HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1583

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1434/1435  

 


 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]

 

Kessell (14)34

 
 
 
 
     
 

[Blad 1 rugzijde]  
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ende bewisinge mijns Johans van Broichusen here tot
Loe ind to Gheysteren, erffhaeffmeister etc. amptman tslants van Kessell
ende ter Horst van alle upboeren ende uytgeven dat ick van wegen mijns lieven
gnedigen heren van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen upgeboirt
ende uytgegeven hebbe angaende op Sente Margaretendach in den jaere Ons
Heren 1434 ende uytgaende op Sente Margaretendach in den jaere Ons
Heren 1435. Die tijt is een jaer
 
Primo van den reynthen van der Horst
 
Item van pacht van der joffrouwen van der Horst geboirt 5 vaet rogghen
Item van Eygemanne 3 malder rogghen
Item van den baede ampt 3 malder roggen
Item van Jacop Messen 1 malder rogghen
Item van den pacht to Berchem 10 malder roggen
Item van den molenen ter Horst geboirt 92 malder roggen
Summa des roggen 110 malder 2 vaet
 
Bewisinge des voirs. roggen
Item van wegen mijns gnedighen heren Johan van Damme gegheven
6 malder rogghen
Item soe blijfft des roggen noch 104 malder ende 2 vaet. Den hebbe
ick doen vercoepen ende hebbe voir ellick malder geboirt enen gulden 4
krompstert 6 groet, maect 136 gulden 12 krompstert 4 groet, elken gulden
ad 14 krompstert ende elken krompstert ad 13 groet. Ende soe voirt dese rekenynge
uyt
Summa per se
 
Upboeren van malt ende van evenen
Item van den molenen 24 malder malts, voir ellick malder geboirt
enen gulden 2 krompstert, maect 27 gulden 4 krompstert 6 groet
Item van pacht 1 malder 5 vaet evenen
Item tot Oerle van wey evenen 3 malder 2 vaet, maect tsamen vijff
malder 1 vaet. Ende hebbe voir ellich malder geboirt 8 krompstert, maect
2 gulden 12 krompstert 4 groet
Summa lateris 167 gulden 2 groet
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Item van tijnse nae uytwisinge des tijnsbuecks geboirt 36 gulden
Item van der olymoelen 1 gulden
Item van der gruyten ketell ende assysen tsamen 12 gulden
Item van enen ponde vlass geboirt 2 krompstert
Upboeren van caponen
ende van hoenren
Item 52 capoen, die 10 gerekent ad 1 gulden, maect 5 gulden 3 krompstert
8 groet
Item 42 hoenre ende van Zwolgen 12 weyhoenre tsamen 54 hoenre,
die 20 gerekent voir 1 gulden. Maect 2 gulden 10 krompstert
Upboeren van gewynne
ende hoegen broecken
Item van Reynken van Ynckevoirt van gewynne 5 gulden 7 krompstert 3 groet
Item van Jacop van Casterloe van gewynne 1 gulden
Item van Welter den Smyt van gewynne 4 gulden
Item van Willem van Wisschell van gewynne 2 gulden
Item van here Peter van der Heiden van gewynne 1 gulden
Item van Jacop Cremer van gewynne 1 gulden 9 krompstert 6 groet
Item van Claes van der Brugghen van gewynne 7 gulden
Item van Gherit van der Heiden van gewynne 3 gulden
Item van Derick van Wanckem van gewynne 3 gulden
Item Claes van Tyenraede van erfftalen 1 broeck 7 krompstert
Item van wollen die t'onrecht angevangen was by raet der
schepenen geboirt 1 gulden
Item van Jenken van Loyt van yffenyngen bij raet der schepenen
geboirt 8 gulden
Item van Cleyn Mertkens soen van yffenyngen bij raet der
schepenen geboirt 2 gulden
Summa lateris 96 gulden 10 krompstert 4 groet
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren in den lande van Kessell
In den yersten Kessell ende Helden
Item van Derick van der Lynden van gewynne geboirt 12 krompstert
Item van Goedert van Stockt van gewynne 12 gulden
Item van Pouwels van Spranckenhem van gewynne 20 gulden
Item van Ghijsen van Dekenshorst van gewynne 1 gulden
Item van Willem van Eyck van gewynne 10 krompstert
Item Gherit van den Stade van erfftalen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Peter Nollen soen van gevecht enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Zilken Schroeder van eenre muetsuenen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Willem van den Buecken van gevecht enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Henne Peters van enen onrechten anvange enen broeck 2 gulden 10 groet
Item van Willem Symons weghen die tot Helden enen doetslach dede,
geboirt van twe malder rogghen die hij daer jaerlyx geldende heefft
2 gulden 5 krompstert
Item doe men die Mase nu lest uytde ende huedde woirden to Kessell drye
gestolen vercken angevangen. Dat beste daervan verteerden die gesellen,
die die Mase huedden ende van den anderen twe vercken geboirt 4 gulden
Baerle nyet geboirt
 
