HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1578

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1411/1412  

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessel
 
Van (14)11 tot (14)12
 
Kessel
 
 
 
     
 

[Blad 1 rugzijde]  
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewisinge myns Johans van Bruechuysen amptman des lants
van Kessel ind ter Horst van allen upbueren ind uytgeven, dat ich van wegen myns lieven
genedigen heren van Guylic ind van Gelre upgebuert ind uytgegeven hebbe als van des amptz
wegen vurscreven ind des huysgehaltz wegen ter Horst, aengaende up Sunte Margrietendach
in den jair Ons Heren duysent 400 ind elff bis up ten selven Sunte Margrietendach in den
jair Ons Heren duysent 400 ind tweelf, dye tyt is eyn jair
 
Primo van den rynten van der Horst
Item van tyns 44 gulden
Item van 2 punt vlaesch 16 groet
Summa 44 gulden 16 groet,
ylker gulden ad 56 groet
Ende alsoe voert alle deze rekenynge all uyt,
soe wair gulden gerekent ind gescreven stain
 
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Opbueren van capuynen
Item van den schoutcapuynen ter Horst 52 capuyn
Summa per ze
Item is te weten dat ich dese vurscr. capuyn verkocht hebbe ind hebben vuer ylken
capuyn gebuert 7 groet vz 6 gulden 31 groet
Summa per ze
 
Opbueren van hoenre
Item van den schouthoenre ter Horst 42 hoenre
Item van den weyhoenre tot Swolgen 12 hoenre
Summa 54 hoenre
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Mateuwzdagh quam myn lieve genedighe here van Guylic
ind van Gelre myt synen vrinden des avotz ter Horst ind duerde aldair bis des anderen
daeghs dat hy wat ontbeten hadde, den cueken gelevert als die cedel dairaf inhelt
42 hoenre
Summa 42 hoenre
Ende als dye 42 hoenre an dat upbueren afgerekent syn, soe blyft dat upbueren
nochtant stain dat my te bewysen ind te verichten steet up 12 hoenre
Summa 12 hoenre
Item is te weten dat ich deze vurscr. hoenre verkocht hebbe ind hebbe vuer ylker hoen
gebuert 3 groet vz 42 groet
Summa per ze
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Opbueren in rogh van pacht
ind van den moelenen ter Horst
Primo van pacht ter Horst
Item van Eygeman 3 malder
Item van den bayampt 3 malder
Item van Jacop Messen 1 malder
Item van Florken van der Horst 5 vait
Item van den moelenen ter Horst 87 malder
Summa 94 malder 5 vait
Item is te weten dat ich van wegen myns lieven genedighen heren Henric Ossendryver
betaelt hebbe 6 malder rogh
Item den velkener dye tot Zevenum up ter leggen lach 1 malder
Item des anderen daeghs nae Sunte Mateuwzdaegh quam myn lieve genedighe here
van Guylic ind van Gelre mit sinen vrinden des avotz ter Horst ind duerde
aldair bis des anderen daeghs dat hy wat ontbeten hadde, den pentyer an broede
ghelevert gelyc dye cedel dairaff inhelt 2 malder rogh
Summa 9 malder
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
 
Ende als dye 9 malder rogh an dat upbueren afgerekent syn, soe blyft dat upbueren
nochtant stain dat my te bewysen ind te verichten steet up 85 malder 2 vait rogh
Summa 85 malder 2 vait rogh
Item is te weten dat ich des roghs in den irsten verkocht hebbe 44 malder, ylker malder
ad 1 gulden 17 groet vz 57 gulden 20 groet
Item 31 malder, ylker malder ad 1 gul vzt 46 gulden
Item 10 malder 2 vaet, ylker malder ad 1 gulden 40 groet vz 17 gulden 40 groet
 
