HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1580

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1431/1432
 

 
 [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]

KESSEL (14)31 ad (14)32

 
     
   
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ende bewisinge mijns Johans van Broichusen heren tot Loe ind to Geysteren
erffhoeffmeister etc. amptman tslants van Kessell ende ter Horst van allen upboeren ende uytgeven
dat ic van wegen mijns lieven gnedigen heren van Gelre ende van Gulick ende Greven van
Zutphen upgeboirt ende uytgegeven hebbe als van mijns ampts ende huysgehalts weghen
ter Horst angaende des goensdages nae den sonnendagen Misericordia Domini in den jaeren Ons
Heren dusent vierhondert een ende dertich wes op Sunte Margareten dage in den jaren
Ons Heren dusent vierhondert twe ende dertich. Den tijt gerekent voir vijff veerdel jaers

 

Primo van den reynten van der Horst
Item aldaer van tijnse 29 gulden
Item aldaer van der olymoelen 1 gulden 17 mewen
Item aldaer van der gruyten. assysen ende ketell tsamen 12 gulden
Item aldaer van enen ponde vlasch 6 mewen
Summa 42 gulden 23 mewen, ylker gulden
ad 14 crumpstert off ad 45 mewe
Ende alsoe voert dese rekenynghe all uyt, soe waer gulden gerekent
ende geschreven staen ende waer mewen geschreven staen, der maect 3 ende een
groet 1 crumpstert off 13 groet ad 1 crumpstert
Upboeren van capoenen
ind van hoenren
Item van den schout capoenen ter Horst 52 capoen
Item van den schout hoenren ter Horst 42 hoenre
Item tot Zwolgen van den weyhoenren 12 hoenre
Summa 52 capoen ind 54 hoenre
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Ende hebbe ylken capoen gerekent ad 4 mewen
ende ellick hoen ad 2 mewen. Valet 6 guldens 45 mewen
Summa per se
 
Upboeren van gewynne ende
van hoeghen broecken
Item van Luytken Verwer van gewynne 2 gulden 11 mewen
Item van Jenken van den Becrom van gewynne 1 gulden
Item van Derick van den Wijden van gewynne 2 gulden
Item van Jacop Cremer van gewynne 2 gulden 20 mewen
Item van Reyner van Ynckevoirt van gewynne 4 gulden
Item van Gherit Lemken Wevers soen van gewynne 4 gulden
Item van Peter van den Berghen van ghewynne 5 gulden 25 mewen
Item van Reyner van Ynckevoirt van ghewynne 8 gulden
Item van Yutken van den Wijden van gewynne 2 gulden 33 mewen
Item van Jenken Hagenssoen ende van Jacop van den Spoelhoff van yffenynghen
van gevechte 5 gulden
Item Lijsbet van Berckel myt onrecht op erve gedingt van enen broeck
31 mewe
Item Gherit Haghen myt onrechte teghen sijn pande gesacht van enen broeck
31 mewe
Item Copken Mechelen myt onrechte op erve ghedingt van enen broeck
31 mewe
Summa 39 gulden 24 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren an roggen
Primo van pacht ter Horst
Item van der joffrouwen van Meerlaer 5 vaet rogghen
Item van Eygemanne 3 malder roggen
Item van den bade ampt 3 malder roggen
Item van Jacop Messen 1 malder rogghen
Item van den pacht tot Berchem 10 malder roggen
Item van den moelenen ter Horst na beloep der tijt 108 malder 1 vaet rogghen
Summa 126 malder 3 vaet
Item is to weten dat ic van wegen mijns lieven gnedigen heren Johanne van Damme betaelt
hebbe 6 malder roggen ende den graveren die ter Horst die graven umme den huyse ende
vurborcht gegraven hebn 2 malder roggen. An broede ende als dese 8 malder vurs.
van dese upboeren affgenomen sijn soe blijfft dat upboeren staen up 118 malder 3 vaet
Summa per se
Item is to weten dat ic des rogghen ynden yersten vercocht hebbe 55 malder
ende hebbe voir ellic malder geboirt 1 gulden 11 mewen, valet 68 gulden 13 mewe
Item 18 malder 3 vaet, ylker malder ad 1 gulden 15 mewen Valet 84 gulden 24 mewe
Summa an gelde van roggen geboirt
152 gulden 38 mewen
Upboeren van malt
Item van den molenen ter Horst 30 malder malts
ende hebbe voir ylker malder geboirt 1 gulden, valet 30 gulden
Summa per se
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
 
