Meet- en schatboek Helden, begin 17 de eeuw           Terug     door Jacques Rutten


N.B. in dit boek is in twee termijnen geschreven. Bepaalde aanvullingen zijn van veel latere datum (soms rond 1650) en hebben een ander handschrift en andere spelling, bv morgen of mergen (merghen) ipv margen; roeyen ipv roiden. Deze passages sluiten zonder tussenruimte aan op de voorgaande. In de transscriptie zijn ze in italique getypt en gemerkt met: *.
Gereed   12   DECEMBER   2004 [ we hebben nu de fiches gedigitaliseerd]
Opmerkingen: Haastige transscriptie, niet echt gecorrigeerd.
Afkortigen voluit. "End" en "und" altijd geschreven als "und"
1 morgen = 150 roden; 1 vierdel = 37˝ roeden, maar vaak geteld als 37 of 38

 
TRANSSCRIPTIE MEET- EN SCHATBOEK HELDEN (inv nr 298)
 
Voorpagina
 
Register folio 240 beginnende
tot Helden
 
1v     
die ierste octroy vanden nijen erven
tot Helden daer van den datum 1616
den 15 January
die leste octroy 1627 den 7 July
 
2r
anno 1603 dem 17 january is allen
lenderij, bendt und landt in voirleden
jair gemeten 1602, und nu 1603 als boven
in dit boeck geschreven, iederen sijn
deyll und ainpairt als hier nu volgt.
 
 

OINRAY

 
     
 
Jan Aengen Yndt hoys und hoiff, lant end bendt
Tho tzamen       .................................   theyn margen
und theyn roiden            ------------------------------------ 
10 margen 10 roiden
 
Lenart Aengen Yndt erff hoyss und hoiff
lant und bemdt tzamen acht margen
eyn vierdel sevende halff roy                  -----------------   
8 margen eyn verdel
 
Bestgen Aengen Yndt hoys und hoiff
lant und bendt tzamen eyn end twyntich
margen viertheyn roiden ----------------------------
 21 margen 14 roiden  
2v     
 
Wyn van Hoiff hoyss und bendt
hoiff und lant tzamen negen margen
eyn vierdel ses de halff roy        -----------------------------  
 9 margen 1 vierdel 5˝ roy
 
Dem hoyff Aengen Yndt hoyss und hoiff
lant und bendt tzamen achteynden
halven margen eyn halff vierdel              --------------------    
17˝ margen ˝ verdel
 
Groitvoits hoiff hoyss und hoiff
lant und bendt tzamen sesindertichsten
halven margen eyn verdel min vijffde
halff roy            -------------------------------------------------  
35˝ margen 1 vierdel min 4˝ roy
 
3r     
 
Maisken Mais hoyss und hoyff
Lant und bendt tzamen negentheyn
mergen             -------------------------------------------------      
19 margen
 
Willem Henrichs hoyss und hoyff
lant und bendt tzamen ses margen
min eyn halff vierdel                  --------------------------- 
6 margen min ˝ vierd
 
Jeromisch hoyff eynen dertich margen
hoyss und hoyff lant und bendt               --------------------- 
31 margen  
  
3v     
 
Peter Mertens hoyss und hoyff lant
und bemdt. Tzamen mergen under
halff vierdel sevende halff roy                -------------------- 
6 margen 1˝ vierdel 6˝ roy
 
Jacop van Deckenshorst hoys und hoiff
lant und bemdt tzamen vierdenhal-
ven margen eyn verdel ses royden          ------------------- 
3˝ margen 1 verdel 6 roiden
 
Gerling Jaicken hoyff, hoyss und
hoyff, landt und bemdt tzamen ses
und sestichsten halven morgen
acht roiden        -------------------------------------------------- 
65˝ margen 8 roiden
        
4r
 
Johan Dytgens huys und hoyff
lant und bemdt tzamen vijffden
halven margen min vierdehalff roy          ---------------------
 

4˝ margen min 3˝ roy

 
Peter Alytgens noch aint Hazenacker und aindem boss
eynen margen tweentwyntich royden.     
5˝ margen 18˝ roy
 
Noch Peter Alytgens dry vierdel lants
mit huyss und hoyff tzamen twee margen
min 1 vierdel und tweentwyntich roden               ------------- 
 

 2 margen min 1 vierdel – 22 roden

 
Peter Alytgens Erken ende suster(??)
Tryn vanden Buecken tzamen ses margen
min sesdehalff roy         -----------------------------------------
 

6 margen min 5˝ roy

 
Hencken Goirtgens erff hoyss und hoiff
lant und bemdt tzamen vier und twyn-
tich margen underhalff vierdel se-
ven roiden. Noch het Hoich Veldt
und Kemp vijffden halven [margen] under-
halff verdel derde halff roy. Het nij
erff inden Hasenacker underhalven
morgen vijffendertich royden                  ------------------------
 

 

 

31 margen 7 roiden (!JR)

4v     
 
Hencken Winckens van Ditgen Mertens
goet dry margen eyn halff vierdel
---------Van het Hoigh Veldt twee margen.
Int Hasenacker het nije erff eynen
halven margen tzamen sesden halven
mergen eyn halff vierdel            --------------------------------       
Noch vijffendertich roiden
5˝ margen ˝ vierdel
 
Wilmken Jaicken hoyss und hoiff
lant und bemdt tzamen negenden
halven margen eyn vierdel. Het Hoich
Veldt und het Hasenacker sevenden
halven mergen min theyn roeden. Tzamen viertheyn
margen acht ind twyntichste halff roy                 --------------------------------------------------------             

 

14 margen 27˝ roy
 
Marten Dytgens hoyss und hoyff
landt und bendt sesden halven margen
eyn halff vierdel. Het Hoich Veldt
und het Hasenacker vierden halven
seven roiden. Het nije erff int Hasen-
acker tzamen theynden halven margen
eyn halff vierdel seven roiden                 -----------------------      
Noch 35 roiden. Noch van Steger erff
eynen mergen.
*Desen merghen hefft Hencken van Kessell  
9˝ margen ˝ vierdel 7 roiden
 
5r     
 
Alyt Mertens goit huyss und hoyff
lant und bemdt dertheyn margen.
Het Hoich Veldt ses[de] halven mergen
vyfftheyn roiden. Tzamen negentheynden
halven mergen vyfftheyn roiden              ----------------               
Het nye erff int Hasenacker
Noch eynen halven mergen 63˝ roy
18˝ margen 15 roiden
 
Gerit Goirts huyss und hoyff, lant
und bemdt dry margen erffs. Inde
Kemp eynen halven margen min vijffde
halff roy, tzamen vierden halven margen
min vijffde halff roy                   ----------------------------           
 4˝ margen min 4˝ roy

 

5v   
 
Ingel Karmans huyss und hoiff, lant
und bemdt, tzamen achtden halven
margen ses roiden. Die kemp eynen
mergen. Tzamen negen[den] halven
mergen twelff roiden     ------------------------------          
8˝ margen 17 roden
 
Scheres stege ad --------------------------------------         
47 roden
 
Johan Goymans huyss und hoyff
lant und bemdt theynden halven mer-
gen min negende halff. Inde kemp
dry verdel theyn roiden. Aent dorp
anderhalven eyn verdel twyntich
roiden. Ain dem stege eynen margen
min twe roden. Aint Achel eynen
margen negenentwyntich roiden.
Tho tzamen vertheyn mergen achten
vertich roiden eyn halff roy.       ---------------------                     
14 moagen 48˝ roy
 
Erken inde Schuer hoyss und hoyff
twyntich roiden eyn halff roy      --------------------           
20˝ roy
6r     
 
Gordts erff twe margen dertheyn
royden  -------------------------------------------------           
2 margen 13 roden
 
Steger erff dryentnegentich roiden
eyn halff roy     ----------------------------------------                
93˝ roy
 
Geritt Ingels huyss und hoyff, landt
und bendt, tzamen negentheynden halven
margen eynen vierdel. Noch dem Hobis
und dem Boss, derdenhalven margen
twyntich roiden, tzamen eynentwyntich
margen ender halff vierdel         --------------------                      
*Noch indem Boss
 dem landt opt Hubenslach gerekent op 7˝ st(?)
21 margen 1˝ vierdel  
6v   
 
 
Peter van Ynckenfort huyss und hoyff
landt und bendt mit dem Clockenstreck
theyn margen vierenvijfftich roiden         --------------                  
.*.noch dem bendt opt Hubenslach
10 margen 54 roiden
 
scheper Thoms hoyss und hoyff
landt und bemdt theyn margen eyn
verdel. In de kemp twe margen und
eyn vierdel vijffdehalff roy. Tzamen
dertheynden halven margen vijffde-
halff roy            ------------------------------------------                   
12˝ margen 4˝ roy
  
 
7r     
 
Dem hoyff op Deckenshorst
huyss und hoyff, landt und bemdt
groot vierendetseventich morgen vund                (ander handschrift)
eenen halven, vund vier entwentich roeyen
----------------------------------------------------------------     
74 margen ˝, 24 roeyen
 
NB waarsch heeft men deze hoeve wel ingeschreven maar pas opgemeten toen men elders klaar was.
Dat zou het andere handschrift kunnen verklaren
 
 

D O E R P

 
 
Derick Gielen huyss und hoyff, landt
und bembt dertheynden halven mar-
gen eyn vierdel. Noch aent boschken
twe margen min achtdehalff roy.
Het nije erff sevenensestich roiden.
Tho tzamen vijfftheyn margen dryen-
twyntichste halff roy      ---------------------------------------          
Noch den bemt opt Hubenslach
15 margen 22˝ roy
 
Goirtgen Claren huyss und hoyff
lant und bemdt vierden halven
margen eyn vierdel elff roden
eyn halff roy. Noch ain den Ielff (??)
vijfff vierdel dertheynde halff roy.
Het nije erff eynen halven margen
dryentwintich roden. Tzamen sesden
halven margen eyn fierdel
theynde halff roy           ---------------------------------------         
*Hier van is Henken Piggen angeschreven
van het Boeskens Velt-------- seeven ??                               
 5˝ margen 1 vierdel 9˝ roy
                                       
7 r????
 
