HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1577
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1410/1411  

 
  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
       
   

[Blad 1 voorzijde]

Kessel

Jan van Broychusen die alde van den lande
van Kessel de (14)10 ad (14)1
 
       
   

[Blad 1 rugzijde]
 
       
   

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit ys rekenynge ind bewysinge myns Johans van Bruechuysen amptman des lantz
van Kessel ind ter Horst van allen upbueren ind uytgeven dat ich van wegen myns lieven
genedighen heren van Guylic ind van Gelre upgebuert ind uytgegeven hebbe als van des ampts
wegen vurs. ind des huysgehaltz wegen ter Horst aengaende up Sunte Margrieten
dach in den jair Ons Heren duysent 4c? ind tyen bis upten selven Sunte Margrietendach
in den jair Ons Heren duysent 4c? ind eelff. Dye tyt ys een jair
 
Item primo van den rynten van der Horst
Item van tynse 44 gulden
Item van tween punt vlaesch 16 groet
 
Summa 44 gulden 16 groet,
ylker gulden ad 54 groet
 
Ende alsoe voert alle deze rekenynge all uyt
soe wair gulden gerekent ind gescreven stain
 
 
       
   

[Blad 2 rugzijde]
Opbueren van capuynen
 ind van hoenren
Item van den schout capuynen ter Horst 52˝ capuyn
Item van den schout hoenren ter Horst 42 hoenren
Item van den weyhoenren tot Swolgen 13 hoenren
 
Summa 52˝ capuyn
 ind 55 hoenren
 
Item des goensdaghs nae Sunte Matewzdagh quam myn lieve genedige vrouwe van Guylic ind
van Gelre des avontz ter Horst, den cueken gelevert als dat reces inhelt 29 hoenre
Item des saterdaghs nae Jairsdagh quam myn lieve genedige Here des avotz ter Horst, den
cueken gelevert als dat reces inhelt 33 capuyn ende 17 hoenre
Item des goensdaghs nae des heiligen Spersdaegh? [=Goede Vrydag?] quam myn lieve genedige here ter Horst,
den cueken gelevert als dat reces inhelt 5 capuyn ind 5 hoenre
 
Summa 38 capuyn
ind 51 hoenre
 
Ende als dye 38 capuyn ind 51 hoenre an dat upbueren afgerekent syn, soe
blyft dat upbueren nochtant stain dat my te bewysen ind te verichten steet
up 14˝ capuyn ind 4 hoenre
 
Summa 14˝ capuyn
ind 4 hoenre
 
 
       
   

[Blad 3 voorzijde]
 
Item is te weten dat ich deze vurs. capuyn ind hoenre verkocht hebbe ind hebbe vuer
ylker capuyn gebuert 7 groet ind vuer ylker hoen gebuert 3˝ groet
Summa 2 gulden 7˝ groet
Opbueren in rogge van pacht
ind van den molenen ter Horst
 
Item primo van pacht ter Horst
Item van Eygeman 3˝ malder
Item van den bayampt 3 malder
Item van Jacop Niessen? 1 malder
Item van Florken van der Horst 5 vait
Item van den molenen ter Horst 87 malder
 
Summa 95 malder 2 vait
 
 
       
   

[Blad 3 rugzijde]
 
Item is te weten dat ich van weghen myns lieven ghenedigen heren Heinric
Ossendryver betaelt hebbe 6 malder
Item den velkener dye tot Zevenum upt legger lach 1 malder
Item des goensdaghs nae Sunte Materwzdaegh quam myn lieve genedighe
vrouwe van Guylic in(d) van Gelre ter Horst, den pentyer an broede
 ghelevert ghelyc als dat reces inhelt 2 malder
Item des goensdaghs nae des heiligen Spersdach? [Goede Vrydag?] quam myn lieve genedighe here
ter Horst, den pentyer an broede gelevert ghelyc als dat reces inhelt 4 malder
Summa 13 malder
Ende als die 13 malder rogh an dat upbueren afgerekent syn, soe blyft dat upbueren
nochtant stain dat my te bewysen ind te verichten steet up 82 malder 2 vait rogh
Summa 82 malder 2 vait
Item is te weten dat ich des roghs in den irsten verkocht hebbe 24 malder,
ylker malder ad 1˝ gulden vz 36 gulden
Item 32 malder, ylker malder ad 1 gulden 22 groet vz 45 gulden 2 groet
Item 26 malder 2 vait, ylker malder ad 1 gulden 28 groet vz 35 gulden 6 groet
 