Upboeren van evenen
Primo van pacht ter Horst 1 malder 5 vaet
Item tot Oerle van wey evenen 3 malder tsamen 5 malder 2 vaet e
nde hebbe voir ellick malder geboirt 25 mewen. Valet 2 gulden 42 mewen 1 groet
Summa per se
 
Upboeren yn den lande van Kessell
In den yersten Kessell ende Helden
Item van Gobbell van den Bueken van gewynne 3 gulden
Item van Willemken Sijmons soene van gewynne 3 gulden 13 mewen
Item van Willemken Zillen van gewynne 2 gulden
Item van Ynghell Bijereggen van gewynne 1 gulden
Item van Peter Braeckmans van gewynne 7 mewe
Item Art Heyeman myt onrecht op erve gedingt van enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heyns Coesdonck myt onrecht tegen sijn pande gesacht van enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Gaedert van der Braeken van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Goesken Cledders zwaeger van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Art Schroeder ende van Heynen Wolffs van enen wilkoer geboirt van elken
4 gulden. valet 8 gulden
Item van Derick den Veer van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Phlipsken sbaden soen van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Ynghell Braeckmans van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Zybrecht van Kessell myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heyn Coesdonck myt onrechte op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heyn van der Heiden dat hij met onrecht gepant hadde enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Gaertken Arts van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Aerken Gaerts van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Nese van der Heyden myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Mye van Raede myt onrecht tegen hoir pande gesacht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van gevonden bijen 29 mewen
Summa 47 gulden 16 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Baerle
Item van nyen tijnse 9 groet
Item van Hennys die aldaer doet whaert gesteken aver hem vonden an gelde
40 mewen
Item Jacop Egbrechts soene van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Ghijbe Momken van enen onrechte kommer enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heijn Momken myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van des knechts guede, die Hennys voirs. doet stoech 18 gulden
Item van Jans Witten guede die aff gedaen waert 9 gulden
Item van gevonden bijen 10 mewen
Summa 34 gulden 14 mewen 1 groet
 
Blederick
Item aldaer van tijnse geboirt van twe jaeren 5 mewen
Item Elyaes myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item die selve Elyaes myt onrechte teghen sijn pande gesacht enen broeck
2 gulden 2 mewe
Item Scompert van Venle myt onrechte op erve ghedingt enen broeck
2 gulden 2 mewe
Item die halffwynne yn den Teendehoff myt onrecht teghen sijn pande gesacht
enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item die selve halffwynne van enen wilkoir den hij brack 2 gulden
Item Willem van Helden van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item een vrouwe aldaer van enen wilkoir den sij brack 8 gulden 15 mewen
Item Hein Leynsen van enen wilkoir den hij brack 2 gulden 11 mewen
Summa 22 gulden 43 mewe
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Brede
Item aldaer van nyen tijnse 5 mewen 1 groet
Item Peter Jacops bouman van der Heyden van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Jacop sijn brueder van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Willem Otkens myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item die coster van Brede van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Otte van der Heze myt onrecht van hijlixsaken gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Gadert Hillen myt onrecht op erve gedingt twe broecken 4 gulden 5 mewen
Item van gevonden bijen gulden
Summa 15 gulden
 
Zevenhem
Item aldaer van nyen tijnse 40 mewen
Item Jacop van den Vorst myt onrecht tegen sijn pande gesacht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Mette van der Porten van eenre muetsoenen die sij brack enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Goessen van der Porten van den selven saken enen broeck 2 gulden 2 mewe
Summa 7 gulden 2 mewen
 