Summa in gelde van rogh gerekent 121 gulden 32 groet
Opbueren van malt
Item van den moelenen ter Horst 26 malder maltz, ylker malder ad 1 gulden 16 groet
vz 33 gulden 24 groet
Summa per ze
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Opbueren van even
Primo van pacht ter Horst 1 malder 5 vaet even
Item tot Oirle van weyeven 3 malder vz 4 malder 5 vaet even,
ylker malder ad 42 groet vz 3 gulden 35 groet
Summa 3 gulden 35 groet
Item aldair van der alimoelen 2 gulden
Item aldair van der gruyt 7 gulden
Item aldair van den cetel 6 gulden
Item aldair van der assysen 2 gulden
Summa 18 gulden
 
Opbueren van gewin ter Horst
Item van Peter van Conynxbergen van gewin 2 gulden
Item van Aryt Boesman van gewin 1 gulden
Item van Jacop van Hoyenberch van gewin 1 gulden
Item van Geerken Tymmer van gewin 20 groet
Item van Peter Mechelman van gewin 14 groet
Item van Hemken Royel van gewin 12 groet
Item van Deric Messen van gewin 14 groet
Item van Kerstken Schere van onthael 20 groet
Item van Aryt Eyckman van halven schout 18 groet
Item van Henken van Casterloe van halver schout 18 groet
Summa 7 gulden 4 groet
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Opbueren van hoegen brueken
Item Deric van Schaick myt onrecht up erve gedinckt, dairaf gebuert brueck gulden
Item Lem Wever want hy een muetswoen braeck van brueck gulden
Item van Gyben Cuester van 1 brueck van gevechte 1 gulden
Item van Hemken van der Huygt van brueck van erve gulden
Item van Deric van Schaick van brueck van erve gulden
Summa 3 gulden
 
Opbueren in den lande van Kessel
 
Primo tot Bairle
Item van de jongen Peter Duyvel van gevecht 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa per ze
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
Kessel ind Helden
Item van Yngel van Byeringen van gewin 21 gulden
Item van heren Willems zoen tSevenum ind te Brey van gewin 6 gulden
Item van Johan van Beringen van gewin 4 gulden
Item van Letken van der Schairen van gewin 1 gulden 40 groet
Item van Hein van der Haegh myt onrecht up erve gedinckt, dairaff gebuert van 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van den herde van 1 brueck van gevecht 3 gulden 5 groet
Summa 39 gulden 22 groet
 
Blerick
Item van Wouter van Buecholt want hy erve t'onrecht anvinck van iffenyngen 14 gulden
Item van Henken Meys van iffenyngen van quaeden waerden 3 gulden
Item van eynen calve dat tot Bleric voenden wairt 54 groet
Summa 17 gul 54 groet
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
Breyde
Item van Neze Johannes kinderen van iffenyngen van erve 4 gulden
Item van Geryt den alislegher, want hy een muetswoen braeck,
van 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa 7 gulden 5 groet
 
Zevenum
Item van tyns 1 gulden 25 groet
Item van Willem Reinkens zoen van gewin 5 gulden
Item van Deric Beelen soen van gewin 48 groet
Item van Johan Mentz 16 groet
Item van Beli Wynantz van gewin 42 groet
Item van Heilwigen van Merla want sy schaep geschuet hadde ind eenen
knecht aenteech dat hye huen weder genomen hadde, van iffenyngen 11 gulden
Item van Gart Knypen want hy eenen man t'onrecht besat hadde, van iffenyngen
6 gulden
Item van Aryt van Ulft ind synen zoen van 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa 28 gulden 24 groet
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
Swolgen
Item tot Swolgen nyet
Wansum
Item van Goeswin Vederman van gewin gulden
Summa per ze
 
