Venne van gewynne geboirt 2 gulden
9 clymmer 6 groet
Item van Huisman van broeck geboirt 8 clymmer
Summa lateris 127 gulden 6 clymmer 12 groet
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren in den lande van Kessell
In den yersten Kessel ende Helden
Item van Heyn Horren van gewynne geboirt 10 gulden 9 clymmer 6 groet
Item van Gaedert Lypprant van gewynne geboirt 1 gulden
Item van Ditken van den Velde van gewynne geboirt 1 gulden
Item Will Sleymers van dingtalen 1 broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item van Heynen van Huys van gewynne geboirt 2 gulden 9 clymmer
6 groet
Item van sinen knaep van gewynne geboirt 1 gulden 9 clymmer 6 groet
Item van Jenken bade van dingtalen geboirt 1 broeck 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item Jan van den Valderen enen broeck van dingtalen 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Aerken Wolffs van gevechte enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Zilken van der Heyden van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Gobbell van der Braecken van gevechte enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Lemme Koninck van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Gerit Gueymans van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Heyn Wolffs van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Willemken Arts van gevechte enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Peter Wolffs van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Gelde? van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Tijs Jacops van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Jen Heyn Henricks soin van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item Tijs Jacops myt onrecht tegen sijn pande gesacht twe broecken
4 gulden 3 clymmer
Item van Gerit her Willems van yffenyngen bij raet der schepenen
geboirt 4 gulden
Item van Hen Babels van dat hij sinen waterloep nyet upgegraven
en hadde enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Aleyt van Dekenshorst van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item Aerken Aerts van gevechte twe broecken 4 gulden 3 clymmer
Item Heyn Wolffs van gevechte enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Zilken van der Heiden van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item geboirt den mallick van sich keerde 1 gulden
Item van Willem Sleymers brueder, die bij enen doetslach hadde geweest,
daer hij sijn onscholt voir dede, dats hem die vriende verlieten, van
yffenyngen bij raet der schepenen geboirt 10 gulden
Summa 77 gulden 4 clymmer 6 groet
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Baerle ende Brede
Item Coppen Wagenmekers soin van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer
6 groet
Item Dryesken Nuelen van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Jan Toerman van gevecht enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item van Willem Otkens van nyen tijnse geboirt 6 groet
Summa 6 gulden 4 clymmer 12 groet
 
Blederick nyet geboirt
 
Zevenhem
Item van Willem van der Vergart van gevecht enen broeck 2 gulden
1 clymmer 6 groet
Item Roeskens soen van gevecht enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item Jacop van den Vorst van dingtalen enen broeck 2 gulden 1 clymmer
6 clymmer
Summa 6 gulden 4 clymmer 6 groet

 

Zwolgen nyet geboirt
 
Lotthem ende Wanssem
Item van der abdissen renthen van Nuys geboirt 1 gulden
Item van Stracken enen broeck 2 gulden 1 clymmer 6 groet
Item van pastoirs neven van Lotthem van dingtalen twe broecken
4 gulden 3 clymmer
Item van eenre vrouwen van Venle van dingtalen drye broecken 6
gulden 4 clymmer 6 groet
Item van Peter Halffjoncker, die hij verboert hadde geboirt twe
malder rogghen, die woirden vercocht voir 8 gulden
Summa 22 gulden 13 clymmer
Die hoichniss coompt bi den kromem?
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Raede
Item van Jan van Dale van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt
11 gulden 10 clymmer
Item van Peter van Hout ende sinen neve die mallick anderen voir
gericht snoede woirt gaven ende hieten mallick anderen lieghen
van yffenyngen bij raet der schepenen geboirt 4 gulden
Item van Willem Snelkens, die sijnre suster borge woirden was
ende hoeren dach nyet en hielde, geboirt 20 gulden
Item van Gerit Lollenbeecks van dat hij mijnen gnedigen heren
yn den rechten vellich woirden was, geboirt 172 gulden 17 clymmer
Item van Aelbert Bants Rederhaven? die mijnen gnedigen heren
oick yn den rechten vellich woirden was, geboirt 12 gulden
Item van Seelken Bants ende sijns brueder Rederhaven?, die oick
yn den rechten vellich waeren woirden, geboirt 20 gulden
Item van Heynen Gerits Rederhaven? van den selven saken geboirt
20 gulden
Item van Peters Rederhaven? van der Heiden van den selven saken
geboirt 44 gulden
Item van gewynne dat die schepenen gewoenlijck sijn te setten
geboirt 15 gulden
Item van Peter van der Heiden geboirt 1 schepell ruebsaets ge
rekent ad 12 clymmer
Item hebben mij die schepenen toe gewesen 8 broecken, elken
broeck ad 29 vleemsch ende elken vleemsch ad 1 clymmer 6
groet. Maect te samen 18 gulden 6 clymmer
Summa 338 gulden 7 clymmer
Summa omnia receptoris 993 gulden 1 clymmer 3 groet
 
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Broichusen here tot Loe
ende to Geysteren, erffhaeffmeister etc. dat ick van weghen mijns
lieven genedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. uytgegeven
hebbe bynnen deser voirs. tijt
 