Swolgen Wanssem ende Lotthem
Item Luytken Schroeder myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item die selve van eenre muetsoenen die hij brack enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Jan van der Hatert myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Gherit van den Kerchoff van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van gevonden bijen 19 mewen
Item van der Abbatissen reynten van Neuss 30 mewen
Summa 9 gulden 8 mewe
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Raede
Primo die erffhuys ende gewynne gerekent der mewen 25 ad 1 gulden
Item Thijs van Averdijck 21 mewen
Item Jan Cremer 10 mewen
Item Jan Hensselman 8 mewen
Item Gerit Scheper 7 mewen
Item Godde van Kessell 1 mewe
Item Lemken Tymmerman 2 mewen
Item Jacop van Averdijck 12 mewen
Item Jan Ghijsen 10 mewe
Item Jannes Smysken 3 mewe
Item Goessen Scheper 4 mewen
Item Ael Arts mewe
Item Jacop van Bruggen 1 mewe
Item Jan van den Wynckell 1 mewe
Item Jacop van den Poel 1 mewe
Item Jan van Casterloe 7 mewe
Item Jan Stynen soen 2 mewen
Item Gobbell Heyn Vrijns soen 1 mewe
Item Peter Hen Ghijsen soen 2 mewe
Item Alart Hen Ghijsen soen 7 mewe
Item Hille Hen Ghijsen dochter mewe
Item heren Henrick 2 mewen
Item Peter onder die Boeme 1 mewe
Item Goessen Kemerlinck 3 mewe
Item Goertken Coeman tot Loenen 1 mewe
Item die baghinen 5 mewen
Item Willemken Yernen 3 mewe
Item Henken van der Hypt 1 mewe
Item Hille van Nylant 4 mewen
Item Cornelys van den Haen 3 mewen
Item Peter van den Poel mewe
Item Art Boshuys 2 mewen
Item Reynken yn ghen Eynde 8 mewen
Item Gaert Poyter 4 mewe
Summa 5 gulden 19 mewe
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
Item Mette van der Santvoirt 4 mewen
Item Heyn Thijs Heldemans soen 1 mewe
Item Peter van den Brymhoevel 1 mewe
Item Denys van den Hesevalderen 1 mewe
Item Pouwels Schomaker 2 mewe
Item Yken Scheyen mewe
Item Heynken Oymen 2 mewen
Item Henrick die Harde 2 mewen
Item Mechiel van den Sande 1 mewe
Item Heynken van Dans 14 mewen
Item Heyn Wolter mewe
Item Peter Lemmen mewe
Item Art Rutkens 13 mewen
Item Herman van der Santvoirt 19 mewen
Item Willem Stynen 1 mewe
Item Jan van Schoer 15 mewen
Item Peter die Vlemynck 3 mewen
Item Jan Goessen Schepers soen 4 mewen
Item Jannes Smysken 3 mewe
Item Derick van Aken 1 mewe
Item Jan van der Gaet mewe
Item Jan Schaey 1 mewe
Item Art van Schoer 1 mewe
Item heren Claes 8 mewen
Item Jan Lueten mewe
Item Lysken van der Hoeven mewe
Item Jacop van den Haen mewe
Item Jacop van Eze 3 mewen
Item Peter van den Hout 5 mewen
Item Jan van den Haghe 4 mewe
Item Willem Cuper 6 mewen
Item Rut Schomaker 2 mewen
Item Jacop die Wever 1 mewe
Item Thijs van den Valderen 1 mewe
Summa 5 gulden 2 mewen
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item Derick Jutten 3 mewen
Item Gherit Smeets 2 mewen
Item Derick Scheper 1 mewe
Item Jan van den Gaet 1 mewe
Item Thijs Heyn Alen soens 1 mewe
Item Art Rutkens mewe
Item Lijsbet Gruyters 1 mewe
Item Willem Martens 1 mewe
Item Werken van Houteze 1 mewe
Item Jan van Kessell 25 mewen
Item Thijs Wagemeker 1 mewe
Item Gherit Luwe 1 mewe
Item Gherit Steynken 13 mewen
Item Willem Yernen 1 mewe
Item Ynghell Jan Metten soen 1 mewe
Item Aleyt Godden mewe
Item Dyebel Tymmerman 1 mewe
Item Jan Willems soen van der Stappen mewe
Item Jan van den Poel 2 mewen
Item Jenken Vrijns 1 mewe
Item Derick Honderts 4 mewen
Item Thijs Heyn Alen soens soen 2 mewen
Item Pouwels van den Dale 2 mewen
Item Mette van den Heyster 1 mewe
Item Heyn Welter 3 mewen
Item Gaert Vrijns 1 mewe
Item heren Henrick baghinen paep 2 mewe
Item Jacop van der Heiden 1 mewe
Item Dryes van den Boeme 2 mewen
Item Jan van der Stappen 1 mewe
Item Willem Henneken Neeskens soen 3 mewen
Item Peter Ronghe 1 mewe
Item Heynken Menssen mewe
Item Willem Schroeder mewe
Item Peter van den Poel 2 mewen
Item Peter Ditkens van Aerssen 1 mewe
Item Peter Lemkens 1 mewe
Summa 3 gulden 14 mewe
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item van den Schop 1 mewe
Item Derick van den Hesevalderen 3 mewen
Item Jacop van Voirsell 2 mewe
Item Peter Nyweert 7 mewen
Summa 14 mewen
 