Lottum
Item van den ebdissen rynten 40 groet
Summa per ze
 
Rayde
Primo dye erfhuys
Item van Johan van den Hane 1 gulden
Item van Jacop van den Boen 20 groet
Item van Zegher Teerlync 10 groet
Item van Gairt van den Over 25 groet
Item van Peter Bryen 20 groet
Item van Johan van Hezevaderen 1 gulden 12 groet
Item van Jacop van Weversla 2 gulden
Item van Dryes van der Schueren 2 gulden 14 groet
Item van Gart van den Anpt 42 groet
Item van Met Schomekers 42 groet
Item van Willem Neezen soen 24 groet
Summa 10 gulden 13 groet
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
Opbueren van gewin
Item van Johan van den Anpt 10 groet
Item van Snelken 12 groet
Item van Gart Bryen 3 groet
Item van Rutken van Schair 16 groet
Item van Lemmen van den Dael gulden
Item van Gart van Overdyck 8 groet
Item van Peter Kerstkens 10 groet
Item van Willem Schomeker 12 groet
Item van Denys van den Spyker 9 groet
Item van Johan den claven 12 groet
Item van Jacop Wopken 8 groet
Item van Willem Mueggenberch 4 groet
Item van Johan Heillen zoen 4 groet
Item van Aleit Teerlinx 6 groet
Item van Johan Huysken 24 groet
Item van Jacop Aelen zoen 4 groet
Item van Michel Royenbeck 5 groet
Item van Herman van der Graest gulden
Item van Jut Sypkens 4 groet
Item van Herman van den Water 12 groet
Item van Metten van den Ryt 12 groet
Item van Gheryt Bouwel 12 groet
Item van Zelken van Veltum 8 groet
                      (tussen gevoegd:) Zeger Terlync 4 groet
Item van Johan Henzelman 9 groet
Item van Geryt den Haest 5 groet
Item van Peter van den Brueck 5 groet
Item van Johan Decker 9 groet
Item van Lambertus 16 groet
Item van Gysen zoen 6 groet
Item van Johan Gochman 6 groet
Item van Deric van den Moelen 20 groet
Item van Henken Moller 8 groet
Summa 6 gulden 3 groet
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Noch upbueren van gewin
Item van Johan Bouwel gulden
Item van Willem Nezen soen 10 groet
Item van Beelken in den Boesch 4 groet
Item van Maes van der Mer 12 groet
Item van Linsken van den Spyker gulden
Item van Johan Huysken 32 groet
Item van Heinken Aryts neve 7 groet
Item van Michel Royenbeck 6 groet
Item van Meuwz van Weversla 2 gulden
Item van Gartken van den Anpt 24 groet
Item van Johan van den Dans 48 groet
Item van Dryes van der Schueren 1 gulden
Item van Gart Ponter 1 gulden 42 groet
Item van Willem van der Stappen 40 groet
Item van Ulant Heinkens wyf 14 groet
Item van Willems soen van Overdyck 1 gulden
Summa 10 gulden 15 groet
 
Opbueren van hogen brueken
Item Henken Nyewert myt onrecht up erve gedinckt, dairaf gebuert van 1 brueck 1 gulden
Item Ael onder den Boemen myt onrecht up erve gedinckt, dairaff gebuert van 1 brueck 1 gulden
Item van Willem Vos soen van 1 brueck van gevecht 1 gulden
Item van Dyebel, want hy up zyns mans duer gestoten hadde, van iffenyngen 4 gulden
Item van Willen Hezman van iffenyngen van quaeden wairden 3 gulden
Item van Johan Lipkens son van 1 brueck van gevecht 1 gulden
Summa 13 gulden
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
Opbueren van schattingen in den lande van Kessel
Item in den lande van Kessel in den irsten 500 gulden
Item ten anderen mael 300 gulden, tsamen 800 gulden
Summa 800 gulden
Item blyft stain in restant aen ritteren ind knechten, gelyc als dye puncten
dye hirnae bescreven stain, dairaf inhalden
 