7v     
 
Staiks erff huyss und hoyff landt
und bemdt ses margen vijffde halff
roy       -------------------------------------------------              
6 margen 4˝ roy
 
Peter Teuwen huis und hoyff landt
und bemdt vijfftheyn margen eyn
vierdel. Opt dem Loenre vierden
halven margen theyn roeden. Int
Achelze feldt anderhalven margen
min acht roiden. Tzamen negentheyn                                            
negentheyn margen eyn vierdel rwe roden---------               
20

19 margen 1 vierdel 22 roden

 
Baitzken Koimen erff huyss und hoyff
dry margen, noch op dem Loyere(??)
vierdehalff vierdel acht roiden.
Tzamen vierden halven margen ander
halff vierdel acht roiden------------------------------                       
3˝ margen 1˝ vierdel 28 roeden
 
8r     
 
Johan Henrichs huyss und hoyff
lant und bemdt sesden haalven
margen eyn vierdel dry roiden.
Aen die molen dry vierdel negen en
twyntichste halff roy. Ain die Heck
anderhalven margen sesendertich
roiden. Dem Forder baint eynen margen
eynendertich roiden. Van Peter Drissen
und Koisdonx erff derden halven margen
min dry roiden. Noch van Baets Syllen
vant eynen margen ein halff vierdel----------------                       
15 margen ˝ vierdel 20˝ roey
 
Willem Janssen hyuss und hoyff landt
und bendt eynen margen eyn vierdel
negende halff roy          ------------------------------                      
Noch ain Steyn eynen maregen min theyn
roiden. Dit is Erken bij gesat
1 margen 1 vierdel 8˝ roy
 
Willem van Dick Hoyss und hoiff
dry vierdel sevenendtwyntich roiden.
Int Boskens seven vierdel dertheyn-
de halff roy. Tzamen dry margen min
eyn vierdel        ----------------------------------------                     
3 margen min eyn vierdel

 

 
8v     
 
Willem van Kessel huyss und hoyff
und Schramonts erff acht margen
elff roiden. Int Hasenacker twe mar-
gen eyn vierdel dry roiden. Die
Weck vijff vierdel acht de halff roy.
Boskens lant dry vierdel sesde
halff roy aint Boemken und ain die
Kortener vijff vierdel dertheynde halff
roy. Ain die molen eynen margen der-
de halff roy.int Loicken eynentagetich
roiden. Op die Ryt vier margen acht
entwyntich roiden. Steger lant vijff
vierdel seventheynde halff roy.
Van Claes lant dry vierdel* aint
Hoibbenslach dem bemdt van Dries Sillen.
Noch van Lem Leysten lant acht en sestich roeden.
Van Koisdonx lant vijff vierdel ij* roy.
Noch eynen margen van Teuen Hei-
mants   --------------------------------------------------          ......
            *in marge:  dit is Claes goet nu bijgesat
·         ij = 1˝
 
 
Willem Knippenberch hoyss und hoyff
twe margen min eyn vierdel vijffen
twyntichste halff roy. Den Hopbos eynen
margen tweendertich roiden. Die kemp
vier margen min seven roiden. Ain
Thonis van Achel schuir vier margen
eyn vierdel. Tzamen elff margen
eyn vierdel twelff roiden  -----------------------                            
 11 margen 1 vierdel 12 roiden
 
9r   
 
Johan Verhaige huyss und hoyff, landt
und bendt und int Oinray eynen sesden hal-
ven margen tweendertich roiden. Dem
Hopboss eynen margen min anderhalff roy.
Die kemp vier margen min negentheyn
roiden. Dem molenkamp eynen margen.
Aint Laick und bij Lenart van Loyn derden
halven margen* eyn vierdel theynde halff
roy. Int Achelze feldt vier margen
min elff roiden. Tzamen achteyn margen
eyn vierdel theyn roiden.            ---------------------------------      
hiervan heeft Thonis Gielen 1 morgen
noch hier van Gijs Feyen 1 morgen
blijfft tsamen int Achelse veldt 2 morgen
min 21 royen
            *in de marge: heeft sich naedemael bevonden dat het erff bij Lenaert
            van Loon niet meer en medt dan 1 morgen 1 vierdel vund 5 royden
18 margen 1 vierdel 10(?) roiden
 
Peter Koymans huyss und hoyff twe
margen eyn vierdel. Die kemp vier-
den halven margen twelff roiden. Ain
Die molen dry vierdel tweentwyn-
tichste alff roy. In dem Pass seven
margen min dry roiden. Op dem
Loinre eynen margen. Tzamen viertheyn
margen eynen halven eynenndertischste
halff roy            ------------------------------------------------                     
14˝ margen 30˝ roy
 
9v   
 
Hencken Kessels huis und hoiff und
Steger lant twe margen eyn vierdel
vijffendertichste halff roy. Ain die
Huck eyn vierdel dertich roiden eyn
halff roy. Int Hasenacker eynen margen
min derdehalff roy. Tzamen vier margen
min eyn vierdel und vijffendtwyntich
rueden              ------------------------------------------------                       
4 margen min 1 ......uitrekenen
 
Alnoch(?) inde kemp van Gies Nessen(?) ander-
halven margen ses(?) roiden. Nach van Fij Neessen
anderhalven werghen. Nach van Steger erf enen \merghen erfs
 
 
Derick Magers huyss und hoyff eynen
margen. Aint Oinray vier margen. Noch ˝ margen
anderhalff vierdel ..... roiden und ain
Thonis van Achel schuer eynen margen ˝ roy. Ain die Heck
eynen halven margen twyntich roiden.
Tzamen seven margen dertich roiden      ---------------------         
7 margen 30 roiden
 
Gerken Teus erff aint Hoibbenslach twe
margen eyn vierdel achtdehalff roy.
Int Boskens veldt ses margen ander
halff vierdel sesteyn roiden. Het nije
erff sevenensestich roiden. Tzamen        ---------------------         
9 margen 1 vierdel
 
Heyn Piggen huyss und hoyff dry
vierdel achtheynde halff roy. Noch ain
Thonisken schuer
 
 
10r 
 
Willem Heymans huyss und hoyff
eyn vierdel vijfftheyndehalff roy.
aindem Molenkamp eynen halven mar-
gen eynendertich roiden. Ain die heck
eynen halven margen. Int Bosken veertheyn
roiden. Ain die moelen eynen margen
acht roiden. Indem Pass anderhalven
margen tweendertich roiden. Ain die Heck
eynen halven margen. Tzamen vijffdenhal-
ven margen underhalff vierdel    ------------------------------          
4˝ margen 1˝vierdel
 
noch einen ˝ margen van Nelis Gielen
die Nelis gehadt heeft    ----------------------------------------       
˝ margen
 
Gerken Hoebben und Willem Heymanss
Int Bosken derdenhalven margen
eyn halff vierdel theyn roiden. Het nije
erff eynen halven margen. Tzamen         --------------------        
3 margen ˝ vierdel 10 roiden
 
Willem Kosters huyss  und hoyff vijffen
sestich roiden. Eynen margen aint(?) Yndt
vandem Clockenstrick achter Gerith Verhaige.
Noch aint Boskens veldt und ain die Heck
vier margen eyn vierdel dertheyn roiden.
Tzamen ses margen min eyn vierdel       ---------------------    
6 margen min 1 vierdel
 
Anno 1661 den XXVII january hebben die schepens Gerit
Verhaegh, Lenaert Smollers, Drys Coumans, Engel Smollers
voer die erffgenaemen van wijlen Mr Michiel Roefss
aengemeten tegen hun alt...... erff van hun eigen erff
als mede vanden heere ........  van Kessel aengecocht
achter naerde gemeynte ain stse....heide(??)   ende??seven royen
en eyn vierdel neuwss erff
                        Slecht leesbaar
 
 
10v   
 
Gerken Hoebben huyss und hoyff dry
vierdell viertheyndehalff roy. Int Oin-
ray veldt mit dem Hasenacker dry
margen eyn vierdel negendehalff roy.
int Boskens veldt acht margen negen
roiden. Indem grote veldt dry margen
eyn vierdel. Tzamen vijfftheyn margen
eyn vierdel eynendertich roiden. ----------------------       
 115 margen 1 vierdel 31 roiden
 