Summa in gelde van rogh gerekent 151 gulden 8 groet
 
 
       
   

[Blad 4 voorzijde]

 

Opbueren van malt
Item van den molenen ter Horst 21 malder maltz,
ylker malder ad 1 gulden 18 groet vz 28 gulden
Summa 28 gulden
Opbueren van even
 
Item primo van pacht ter Horst 1 malder 5 vait even
Item tot Oirle van weyeven 3 malder vz 4 malder 5 vait even,
ylker malder ad 42 groet vz 3 gulden 41 groet
 
Summa 3 gulden 41 groet
 
Item aldair van den alimolen 4 gulden
Item aldair van den gruyt assysen
ind ketel tsamen 15˝ gulden
Summa 19˝ gulden
 
       
   

[Blad 4 rugzijde]
Opbueren van gewin ter Horst

 

Item van Keerstken Schoemeker van gewin 2 gulden
Item van Gairtken Woest van gewin 1 gulden 13˝ groet
Item van Coeman Gairt van gewin ˝ gulden
Item van Gysken van den Elst van gewin 1˝ gulden
Item van Henken van den Spuelhave van gewin 13˝ groet
Item van Mommen? kynderen van gewin 1˝ gulden
Item van Met Schoemekers van halver schout 5 groet
Item van Gryet Caelen van halver schout 6 groet
Item van Deric Messen van gewin 36 groet
Item van Lemmen van Schaick van gewin 40 groet
Item van Johan van Dryel van gewin ˝ gulden
Summa 9 gulden 6 groet
Opbueren van hogen brueken

 

Item van heren Peter van den Heyen want hy t'onrecht tgegen syn pande sacht ˝ brueck ˝ gulden
Item van clein Mertken van ˝ brueck van erve ˝ gulden
Item van Maldem van ˝ brueck van erve ˝ gulden
Item van den Malden van ˝ brueck van erve ˝ gulden
Item van Lemmen van Schaick van ˝ brueck van erve ˝ gulden
Item van 1 kerman van Nymegen want hy synen stenen nyet en volget ˝ brueck ˝ gulden
Summa 3 gulden
 
       
   

[Blad 5 voorzijde]
Opbueren in den lande van Kessel
Item primo tot Bairle
Item van den cuester van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van synre vrouwen van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Summa 6 gulden 10 groet

 

Kessel ind Helden
 
Item van Johan van Beringen van gewin 4 gulden
Item van Johan van Mairheze van gewin 2˝ gulden
Item van Gairt van Loen van gewin 1˝ gulden
Item van Yngelken van den Vayeren van gewin 10 gulden 16 groet
Item van Deric van Hout van gewin 17 groet
Item van Hein Scroyen van gewin 20 groet
Item van Johan Cremer van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Yngelken van den Vayeren van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Lysen van der Schairen want sy een muetswoen braeck 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Deric scheeper van Hout van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Geryt Vischer want hy des heren gebot nyet gehalden en hadde, van iffenyngen 125 gulden
Item van Katrynen van gen Roede want sy eynen voenden rock t'onrecht aenvynck, van iffenyngen 8 gulden
Item van Rutken Halfjoncker want hy guet uyter eenen kommer ghevuert hadde, van iffenyngen 5 gulden
Summa 170 gulden 15 groet
 
       
   

[Blad 5 rugzijde]
Bleeric
Item van Gheryt van den Dyck want hy t'onrecht tgegen syn pande sacht van 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Henken Berchman van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Summa 6 gulden 10 groet
Breyde
Item van Neeze Johannes ende van hueren kynderen van 4 brueken van erve 12 gulden 20 groet
Item van Geryt Spykerman van 4 brueken van erve 12 gulden 20 groet
Item van Tys Babel van 1 brueck van gevecht 3 gulden 5 groet
Item van Jenken van den Dyck van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Jenken van der Herstraten van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Peelzer van halver schout 16 groet
Summa 34 gulden 17 groet
 
       
   