Item heren Willem, here te Bruechuysen 4 gulden
Item heren Matys van Kessel gulden
Item heren Johan die Rover 14 groet
Item Willem van Kessel 14 groet
Item Claes van der Dunck 24 groet
Item Heinric van Bruechuysen 14 groet
Item Brant van Brey 2 gulden
Item Heinric van der Hatairt gulden
Item Zets van Brey gulden
Item Johan van Eyck 14 groet
Item dye hof te Ruweel 3 gulden
Item Gheryt van Schelberch 5 gulden
Item Johan Scuettelken 3 gulden 14 groet
Item Johannes van Scelberch gulden
Item dye joffrouwe van Kessel 1 gulden 12 groet
Item Gheryt Vryeze 20 groet 100 sneken? 14 groet
Item dye guede van Lottum die des nyet en
plegen te geven 8 gulden 24 groet
Summa 32 gulden 24 groet
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Ende als deze 24 groet die in restant blyven stain van der
schattingen vurscr. af genomen syn, soe blyft dat upbueren van der schettingen
vurscr. nochtant stain dat my te bewysen ind te verichten steet up 767
gulden 32 groet
Summa 767 gulden 32 groet
Dit is dye alinge sum van allen mynen upbueren in gelde, et sy van sekeren rynten,
tynsen, erfhuys, van gewin, van hogen brueken, van iffenyngen, van rogge,
van malt, van even off wairaff dat dat is, loept tsamen up 1142 gulden 33 groet
 
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]
 
Dit is uytgeven myns Johans van Bruechuysen amptman des lantz van Kessel ind ter
Horst van myns lieven genedigen heren wegen van Guylic ind van Gelre als van allen
uytgeven als hirnae bescreven steet
 
Item blef my myn lieve genedighe here in mynre leste rekeningen sculdich gelyc
als dat bueck dairaff inhelt 1113 gulden 48 groet
 
Item des dinsdaghs nae Sunte Bartelmeusdaegh had my myn lieve genedighe here
gescreven myt tween off myt dryen van der ritterscap tot Arnum te komen, ter selver tyt reet
ich tot Arnum ind hadde dair myt Claes van der Dunck, Brant van Brey ind waren
uyt bis des vridaghs, dairnae ten avontz tyde ind verterde binnen dyer tyt myt 8 perden
soe myt overvairen weder ind voert 16 gulden 40 groet
 
Item up Sunte Lambertzdach had my myn lieve genedighe here gescreven tot Arnum te komen,
ter selver tyt reet ich tot Arnum ind was uyt bis des saterdaghs dairnae ind verterde
binnen dyer tyt soe myt overvaren weder ind voert myt 3 perden 6 gulden
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Mateuwzdaegh quam myn lieve genedighe here van Guylic
ind van Gelre myt synen vrinden des avotz ter Horst ind duerde aldair bis des anderen
daeghs dat hy wat ontbeten hadde, verterde in allen ampten gelyc als dye cedel dair
aff inhelt, sonder perindenth? tsamen 122 gulden 24 groet
Summa 1259 gulden groet
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]
 
Item ter selver tyt Johan van Brey van bevel myns lieven genedighen heren gegeven
30 rynsche gulden, vz 55 gulden 40 groet
Item Johan Vlecken vuer syn pert gegeven 100 gulden
 
Item des sonnendaeghs nae Sunte Remeisdaegh hadde my myn lieve genedighe here bevolen
Johan van Bruechuysen van Loe te spreken om der veeden wil van Brabant, ter selver tyt
sande ich huem eynen bayde tgegen my tot Gelre te komen, den bay te tergelde gegeven 32 groet
 
Item ter selver tyt reet ich tgegen huem tot Gelre ind due en quam Johan up dye tyt dair
nyet ind verterde dair 36 groet
 
Item up Sunte Denysdagh Vrederic van Huysen betaelt 130 gulden
 
Item des sondaeghs nae Sunte Mertynsdaegh had myn lieve genedighe here gescreven ten
Grave te komen, ter selver tyt reet ich ten Grave ind was uyt bis des dynsdaeghs dair
nae ind verterde binnen dyen tyt myt 2 perden 1 gulden
 
Item up Sunte Katrynendaegh had my myn lieve genedighe here gescreven tot Arnum te komen,
ter selver tyt reet ich tot Arnum ind was uyt bis des dinsdaeghs dairnae ind verterde
bynnen dyer tjt soe myt overvairen weder ind voert 3 gulden 20 groet
Summa 291 gulden 64 groet
 
     
 

[Blad 10 voorzijde]
 
Item dye swaenen dye ter Horst upgevangen wairden stoenden aldair bis sy sy geten hadden,
3 malder haveren, ylker malder ad 52 groet vz 2 gul 44 groet
 