Noch aen sijn schuer nieu erve sevn
en veertich roeyen een halff roeye          ----------------------        
47 ˝ roey
 
Jacop van Lier erff eynen halven margen
elff roiden         --------------------------------------------------      
 ˝ margen 11 roiden
 
Aret Franzen hoyss und hoyff eynen
halven margen. Int Boskens veldr und
die Weck und ain die Heck twe margen
eyn vierdell theyndehalff roy. Tzamen
derden halven margen eyn vierdel theynde-
halff roy            --------------------------------------------------         
Nach van Wilhelm Jansen einen merghen
min thien ruyen
2˝ margen 1 vierdel 22˝ roy
 
Derick Magers, Jan Geven, Heyn Piggen
tzamen twe margen twe margen und
eyn vierdel sesteyndehalff roy. Noch ain
dem Loinre und Hack underhalven margen
vijff roiden. Tzamen vierden halven margen
underhalff vierdell underhalff roy            ----------------------        
3˝ margen 1˝ vierdel 21˝ roy
11r   
 
Johan Leyen huyss und hoyff underhal-
ven margen vijfftheyn roiden. Int Oinray
veldt twe margen underhalff vierdel
theyndehalff roy. Int Boskens veldt
vierdenhalven margen vijffendtwyntich
roiden. In dem Pass vijff margen eyn
vierdel viertheyn roiden. Tzamen viertheyn
margen seven roiden.     -----------------------------------------     
14 maergen 7 roiden
 
Theis Leien van den Optecker  1˝ morgen, aenden Stein
van Peter Boyen 5     2 roeden. Beloept aen scyarnag(??)
einen ??
 
 
Met Leyen        --------------------------------------------------         
7 roiden
 
Merten Leyen ain dem Steyn eynen margen        ----------           
1 margen
 
Hencken Piggen hoyss und hoyff under-
halven margen. Int Boskens veldt und Molen-
kemp seven margen eyn halff vierdell.
Int Grote veldt underhalven margen
acht roiden. Noch nije erff derden
halven margen achteyndehalff roy.
Tzamen twelff margen dry vierdell
sevendehalff roy            ----------------------------------------         
12 margen 3 vierdel 6˝ roy
 
Lytgen Piggen huyss und hoyff under-
halven margen. Int Bosken sveldt under-
halven margen eyn halff vierdel. Nije erff
eyn vierdel derdehalff [roiden]. Tzamen dry
margen underhalff vierdel 2˝ roy.          ----------------------        
3 margen 1˝ vierdel 2˝ roy
 
11v   
 
Gielis Michiels erff hoyss und hoyff
dry vierdel. Int Hasenacker dry mar-
gen achtentwyntich roiden. Aint Boskens
veldt vier margen min dertheyn roiden.
Dem kemp eynen margen min acht roiden.
Int loicken vier margen min vijffend-
twyntich roiden. Ain die Heckyr
dry margen vierendtwyntich roiden.
Tzamen sesteyn margen min eyn vier-
del und ses roiden.         -------------------------------------------     
Het nije erff 1˝ mergen
16 margen min 1 vierdel 6 roiden
 
Hencken Geven erff hoyss und hoyff
eynen halven margen eyn halff vierdel. Int
Onray veldt twe margen min dry
endtwyntich roiden. Int Boskens veldt
Int Boskens veldt twelff margen
min eyn vierdel und negenteyndehalff
roy. Int Grote veldt mit dem bamdt
underhalven margen dryendertich roiden
acht voit. Int Hasenacker twe margen tweentwyn-
tich roiden. Het nije erff twe mar-
gen min vijff roiden. Tzamen twyntich
margen achindtwyntich roiden    ------------------------------          
20 margen 28 roiden
 
12r   
 
Derick Vermolen hoyss und hoyff
underhalven margen achtentwyntich roden.
Int Oinray veldt dry margen twe-
entwyntich roiden. Int Grote veldt
underhalven margen min twelff royen.
Ain die Heck achtinsestich royen.
Tzamen sevenden halven margen eyn-
indertich royen  --------------------------------------------------       
6˝ margen 31 royen
 
Johan der Molder erff hoyss und hoyff
eynen halven margen negentheyn roeden.
Int Oinray veldt eynen marge dryen-
twyntich roiden. Int Grote veldt theyn
margen min vijff. Tzamen twelff margen
min eyn vierdel  -------------------------------------------------        
12 margen min eyn vierdel
 
Int Boskens veldt ˝ margen       ------------------------------          
12 margen 1 fierdel
 
Erken Boven (Boyen) hoyss und hoyff vierin-
twyntich roiden. Ain dem Stein taegent-
tich roiden. In dem Pass hondert vijff roden.
Tzamen vijff vierdel eynendertich roiden
                        -------------------------------------------------        
1 margen 1 vierdel 31 roeyen
 
Trijn Vrayssen  --------------------------------------------------       
13 roden
12v   
 
Johan Koenen hoyss und hoyff eynen
margen min theyn roiden. Int Grote
veldt underhalven margen eyn vierdel
elff roiden. Opt den loinre und Heck
vijff vierdel dertich roiden. Tzamen
vier margen eynendertich royen              ---------------------         
4 margen 31 royen
 
Heyn Kosters hoyss und hoyff met die
bendt und Serendonx erff twe margen
vijfftheyn roiden. Int boskens veldt
eynen margen seventheyn roiden. Int
Grote veldt vier margen min theyn
roiden. Tzamen seven margen tweentwyn-
tich roiden         --------------------------------------------------       
  7 margen 22 roiden
 
Peter Gissen hoyss und hoyff mit dem
landt indem Groten veldt derdenhalven
margen eyn roy. Int Boskens veldt under-
halven margen sesindtwyntich roiden.
Tzamen vier margen sevenentwyntich
roiden               --------------------------------------------------         
4 margen 27 roiden
 
Vanden hogen Loenre   ----------------------------------------         
3˝ margen 10 roeyen
 
13r   
 
Pastoir her Johan Servaiss zaliger
hoyss und hoyff mit dem landt und
gehr(?) Tzamen vijffdenhalven argen min
dry roiden         -------------------------------------------------          
4˝ margen min 3 roiden
 
Mais Magers hoyss und hoyff und
lant derdenhalven margen dertheynde
roiden. Tzamen -------------------------------------------------          
2˝ margen 13 roiden
 
Lenaert Smolders erff hoyss und hoyff
mit dem landt int Grote veldt achtden-
halven margen sesteyn roden. Op dem
Loinre vijff margen dertheyn roiden.
Tzamen dertheynden halven margen negen
und twyntich roden        ---------------------------------------          
12˝ margen 29 roiden.
 
13v   
 
Derick Belen hoyss und hoyff eyen
margen sevenentwyntich roden. Tzamen   -----------------           
1 margen 27 roden
 
Willem Vervort erff hoyss und hoyff
landt und bendt seven margen eyn
und twyntich roiden. Tzamen      -----------------------------           
7 margen 21 roden
 
Nach ain Stein eynen halven margen acht
roden. Tzamen -------------------------------------------------         
Noch aint Byringen eynen halven margen
 7˝ margen 29 roden
 
Baitzken Kessels erff int Loicken
eynen margen sevenentwyntich roden.
Noch eenen margen van Tenis Hey-
mants   -----------------------------------------------------      ...
 
 
14r   
 
Johan Schoemeckers erff hoyss und
hoyff, lant und bendt dry margen
min vierdehalff. Tzamen            -----------------------------           
3 margen min 3˝ roy
 
Baitzken van Hoyff erff hoyss und hoyff
landt und bendt twe margen vijfftheyn-
de halff roy. Tzamen     ---------------------------------------          
2 marge 14˝ roy
 
Goirdt Smolders huyss und hoyff lant
und bendt derden halven margen vijff
und twynstichste halff roy          -----------------------------           
2˝ margen 24˝ roy
 
Jacop Kestgens erff hoyss und hoyff
landt und bendt derdenhalven margen
dryentwyntich roden      ---------------------------------------          
*Nempt Jacop Kerstens aen seich van Jeen Verstappen
  kinder 1 margen mein VIII˝ roede
2˝ margen 23 roden
 
14v   
 
Wyncken Coisdonx hoyss und hoiff
landt und bendt vier margen und eyn
vierdel. Tzamen ---------------------------------------          
4 margen 1 vierdel
 
derick Drissen hoyss und hoyff landt
und bemdt. Tzamen vierdenhalven margen
und eyn vierdel min ses roden     -----------------------------         
3˝ margen 1 vierdel min 6 roden
 
Johan Geven hoyss und hoyff lant
und bemdt vier marge sesdehalff
roy. Tzamen      --------------------------------------------------   
4 margen 5 roden(!)
 