Upboeren van hoeghen broecken
Item Jan van Schaer boven vondenys gesproeken enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item van Derick van Hesevalderen die gesacht hadde hem were gelt aff gedreyget
ende were gedwongen to verloeffenys des nyet uyt to brengen, dat men alsoe nyet
en vant, van yffenyngen bij raede der schepenen vijfftich gulden
Item Lyns Yrnen van yffenyngen van gevechte 4 gulden
Summa 55 gulden 25 mewen groet
Item is to weten dat Zweder mijn brueder yn sijnre lester rekenyngen mijnen gnedigen
heren schuldich bleeff nae uytwisinge der bueke die ic an mij
genomen hebbe ende geboeren mij to verrichten 30 gulden

 

Item ic hebbe voirt van bevele mijns lieven gnedigen heren van Ghijsbert van
Mekeren geboirt 100 gulden
Ende van Everart van Balveren, tolner to Boemell, 100 gulden die mij
geboeren to verrichten
Summa 230 gulden
Dit is die alinge somme van allen mijnen upboeren voirs. yn gelde, loept
tsamen up 711 gulden 36 mewen 3 groet
 
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ende to Gheysteren erffhaef
meister etc. amptman tslants van Kessell ende ter Horst dat ic van weghen mijnen
lieven gnedigen heren van Gelre ende van Gulick etc. bynnen deser voirs. tijt uyt
gegheven hebbe van allen uytgeven als hiernae geschreven staet
 
Item ynden yersten doe mijn lieve gnedige here umme Leetberg? ende der Dickt trecken
solde, hadde ic een deel ruteren ter Horst ind waeren aldaer 1 nacht yn den herberghen
myt 10 peerden. Ende doe sij weder umme quaemen, waeren sij oick aldaer 1 nacht myt 12
peerden. Verteerden soe in den uytrijden soe in den wedercomen tsamen 7 gulden 15 mewen
 
Item ter selver tijt Zybken bade gesant to den mairschalck hem to laeten
weten, woe voel ruteren ic hedde. Hem gegeven 25 mewen
 
Item ter selver tijt hadde ic myt yn den wagen:
Item an broede 1 gulden
Item 1 zijde specks 1 gulden
Item 1 zalm 32 mewen
Item 1 aeme wijns, hielt aver 5 veerdell 8 gulden
Item 1 vaet hoppen 34 mewen
 
Item doe men die koe umme Goestorp roeffde, den voetruteren to teergelde gegeven 1 gulden
 
Item ter selver tijt Gadert geselle van Caster gegeven 17 mewe
 
Item den veren to Venle van den ruteren die tot Zevenhem laegen ende van den Kessellenderen
doe sij tot Zuchtelen waeren, soe van den Kessellenderen doe men umme Leetb... ende der Dickt
brande to veergelde gegeven 6 gulden 7 mewe
 
Item was ic gereden to den van Rijfferscheit to Wickraede, was 1 nacht uyt. Verteerde
myt veergelde myt 5 peerden tsamen 2 gulden
 
Item op Sunte Panthaleons dach solde mijn gnedige here gereden voir Straelen,
waeren die ritterschap des lants van Kessell to Broichusen stonden daer aff.
Verteerden 1 gulden
Summa 31 gulden 40 mewen
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
 