[Blad 6 voorzijde]
Zevenum
Item primo van tyns 1 gulden 24 groet
Item van heren Rutgher van gewin 8 gulden
Item van Aryt van Ulft van gewin 1 gulden
Item van Henkens Wynantz van halver schout 5 groet
Item van Geryt Cronenborch van halver schout 6 groet
Item van Arytz soen van Ulft want hy een verbot g
edain hadde ende lant t'onrecht aenvynck van iffenynge 114 gulden
Item van Gheryt van Croenenborch want hy tyende t'onrecht
aenvynck van iffenyngen 5 gulden
Item van Gheryt Bornwater van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Gairt Knypen want hy een moetswoen braeck 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Willem van Merla van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Summa 138 gulden 5 groet
 
Swolgen
Item tot Swolgen nyet
 
 
       
   

[Blad 6 rugzijde]
Wansum
Item tot Wansum nyet
Lottum
Item van der ebdissen rynten 40 groet
Summa per ze
 
Rayde
Item primo dye erfhuys
Item Johan van Muerze 1 gulden 13˝ groet
Item Aryt van Botholen 2 gulden
Item Peter van den Velde 1 gulden
Item Lysbet Hoppenbruewers 1 gulden 16 groet
Item Metken Lollenbeckz 13˝ groet
Item Pouwelz van der Beck 1 gulden 16 groet
Item Ruweelken 8 groet
Summa 7 gulden 13 groet
 
       
   

[Blad 7 voorzijde]
Opbueren van gewin
Item Arnolt van Bothaelen 2 gulden
Item Pouwels van der Beeck 1 gulden
Item Peter van der Stappen 1 gulden
Ítem Ysum 1 gulden 36 groet
Item Gheryt van den Stock 1 gulden
Item Goeswin Boeshuysen 5 groet
Item Heinken van den Brueck 5 groet
Item Goeswin van Loen 6 groet
Item Willem van der Stappen 14 groet
Item Aleyt Zeelmans ˝ gulden
Item Hoywael 16 groet
Item Ghysen soen van den Hout 3 groet
Item Lamber Tys 6 groet
Item Gysken Cuester 9 groet
Item Willem van den Boshuysen 10 groet
Item Ruweelken 6 groet
Item Lemken van Santen 12 groet
Item Tys van den Overdyck 6 groet
Item Johan Scheeper 6 groet
Item Mertyn Hezeman 15 groet
Item Jacop van den Passe 9 groet
Item Willem van den Have 3 groet
Item Willem Mensken 12 groet
Item Beelken van den Hypt 5 groet
Item Peter van Doerzel 8 groet
Item Styn Kerstkens 44 groet
Item Johan van Casterla 44 groet
Item Gochman 4 groet
Item Johan van Muerze 24 groet
Item Gobbel Graesmans 24 groet
Item Peter van den Hout 3 groet
Item Pouwels Hoenen 3 groet
Item Heynken Lynen 5 groet
Summa 12 gulden 46 groet
 
       
   

[Blad 7 rugzijde]
Opbueren van hogen brueken
ind van iffenyngen
Item van Peter van der Stappen van 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item van Willem Voss van 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Beelken van der Stappen van 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Willem van Megen van 1 brueck van gevecht 1˝ gulden
Item Johan Cemerlync van 4 brueken van erve 6 gulden
Item van den selven Johan want hy huem koenden vermat van
eenen pael dair hy tgegen sacht, van iffenyngen 12 gulden
Item Pouwels van Collen van 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Jacop den Wever van 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Johan der der Smacken 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Ysum van 2 bruecken van erve 3 gulden
Item Gheryt Gruyter 1 brueck van erve 1˝ gulden
Item Tys Katrynen soen want hy tgegen drye geswoeren
gesacht hadde, van iffenyngen 200 gulden
Item van Johan van Mill om der selver saken wil, van iffenyngen 100 gulden
Item van Peter van der Stappen want hy guet t'onrechten anvinck, van iffenyngen 10 gulden
Item van Henken Katrynen soen van 1 meineyde, van iffenyngen 25 gulden
Item van eynen verstrekenen perde 2 gulden
Item van Dyebel van Mamslo van 1 voenden ym 24 groet
Item van Tys in gen Dorp van 1 voenden yme 24 groet
Item van Peter van den Spyker van 1 vonden swamme 34 groet
Summa 371 gulden 28 groet
 
       
   

[Blad 8 voorzijde]
 
Dyt is dye alinge sum van allen mynen upbueren in gelde et sy van sekeren rynten, tynsen,
erfhuys, van gewin, van hogen brueken, van iffenyngen, van rogh, van malt, van even,
off wair aff dat dat ys, loept te samen up 974 gulden 31 groet
 