Johan Selen aint Oinray vierdenhal-
ven margen und eynentwyntich roden.
Tzamen            ---------------------------------------------------    
3˝ margen 21 roden
 
15r   
 
Peter Cloetten erff bemdt und landt
eynen margen eynentwyntich roiden.
Ainden Loinre eynen margen min theyn
roden. Het nije erff eynen halven
margen dertheyn roiden. Tzamen der-
denhalven margen vierintwyntich
roden                ---------------------------------------------------       
2˝ margen 24 roden
 
Poykens erff hoyss und hoyff lant
und bemdt eynen margen eynender-
tich roden. Noch ain dem Steyn eynen
margen min negen roden. Tzamen twe
margen tweentwyntich roden     -----------------------------          
 2 margen 22 roden
 
Johan Kremers erff hoyss und hoiff
lant und bemdt vier margen eyn vier-
dell sestheyn roden. Het nije erff
dry margen vijfftheyn roiden. Tzamen ---------------------
 7 margen 1 vierdel 31 roden
 
15v   
 
 Peter Wynckens erff hoyss und
hoyff eyn vierdel und ses roden.
Het nije erff dertich roden          -----------------------------          
 ˝ margen min 1˝ roy
 
Johan Peter Boim soin eyn vierdel
und ses roden. Het nije erff dertich roden.
                        -------------------------------------------------       
   ˝ margen min 1˝ roy
 
*nempt hem aen sich van Jaeck Tkonis erff
aen den Stein LV! Roiden
 
 
Derick die Locht erff eynen halven
margen twelff roiden. Het nije
erff eynnensestich roden            ------------------------------          
1 margen min 2 roden
 
Johan Boir erff hoyss und hoyff
eynen halven margen twelff roden.
Het nije erff eynnentzestich roden
            -------------------------------------------------------------       
1 margen min 2 roden
 
16r   
 
Lenart van Loin erff hoyss und hoyff
lant und bemdt dertheyn margen
eyn vierdel vijff roden. Noch
indem Wittel underhalven margen dry
roiden. Tzamen             ---------------------------
Het nije erff twe margen min eyn
vierdell. Tzamen            .----------------------------------------        
16˝ margen 8 roden
 
Willem Grauwen und Goirdt Gra-
uen hoyss und hoyff lant und bemdt
seven margen. Het nije erff vijff
vierdel vierendtwyntich roden.
Tzamen            --------------------------------------------------         
8 margen 1 fierdel 24 roden
 
Nesken Janssen erff hoyss und
hoiff eynen halven margen theyn
roden. Het nije erff dertheyn roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
˝ margen 23 roden
 
 
 
16v   
 
Johan Smets kinder erff hoyss und
hoyff lant und bemdt negen margen
min eyn vierdell acht roden. Bij
Selen twe margen vier roden. Het
nije erff eynen halven margen dry
roden. Tzamen              ---------------------------------------          
*Die twee merghen ende vier royen heeft Gercken
 
Seelen vanden erven den(?) gecocht ende aen
 
hunnen schatt toe Seelen bij gesadtt
11 margen 1 fierdel 15 roden
 
Meus van Oyen erff underhalven
margen min negen roden. Het nije
dry vierdel vijfftheyn roiden.
Tzamen            -------------------------------------------------         
 2 margen 1 fierdel 28 roden
 
Berb Roissen hoyss und hoyff
achtdenhalven margen dry roden.
Indem Wittel eynentwyntich margen
und halven margen seventheyn roden.
Het nije erff twe margen eyn fier-
dell viertheyn roden. Tzamen      -----------------------------          
 31 margen min 3˝ roy
 
 
17r   
 
Jochen die Molder erff hoyss und
hoyff vier margen. Indem Wittell
vijff margen sesendtzestich roiden.
Het nije erff eynen margen min
acht roden. Tzamen       ----------------------------------------         
10 margen 1 fierdel 20 roden
 
Tysken Luytten hoyss und hoiff seven-
theyn roden. Het nije erff vijfftich
roden. Tzamen -------------------------------------------------         
 ˝ margen
 
Willem van Kessel erff  hoyss und
hoyff lant und bemdt seven
margen min vier roden. Het nije erff eynen
halven margen. Tzamen ---------------------------------------          
*neimpt Claes Keisseler aen sich van Apteckers-
erf aen den Stein van Peter Loeperts 1˝ mergen
2 roeden. Beloept aen schatting 9˝ st[uiver]
7˝ margen
 
 
17v  
 
Egberts landt inde Stege eynen halven
margen twelff roiden     -----------------------------------------       
 ˝margen 12 roden
 
Rennickens erff twe margen eyn
fierdel seventheyn roden            -------------------------------        
2 margen 1 fierdel 17 roden
 
Jacop van Stockt van Maiss
Koisdonxs erff twe margen eyn
fierdel tweentwyntich roden       -------------------------------       
 2 margen 1 fierdel 22 roden
 
Jacop van Stockt und Kessels van
Mais Coisdonxs erff derdenhalven
margen 3 roden             -----------------------------------------      
  2˝ margen 3 roden
 
Tijss Stammen van Mais Coisdonxs
erff eynen margen 1 fierdel
negentheyn roden          ----------------------------------------         
1 margen 1 fierdel 19 roden
 
 
18r     
 
Itgen Mertens erff aindem Mor-
tel und aint Dorp dry margen
min vijff roden. Ain den Steyn
eynen margen min dry roden.
Tzamen vier margen min acht
roden    -----------------------------------------------------------         
4 margen min 8 roden
 
18v
 

 PANINGEN

 
 
Johan Tymmermans erff hoyss und
hoyff lant und baindt seven margen
eyn fierdel. Het nije erff derden-
halven margen dertheyn roden. Samen    -------------------------    
1 margen 1 fierdel 13 roden
 
Derick Lytgen Derichs soin erff
hoyss und hoyff landt und bendt
ses margen eyn fierdel dry roden.
Het nije erff underhalven margen
twyntich roden. Samen              --------------------------------       
9˝ margen 5 roden
 
Tijs tho Puth erff vijffden halven
margen min dertheynde halff roy
            -------------------------------------------------------------      
 4˝ margen min 12˝ roy
19r   
 
Goirdt Gobbels erff hoyss und hoyff
theyn margen min eyn fierdel und
twe roden. Het nije erff eynen
halven margen eyn halff vierdel elff
roden. Samen    ---------------------------------------------------      
 10 margen 1˝ fierdel 13 roden
 
Goirdt Mergen erff hoyss und
hoiff lant und baindt seven margen
elff roiden. Het nije erff eynen mar-
gen eyn fierdel acht roden.         -------------------------------        
8 margen 1 fierdel 19 roden
 
Hencken Ditgens erff hoyss und
hoiff landt und bemdt sesden
halven margen tweentwyntich roiden.
Het nije erff dry vierdel dertheyn
roden. Samen                ----------------------------------------        
 6 margen 1 fierdel 35 roden
 
19v   
 
Johan Wilmkens erff hoyss und hoiff
landt und bendt seven margen min
vijff royden. Indem Wittel vijff
vierdel twe roiden. Het nije erff
tsamen dry vierdel dertheyn roden.
Noch vijff vierdel int Vosberch
veldt. Samen                 ------------------------------------------       
10 margen 1 fierdel 10 roden
 
Peter van Hoyss erff hoyss und hoiff
lant und bendt ses margen eyn
fierdell sevenentwyntich roiden.
Het nije erff eynen margen eyn und
dertich roden. Samen                 -------------------------------        
7˝ margen 20 roden
 
Jacop Wilmkens erff hoyss und hoyff
landt und bemdt dry margen vier roden.
Noch ain de Loo derden halven margen
eyn fierdel theyn roiden. Het nije
erff twe margen min eyn fierdel
eyn roy. Samen             ---------------------------------------          
7˝ margen 15 roden
 
20r   
 
Middelmans erff van Jacop Wilm-
kens vijffden halven margen tween-
twyntich roden. Van Peter Wynckens
twe margen dertich roiden          -------------------------------        
6˝ margen 1 fierdel 15 roden
 
Lenart Verhaige erff hoyss und hoiff
landt und bendt sesden halven margen.
Noch eynen halven margen min vijff roden.
aint Everlo vier margen (vier margen)
min viertheyn roiden. Noch aint Paningen
underhalven margen min sesde halff
roy. Het nije erff underhalven margen.
Noch ˝ margen dry roiden.
Noch twe margen aint waterlait. ------------------------------          
15 margen 1 fierdel 16 roden
 
Lenart Roissen und Meus Thonis under-
halven margen und tweentwyntich
roiden   .           -------------------------------------------------          
1˝ margen 22 roden
 
 
20v   
 
Meus der Schoir hoyss und hoyff
Lant und bendt dry margen und
Eyn fierdel twyntich roeen         -------------------------------       
 3 margen 1 fierdel 20 roen
 
Gies Nessen erff huyss und hoyff
landt und bendt seven margen min
eyn fierdel und vijff roiden. Noch int
Oinray felt eynen margen seventheyn
roiden. Inde kemp underhalven margen
dry roiden. Tzamen        ----------------------------------------        
*hier van hefft Hencken Kessels inde kemp
  underhalven margen und dry roden
 9 margen 1 fierdel 25 roden
 