Item des sonnendaeghs nae Sunte Katrynendaegh eynen knecht gegeven dye die swaenen tot Caster
vueret 1 gulden
 
Item des dynsdaghs dairnae was ich gereden tot mynen lieven genedighen heren up ten wech tot
Caster ind dair wairt my onderwegen gesacht dat myn lieve genedighe here komen suelde
tot Gelre ind due reet ich tot Gelre ind verwachte myns genedighen heren dair als omb
Gheryt wil van Wylre ind Lemmen will van den Dael tot Ray ind was uyt bis des saterdaeghs
dair nae ind verterde bynnen dyer tyt myt 2 perden 4 gulden
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Tomaesdaegh was ich gereden tot mynen lieven genedighen heren tot
Venle om der selver saiken wil ind verterde dair 1 gulden
 
Item ter selver tyt mynen lieven genedighen heren te offergelde gegeven 10 rynsche gulden
vz 18 gulden 32 groet
 
Item ter selver tyt den man uyt ten lande van Hairnen, dair Gheryt van Wylre dye haver
affge(no)men? hadde van bevel myns lieven genedighen here gegeven 6 gulden
 
Item des sondaeghs nae Sunte Pouwelsdaegh Deric van der Heyen gesant tot mynen lieven genedigen
heren tot Haembach omb des knechtz wil van Helmuth dye by Ray up ten Peel gevangen waert,
huem te tergelde gegeven 1 gulden
Summa 34 gul 20 groet
 
     
 

[Blad 10 rugzijde]
 
Item des donresdaghs dairnae tot Helden van eynre waerheit te verhueren van eenen mortbrande
dye die eyn brueder den anderen aenteech, dye schoutet, schepen ind bayen dye dair
van myns lieven genedigen heren wegen by waeren verterden aldair 2 gulden 36 groet
 
Item des donresdaghs nae Sunte Petersdaegh ad Catedra hadde my myn lieve genedighe here
gescreven te Randenray te komen myn rekenscap te duen ind voert my te slichten van
myns amptz wegen, want ich dairvan suelde syn komen ind reet des goensdaghs uyt
ind blef des nachtz te Ruermunde ind reet donresdaghs voert te Randenray ind blef
dair bis des vridaeghs ind reet due wederomb te Ruermunde ind hadde myt my Brant
van Brey ind hadden tsamen 7 pert ind verterden 6 gulden 40 groet
 
Item des donresdaghs nae Sunte Matysdaegh liet my myn lieve genedighe here weten myt
Aryt van Linn tot huem te Bruggen te komen, ter selver tyt reet ich tot huem te
Brueggen, dair verterden myn pert in der herbergen 16 groet
 
Item des vridaeghs nae Judica hadde my myn lieve genedighe here gescreven ten Roesendael
myn rekenscap te duen, ter selver tyt reet ich ten Roesendael ind b(l)ef uyt bis
des dinsdaeghs dairnae ind verterde myt 4 perden soe myt overvairen weder
ind voert 7 gulden
 
Item van achterstedighen brande gerekent myt mynen lieven genedighen heren 100 gulden
Summa 116 gulden 36 groet
 
     
 

[Blad 11 voorzijde]
Item Heinric Buyck van Heyen gegeven 1000 gulden
Item des donresdaeghs nae den heiligen Paesdagh had my myn lieve genedighe here gescreven
myt allen den ritteren ind knechten ind ganzer gemeinten van den lande van Kessel des
avotz te vueren te komen ind due toech ich des goensdaeghs te middaegh uyt ind vergaderde
mytten ritteren ind knechten ind ganzer gemeinten die ich krygen konde des donresdaeghs
te morgen te Kuyck ind due waeren dye van Kessel, Helden, Brey ind Zevenum, want huen
dye weech ver was, des avotz up ter Smacken byein ind dair wairt huen gelevert
Item an broede 2 gulden 44 groet
Item vuer vyer vait hoppen ad 1 gulden 8 groet vz 4 gulden 32 groet
Item vuer 2 kantairt keese 1 gulden
 