 
       
   

[Blad 8 rugzijde]  
       
   

[Blad  9 voorzijde]
 
Dit is uytgeven myns Johans van Bruechuysen amptman des lantz van Kessel ind ter
Horst van myns lieven genedigen heren wegen van Guylic ende van Gelre als van allen
uytgeven als hirnae bescreven steet

 

Item blef myn lieve genedige here my in mynre lester rekenyngen sculdich ghelyc als
dat bueck inhelt 1028 gulden 2˝ groet
 
Item des sondaghs nae Sunte Bartelmeusdaegh hed my myn lieve genedighe here gescreven
tot Hattum myn rekenynge te duen, ter selver tyt reet ich tot Hattum ind was uyt
bis des vridaghs dairnae myt 3 perden ind verterde myt overvairen weder ind
voert 8 gulden 36 groet
 
Item up Sunte Egidiusdaegh Geryt Vryzen gesant tot mynen lieven genedigen heren,
ten Rosendael gesant om der puntscattyngen wil ind was 3 nacht uyt ende
verterde myt overvaren weder ind voert 1˝ gulden
 
Item des anderen daghs nae Onser Liever Vrouwen Nativitas was ich gereden
 tgegen dye Hanzen up eenen dach om der gemeint wil van Helden ind van Neir,
ind hadde dairmyt up ten daege heren Matys van Kessel, Willem van Kessel ende verterde
ter selver tyt tot Kessel 1 gulden
Summa 1039 gulden 29˝ groet
 
       
   

[Blad  9 rugzijde]
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Mateuwzdaegh Deric van der Heyen ten Grave gesant omb
te vernemen wanneer myn lieve genedige vrouwe ter Horst komen suelde ind was een
nacht uyt end verterde 28 groet
 
Item des goensdaghs nae Sunte Mateuwzdaegh quam myn lieve genedige vrouwe van
Guylic end van Gelre des avotz ter Horst ind duerde aldair bis des anderen daeghs dat
sy wat ontbeten hadde, verterde in allen ampten gelyc als dat reces inhelt tsamen
93 gulden 24 groet
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Remeisdaegh Kuert Johan gesant tot mynen lieven genedigen
heren te Gruynsvoert om der gemeint wil van Helden ind van Neir ind der gemeint
wil van Ray, van Wansum ind van Oirle ind omb andere saken wil dye oick
in den lande te scaffen waeren ind was 2 nacht uyt, verterde 40 groet
 
Item ter selver tyt hadde my myn lieve genedige here gesoenen myt 10 gelaven te
Koichaven? in die bodenynge te komen, ter selver tyt sande ich aldair, want ich selver
nyet geryden en koende, Brant van Brey myt 2 gelaven Egebert van Monffort
ind Johan dye Zail ind hadden tsamen 4 gelaven ind hadden des morgens vroegh
tot Kessel, dair sich dye gesellen vergaderden, an kost 2 gulden 16 groet
Summa 97 gulden
 
       
   

[Blad 10 voorzijde]
 
Item ter selver tyt reden sy voert in myns lieven genedigen heren bodeninge ind dair
wairt huem gelevert bis der tyt dat sy weder omb quaemen tot Venle dair sich
dye gesellen schieden ind verterden dair tsamen 3 gulden
 
Item bynnen dien tyt dat sy uyt waren van beslage gegeven 1 gulden
 
Item up Sunte Gallenavont eenen knecht gesant l? aen heren Herman van Buetberch
huem te laiten weten, dat syn vrede tussen huem end Gairtz soenen van den Over uyt
gynck up Alreheiligen avont, huem te tergelde gegeven 8 groet
 
Item up Sunte Zeverynsdaegh hadde my myn lieve genedige here gesoenen myt here
Matys van Kessel ind voert myt 2 off mit dryen van der Ritterscap tot Arnem te
komen, ter selver tyt quam heren Matys Brant van Brey des avotz ter Horst myt
6 perden ind bleven des nachz ter Horst ind hadden an kost 2 gulden 12 groet
 
Item due quam des morgen vroegh by ons ter Horst Claes van der Dunck ind ...
hadden tsamen 12 pert ind reden die voert te Nymegen, verterden aldair 4 gulden 16 groet
 