Willem Mathes erff hoyss und hoiff
landt und bendt vijff margen min ses-
dehalff roy. Ainden Wittel twe
margen und twelff roden. Tzamen          --------------------          
7 margen 6 roeen
 
21r  
 
 
Jacop Silkens erff hoyss und hoiff
landt und bendt twe margen und
eyn fierdel und theyn royden.
Tzamen            --------------------------------------------------         
2 margen 1 fierdel 10 roden
 
Gies Verstappen huyss und hoyff
dry margen min eyn fierdel         -------------------------------        
3 margen min eyn fierdel
 
Lytgen van Ordt hoyss und hoiff
landt und bendt dry margen ses-
theyn roden. Tzamen     ----------------------------------------         
3 margen 16 roden
 
Dem hoiff tger Scharen hoyss und
hoiff landt und bendt tweender-
tichsten halven margen dertich roden.
Ain dem Wittel twe margen min
sesdehalff roy. Tzamen              -----------------------------           
33˝ margen 25 roden
 
 
21v   
 
Johan die Brimpt vanden Scharer
hoiff vijff margen min sesendt-
twyntich roden. Hoyss und hoiff
eynen halven margen dertheyn roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
5 margen 1 fierdel 24 roden
 
Peter der smedt vanden Scharen
hoiff acht margen vijfftheyn roden.
Noch aint Everlo dry margen
eynentzestich roden. Tzamen     ------------------------------         
 11˝ margen 1 roy
 
Jacop Thonis erff hoyss und hoyff
landt und bendt sesden halven margen
eynendertich roden. Ainden Wyttel
underhalven margen min theyn roden.
Noch sesendtvijfftich roden. Aindem
Steyn hondert seven roden. Bij Hoiff
twe margen hondert elff roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
*Nempt Jan Slaetz aen sich twi roeden aenden Stein.
11 margen 15 roden
 
 
22r   
 
dem hoiff tho Paningen hoyss und
hoiff lant und bendt negen und
vertich margen eyn fierdel und
seven und twyntich roden.
Tzamen            --------------------------------------------------         
49 margen 1 fierdel 27 roden
 
22v   
 
Dem hoiff tger Lynden hoyss und hoiff
landt und bendt dryendertich margen
und eynen halven margen dryendertich
roden. Indem Wyttel twe margen min
ses roden. Bij Selen dry margen vijff
roden. Het nije erff eynen margen
dertich roden. Tzamen               -----------------------------           
40 margen min 1 fierdel und 24 roden
 
Berger goit huyss und hoiff landt
und bendt achtden halven margen
dertich roden. Indem Wyttel twe mar-
gen tweentwyntich roden. Tzamen         ---------------------         
10 margen min 24 roden
 
Peter Verscharen hoyss und hoiff
dry margen und eyn fierdel. Indem
Wyttel eynen margen. Noch underhal-
ven margen. Bij Selen dry margen
sesendertich roden. Tzamen       --------------------------------       
9 margen
 
 
23r   
 
Meus Thonis hoyss und hoyff landt
und bendt. Tzamen        -----------------------------------------        
1 fierdel 1 roy
 
Peter Sloets huyss und hoyff landt
und bendt vierden halven margen min
ses roden. Het nije achtheyn roden.
Tzamen            ---------------------------------------------------      
 3˝ margen 12 roden
 
Syb van Ordt huyss und hoyff
landt und bendt dry margen und eyn
fierdel sestheyn roden.               -------------------------------        
3 margen 1 fierdel 16 roden
 
*Tysken Verhaech eyn vierdel
  und
verthien royen          -----------------------------------------        
1 vierdel 14 royen
 
Trijn Scherren hoyss und hoyff
landt und bendt sesden halven
margen eyn roy.            ----------------------------------------         
5˝ margen 1 roy
 
23v   
 
Meus Gobbels hoyss und hoyff landt
und bendt theyn margen eyn fierdel
eynnentwyntich roden. Int Grote veldt
sesden halven margen min seven
roden. Noch van Felder erff eynen margen
viertheyn. Tzamen         ---------------------------------------          
16 margen min 3 roden
 
Lytgen Gobbels kind[er?] erff van Middel-
mans erff sesden halven margen
und negen roden.           ------------------------------------------     
  5˝ margen 9 roden
 
24r   
 
Willem Cuyppers hoyss und hoyff lant
und bendt dry margen min dertich
roden. Willem und Ieth(?) Brants eynenm
margen twelff roden. Tzamen                ------------------------     
4 margen min 18 roden
 
Johan Kremers kinder hoyss und hoyff
Landt und bendt twe margen seven
Roden               -----------------------------------------------------     
2 margen 7 roden
 
Peter Nessen huyss und hoyff
landt und bendt viertheynden halven
margen und eyn fierdel und seven
roden. Int Oinray feldt eynen margen
seventheyn roden. In de kemp under-
halven margen dry roden. Indem
Wyttel eynen halven margen.
Tzamen            ----------------------------------------------------     
 17 margen min 10 roden(?)
 
*die anderhalven merghen ende dry roruden
in die kemp, die selvighe sijn Hencken Kessels
ahen geschreven.
 
 
24v   
 
Derick Thrinen kinder erff huyss und
hoyff landt und bendt twe margen und
vijfftheyn roden. Indem Wyttel eynen
halven margen. Tzamen             --------------------------------       
2˝ margen 15 roden
 
Goirdt Vreyssen und Mericken
hoyss und hoyff landt und bendt
acht margen min eyn halff fierdell.
Tzamen            ---------------------------------------------------       
8 margen min ˝ fierdel
 
Goirdt Schoirs kinder erff huyss und
hoyff landt und bendt elff margen
und eynen halven margen ses roden.
Tzamen            ---------------------------------------------------       
11˝ margen 6 roden
 
Hencken Hessen und Goirdt Schoirs
kinder twe margen vierentwyntich
roden. Tzamen              ------------------------------------------       
2 margen 24 roden
 
25r   
 
Goirdt Plaitvoets huyss und hoyff lant
und bendt derdenhalven margen und
eyn fierdel und vijff roden. Noch Goirdt
und Merten van Horn underhalven
margen tweendertich roden. Noch int Loo
feldt vijff margen min eyn fierdel.
Tzamen            ---------------------------------------------------       
9 margen 36 roden
 
Mais van Hoyff und Peter der Smedt
huyss und hoyff landt und bendt theyn-
den halven margen min theyn roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
9˝ margen min 10 roden
 
Gerken Goyen goet huyss und hoiff
landt und bendt vijffdenhalven
margen. Samen             ----------------------------------------        
 4˝ margen 7 roden
 
 
25v   
 
Dem Carthuser hoyff huyss und hoyff
landt und bendt dryendertich margen
und eynen halven margen und tween-
dertich roden. Tzamen               ------------------------------         
 33˝ margen 32 roden
 
Hesken Genen goit huyss und hoiff
lant und bendt vier margen theyn
roden. Tzamen              ---------------------------------------          
4 margen 10 roden
 
Hencken Tymmermans hoyss und hoyff
landt und bendt derdenhalven margen
seventheyn roden. Tzamen         -----------------------------           
2˝ margen 17 roden
 
Gritgen Beren huyss und hoyff landt
und bendt vijff margen eyn fierdel.
noch aindem Loo underhalven margen.
Tzamen            --------------------------------------------------         
 7 margen min 1 fierdel

  

 
 
26r   
 
Johan Kuypers van Stocks hoiff huyss
und hoyff landt und bendt negen-
theyn margen. Noch int Vossberch
veldt vijff margen negen roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
24 margen 9 roden
 
Jacop van Stockt huyss und hoiff
landt und bendt negentheyn margen
und eynen halven margen. Noch
aint Loo achtdenhalven margen
sestheyn roden. Tzamen            -----------------------------          
 27 margen 26 roden
 
Jan de Grau huyss und hoiff landt
und bendtvier margen und eyn vier-
del. Noch Johan und Hencken Hessen
underhalven margen min vijff roden.
Tzamen sesden halven margen und eyn
vierdel min vijff roden. Tzamen ---------------------         
5˝ margen 1 fierdel min 5 roiden
 
 
26v   
 
Beer Berkens huyss und hoiff lant
und bendt derdenhalven margen
eynentwyntich roden. Noch int Voss-
berch veldt twe margen seven roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
4˝ margen 28 roden
 
Gysken Heymans kinder erff derden-
halven margen und eyn fierdel min
derdehalff roy               -----------------------------------------        
2˝ margen 1 fierdel min 2˝ roy
 
Erken Fickens erff dry margen
und eyn fierdel achtheyn roden.
Tzamen            ---------------------------------------------------       
3 margen 1 fierdel 18 roden
 
 
27r   
 
Claisken Zeven huyss und hoiff landt
und bendt vierdenhalven margen und
eyn fierdel elff roden. Noch int Vossberch
veldt twe margen. Tzamen         -------------------------------        
5˝ margen 1 fierdel 11 roden
 
Goirtgen Komen erff vierden halven
margen negenentwyntich roden              ----------------------        
3˝ margen 29 roden
 
Johan Geven erff dry vierdel und
Negen roden                 ------------------------------------------       
3 vierdel 9 roden
 