Blederick ende Brede
Item van Peter Wever van gewynne geboirt 2 gulden
Item Thijs van Berckt van gevecht enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Gherit van Rynkensvoirt van erfftalen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Willem Jacops van erfftalen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Jan van der Boechout van erfftalen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item die selve Jan myt onrecht teghen sijn pande gesacht enen
broeck 2 gulden 10 groet
Item Jan Toerman van gevecht enen broeck 2 gulden 10 groet
Item van enen wijve die tot Brede gericht waert van eenre
cleynre koe die sij hadde, geboirt 4 gulden
Summa lateris 69 gulden 6 krompstert 6 groet
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Zevenhem
Item aldaer van nyen tijnse geboirt 1 gulden
Item Merten Knijp van gevecht enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Ghijse die Wever van erfftalen enen broeck 2 gulden 10 groet
Item Reyne van der Gaffelen van erfftalen twe broecken 4 gulden 1 krompstert 7 groet
Zwolgen ende Wanssem nyet gheboirt
 
Lotthem
Item aldaer van der abbatissen reynthen van Nuyss geboirt
13 krompstert 6 groet
Raede
Item aldaer van erffhuys ende gewynne geboirt 8 gulden
Item Jan Hillen van erfftalen enen broeck 1 gulden 10 krompstert 6 groet
Item Willem Yernen van erfftalen enen broeck 1 gulden 10 krompstert 6 groet
Item Lyse van den Holt van erfftalen enen broeck 1 gulden 10 krompstert
Item Peter Nyweerts van erfftalen enen broeck 1 gulden 10 krompstert 6 groet
Item Pouwels Hoenen van erfftalen 1 broeck 2 gulden 8 krompstert 6 groet
Item van enen gevonden yme geboirt 6 krompstert
Summa lateris 28 gulden 7 groet
Summa omnia receptori 371 gulden 3 krompstert groet
 
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Broichusen, here tot Loe ind to
Gheysteren etc., dat ick van wegen mijns lieven gnedigen heren van Gelre
ende van Gulick etc. uytgegeven hebbe bynnen deser voirs. tijt
 
Item beheltelijck mij mijns amptsbrieffs bleeff mij mijn gnedighe
here yn mijnre lester rekenyngen schuldich 903 Arnhemse gulden,
6 blamuyser groet end 753 rijnsche gulden
Summa per se
Item van mijns ampts ende huisgehalts wegen ter Horst 290
rijnsche gulden ende 16 alde tuyn
 
Item voir mijnen brant 28 Arnhemse gulden
Item den porter voir sijn loen 6 gulden
Item den molner voir sijn loen 6 gulden
Item 21 elle zeylduecks, elke ell ad 1 krompstert 6 groet, maect
2 gulden 4 krompstert 5 groet
Item voir lijnen tot ten zeylen gegeven 12 krompstert
Item voir heckscheyen gegeven 8 krompstert
Item vier graever acht dage yn den werck, die aen den archen
groeven, hadden ellick des dages an kost 2 krompstert, maect 4
gulden 6 krompstert
Item des frijdages op Sente Severijnsavont waeren Henrick van
Merwijck, Jacop Schriver ende der stadschriver van Goch gereden
tot Nijmegen tot mijnen gnedigen heren, umme te rekenen van baden mijnen
ampten van twe jaeren. Reden voirt tot Tyell ende en konden aldaer
oick nyet ter rekenyngen komen. Reden voirt voir Bueren ende rekenden
daer. Waeren uyt vijff nacht myt 4 peerden, verteerden mytter
avervaert tsamen 14 gulden 7 krompstert 3 groet
Summa lateris 1043 rijnsche gulden
ende 966 Arnhemse gulden 14 krompstert 6 groet
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Item des frijdages op Sente Lenartsavont was ick gereden myt
mijnen gnedigen heren voir Wachtendonck. Bleeff den nacht tot Venle
wes des anderen dages tot myddage toe myt 11 peerden. Verteerden
mytter avervaert tsamen 6 gulden vijff krompstert
 