Item due toeghen sy by mallicanderen des donresdaeghs tsamen voert Kuyck ind dayr
hadden dye ritteren ind knecht tsamen vyftich pert ind dair waeren wael by 1400
te voet ind bleven dair tsamen bis eyn ure naemiddaeghs ind hadden dair tsamen
an kost an broede 5 gulden 32 groet
Item 10 vaet hoppen ad 1 gulden vz 15 gulden
Item vuer 7 calver, dat een meer dat ander myn, 6 gulden 12 groet
Item vuer gesauten vleisch 4 gulden
Item vuer eyer 2 gulden
Item vuer 4 malder haveren 4 gulden
Item van den hoepp voert ind weder te Kuyc over te vueren 5 gulden
Summa 1050 gulden 8 groet
 
     
 

[Blad 11 rugzijde]
 
Item due reet ich mytten ritteren ind knechten vuer ind liet Deric van der Heyen bi den
voetluyden ind dyen en waert due nyet meer gelevert uyt noch in dan dat vuerloen
tot Tyel, weder ind voert 4 gulden
 
Item Deric van der Heyen verteret 2 gulden
 
Item due blef ich mytten ritteren ind knechten tot Masbomel ind hadden tsamen
49 pert ind verterden dair 16 gulden
 
Item due reden wy des vridaghs voert tot Tyel ind gaf dairvan den hoep over te 1 gulden
 
Item due reet ich voert tot Tuyl ind liet myn gesellen dair ind voer over tot den
hoefmeister ind ryntmeister tot Bomel in omb te besyen wairnae ich my richten
suolde ind due bevaelen my die hoefmeister ind ryntmeister dat ich dye voetluy
suelde wederbieden ind hueren een scyp ind trecken mytten ritteren ind knechten
dye ich dair hedde tot Bueren ind due liet ich myn gesellen tot my overkomen
tot Bomel ind gaf dairaf te overvaren 1 gulden
 
Item due verterden die ritteren ind knecht tsamen in den wynhuys 5 gulden
 
Item due verdinckden wy 18 knecht, soe knecht soe renner, in den herbergen,
ylker des daeghs vuer 2 vlemsch placken ind laegen aldair bi den perden van
des vridaghs ten irsten eten bis des neesten vridaghs, dairnae des morgens
vroech ind verterden binnen dyen tyt 25 gulden 10 groet
Summa 55 gulden 10 groet
 
     
 

[Blad 12 voorzijde]
 
Item due hueret ich Derixken van Bomel myt synen schip, dye ons vueret tot Bueren ind dair
by ons lach van des vridaghs bis donresdaghs, dairnae dat wy des avotz weder te
Bomel in quaemen vuer 7 gulden
 
Item due hadde ich in den schip 5 gewapent, Willem van Kessel 3 gewapent,
Claes van der Dunck 4 gewapent, Huybert van Bruechhuysen 2 gewapent,
Aryt ind Heinric gebrueder van Blitterswic 4 gewapent, Johan Vleck 3 gewapent,
Seets van Breyde 2 gewapent, Heinric van der Hatairt 3 gewapent, Zegher van der
Horst 2 gewapent, Johan Peperkoren 1 gewapent, Johan van der Hatairt, Johans
zoen 1 gewapent, Alairt van Berkel 1 gewapent, tsamen 31 gewapent.
Ind twee dye tot den schip huerden ind hadden binnen dyer tyt dat wy dair laegen
an provaenden an brode 5 gulden
Item vuer 90 quart wyns 9 gulden 8 groet
Item vuer 3 vaet hoppen ad 1 gulden vz 4 gulden
Item vuer 1 vait Aymertzvoertsen hoppen 2 gulden
 
Item des vridaghs ind saterdaghs vuer gruyn visch 2 gulden
Item vuer vuerze boeter 1 gulden 16 groet
Item vuer 2 kantairt keeze 1 gulden
 
Item des sonnendaeghs vuer 2 laymer 1 gulden 52 groet
Item vuer 1 verken 1 gulden
 