Metgen Piggen huyss und hoyff landt
und bendt vierden halven margen
min elff roden                ------------------------------------------       
3˝ margen min 11 roden
 
 
27v   
 
Goris Gelden huyss und hoyff landt
und bendt vier margen und twe
roden. Int Vossberch veldt vierden-
halven margen twelff roden.
Tzamen            --------------------------------------------------         
7˝ margen 14 roden
 
Jan Bedriffs huys und hoiff landt
und bendt dertheynden halven
margen und dryentwyntich roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
12˝ margen 23 roden
 
Truytgen Fickens Peter van Oyen
Merten van Horn erff derden halven
margen sevenentwyntich roden. Noch
Truytgen sesinvertich roden. Noch
Peter van Oyen int Grote Veldt
eynen margen min theyn roden.
Tzamen            -------------------------------------------------          
3˝ margen 1 fierdel 25 roden
 
 
28r   
 
 Johan Verstegen huyss und hoiff landt
und bendt acht margen vijff roden.
Int Loo Veldt ses margen vierin-
twyntich roden. Tzamen -------------------------------        
14 margen 29 roden
 
Metgen van Loyn huyss und hoiff
lant und bendt theyn margen eynen
halven margen.noch eynen margen der
Gies Nessen reyndt. Tzamen      ------------------------------          
11˝ margen
 
Peter van Loyn huyss und hoiff
Landt und bendt theyn margen. Noch
Ainden Steyn derdenhalven margen und
Eyn fierdel. Tzamen         -------------------------------------          
12˝ margen
 
 
 
28v   
 
Hencken van Loyn huyss und hoiff landt
und bendt elff margen eynen halven
margen theyn roden       ----------------------------------------         
11˝ margen 10 roden
 
Derick Gelden hyuss und hoiff landt
und bendt viertheyn margen dertheyn
roden. Tzamen              ----------------------------------------         
14 margen 13 roden
 
 
 
                                               
 
29r   
 

A C C H E L L

 
 
Clais Goeyen goet huyss und hoiff
landt und bendt negentheyn margen
und eynen halven margen vierentwyn-
tich roden. Het nije erff eynen halven
margen vijff roden. Tzamen       ------------------------------          
20 margen 29 roden
 
*Hier an Willem van Kessel ende Willemke
  van Kessel elck eenen morgen. Blijft
  noch             -------------------------------------------------          
18 morgen 29 roden
 
Willem Thruyen huyss und hoiff
landt und bendt ses margen achtheyn
roden. Het nije erff eynen margen eyn
und dertich roden. Tzamen         -----------------------------         
  7 margen 1 fierdel 11 roden
 
Jaicxken Thruyen huyss und hoyff
landt und bendt vier margen und eynen
halven margen vierintwyntich roden.
Het nije erff dry veerdel vijffend-
twyntich roden. Tzamen ------------------------------          
5˝ margen 11 roden
 
 
 
29v   
 
Hencken Goertgens goet aint Achell
landt und bendt eynnentwyntich
margen eyn fierdel elff roden.
Het nije erff eynen margen eynnen-
twyntich roden. Tzamen -------------------------------        
22 margen 1 fierdel 32 roden

  

 
Her Arts lant vijffden halven
margen seven roden      -----------------------------------------      
  4˝ margen 7 roden
 
Peterken Selen erff alt und nije erff
eynen margen dryentsestich roden          ----------------------        
1 margen 63 roden
 
Ingel Cloemp landt und bendt dry
margen eynnendertich roden. Het nije
erff eynen halven margen viertheyn
roden. Tzamen              -----------------------------------------       
 3˝ margen 1 fierdel 27 roden
 
Peter Knobben landt ainden Steyn under-
halven margen sevenentwyntich roden                ------------        
1˝ margen 27 roden
 
 
30r   
 
Dem Gasthuyss hoyff huyss und hoyff
landt und bendt dertich margen min
eyn fierdel und twyntich roden. Het
nije erff viertheyn margen bij huyss
und hoiff. Int Boskens Veldt eynnen-
twyntich margen eyn fierdel seventheyn
roden. Het nije erff underhalven
margen min fier roden. Tzamen              ----------------------       
 66˝ margen 35 roden
 
*Heudt dato den 29 novemb anno 1615 soe hebben
die provisorenn van S Jacops Gasthuys tot Venloe
 Silken Selen met sijn suster ende brueder aeff-
gecocht, volgens coopsedel ende opdracht, nemlich
sesdenhalven morgen ein verdel ende thien roeden.
Beloept vijffendertich st[uiver]. Dit is den provisoren ahen-
gesat ende Silken met sine adherenten aeffgenoemen.
Daer van deser tijt sijn die provisoren Johan van
B
eringhe ende Peter Saren gestalt bij die opdracht.
Dat[um] ut supra
 
 
Optekers erff huyss und hoiff landt
und bendt sestheynden halven margen
und twyntich roden. Het nije erff vijff
margen min eyn fierdel. Tzamen ------------------------     
20 margen 1 fierdel 20 roden
 
*op heutden dato den 10 jannuary 1620 heft
Seylken Seilern hier aefgenomen 3˝ margen
4 roeden. Maeckt aen gelt 1 gl 2 st  (ort?)
 
 
Symon Roissen huyss und hoiff
landt und bendt vijffendertich margen
vierendertich roden. Het nije erff
seven margen vijfftheyn roden.
Noch eyn boinre over dem wech dry
margen min acht roden.
Van Willem van Kessel erff vijff vierdel
vier roden. Van Boissen erff negen roden
                        Af?????????????
 
 
30v   
 
Johan van Hingen huyss und hoiff
landt und bendt achtheyn margen
(margen) eyn vierdel dry roiden.
Het nije dry margen acht roden.
Samen              ---------------------------------------------------       
22 margen 1 fierdel 11 roden
 
  In de marge staat: "heft Seilcken van Opteckers 3˝ margen
                        3˝ roed. Beloep aen gelt 1 gl 2 st ort st (??)
*Heudt dato den 29 novemb anno 1615 alsoe
Silken Selen met sijn brueder Jan en
Mercken haer suster vercofft hebben ahen
die provisoren van S Jacops Gasthuys tot
Venloe volgens coopsedel ende opdracht nemlich
      sesdenhalven morghen ein verdel ende thien rueden
daer van die contributi der schattinghen beloept
vijffendertich st. Dit is aeff[getrocken] van diesen guede
ende wordt den provisoren aengesat, daer van
dieser tijt sijn die provisoren Johan van Beringhe
ende Peter Saren gestelt bij der opdrachten. Dat[um] ut supra.
 
 
Peter van Inckenfort erff huyss
und hoiff landt und bendt dry-
endertich margen min eyn fierdel und
vijff roden. Het nije erff twelff
margen eyn fierdel dry roden.
Samen              ---------------------------------------------------       
45 margen 8 roden
 
Jacop Symons erff huyss und hoiff
lant und bendt seven und twyntich
margen eyn fierdel dry roden.
Het nije erff acht margen eyn
fierdel und twelff roden.
Samen              --------------------------------------------------        
 35˝ margen 15 roden
                      
 
31r   
 
Nelis Jaicken erff  int Grote Veldt
twe maregen min eyn vierdell.
Samen              ---------------------------------------------------       
2 margen min eyn fierdel
 
*Hier van Merten vanden Snater-
beck mit sijne adherenten     --------------------------------       
 1 margen
 
Und Nelissen voorss                         --------------------------------       
nair Jaicken & ....... Jaick Verstappen
 ˝ marge 1 vierdel
 
Gies Leyen huyss und hoiff lant
und bendt ses margen twelff
roden. Het nije erff twe margen
dertheyn roden. Samen              --------------------------------       
8 margen 25 roden
 
*Noch van Jan Verhaech 1 margen. Samen----------------    
9 margen 25 roeden
 
Jen van Veldt sevenentwyntich roden     ----------------------        
27 roden
 
Mais Symons erff huyss und hoiff
lant und bendt dryentwyntichste
halven margen. Het nije erff twe
margen min eyn fierdel
Samen              ----------------------------------------------------      
24 margen 1 fierdel
 
*Noch indem Wyttel van Mais Coisdonx
 
lant               --------------------------------------------------         
˝ margen 70 roden
 
31v   
 
Mais Schoirs huyss und hoyff
lant und bendt sevenden halven
margen min achtheyn roden.
Samen              ---------------------------------------------------      
 6˝ margen min 18 roden
 
Hillen landt twe margen min eyn
fierdel dry roden            -----------------------------------------        
1˝ margen 1 fierdel 23 roden (!!)
 