Item ter selver tijt den veren to Broichusen, to Lotthem ende to Grebbenvorst, die
dat volck voirt ende weder aver vuerden gegeven 1 gulden 37 mewe
 
Item op Ons Liever Vrouwen dage Assumptionis waeren mijns lieven gnedigen heren frunde
tot Zevenhem den nacht als van daer voirt tot Erclentz to rijden. Hadden daer an cost (bedrag ontbreekt)
 
Item an weyten ende roggen broede 2 gulden
Item 1 rynt voir 6 gulden 11 mewen
Item 2 hemell voir 2 gulden 12 mewen
Item 20 hoenren voir 40 mewen
Item 1 zijde specks 1 gulden
Item 1 zalm voir 35 mewen
Item voir kese, botter ende keerssen 20 mewen
Item 2 aemen wijns 7 veerdell voir 16 gulden 6 mewen
Item 1 vaet keuts voir 1 gulden 15 mewen
 
Item ter selver tijt van Venle gesant tot Erclentz 50 malder haveren, yllick malder
ad 38 mewen 3 groet. Myt meetgelde, teringen ende anderen cost doe men
die haver ontfinck 32 mewe, valet 43 gulden 13 mewe
 
Item hadde mij mijn gnedige here doen schriven des neesten maendages nae des heiligen
Cruysdach Exaltationis myt een deel ruteren ter Horst to comen. Ind quam aldaer,
duerden daer wes des anderen dages, hadden an cost (bedrag ontbreekt)
 
Item an weyten ende roggen broede 1 gulden 8 mewen
Item an ryntvleysche 4 gulden
Item zijde specks voir 34 mewen
Item 2 capoen 8 mewen
Item 21 hoenren ad 2 mewen, valet 42 mewen
Item 1 aeme wijns 2 veerdell, die aeme 6 gulden 15 mewen, valet 9 gulden 42 mewe
Summa 93 gulden 28 mewen 3 groet
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
 
Item 1 vaet hoppen ad 34 mewen
Item 8 malder haveren dat malder ad 37 mewe. Valet 6 gulden 27 mewen
Item an ruwen voeder soe op ten huys soe yn den dorp 1 gulden 15 mewen
 
Item ter selver tijt tot Kessell to veergelde gegeven 1 gulden
 
Item ter selver tijt was ic gereden to mijnen here van Cleve tot Cleve, was 1 nacht
uyt myt 4 peerden. Verteerde myt der avervaert 2 gulden
 
Item op Sunte Mechielsdach, doe die voetruteren uyt den lande van Kessell myt Arnt
van Dullenberg waeren tot Erclentz, hadden sij an cost myt avervaeren voirt ende weder
soe an teergelde myt tsamen 5 gulden
 
Item des anderen dages nae Sunte Mechielsdach waeren mijns gnedigen heren frunde tot
Broichusen aver die Mase gevaeren myt 25 peerden ende woirden aldaer weyndich bleven
des nachts. Aldaer myt 8 peerden hadden an cost ende an veergelde tsamen 3 gulden 18 mewen
 
Item reden die anderen voirt ter Horst, bleven daer wes des anderen dages dat sij wat gheten
hadden. Verteerden yn den herbergen myt 12 peerden 6 gulden 20 mewen
 
Item ter selver tijt die ruteren van Gruesbeeck tot Venle yn Arnts huys van Lomme
gequijt 4 gulden 27 mewe
 
Item ter selver tijt quam Johan van Buetberg Claes soen myt sinen ruteren ter Horst. Bleeff
daer wes des anderen dages. Verteerde myt 7 peerden 3 gulden 5 mewen
 
Item den ruteren van Batenborch ter Horst yn den dorp tot tween tijden gesant 3 malder
haveren, ylker malder ad 34 mewen Valet 2 gulden 11 mewen
 
Item des donresdages nae Sunt Dyonysdach, doe die voetruteren uyt den lande van Kessell
tot Veerssen waren, den gedaen 2 vaet hoppen ad 1 gulden 32 mewen
 