Item due wy buyten Nymegen upten Wael quemen dair wairden wy wederbaden ende
reden due weder tot Nymegen in ind bleven aldair bis des anderen daeghs dat
wy wat ontbeten hadden ind verterden dair avotz ende morgens 7 gulden 6 groet
Summa 17 gulden 42 groet
 
       
   

[Blad 10 rugzijde]

 

Item due reden wy wederomb bis des sondaghs dairnae ind due quaemen heren
Matys Brant van Brey des avotz wederomb ter Horst ind bleven aldair bis
des anderen daeghs ind hadden an kost 2 gulden 8 groet
 
Item due quam des morgens vroegh by ons ter Horst Claes van der Dunck ind hadden
tsamen 12 pert end reden die voert te Nymegen ind verterden dair 3˝ gulden
 
Item due liet ich Claes van der Dunck, heren Matys van Kessel, Brant van Brey weder
omb te huyswairt ryden ind die waeren des nachtz tSambeck ind verterden dair 4 gulden
 
Item ter selver tyt reet ich voert bi den here van Ghemen ind den hoefmeister tot Arnem
ind was 2 nacht uyt, verterde soe myt overvaren weder ind voert 2˝ gulden
 
Item des donredaghs nae Sunte Martynsdagh had my myn lieve genedighe here gesant tot
Arnem te komen, ter selver tyt reet ich tot Arnem ind voert upten dach tussen
mynen lieven genedighen heren ind myn here van Uytricht ind was vyer nacht uyt
ind verterde myt overvairen weder ind voert 5 gulden 12 groet
 
Item den knecht gegeven dye tot Zevenum upter leggen lach van den vogelen dye hy
gevangen hadde, gegeven 8 gulden
Summa 25 gulden en 20 groet
 
       
   

[Blad 11 voorzijde]
Item des anderen vridaghs nae Sunte Mertynsdagh had my myn lieve genedighe here gescreven ten
Grave te komen, ter selver tyt reet ich ten Grave ind due en quam myn lieve genedighe here
up dye tyt dair nyet ind was des nachz aldair by den hoefmeister ende mairscalke
ind verterde dair myt 3 perden 1 gulden 24 groet
 
Item des dynsdaghs nae Sunte Andryesdagh was ich gereden tot mynen lieven genedighen heren
tot Venle ind voert tot Bruggen om der tyenden wil ter Horst ind was 2 nacht
uyt, verterde myt 3 perden 2 gulden 4 groet
 
Item des anderen daeghs nae Sunte Luyciendaegh, had my myn lieve genedighe here bevoelen myt
Vrederic van Huysen nae huem te Voegelsanck te komen, ter selver tyt reeden Vrederic ende ich
aldair ind hadden tsamen 6 pert ind lieten ons pert te Guylic stain
ind bleven uyt bis des saterdaghs dairnae ind verterden mit 6 perden 12 gulden
24 groet
 
Item des anderen daeghs nae Keersdaegh Kuert Johan gesant tot mynen lieven genedigen
heren te Randenray omb te besien welke tyt myn genedige here ter Horst komen suelde ind was
2 nacht uyt, verterde 1 gulden
 
Itenm ter selver tyt eenen knecht gesant an heren Herman van Buetberch huem te laiten weten
tot mynen genedigen ter Horst te komen, huem te tergelde gegeven 8 groet
Summa 17 gulden 6 groet
 
       
   

[Blad 11 rugzijde]
 
Item due suelde myn lieve genedige here des vrydaghs nae Jairsdagh ter Horst syn komen
ind en quam dye nyet eer dan des saterdaghs naemiddagh end blef due aldair
bis des dynstaghs dairnae dat hy wat ontbeten hadde, verterde in allen ampten
gelyc als dat reces inhelt tsamen sonder dye pentrye ind 2 aemen wyns die Aryt
van Lynn uyt dede, tsamen is 35 gulden 19 groet
 
Item des dynsdaghs nae Sunte Pouwelsdagh was ich gereden tot mynen lieven genedigen heren
ten Vogelsanck om der luy wil van Ray ind van Kessel ind was uyt bis des sondaghs
dairnae ind verterde myt 2 perden 4 gulden 24 groet
 
Item des vridaghs nae dem heiligen Paesdagh was ich gereden tot mynen lieven genedigen heren
tot Gelre om der bryve wil dye die knecht van den Boesch ter Horst vuer die kirck
gehangen hadden ind was een nacht uyt, verterde myt 2 perden 1 gulden 4 groet
 