Thonis Jannis huyss und hoyff
landt und bendt viertheynden
halven margen und vierintwyn-
tich roden. Samen                      ------------------------------          
13˝ margen 24 roden
 
Syllen boinre dry margen vijff-
indtwyntich roden          ----------------------------------------         
3 margen 25 roden
 
Johan van Dick huyss und hoiff
landt und bendt negen margen
twelff roden      -------------------------------------------------         
 9 maergen 12 roden
 
 
32r   
 
Nailken vanden Kuylen hoyss und
hoiff lant und bendt elff margen
min theyn roden -----------------------------------------        
11 margen min 10 roden
 
Johan Gielen huyss und hoyff lant
und bendt twelff margen            ------------------------------         
 12 margen
  *Noch van Laumen Verhargh 1 morgen. Tzamne     ------------------  13 morgen
 
Kercken lant dry morgen ses roden        --------------------         
 3 margen 6 roden
 
Jacop Boinner hoiff, huyss und
hoiff landt und bendt negenen-
dertich margen und eyn fierdell
acht roden. Het nije erff negen
margen min eyn fierdel. Het Voir-
derschoit sesteyn margen negenen-
twyntich roden. Het nije erff sesden-
halven margen eyn und viertich roden.
Samen              -------------------------------------------------          
70 margen 4 roden
 
 
32v   
 
Peter Verlynden huyss und hoiff
lant und bendt achteynmargen
eynen halven margen twyntich roden.
Het nije ses margen eynen halven
margen dertheyn roden. Samen              ---------------------         
25 margen 33 roden
 
Nelis Verlynden ain Steyn erff dry
margen min eyn fierdel              ------------------------------         
 3 margen min eyn fierdel
 
Johan Huben huyss und hoyff  lant
und bendt vier margen eyn fierdel
twe roden. Het nije erff twe margen.
Samen              -------------------------------------------------          
6 margen i fierdel 2 roden
 
Beer Hessen huyss und hoiff lant
und bendt achtden halven margen
twelff roden. Het nije erff vier
Margen min eyn vierdel.
Samen              -------------------------------------------------          
11 margen 1 fierdel 12 roden
 
 
 
 
33r   
 
 Johan van Lier huyss und hoiff landt
und bendt theynden halven margen
achteyn roden. Het nije erff vijff
margen sesteyn roden. Samen                --------------------          
14 margen 34 roden
 
Gerken Selen huyss und hoyff landt
und bendt viertheyn margen acht
roden. Het nije erff twe margen
vijffentwyntich roden. Samen                 --------------------          
16 margen 43 roden
 
*Nach twee morghen van Jan Smeets erff ende
  vier royen     -------------------------------------------------          
2 morgen 4 royen
 
Ficken Selen huyss und hoiff landt
und bendt viertheyn margen min eyn
fierdel und sevenentwyntich roden.
Het nije erff twe margen vijffen-
twyntich roden. Samen -------------------------------        
16 margen 14 roden
 
 
 
33v                                                   
 

E V E R L O

 
 
Peter Trinen kinder erff huyss und
hoiff vijfftheyn margen min eyn
fierdel negen roden        -------------------------------       
 15 margen min eyn fierdel (!!)
 
Tysken Smets huyss und hoiff
lant und bendt negen margen
min theyn roden. Aint Byringen
ses margen min dry roden.
Samen              ------------------------------------------      
 15 margen min 13 roden
 

Geken??

 
 
Aeken Gobbels huyss und hoiff             
lant und bendt seven margen
vijffendertich roden        -------------------------------        
7 margen 35 roden
 
Syb Tymmermans huyss und hoiff
landt und bendt vier margen min
eyn fierdel und twe roden           ----------------------        
*hier van Gijs van Oordt der-
thien roeden         
4 margen min 1 fierdel 2 roden
 
 
 
34r   
 
Joncker Reynart Hillen erff
 
 
Hier is halve blz onbeschreven
Is misschien apart gehouden bv omdat er
geen schat van betaald hoefde te worden??
 
 
Gerit van Everlo huyss und hoiff
ant und bendt negentheyn margen
eyn fierdel         -----------------------------------------       
 19 margen 1 fierdel
 
*Noch heeft Gerit van Gijssen
 van
Everlo sijnen broeder vijffentachentich          
 royen            ----------------------------------------         
80

85 royen

 
Goirdt Segers erff huyss und
hoiff landt und bendt ses margen
min eyn fierdel dertheyn roden.
Noch opt Hoichveldt 1˝ margen.
Tzamen            ---------------------------------------------------       
7 margen 1 fierdel 13 roden
 
*Goirdt Segers heeft van Dirck Segers
 noch behalven dit 17˝ roy   ------------------------------          
17˝ roy
 
 
 
34v   
 
Dirich Segers huyss und hoyff landt
und bendt dry margen eyn fierdell
acht roden. Noch opt Hoichveldt
derdenhalven margen sesteyn roden.
Tzamen            --------------------------------------------------         
*hiervan heeft Guert Segers 17˝ roy
5˝ margen 1 vierdel 24 roden
 
Gies van Everlo huyss und hoyff
landt und bendt dertheyn margen
eynen halven margen sesteyn roden.                                          
Tzamen            ----------------------------------------------------      
*Hier van heeft Gerit van Everlo 80 royen
12˝

13˝ margen 16 roden

 
Gerken Kuypers huyss und hoiff
landt und bendt ses margen min
eyn fierdel min 7 roden. -------------------------------       
 6 margen min 1 fierdel min 7 roden
 
*noch aint Paningen eyn fierdel und vier-
theyn roiden. Dit is vierel en 14
royen is TijskenVerhaich aent
Paningen aengescreeven.
Noch van Gijs de Wit vijff vierdel
en 19 royen  -------------------------------------------------          
1 margen 1 vierdel 19 royen
 
 
 
35r   
 
Gortgen Nijssen huyss und hoyff lant
und bendt dertheyn margen dryender-
tich roden. Noch dem Koninxberch
mit dem nijen erff theyn margen
twe roden. Samen         ----------------------------------------         
*hier van heeft Jan Verhaege 1 margen
aef genoemen van Gerken Nijssen
23 margen 1 fierdel min 2˝ roy
 
Johan Verhaige huyss und hoyff landt
und bendt vijffendtwyntich margen eynen
halven margen sesteyn roiden. Noch
Het nije erff twe margen achteyn
roiden. Samen               ---------------------------------------          
28˝ margen 34 roden
 
Peter Verhaige huyss und hoiff landt
und bendt dryentwyntich margen eynen
margen min negen roden. Het
nije erff dry margen achteyn roden.
Samen              --------------------------------------------------         
*hier van heft Jan Schoers nu hondert roeden
aef genoemen van Peter Verhag erf.
26˝ margen 9 roden
 
Thrijn Lenen und Gisken Lenen huyss
und hoyff landt und bendt twyntich
margen eynen halven margen und twe
roiden. Int Boskens Veldt underhalven
margen elff roden. Bij Selen vierden-
halven margen tweendertich roden. Het
nije erff dry margen eyn fierdel ses-
theyn roden. Samen       ----------------------------------------         
29 margen 23 roden
 
This Stammen huyss und hoyff landt
Und bendt --------------------------------------
Thuys goet -------------------------------------        
10˝ morghen
 
Noch achter Rutgens stege        ------------        
3 morgen 1 fierdel
 
Noch morgen ovescreven  min ee vierdel
Noch 10 roden van een vierdel.....(?)
Bij This Stammen huys 7˝ morghen 15 royen
Noch aen This Stammen huys ˝ morgen nief
Item(//) op de Palsert  11˝ morghen
Noch op de Poelsert 1˝  min ende neggenthien
Roden                                       alles slecht leesbaar!!!!!!!!!!!!!!!
 
   Andere keer  
 
*Hier van heft Jan Nijssen van neys ..........................
Erf 1˝ morrgen und 23˝ voet een fierdel
van een raedt
 
 
                     
36r      
 
Peter Koymanss huyss und hoyff landt
und bendt theyn margen eynen halven
margen und negen roden. Samen            -------------------------    
10˝ margen negen roden
 
Hoib Koymans huyss und hoiff lant
und bendt vijfftheyn margen dertheyn
roden. Samen    -----------------------------------------------------     
15 margen 13 roden
 
*Noch eynen mergen sevenentwyntich roden.
Samen           ----------------------------------------------------      
 16 margen 1 fierdel 1 roy
 
Derich Goemanss huyss und hoiff
landt und bendt theyn margen und
eynen halven margen. Noch int aint Byringen
twe margen min eyn vierdell.
Tsamen            ------------------------------------------------------------        
12 margen 1 vierdel
 
 
 
36v   
 
Driess van Huys hoyss und hoiff lant
und bendt dertheynden halven mar-
gen min theyn roden mit die Hert-
stege samen      ------------------------------------------------------    
12˝ margen min 10 roden
 
Der Armen landt op die Hertstege
eynen margen min dry roden      ------------------------------------  
1 margen 3 roden
 
Peter Rutgens huyss und hoyff landt
und bendt vijfftheyn margen min dry
roden. Samen                --------------------------------------------    
15 margen min dry roden
 
Willem vanden Sandt huyss und
hoyff landt und bendt vijff margen
eyn fierdel und dertheyn roden.
Samen              -----------------------------------------------------     
5 margen 1 fierdel 13 roden
 
 
 
 
36Br 
 
Wylhem Rutgens van Velder erffen
vijff margen eynen halven margen
vijff roden. Samen         ------------------------------------------       
5˝ margen 5 roden
 