Item ter selver tijt umme provande tot Venle soe broet, botter, kese, stockvysch ende
keut tsamen 12 1/2 gulden
Summa 51 gulden 7 mewe
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Item op Sunte Gregoriusdach was ic gereden tot Ruermunde ind reet voirt des anderen
dages myt heren Schelart to Keretzen? an den boem teghen mijns heren raet van Heynsberg,
umme der gevangen wille to Broick. Was 2 nacht tot Ruermunde myt 6 peerden. Verteerde
mytter avervaert tsamen 6 gulden 5 mewen
 
Item op Sunte Benedictusdach was ic gereden to Monfort tot mijns heren raet van Heynsberg.
Soe ynden herbergen daer die gesellen ontbeten myt veergelde tsamen 1 gulden 7 mewe
 
Item des sonnendages op Halffvasten was ic gereden an die stad van Ruermunde myt
7 peerden. To veergelde voirt ende weder gegeven gulden
 
Item ter selver tijt Leetgen bade gesant to Heynsberg. Hem to teergelde gegeven 16 mewen
 
Item des dinxdages nae den sonnendagen Judica yn de vasten den stocker, die Jan
den Witten richtet, gegeven 5 gulden 2 mewe
 
Item des sonnendages nae Sunte Philips ende Sunt Jacopsdach Zybken bade tot
Heynsberg gesant. Hem gegeven 20 mewen
 
Item des maendages daer nae was mijns gnedigen heren raet gereden tegen mijns heren raet
van Heynsberg. To veergelde to Buggenem gegeven 20 mewen
 
Item des donresdages nae Sunte Servaesdach was ic gereden tot Vlodorp tegen Goetscalck
van Voirde ende was 2 nacht uyt myt 7 peerden. Verteerde mytter avervaert tsamen 10 gulden
 
Item des sonnendages Cantate was ic gereden tot mijnen gnedighen heren tot
Arnhem, was aldaer den nacht yn der herberghen myt 7 peerden ende reet des
anderen dages ten Rosendael ende liet daer 5 peerde staen. Reet weder umme tot
Arnhem myt 2 peerde ende was daer 3 nacht. Verteerde myt avervaeren
voirt ende weder tsamen 9 gulden
Summa 34 gulden 2 mewen 3 groet
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]
 
Item ter selver tijt Zybken bade gesant to Heynsberg. Hem to teergelde gegeven 33 mewen
 
Item op ten Pinxtavont Zybken bade gesant to Heynsberg. Hem to teergelde gegeven 32 mewen
 
Item op ten Belaken Pinxtdach was ic van bevele mijns gnedigen heren umme sunden
linger tijdingen wille tot Gelre ynne gereden. To veergelde gegeven 10 mewen
 
Item ter selver tijt enen bade gesant umme ruteren to bidden. Den gegeven 13 mewen
 
Item ter selver tijt Zybken bade gesant van Gelre tot Ruermunde ende weder ter Horst. Den
gegeven 20 mewen
 
Item des donresdages nae des heiligen Sacramentsdach Zybken bade gesant to
Heynsberg. Den gegeven 28 mewen
 
Item was ic gereden van mijns gnedigen heren wegen to Monfort heren Schelarts kynt to heffen
ende gaf aldaer der ammen 2 gulden ende to veergelde voirt ende weder myt 8 peerden tsamen 15 mewen
 
Item des maendages nae Ons Liever Vrouwen dach Visitationis was ic gereden tot mijnen gnedigen
heren tot Arnhem ende was 3 nacht uyt myt 6 peerden. Verteerde mytter avervaert tsamen 8 gulden 20 mewen
 
Item op Sunte Margaretenavont was ic gereden an die stad van Ruermunde umme saken
wille als mijns heren gnaden dat wael weten, ende was aldaer 4 nacht to wachten nae een
antwert van den saken die ic der stad anbracht hadde. Verteerde aldaer mytter avervaert
myt 5 peerden tsamen 15 gulden 16 mewen
 
Item Johan van Lieck gegeven 20 rijnsche gulden, maken 34 gulden 13 mewen
 
Item Johan van Efferen een peert aff gedaen ad 60 Arnhemse gulden
 
Item van den schepen to maken als mijns heren gnaden wael weten, soe an plancken, soe
an ijseren werck, soe an der meister kost ende loen tsamen 45 gulden 2 mewe
Summa 168 gulden 20 mewe
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]
 