Item des maendaeghs vuer 8 hoenre 32 groet
Item vuer 2 elster 20 groet
Item vuer 2 speenverken 36 groet
Summa 36 gulden 52 groet
 
     
 

([Blad 12 rugzijde]
 
Item des dinsdaghs vuer 1 verken 1 gulden
Item vuer 3 capuyn 20 groet
 
Item des goensdaghs vuer 3 elster gulden
Item vuer spyrinck 12 groet
Item vuer 1 verken 40 groet
 
Item des donresdaghs vuer 2 laymer ad 48 groet vz 1 gulden 40 groet
Item binnen dyer tyt dat wy dair laegen vuer speck gegeven 6 gulden
Item vuer erwiten binnen dyer tyt 16 groet
 
Item des donresdaeghs due wy weder te Bomel in quaemen verterden wy in Storins
huys dye ---ren gelegen hadden 4 gulden
Item due hadden wy des avotz in der herberghen te slaepdranck 8 quarten wyns
voer 1 gulden 8 groet
Item vuer appel 4 groet
Item due waeren te Bomel blyven stain 49 pert van des vridaghs ten irsten eten
bis des neesten vridaghs, dairnae des morgens vroegh int hadden ylker sdaghs
3 spint haveren, ylker spint 3 groet vz 55 gulden 7 groet
Item an rouwenvoeder, ylker pert sdaghs 3 groet vz 17 gulden 21 groet
Item hadden sy binnen dyer tyt dat sy dair laegen boven huer provaenden die men
huen leveret 36 spint haveren, ylker spint 3 groet vz 1 gulden 52 groet
Item van beslage binnen dier tyt dat sy uyt wairen 2 gulden 6 groet
 
Item reden wy des vridaghs van Bomel ind Bueren tot Herwerden over
 ind gaf dair te overvairen 1 gulden
 
Item due reden wy voert te Kuyc ind bleven aldair bis des anderen daeghs ind dair
schieden sich dye gesellen ind hadden dair an kost avotz ind morgens eer
sy huen schieden 22 gulden
Summa 116 gulden 30 groet
 
     
 

[Blad 13 voorzijde]
 
Item des goensdaeghs nae Sunte Jorysdaegh was ich gereden tot mynen lieven genedighen heren
tot Randenray om der gesellen dye tot Gorckum --- ind in der saicken wil die in den
lande te scaffen waeren ind was 2 nacht uyt, verterde 1 gulden 34 groet
 
Item des sondaeghs nae Sunte Servaesdaegh was ich gereden tot mynen lieven genedighen heren
tot Arnum om der selver saiken wil ind was uyt bis des saterdaegs dairnae ind verterde
myt overvaren weder ind voert 5 gulden
 
Item up Sunte Vytzdaegh Kuert Johan gesant tot mynen lieven genedighen heren tot
Nymegen omb Geryts wil van Wylre ind Johans tyenden wil van Wachtendonck ind was
eyn nacht uyt ind verterde 24 groet
 
Item des sondaeghs nae Sunte Johan, Deric van der Heyen gesant tot mynen lieven genedigen heren
tot Arnum om der selver saiken wil ind was een nacht uyt, verterde soe myt overvaren
weder ind voert 50 groet
 
Item up Onser Liever Vrouwenavont Visitatio had my myn lieve genedighe here gescreven
myt 6 gelaiven te Hoeflaeck in die voederinge te komen, ter selver tyt reet ich des
selven daeghs uyt ind hadde dair myt Brant van Breyde, Aryt ind Heinric gebrueder
van Blitterswic ind Johan Vlecken, Zegher van der Horst ind hadden tsamen 23 pert,
13 gewapent ind waeren des irsten nachz tot Nymegen, verterden dair 12 gulden 36 groet
 
Item due reden wy des anderen daeghs tot Arnum ind bleven des nachz aldair ind aten des
avotz myt mynen lieven genedigen heren ind verterden des middaghs due wy dair in quaemen
in den wynhuys ind die knecht ind pert in der herbergen tsamen 10 gulden
 