Item beheltelyck mij mijns amptbrieffs bleeff mij mijn gnedige
here yn mijnre lester rekenyngen schuldich 1827 rjnsche gulden
ende 106 Arnhemse gulden 17 clymmer 1 groet
Item soe gheefft mij mijn gnedige here jaerlijx van mijnen ampt
te verwaeren ende van des huisgehalts wegen ter Horst 290
rijnsch gulden 16 alde tuyne. Maect to samen 2117
rijnsch gulden ende 106 Arnhemse gulden 17 clymmer 1 groet ende 16
alde tuyne
Summa per se
Item voir mijnen brant 12 gulden
Item den porter voir sijn loen 6 gulden
Item den molner voir sijn loen 6 gulden 9 clymmer 6 groet
Item voir heckscheiden gegeven 12 clymmer
Item 24 ellen zeyldoecks die elle ad 2 clymmer, maect 2 gulden
10 clymmer
Item voir lijnen tot ten zeylen gegeven 15 clymmer 5 groet
Item voir den huerketell te lappen gegeven 2 gulden 9 clymmer 6 groet
Item voir mispelboemenholt tot kammen ende staven in den molenen,
gegeven 2 gulden
Item 4 graver die aen den archen groeven 6 dage in den werck.
Hadden ellick des dages an kost 3 clymmer, maect 3 gulden 15
clymmer
Summa 36 gulden 14 clymmer 5 groet
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des dinsdages
nae Sente Michielsdach ten avonde tot Arnhem te wesen myt
mijnen rekenynghen. Reet aldaer ende was daer 2 nacht myt 8
peerden, verteerde mytter avervaert tesamen 21 gulden 9 clymmer
6 groet
 
Item hadde mijn gnedige here Henrick van Merwijck doin schriven
myt den schepenen van der Horst des goensdages nae Sente
Blasiusdach tot Gelre te wesen. Reet aldaer ende was uyt twe
dage myt twe peerden. Verteerde mytter avervaert te samen
3 gulden 2 clymmer
 
Item des maenendages nae den sonnendage Reminiscere was ic gereden
to Grave tot mijnen gnedigen heren umme des huys wille ter Horst,
doe joffrouwe Guede van Eyle gestorven was. Ende oick umme
der Brabander wille, die myt 300 tot Raede avergeloepen waeren.
Was daer een nacht myt 9 peerden Verteerde 7 gulden 4 clymmer
 
Item des frijdages nae den sonnendage Judica was ic gereden tot
Nijmegen ende reet des anderen dages voirt tot Arnhem umme
der Brabander will voirs. ende umme der will van Weze. Was aldaer
3 nacht ind wederumme tot Nijmegen een nacht myt 5 peerden,
verteerde mytter avervaert tsamen 32 gulden 6 clymmer
 
Item des yersten sonnendages nae Sente Andriesdach, doe die gemeyn dach
vaert tot Nijmegen was. Ind was ter selver tijt doe ick myt
Arnt van Blitterswijck dedingde, hadde mij mijn gnedige here
doin schriven doe aldaer te wesen. Reet aldaer ende was uyt 8
nacht myt 6 peerden, verteerde mytter avervaert tsamen 65
gulden 6 clymmer
Summa 129 gulden 8 clymmer 6 groet
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
Uytgeven an bouwe ende tymmeringen
Item Gijsken ende Goeswyn tymmerlude 18 dage in den werck, die
molenarch nye versolret hebn ende nye voirslage daer an ghe
maect, een nye olyvanck ende dat grontwerck van den olymolen
vermaect hebn. Dat camprat yn der watermoelen nye ver
kemmet, twe nye ramen ende twe nye doeren an den gevangen
toirn gemaect hebben, een nye molenroede gemaect ende ynt werck ge
steken hebben ende ander cleyn werck gemaect hebben. Hadden ellick
des dages te loen 3 clymmer ende ellick des dages an kost 3 clymmer,
maect 11 gulden 7 clymmer
 
Item hiertoe an ijseren werck verdaen in den yersten dat spaer
ende spille in der watermoelen gesteelt 2 clymmer
Item tot ten kaer op ter wyntmoelen verdaen 1 veerdell spikernagell
ende veerdell spondnagell, costen 1 clymmer 6 groet
Item 5 veerdell lasnagell totter olymolen, costen 10 clymmer
Item 1 bant umme den rinck van den olyerat, cost 2 clymmer
Item enen ronden bant umme die asch van der olymoelen, cost 2 clymmer
Item 3 platen yn die olyebanck?, 2 ander platen, 1 lade ende
1 bant gelenget, cost te samen 1 gulden 12 clymmer
Item 50 spikernagell, costen 2 clymmer
Item twe groete nagell twers doir die olyebanck?, costen 11
clymmer
Item twe gehenge, twe blader, twe avervalle ende 1 clamp aen
den gevangen toirn doir, cost 10 clymmer
Item 100 spikernagell ende 2 ancker totten selven toirn, cost 8 clymmer
Item een gehenge totter wyntmoelendoir, cost 1 clymmer
Item 1 bant op ter wyntmoelen umme den leger van der asch,
cost 3 clymmer
Item een nye ketten op ter wyntmoelen, daerumme die seck myt
uptrect, cost 2 gulden 9 clymmer 6 groet
Item op ter wyntmoelen 1 veerdel lasnagell, costen 2 clymmer
Item umme een nye molenroede 1 tochbant, 1 genagelden
bant, die alde bande vermaect ende 1 plaet, cost te samen
18 clymmer
Summa lateris 19 gulden 6 clymmer 6 groet
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item 3 veerdell hecknagell, costen 2 clymmer
Item 1 veerdel staecknagell, cost 6 groet
Item 5 roeden tot 2 gelasen, costen 10 clymmer
Item veerdell spikernagell tot ten verkenschot, costen 6 groet
 