Johan Meyelkens huyss und hoyff
landt und bendt vijfftheyn margen
eynen halven margen min achteyn roden.
Noch op die Hertstege vier margen
min eyn fierdel und elff roden.
Samen              -------------------------------------------------          
                        NB bereken deze opgave
20 margen min 1 fierdel min 7 roden
 
Gyes de Widt huyss nd hoyff lant
und bendt acht margen   ---------------------------------------          
8 margen
 
Noch ain die Hertstege vijff vierdel
negentheyn roden. Samen          -----------------------------           
*Die vijff vierdel en 19 roeyen is Jencken
Scroyens kynder aengeset
9 margen 1 vierdel 19 roden
 
 
 
36Bv
 
This der Herdt huyss und hoiff landt
und bendt vijffdenhalven margen
ende viertheyn roden. Samen     -----------------------------           
4˝ margen 14 roden
 
Derich Mertens huyss und hoiff
landt und bendt dertheyn margen
achtentwyntich roden. Samen                 --------------------          
13 margen 28 roden
 
Maiss van Nijenhuyss huyss und
hoiff landt und bendt dryendertich
margen eynen halven margen 1 roy.
Samen              -------------------------------------------------          
33˝ margen 1 roy
 
Jan Thrinen van Truytgen Gobbels erff
vijffdenhalven margen min theyn roden   ---------------------         
4˝ margen min 10 roden
 
 
 
 
37r   
 
Symon Joisten huyss und hoyff landt
und bendt elff margen achteyn roden.
Samen              --------------------------------------------------         
11 margen 18 roden
 
This der Smedt van Joist Heymans
erff huyss und hoyff landt und bendt
elff margen achteyn roden. Noch indem
Wyttel eynen margen elff roden.
Samen              ---------------------------------------------------       
11˝ margen 29 roden
 
This Fien huyss und hoyff landt
und bendt, mit Lysken, viertheyn margen
und eynen halven margen dertich roden.
Samen              --------------------------------------------------         
14˝ margen 30 roden
 
 
 
37v   
 
Lenart Kremers huyss und hoiff
landt und bendt seven margen eynen
halven margen min acht roden                ---------------------         
7˝ margen min 8 roden
 
Faes van Dderich Nessen erff huyss
und hoyff landt und bendt acht margen
eyn vierdel achtentwyntich roden.
Samen              --------------------------------------------------         
8 margen 1 fierdel 28 roden
 
This Corneutts huyss und hoyff
landt und bendt acht margen eynen
halven margen eyn fierdel min dry roden.
Samen              --------------------------------------------------         
8˝ margen 1 fierdel min 3 roden
 
 
 
38r   
 
Willem vanden Ven huyss und hoyff
landt und bendt vijff margen dry endt
twyntich roden. Samen              ---------------------------------      
5 margen 23 roden
 
Merten vanden Ven huyss und hoyff
landt und bendt vijfftheyn margen
eyn fierdel negentheyn roden      ---------------------------------      
15 margen 1 fierdel 19 roden
 
Johan Bollens huyss ubd hoiff landt
und bendt seven margen min eynen
roy. Samen                   ------------------------------------------       
7 margen min 1 roy
 
 
 
38v   
 
Clais Bollens huyss und hoiff landt
und bendt ses margen eyn fierdel
seven roden. Samen                  --------------------------------       
6 margen 1 fierdel 7 roden
 
Reyn van Plaitvoits erff huyss und
hoiff landt und bendt vijff margen
eyn fierdel dry tweentwyntich
roden. Samen                ------------------------------------------       
5 margen 22 eyn fierdel roden
 
 
 
39r    
 

 B Y R I N G E N

 
 
Peter Goemans huyss und hoyff
landt und bendt achtindtwyntich
margen eyn und twyntich roden. Bij
Selen vijff vierdel twe roden       -------------------------------       
 29 margen 1 fierdel 23 roden
 
Johan Verstappen huyss und hoyff
Lant und bendt mit Tysken ende
Derick erff achtdenhalven margen
Tweintwyntich roden. Samen     --------------------------------       
7˝ margen 22 roden
 
Johan Clais huys und hoiff landt
und bendt dryindertich margen
min 16 roden. Samen     -----------------------------------------        
33 margen min ..
 
Noch eynen margen. Samen      -------------------------------        
*noch drie vierdel erffs int Dorp
 gelegen aen Leyen baendt
34 margen min 16 roden
 
Clais Hoeff vier margen eyn fierdel
und achteyn roden         ----------------------------------------        
 4 marge 1 fierdel 18 roden
                                               
 
 
39v   
 
Goirdt Hoecks huyss und hoyff landt
und bendt met Thrinen achteynden
halven margen und achtentwyntich
roden. Samen                ------------------------------------------       
17˝ marge 28 roden
 
Trijn vanden Buecken van Hoecks goet
huyss und hoiff landt und bendt
 
 
Goirdt Erkens goet huyss und
hoiff landt und bendt
 
 
 
 
40     
 
Willem Nelis kinder huyss und hoiff
landt und bendt dertich margen und
eynen halven margen achtintwyn-
tich roden. Samen                      -----------------------------           
 
30˝ margen 28 roden
 
Derich vanden Kuylen huyss und hoiff
landt und bendt elffden halven
margen und seven roden. Noch vant
Ordts(?) erff vijffden halven margen
negen und thwyntich roden.        ------------------------------          
15 margen 36 roden (=JR)
 
Vant Hooch Veldt         ----------------------------------------         
1˝ margen 7 royen
 
40v   
 
Hencken Hesssen huyss und hoiff landt
und bendt viertheynden halven margen
acht end twyntich roden. Samen -----------------------------           
13˝ margen 28 roden
 
Dem Buecker hoiff huyss und hoiff
landt und bendt dryenvertich margen
und dryendertich roden. Hier van in
Synte Anthonyss altaer twe margen.
Samen              -------------------------------------------------         
 43 margen 33 roden
 
 
41r   
 
Dem hoiff op Groit Maris huyss
und hoiff landt und bendt seven
und tachtentich margen min eyn roy.
Samen              --------------------------------------------------         
87 margen min 1 roy
 
Symon op Cleyn Maris huyss und
hoiff landt und bendt sesteyn margen
achteyn roden. Samen               ------------------------------          
16 margen 18 roden
 
Peter Degens huyss und hoiff landt
und bendt negen margen sesindertich
roden. Samen                ----------------------------------------        
 9 margen 36 roden
 
 
41v   
 
 Johan Degens huyss und hoiff landt
und bendt negen margen sesinder-
tich roden. Noch van Jennis Clais erff
vijff margen min dry roden.
Samen              --------------------------------------------------         
14 margen 33 roden
 
Noch van Jennis Clais erff vijff margen
Min twe roden               -----------------------------------------        
 6 margen 2 royen
 
Derich Jutten huyss und hoiff
landt und bendt sesteyn margen
min negen und twyntich roden. Noch
van Gielen erff dry margen min
twe roden. Samen         ----------------------------------------         
19 margen min 31 roden
 
Gritgen Jutten vierindertich roden           ---------------------         
34 roden
42r   
 
Nijs Jutten huyss und hoiff landt
und bendt elff margen und eyn fierdel
eyn roy. Samen             -----------------------------------------       
 11 margen 1 fierdel 1 roy
 
Johan Goemans huyss und hoyff landt
und bendt negen und twyntich margen
min twelff roden. Noch vander
Specken seven margen negen und
twyntich roden. Samen              --------------------------------      
*Noch eenen margen vund een vierdell
nie erff vande Speck, is hier boven
oock ingerekent
 36 margen 17 roden
 
Tysken Goymans huyss und hoiff
lant und bendt viertheyn margen
min eyn roy. Samen                   --------------------------------       
14 margen min 1 roy
 
*Nach van Jennis Claes erff ses
merghen min twe ruen           --------------------------------       
6 mergen min 2 ruen
42v
 
Wilhem Verspecken end hoiff
landt und bendt dry margen end eyn
fierdel acht roden. Samen          -------------------------------      
3 margen 1 fierdel 8 roden
 
Drisken Verspecken und Gritgen Ver-
specken eynen margen eyn roy,              ---------------------       
1 margen 1 roy
 
Drisken Verspecken und Goirdt Plait-
voits wlff margen achteyn roiden.
Samen              ---------------------------------------------------    
 11 margen 18 roden
 
Goirdt Verstappen huyss und hoiff
landt und bendt negenden hal-
ven margen min vijfftheyn roden.
Noch aint Dorp vier margen und
eyn vierdel dry roden. Samen                 ---------------------         
noch bij Peter Goemans underhalven
margen sesteyn roden.
12˝ margen 25 roden
43r
 
Peter verstappen huyss und hoiff
lant und bendt viertheyn margen
min eyn fierdel dertheyn roden.
Noch het bij Peter Goemans dry
margen vijffintwyntich roden.
Noch aint Dorp derden halven
margen min theyn roden ----------------------------- 
*hier van heeft Jaecks Koersten ain sich genent
ein margen mein veir(?) roedt
 

 

19 margen 1 fierdel 8 roden

 
Gritgen Verspecken huyss und hoiff
Landt und bendt vierden halven margen
Vijffindtwyntich roden. Samen               --------------------
3˝ margen 25 roden