Item van mijns ampts ende huisgehalts wegen ter Horst nae beloep der tijt 362
rijnsche gulden 20 alde tuyne
 
Item van mijnen brant 16 gulden 30 mewen
 
Item den porter voir sinen loen na beloep der tijt 8 gulden
 
Item den molner voir sinen loen na beloep der tijt 8 gulden
 
Item 23 ellen lynen duecks tot zeylen, yllick elle ad 4 mewe, valet 2 gulden 12 mewe
 
Item voir lijnen tot den zeylen 1 gulden 12 mewe
 
Item van den huerketell to lappen 34 mewen

 

Item Henric van Kryekenbeeck een swart peert myt enen corten stert verderfft, doe ick
van mijns gnedigen heren weghen tot Herderwijc was
 
Item die selve Henric een swart peert myt enen langen stert verderfft, doe mijn gnedige
heren tot Erclents yn den veden lach
 
Item Henrick van Merwijc een schymmelt peert myt enen langen stert verderfft, doe mijnen
gnedigen heren frunde van Gelre ende van Collen up der Venbrugghen bij een waeren
 
Item Johan van Hemmen een graw peert myt enen langen stert verderfft tot Erclentz yn
mijns gnedigen heren veden
 
Item Rutger Bueve? 1 bruyn peert met enen langhen stert verderfft, doe mijn gnedige heren reet van den
Grave ten Rosendael des goensdages nae Sunte Valentijnsdach lest leden ende waert den marschalc
gelevert
 
Item Zybken bade een vael peert myt enen langen stert verderfft yn dienst mijns gnedigen heren
 
Item Karle Spede 1 schymmelt peert myt enen langen stert verderfft, doe men die koe roeffden
umme Breydenbaent
 
Item Karle van Wyenhorst 1 zwart peert myt enen langen stert, dat to Grave die moert sloech
 
Item Johan van Hemmen een graw peert myt enen corten stert verderfft ende
waert den mairschalc to Grave gelevert
 
Item mijn gnedige heren heefft my geschenct een peert van 100 clynckert
Summa lateris 303 Arnhemse gulden 14 mewen
ind 753 rynsche gulden 11 mewen
 
 
     
 

[Blad 10 voorzijde]
Uytgheven an bouwe
ende tymmeringhen
Item Ghijsken ende Dyebell tymmerlude 29 dage in den werck, die wyntmoelen deckden,
die asch scheenden, die molenroede laschden, dat porthuys maeckden ende aen der
olymoelen tymmerden, die overste valbrugge nye maeckden, die gelyntstaken
umme dat vurborcht cloeffden ende maeckden ende aen anderen werck. Hadden ellic sdages
to loen een yegelijc 7 mewe ende ylker an cost dis dages 5 mewen, valet 14 gulden
30 mewen
 
Item an ijseren werck to den werck
Item voir die schenen an die assch 36 mewen
Item voir bande an die moelen roede to vermaken 6 mewen
Item dat ruerijseren yn der olymoelen gelengt 4 mewen
Item enen bant van 2 voeten an die stamper 2 mewe
Item enen bant van 2 voeten umme dat kamprat 2 mewe
Item an der averster valbruggen voir van de pelen to vermaken een nye panne, een
clamp daer die ketten ynne loept, tsamen 1 gulden 5 mewe
 
Item voir gehenge an der doeren van den porthuyse 2 mewe
Item voir die ketten ende pleye ende 2 emer to bynden an den putte yn den vurborcht,
tsamen 1 gulden
Item 6 groete naghell voir 2 mewe
Item 350 spikernaghell ad 10 mewen, valet 35 mewen
Item veerdell laschnagell 1 mewe
Item 100 staecknagell 5 mewen
Item 200 hecknagell 10 mewen
 
Item voir plancken die op ter moelen gedect sijn 1 gulden 7 mewe
 
Item Floerken ende Abelken tymmerlude 10 daghe yn den werck an den bachuse
ende peertstall, een trappe ynden kelre ende ander werck. Hadden ylker
dis dages to loen 6 mewe ende ylker dis dages an cost 5 mewen, valet
5 gulden 2 mewe
Summa 25 gulden 39 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 10 rugzijde]
 