Item ter selver tyt Snelken van Ray an dye stat van den Boesch gesant om de knecht wil
van den Buesche dye de bryve ter Horst vur die kircke gehangen hadden ind was
3 nacht uyt ende verterde 1 gulden 48 groet
Summa 242 gulden 41 groet
 
       
   

[Blad 12 voorzijde]
 
Item des anderen daeghs nae Beloeken Paessen enen knecht gesant dye mynen lieven genedigen heren
gelt bracht te brueck ind due was myn genedige here tot Kaster ind liep due voert
tot Kaster end was 4 nacht uyt, verterde 48 groet
 
Item Sondaghs dairnae Snelken van Ray gesant nae Lynsken Lemmen van bevel
myns lieven genedigen heren omb te vernemen wanneer dien vinden muecht huem
te tergelde gegeven 1 gulden 48 groet
 
Item den selven Snelken gegeven, was hy mytten schepen van Ray tot mynen lieven genedigen
heren tot Venle ind hadde dair myt Johan van Mille dye up dye geswoeren gesproeken
hadde ind verterden dair tsamen 48 groet
 
Item due men den knecht, dye te Ray doetgeslagen waert, syn hant aff war, verterden
dye schepen ind bay die daer ouer end aen waeren soe mytten wasch, dair dye hant
in geslagen wairt, tsamen 48 groet
 
Item due men den knecht, die tot Zevenum doetgeslagen wairt, syn hant aff war, verterden
dye schoutet, schepen ende bay, dye dair over ende aen waeren, soe mytten waesch,
dair dye hant in geslagen waert, tsamen 44 groet
Summa 5 gulden 20 groet
 
       
   

[Blad 12 rugzijde]
 
Item des goensdaghs nae des heiligen Spersdaegh quam myn lieve genedige here
myt synen vrienden des avotz ter Horst ind duerde aldair bis des anderen daeghs
dat hy wat ontbeeten hadde, verterde in allen ampte gelyc als dat reces inhelt sonder per..de [?],
helt tsamen 101 gulen 19 groet
 
Item ter selver tyt reet myns lieven genedigen heren raet here Johan van Wyenhorst
end here Eengelbert van Oirsbeck up eenen dach tussen der gemeint van Helden
ind van Neer ind quaemen des avotz wederomb ter Horst ind bleven aldair
bis des anderen daeghs, dat sy wat ontbeten hadden an kost ghelyc
als dat reces inhelt 8 gulden
 
Iten ter selver tyt eynen knecht gesant myt myns lieven genedigen heren bryeve an
mynen heren van Hyensberch, huem te tergelde gegeven 36 groet
 
Item des sondaeghs nae Sunte Johansdaegh Kuert Johan gesant tot den hoefmeister
tot Arrnum om der schettyngen wil in den lande van Kessel ind was 2 nacht uyt
end verterde myt overvairen weder voert 48 groet
 
Item des goensdaghs dairnae hadde my die hoefmeister ind ryntmeister gescreven
tot Gelre te komen, ter selver tyt reet ich tot Gelre ind bleve
aldair bis des anderen daghs ind verterde dair 1 gulden 6 groet
Summa 112 gulden 1 groet
 
       
   

[Blad 13 voorzijde]
 
Item des goensdaghs nae Onser Liever Vrouwendaegh Visitatio had my myn lieve
genedighe here gescreven soe ich sampte muecht des avotz te Koichaven in dye voderinge
te komen, ter selver tyt reet ich aldair ind hadde dair myt Arnt van Blitterswic,
Brant van Brey, Claes van den Dunck, Zegher van der Horst ind Geryt Neven
ind hadden tsamen tyen gelaven ind vergaderden des morgens vroegh tot Kessel
ind dair ontbeten dye gesellen wat ind hadden dair an kost 3 gulden
 
Item due reden wy voert tot Koichaven in myns lieven genedigen heren voderinge
ind dair wairt ons gelevert ind dair wairden wy wederbaiden ind reden des
anderen daeghs wederomb tot Venle ind hadden dair an kost 4 gulden 36 groet
 
Item Vrederick van Huysen betaelt gelyc als die quytancie dair
aff inhelt 127˝ gulden
Item Gysen Pontyer gegeven 25 rynsch gulden vz 46 gulden 16 groet
Item Henric Ratynck van Venle gegeven 50 gulden
Item dye my myn lieve genedighe here vuer myn pert gegeven heft 100 gulden
Item van den oirdelgelde van Gheryt van Wylic 15˝ gulden
Summa 346 gulden 16 groet
 