Item des goensdages nae Sente Martensdach reet ick tot Goch
tot Elbert van Alphem, myt hem te spreken van sunderlinghen
treffliken saken mijnen gnedigen heren antreffende als van der cedelen, gelijc
vrunde mijns heren van Colne mijnen gnedigen heren voir Wachtendonck
anbrachten. Was daer een nacht myt 6 peerden, verteerde mytter
avervaert 3 gulden
 
Item des frijdages nae Sente Mertensdach reet ick van der
Horst tot Ruermunde; reet des anderen dages voirt to Heynsbergh
mijn saken aldaer te bestellen. Van der kost wegen mij te ontslaen.
Reet weder umme tot Ruermunde, was daer enen nacht ende dach umme
der gevangen wille te dedingen. Verteerde soe voir soe nae myt 9
peerden myt avervaeren tsamen 15 gulden 9 krompstert
 
Item des saterdages daernae reet ick to Cleve ind sprack myt
mijnen heren van Cleve van den selven saken daer umme ick bij Elbert
tot Goch geweest hadde. Was daer een nacht wes des anderen dages.
Dat ick geteert hadde myt 11 peerden, verteerde myt avervaeren tsamen
9 gulden 3 krompstert
 
Item des anderen dages nae Sente Kathrinendage quamen twe peerde van den
Grave toebehoerende mijns heren huisgesyne van Luytge. Waeren ter Horst
yn der herbergen een nacht. Verteerden 8 krompstert 6 groet
 
Item ter selver tijt quam een stock van Ruermunde ter Horst
op ten huys, die tot Echt geweest hadde. Die wagenluyde
daer umme verteert 4 krompstert
Summa lateris 35 gulden 6 groet
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Item des manendages op Sente Andryesavont quam mijn gnedige here
van Nijmegen gevaren to scheep ende voir to Tyell. Doe quam ick sinen
gnaden to muete gereden bij Ewijck ende bevall mij sinen gnaden nae
te komen voir Bueren. Reet des anderen dages sinen gnaden nae to Tyell
ende gynck des goesdages voir Bueren. Gynck weder umme des anderen
dages tot Wagenyngen, nam aldaer huerpeerde daer ick myt reet
tegen Deventer op ter IJssell op ten dage etc. Was uyt vijff nacht
myt 3 huerpeerden. Verteerde mytter hueren ende avervaert tsamen
15 gulden 12 krompstert
 
Item des sonnendages op Sente Stephensdach Leetgen bade gesant
tot Goch umme hoir cedell van der gebreeck wegen aen mijnen heren van
Cleve tot Lobede to schicken. Hem to teergelde gegeven 3 krompstert
 
Item umme sunderlinger tijdingen van den vijanden, die Sander van der
Eger op ten Dertyendach ankomen was, hadde ick bestelt beyde mijne ampte
to trecken yn die vaeghdije van Gelrelande. Was Henrick van Merwijck
to Broichusen op ter Masen een nacht myt vijff peerden. Verteerde
1 gulden
 
Item hadde mij mijn gnedige here doen schriven des dinsdages nae
Judica tot Kessell op ter Masen myt een deel ruteren te wesen
sinen gnaden voirt nae te volgen. Gherit zwager ter selver tijt,
dat hij die ruter wedervort, gegeven 6 krompstert
 
Item ten selven maell Teelken myt mijns gnedigen heren brieven tot
mijnen heren van Heynsberch gesant, hem gegeven 6 krompstert
 
Item op die selve tijt hadde mij Derick van Hetterscheit
een gelavye? gesant, want hij to laet waert wedervaeden?. Waeren die
ruter een nacht ter Horst yn den herbergen, verteerden 12 krompstert
 
Item des goensdages nae Misericordiam Domini was ic gereden tot mijnen gnedigen heren
to Tyell ende was doe sijn gnaden daechden mytten here van Culenborch.
Was twe nacht to Nijmegen ende een nacht tot Tyell myt 12 peerden.
Verteerde behalven dat mij tot Tyell voir sess peerde affgedaen waert
19 gulden 11 krompstert
 