Item due reden wy des maendaghs van Arnum wederomb te Kuyc ind dair verterden
wy 5 gulden
Item due liet Heynric van Blitterswic 1 pert te Kuyc stain bis des anderen daeghs ind
verterde mit 1 knecht 20 groet
Summa 35 gulden 52 groet
 
     
 

[Blad 13 rugzijde]
 
Item due blef Zegher van der Horst myt 4 perden des nachz ter Horst, verterde 1 gulden
Item gaf ich te overvairen weder ind voert 1 gulden 24 groet
 
Item van myns ampts ind huysgehaltz wegen ter Horst, gelyc als ich myt
mynen lieven genedighen heren vuer ind nae overdraegen bin ind dye bryeve
dair aff inhalden nae beloep des tytz 145 gulden
Item den porter vuer synen loen 9 gulden
Item den moller vuer synen loen 6 gulden
Item vuer ein pair zeil up dye wintmolen 23 ellen duecx,
dye ellen 7 groet vz 3 gulden 4 groet
Item vuer lynen tot den zeyl 26 groet
 
Item Hemken Robben myt 2 knechten 5 daegh in den werck, die eyn nye alibanck
maket ind die heien ind stemppen vermaket ind die ass kuertet ind hadden
elker sdaghs te loen 10 groet ind elker an kost sdaghs 7 groet vz 4 gulden 31 groet
 
Item vuer 1 bant om die ass 12 groet
Item vuer 50 halver suwenaegel 16 groet
Item vuer 1 bant om den steenbalke 16 groet
Item van den moelenyseren te steelen gulden
Item van den billen te steelen gulden
Item vuer die layen te vermaken 8 groet
Item vuer bussen an die stemper ind plaeten in dye vyzelen gulden
Item vuer 1 virdel lasnaegel 8 groet
Item vuer 1 bant an dat rutzel 10 groet
Summa 174 gulden 15 groet
 
     
 

[Blad 14 voorzijde]
 
Item Teuwz tymmerman myt 1 knecht 2 daegh in den werck dye die schuer waegen?
ind een goet lachten tussen dat backhuys onder? der schueren ind hadden elker sdaghs
te loen 10 groet ind elker an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden 12 groet
 
Item vuer eyn elshout dair men die goet aff maeket 16 groet
Item vuer 1 virdel halver suwe naegel 8 groet
Item vuer 100 staicknaegel tot der schuere 7 groet
 
Item vuer hout tot den staickait omb dat vurgeburgt 7 gulden
 
Item Teuwz tymmerman 2 daegh in den werck die dye staiken scherpet ind kurtet
tot den staickait ind hadde des daeghs te loen 10 groet ind an kost sdaghs 7 groet
vz 34 groet
Item vuer rysdammen dat staeckait boven myt tuynet gulden
 
Item 3 knecht eynen dach in den werck die dat staeckaet boven tuynden ind hadden
elker sdaeghs an kost 7 groet vz 21 groet
 
Item 2 haymer 4 daegh in den werck die dat hay meiden ind hadden elker
sdaghs te loen 14 groet ind elker an kost sdaghs 7 groet vz 3 gulden
 
Item 2 grever 2 daegh in den werck die an den erken groeven ind hadden
elker sdaghs te loen 7 groet ind elker an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden
Summa 14 gulden 14 groet
Summa summarum van allen uytgeven 3185 gulden 2 groet
 
 
     
 

[Blad 14 rugzijde]
 
Dimissionibus compensatur dominus. Manet debens Johannes de Broichusen de officio
in Kessel 42 gulden 24 groet flanderen ind 14 blamuyser, salva sibi littera officii
continens 2000 gulden gelriae. Computatum in Middelar feria quarta post Mathei apostoli
et ewangeliste per dominum ducem presentibus de consilio dominis Johanne Schelart de Obbendorp
magistro curtis, Henrico D--pelach militibus, Theodorico de Vlodorp, Udone de Boese et
Arnoldo Pyeck reddituario generali Gelriae anno Domini 1412