Item voir die ketten ende rolle op ter averster bruggen 2 emer gebonden enen bant, daert
myt an die brugge gevest is, tsamen 4 gulden
Item voir 2 emer 20 mewen
Item voir 2 schalden an die koekendoer 7 mewe
Item voir 2 scheren and den stock ende nagell daer toe, tsamen 14 mewen
Item voir 2 cluyster tot den bruggen ende voir een slot an der porten vermaect
mytten sloetell tsamen 30 mewen
Item voir 2 vynsterblader, een schalde ende enen hanthave an den vynster tsamen
5 mewen
Item 550 staecknagell ind latnagell ad 5 mewen, valet 27 mewe
Item 200 spikernagell ad 10 mewen, valet 20 mewen
Item 100 laschnagell 20 mewen
 
Item twe meister die muerden myt enen operknape 4 daghe in den werck
ende maeckden enen nyen aven ende op ten huyse stopden ende bynnen witden.
Den meisteren ylker dis dages to loen 10 mewen ende die operknecht dis dages
6 mewen ende elker dis dages an cost 5 mewen, valet 3 gulden 27 mewe
 
Item voir 1 malder kalx to den werck 17 mewe
Item voir 50 latten 1 gulden 10 mewen
 
Item 7 vymmen schoeve op dat porthuys gedect ende die porte baven myt gestopt.
Ylker vymme ad 15 mewen, valet 2 gulden 14 mewen
 
Item een decker 6 dage yn den werck die dat porthuys gedect ende op ter porterhuys?
gestopt. Heefft dis dages to loen 7 mewe ende ellicks dages an cost 5 mewen, valet
1 gulden 29 mewe
 
Item twe knechte die den decker operden, dat porthuys tuynden ende leymden 6 dage
yn den werck. Hadden ylker dis dages to loen 6 mewe ende ylker an cost dis dages
5 mewen, valet 3 gulden 1 mewe
 
Item 2 houtsnijder 2 dage in den werck, ylker dis dages to loen 5 mewen ende ylker
dis dages an cost 5 mewen, valet 40 mewen
Summa 20 gulden 11 mewen
 
     
 

[Blad 11 voorzijde]
 
Item twe leyendecker enen dach yn den werck, die op ten huyse stopden. Ylker dis
dages to loen 11 mewen 1 groet ende elker dis dages an cost 5 mewen, valet
32 mewe
 
Item 2 knecht 2 dage yn den werck, die op ten huyse getuynt ende geleymt
hebben. Ylker dis dages to loen 5 mewen ende ylker dis dages an cost 5 mewen,
valet 40 mewen
 
Item 8 manne enen dach yn den werck die an den archen groeven. Hadden
elker an cost 5 mewen, valet 40 mewen
 
Item den graveren, die umme den huyse ende vurborcht ter Horst die graven
gegraven ende geveecht hebben, den cost gedaen
 
Item 7 vaet hoppen elker vaet ad 34 mewen, valet 5 gulden 27
mewe
Item vaet botteren, hielt aver 8 pont voir 5 gulden 37 mewen
Item waege kesen voir 2 gulden 12 mewen
 
Item den meister graver 6 dage yn den werck, elkers dages to loen 11 mewen
1 groet ende elkers dages an cost 5 mewen, valet 2 gulden 6 mewe
 
Item voir weertrijs daer dat vurborcht myt umme getuynt is 4 gulden
 
Item enen man 10 dage yn den werck, die dat vurborcht umme tuynde. Hadde
elkers dages to loen 6 mewe ende elkers dages an cost 5 mewen, valet 2 gulden
24 mewen
Summa 24 gulden 37 mewe
Similiter expositorum 753 arnhemse gulden 19 blamuyser 1 groet.
Omnibus compensatis manet dominus dux debens Johanni de ista computatione 41 arnhemse gulden
29 blamuyser et 753 rynsche gulden 11 mewen
Hec computatio audita est in Gravia in presentia domini ducis presentibus
domino Johanne Schelart de Obbendorp milite magistro curtis, domino Michaele de Brede licentiato in legibus,
Johanne de Boytbergh marscalco necnon Udone Talholt reddituario supremo et ceteris anno Domini 1433
feria secunda post dominicam Reminiscere
 
 
     
 

[Blad 11 rugzijde]