Item des frydages op Sente Servaesdach was ic gereden tot mijnen gnedigen
heren tot Nijmegen ende was doe Derick Bod? aldaer gericht waert. Reet voirt
myt sinen gnaden tot Arnhem alsoe als ic daer gescreven was. Was uyt
9 nacht myt 6 peerden, verteerde myt avervaeren tsamen 31 gulden 2 krompstert
Summa lateris 69 gulden 8 krompstert 6 groet
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
Item des sonnendages Vocem Jocunditatis was ic van beveell mijns
gnedigen heren gereden myt mijnen joncher, sijnre gnaden brueder, tot
Ruermunde bij mynen heren van Heynsbergh. Was aldaer twe nacht myt 9
peerden. Verteerde myt avervaren tsamen 11 gulden 3 krompstert
 
Item hadde mij mijn gnedige here doen schriven des dinsdages nae Ons Heren
Upvaerts dage to -erde? yn der voederingen myt 10 gelavyen to wesen
sinen gnaden daer myt to volgen. Gerit zwaeger gesant umme ruter the
bidden. Hem to teergelde gegeven 13 krompstert
 
Item waert dat Ret Weyndich Zybken baede dat hij die ruter weder
voet, to teergelde gegeven 1 gulden vijff krompstert
 
Item des dinsdages in den Pinxtheiligen dagen Leetgen baede to Grave
tot mijnen gnedigen heren gesant myt eenre antwort van Arts wegen
van Blytterswijck. Hem to teergelde gegeven 5 krompstert
 
Item des saterdages nae Pinxten waert to Brede een wijff gericht.
Den stocker voir sijn loen ende anders dat hij to den gericht behoefde,
gegeven 3 gulden 7 krompstert 3 groet
 
Item dat selve wijff was drye weken ter Horst gevangen, verteerde
ter weken enen gulden, maect 3 gulden
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des donresdages nae
Ons Vrouwendach Visitatio myt gansser macht mijns ampts te
Kessell op die Mase te wesen umme sunderlinger tijdingen wille
van den vijanden. Was aldaer een nacht myt 5 peerden. Verteerde
twe gulden
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des sonnendages
nae Ons Liever Vrouwendach Visitatio myt twe hondert ghe
wapenden te voet uyt mijnen ampt voir Haeps to trecken. Waert
mij die brieff nae gesant van der Horst tot Weerdenborch. Den
baede to teergelde gegeven 10 krompstert
Summa lateris 22 gulden 14 krompstert 3 groet
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
Uytgeven aen bouwe
ende tymmeringhen
Item Gijsken ende Goeswijn tymmerlude ellick 38 dage in den werck.
Enen stall teyndens der schueren myt enen zolre daer ynne gemaect,
een veehuys van drye gebonden beneden der nederster brugghen,
ene nye doer myt ten gereempt buyten voir den kelre ghemaect,
enen nyen renboem op ten dijck ende een valderen myt enen stakaet
aen beiden sijden voir die nederste brugge gemaect, aen den molenen
aen der vloerarchen ende voirt aen anderen cleynen werck getymmert
hebben. Hadden ellick to loen des dages 2 krompstert ende ellick des dages
aen kost 2 krompstert. Maect tsamen 20 gulden 14 krompstert
 