       
   

[Blad 13 rugzijde]
 
Item van myns amptz ind huysgehaltz wegen ter Horst 100 gulden
Item den porter vuer synen loen 10 gulden
Item den moller vuer synen loen 6˝ gulden
Item vuer eyn pair zeil up dye wintmolen 23 ellen duecx,
dye ellen 7˝ groet vz 3 gulden 10˝ groet
Item vuer lynen tot den zeyl 24 groet
 
Item vuer eenen nyen moelensteen up dye wintmolen dye tot Nuysen gekocht
wairt ind koste mytten vuerloen ind myt teringen ter Horst te brengen 32 gulden
 
Item Hemken Robben myt tween knechten 4 daegh in den werck, dye den steen
gruewet? ind voert up dede ind hadde elker sdaghs te loen 10 groet ind elker
an kost sdaghs 7 groet vz 3 gulden 42 groet
 
Item vuer eynen nyen molenkabel dair men den steen myt up wan, 3 gulden 15 groet
Item vuer een vait calkz tot den leghen steen 4 groet
 
Item die swaenen dye ter Horst up gevangen wairden den stoenden aldair bis sy geten
hadden 4 malder haveren, ylker malder ad 52 groet vz 3 gulden 46 groet
 
Item den knecht dye de swaenen mynre liever genedigher vrouwen van Guylic
ind van Gelre tot Randenray vueret, gegeven 1 gulden
Summa 164 gulden 6˝ groet
 
       
   

[Blad 14 voorzijde]
 
Item eynen leydecker 5 daegh in den werck dye up ten huys stoppet ind hadde sdaghs te loen
12 groet ind an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden 41 groet
 
Item Hemken Robben myt tween knechten 8 daegh in den werck dye eyn nye asse
ind rat in dye watermolen maken ind dye kueme an den watermolen ercken nye
maecken ind hadden elker sdags te loen 10 groet ind elker an kost sdaeghs 7 groet
vz 7 gulden 30 groet
 
Item 2 houtsnyder 4 daegh in den werck dye de plancken sneden tot den kuemen
ind dye pael an den erken ind hadden elker sdaghs te loen 10 groet ind elker
an kost sdaghs 7 groet vz 2 gulden 28 groet
 
Item Teuwesken tymmerman myt eenen knecht 2 daegh in den werck dye de alibanck
in der alimolen vermaken ind dye stemper ind heyen kurtet ind dye moelen
voer reket ind hadden elker sdaghs te loen 10 groet ind elker an kost sdaghs
7 groet vz 1 gulden 14 groet
 
Item aen yserenwerck vuer 100 halver suwe? naegel 32 groet
Item vuer 100 spykernaegel 16 groet
Item vuer dop ind plaeten in dye vyzelen 32 groet
 
Item Johan die Wilde decker 4 dagh in den werck dye up ter porten decken
ind up ter watermolen stoppet ind up ter schueren ind hadde sdaghs te loen
11 groet ind an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden 18 groet
 
Item 1 knecht 4 dagh in den werck dye den decker operet ind hadde sdaghs
te loen 7 groet ind an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden 2 groet
Summa 16 gulden 51 groet
 
       
   

[Blad 14 rugzijde]
 
Item 2 haymer 4 dagg in den werck dye dat haymerden ind hadden
elker sdaghs te loen 13˝ groet ind elker an kost sdaghs 7 groet
vz 3 gulden 2 groet
 
Item 2 grever 2 dagh in den werck dye an den ercken groeven ind hadden
elker sdaghs te loen 8 groet ind elker an kost sdaghs 7 groet vz 1 gulden
6 groet
Summa 4 gulden 8 groet
Dat upboeren tegen day ynnemen? afgeslagen so blyft myn genedighe here
schuldich Johanne van Broichusen van den ampte van den lande van Kessel
613 gulden 48 groet
Computatum in Rosendail in die Palmarum anno Domini 1412 per dominum
ducem presentibus de consilio domino Henrico de Apeltern, milite, Arnoloe Pyeck reddituario
et Theodorico de Vlodorp armigeri

 

 
       
   

[Blad 15 voorzijde]  
       
   

[Blad 15 rugzijde]