Item een muerre 4 dage yn den werck twe nye raem aen den ge
vangentoirn muerde, een want in der koecken uytgenomen ende
weder gemaect. Hadde ellicks dages te loen 4 clymmer ende des dages
an kost 3 clymmer, maect 1 gulden 9 clymmer
Item 1 operknecht die hem operden, des dages te loen 2 clymmer
ende an kost des dages 3 clymmer. Maect 1 gulden 1 clymmer
Item 1 knecht die den calck besloech 1 dach yn den werck, had 3
clymmer te loen ende 3 clymmer an kost. Maect 6 clymmer
Item hier toe gehadt 1 mudde calcks, cost 2 gulden 3 clymmer
 
Item 2 holtsnyder enen dach yn den werck, hadden ellick des
dages te loen 3 clymmer ende an kost 3 clymmer. Maect 12
clymmer
 
Item een gelasemeker twe dage yn den werck, een nye gelass
op ter kameren ynne sat ende die gelase yn der koecken stopde.
Hadde des dages an kost 3 clymmer, maect 6 clymmer
Item dat nye gelass ende die ander te stoppen, kost te samen
1 gulden 16 clymmer
 
Item twe leyendecker 4 dage in den werck, die op ten huys
stopden. Hadden ellick des dages te loen 5 clymmer ende des dages
an kost 3 clymmer. Maect 3 gulden 7 clymmer
Item hier toe verdaen an nagelen 8 clymmer
Summa 12 gulden 5 clymmer
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item Gaedert decker 5 dage in den werck up den backhuys, den stall,
den torffschop ende poerthuisken gestopt heefft, hadde ellix dages
te loen 5 clymmer ende des dages an kost 3 clymmer, maect 2 gulden
2 clymmer
Item enen operknecht die hem diende hadde des dages te loen 2 clymmer
6 groet ende des dages an kost 3 clymmer. Maect 1 gulden 8 clymmer
6 groet
Item hiertoe verdaen 6 vymmen schoeve, die vymme gecocht voir
9 clymmer 6 groet, maect 3 gulden
 
Item Johan Budell van den seshondert Arnhemse gulden daer die mar
schalck myt van mijns gnedigen heren wegen voir steet gegeven 22
rijns gulden, den gulden gerekent ad 1 Arnhemse gulden 17 clymmer.
Maect 42 Arnhemse gulden 5 clymmer
 
Item Henrick van Bellick van den 150 rijns gulden daer die marschalck
oick myt van mijns gnedigen heren wegen voir steet, gegeven 8
rijns gulden, maect 15 Arnhemse gulden 7 clymmer
Summa 64 gulden 3 clymmer 6 groet
Similiter expositorum 2117 rijnsche gulden end 370
Arnhemse gulden 3 clymmeren
Als dat opboeren an den uytgeven affgerekent is, soe blijft mijn genedige here
Johan schuldich na inhalt des rekenyngen seventhienhondert 88 rijnsche gulden
8 clymmer 10 groet
 
Et hec computatio audita est in Lobede anno Domini 1439 feria sexta post Vincula Petri
in presentia domini ducis presentibus de consilio domino Johanne Schelart de Obbendorp milite
magistro curtis, Johanne de Boytbergh marscalco, Henrico de Mer, Udone Talholt reddituario
supremo et Gotfrido de Wylake et ceteris
Scriptum per me Henricum Roede
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]  
     
 

[Blad 7 rugzijde]
 
[De drie getallen op deze bladzijde hebben betrekking op deze rekening. De
afkorting die vr de cijfers staat, kunnen wij niet begrijpen. Het eerste
cijfer] ducis 2117 rs [gulden slaat terug op de uitgaven van 2117 rijns
gulden. Dat bedrag staat op blad 4 rugzijde en blad 7 voorzijde].
 
[De daaronderstaande notitie] Jo[hannis] 622 rs [gulden] 10 clymmer 3
groiten [is waarschijnlijk de som van de uitgaven per bladzijde, samen 260
rijns gulden en 36 clymmer en de 370 Arnhemse gulden 3 clymmer van blad 7
voorzijde, omgerekend naar rijnse gulden].
 
[De meest rechtse notitie] ducis 1788 rs gulden 8 clymmer 10 rs groeten
[komt overeen met het saldo dat de hertog aan Van Broekhuizen schuldig
bleef, zoals staat vermeld op blad 7 voorzijde].