Item twe holtsnijder holt ende plancken gesneden tot ten voirs. werck
35 dage. Hadden ellick des dages te loen 2 krompstert ende ellick aen
kost des dages 2 krompstert. Maect tsamen 19 gulden 4 krompstert 6 groet
Item aen ijseren werck. In den yersten enen bant aen der wynt
moelen ende een plaet, kosten tesamen 7 krompstert
Item tot ter olymoelen tot ter nederster bruggen aen der vloerarch
ende toe den scheep gehadt 106 spijkernaegell ad 4 krompstert 4 groet
Item 7 nye schenen aen die asse van der olymoelen, 9 lasnagell,
kosten 1 gulden 6 groet
Item tot ten scheep 2 veerdell zyntelen, 1 veerdell spondnagell,
kosten 4 krompstert
Item 3 veerdell hocknagell ad 1 krompstert 6 groet
Item twe gehenge aen die doer van den poerthuisken 1 krompstert
Item twe gehenge aen die aenricht yn der koecken, 3 veerdell
spijkernagell, enen stijper, een schalde myt twe sloepen ende
een veerdell staecknagell aen die koekendoer tsame 9 krompstert
Sunma lateris 43 gulden 2 krompstert 4 groet
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item twe cleyn gehenge, veerdell spondnagell aen dat schoepken
yn die bottelrye tsamen 2 krompstert
Item op ter porten ende op ter kameren gehadt 150 staecknagell 3 krompstert
Item yn den stall soe totter solre totter krybbendoeren ende vynsteren
ende die letyer myt plancken te onderslaen, gehadt 700 nagell,
ellick hondert ad 4 krompstert, maect 1 gulden 13 krompstert 6 groet
Item vijff paer gehenge tot ten doeren ende vynsteren, vijff balcken
aen den letyeren, 6 clampen ende 5 haeck, costen te samen 1gulden
9 krompstert 6 groet
Item 6 spijkernagell, veerdell lasnagell totten stall 1 krompstert 3 groet
Item totter krybben ende tot ter kelredoer gehadt 2
gehenge, 4 schalden, vijff lasnagell, vijff veerdell spijkernagell ad 1 gulden 6 groet
Item noch totter selver doer gehadt 100 spondnagell, veerdell
lasnagell, kosten 3 krompstert
Item drye ijseren tralyen aen den vynsteren bynnen der cameren,
kosten 7 gulden 4 krompstert
Item aen die selve vynsteren twe gehenge 200 spondnaghell,
kosten 9 krompstert
Item totten stakaet aen der nedersten brugghen 50 lasnagell
kosten 4 krompstert
Item voir die gehenge ende clynck aen den valderen gegeven 12 krompstert
Item voir twe haeck 50 spijkernagell, gegeven 3 krompstert
Summa lateris 14 gulden 6 krompstert 9 groet
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item 6 veerdell staecknagell, 50 lassnagell tot ten stall, costen 7 krompstert
3 groet
Item tot ten veehuys gehadt 900 latnagell ende staecknagell, 50 spiker
nagell, een veerdell lasnagell, twe gehenge tot ter doer, costen tsamen
1 gulden 10 krompstert 6 groet
Item een ijseren lucht yn den stall myt twe avervallen, kost 3
krompstert 6 groet
Item noch tot ten stall ende tot den veehuys gehadt 100 staecknagell
2 veerdell latnagell, kosten 3 krompstert 3 groet
Item tot ten gelasen yn der kameren 6 ijseren roeden tsamen 1 gulden
Item voir die gelase gegheven 3 gulden 6 krompstert 6 groet
Item enen steenmetser acht dage yn den werck, die die vynsteren
yn der cameren gehouwen ende die tralyen ynne gesat heefft, aen
die kelredoer gemuert ende een nye heymelycheit op die averste
kamer gemaect heefft. Hadde ellicks dages te loen 3 krompstert
6 groet ende des dages aen kost twe krompstert, maect tsamen
3 gulden 6 groet
 
Item enen operknecht twe dage, hadde des dages te loen 2 krompstert
ende aen kost des dages 2 krompstert, maect 8 krompstert
Summa lateris 10 gulden 10 krompstert 6 groet
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
 
Item 2000 steens ellick dusent ad 25 krompstert, maect 3 gulden
6 krompstert 6 groet
Item 3 malder kalx, ellick malder vijff krompstert, maect 1 gulden 6 groet
Item een decker heefft gedect 9 dage op ten stall ende op dat veehuys.
Hadde des dages te loen 3 krompstert ende des dages aen kost 2 krompstert.
Maect tsamen 3 gulden 1 krompstert 6 groet
Item twe operknecht die den decker operden, den stall ende veehuys
tuynden ende leymden 9 dage in den werck. Hadden ellick des dages the
 loen 2 krompstert ende ellick des dages an kost 2 krompstert. Maect tsamen
4 gulden 14 krompstert
Item 250 latten, dat hondert ad 2 gulden, maect vijff gulden
Item umme tuynrijs, bantroeden ende deckteen gegeven 3 gulden
Item 34 vymmen schoeve gecocht voir 14 gulden 7 krompstert
Summa lateris 35 gulden 6 groet

 

Similiter expositorum 1043 rijnsche gulden ende 1197 Arnhemse gulden 14 krompstert 2 groet
 
Omnibus compensatis manet dominus dux debens Johanni de Broychusen 1043 ryns gulden
ende 836 Arnhemse gulden 11 kromstert 2 groet salva sibi littera officii.
Hec computatio audita est in Gravia anno Domini 1436 feria secunda post festum Epyphaniae
presentibus de consilio domino Johanne Schelart de Obbendorp magistro curtis milite, domino
Swedero Cobbinc commendatore Tylense, Johanne de Boytbergh marscalco
hereditario Gelriae necnon Udone Talholt reddituario supremo terrarum Gelrensium et me Henrico Rode
secretario
 
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]  
     
 

[Blad 8 rugzijde]