Thientboeck Land van Kessel 1652             Home              door Jan Hanssen

 


 
 
[folio] lxxiii
 
 
 
 
Chiensboeck des kerspels
 van Breey
 
 
 
 
 
 
Nota
Dat in den kerspel van Bree gielt elcken
morgen van den nyen erffven jaerlicx tot
thiens eenen denier ofte een oort van eenen
alden Vlems op Andree te betalen ende
elcken alden Vlems is gereeckent op vier
penningen ende elcken penninck op twee
heller; ende achtentwintich alden Vlemsen
voor eenen golden Rinschen gulden ende
dat oock hunne hoocheden daerbeneffens
is competerende die thienden ende gewin-
gewerff als vooren.
 
Item dat alhyer mede te
boeck gesatt sijn eenige erffven
soo die van Breey noch quaem
aen te graeven uuyt cracht
van seecker octroy d'anno
1533 den 16 february verleent
te weeten, dat hun noch quam
aen te graeven omtrent achthien
morgen; waer en tegens sij aen-
gegraeven hebben soeventhiendenhalven
morgen een vierdeel ende XV½ roye
ende is altesaemen heeylant ende
sijn dese partijen altesaemen in marge
geteeckent met een + ende den
thiens gestalt op ieder morgen
eenen halven stuyver.
 
Item staen hiermede oock te boeck gestalt
die erven die van Breey aengegraeven
hebben vuyt crachte van het octroy hun
verleent anno 1617 den dertichsten marty
ende is den thiens alhier gestelt
conform het octroy te weeten op den
morgen van 't heeylant eenen halven
stuyver; ende op 't broeck ofte weylant
eenen halven stuyver.
 
Item dat oock dit thinsboeck in manieren
 
 
 
[folio] lxxiiii
als voorschreven door hem scholtis Schenck is
vernyeuwt vuyt seeckere copie van een
thiensboeck, waernaer dieselve in den
jaere 1559 ingebuert sijn geweest, waer-
van het originael in de rekencamere tot
Arnhem is berustende; ende heeft den
voorschreven Schenck van de verloopene thinsen
den ontfanck gehadt tegens achtentwintich
jaeren, waervan het leste jaer is geweest
anno xvic acht incluis, alsoo dat dit
thiensboeck sijn begin neempt anno 1609
welverstaende nochtans die erffven
zedert aengegraeven, nemen heuren
aenvanck naer date van octroyen.
 
Hiervan heefft der rendante man zaliger
Everard van der Heyden, rentmeester, door ordo­nantie
van mijne heeren, der voorschreven rekencamere in
date den 15e january 1632 de voorschreven thij­nssen
ontfangen t'zedert het jaer 1628 tot 1631
beyde incluys, den alden Vlems tot twee
stuyver, deniers ende hellingh a l'advenant
allet op Andree verschijnende, ende nae
de reductie der stadt Venlo t'zedert den jare
1637 tot 1650 beyde incluys, maeckende
tijt van achtyen jaeren.
 
 
 
 
 
 
 
[folio] lxxv
Breey
 
 
modo Henry
Ruijs
Joncker Johan van Blittersdorp
is behandt aen vi morgen lvi
royen baents ende is gelegen
bij Deeckensshorst op 't Langh
Holt.
Noch aen eenen morgen die
Driesken Silkens plach te
hebben, gilt jaerlicx tot thiens
vii d. ende i derde­deel
ende 1/10 d. Vlemss
 
 
 
modo Hans Bertram
van Brueselen
Joncker Eijll to der Gassendomck
is behandt aen xxxiii morgen
ende is sijnen hoff het Hesken
genoempt.
Noch daer die schuir ende die
kaey op staet iii morgen.
Noch aen twee morghen
ende sint gelegen achter het
Lairvelt ende schieten
aen des Pastoorsweeyde
Noch aen Grevenbandt die
achter het Hesken aen 't
Broeck nae Helden gelegen
is, twee morgen een vierdeel,
gilt jaerlicx tot thiens
x Vlems ½ heller
 
Ende is te weeten, dat die
Kerck tot Breey pretendiert
hiervan den halven thiens vuyt
crachte van seker siegel ende brieff
soo sij daervan hebben.
 
 
 
Bree de Kortte Hey
 
 
 
modo Ariaen op ten
Berch weduwe
Lom zaliger
Joncker Hendrick van Lom
is behandt aen vi morgen ende
sijndt gelegen voor Scharerhoff
lancx den processiwech met den
eenen eindt nae den Weesteringh
daer die getimmer op
staen ende met den anderen
eyndt aen de Veesteegh
 
 
 
[folio] lxxvi
Noch in 't Laerveen i ½ morgen.
Noch in der hoffstadt met den
ganschen getimmer iiii ½ morgen.
Noch aen die Speeck iii morgen
xii royen.
Noch iiii ½ morgen xlv royen.
Noch aen 't Weesteringh twee
morgen.
Noch metter schuiren iiii morgen.
Noch derdenhalffven morgen
een vierdeel.
Noch van Aert Vinck v ½ morgen
xx royen.
Noch van Heyn de Cremer bij
sijnen bandt aen den Speeck
twee morgen.
Noch in 't Tusschensbroecksken
v morgen.
Noch aen die Speeckbrugh
twee morgen.
Noch in 't Laerveen iii morgen.
Noch voor sijnen hoff daer
Willem Vassen nu woendt, twee
morgen.
Noch voor sijn huys aen sijnen
slachboom lancx den gemeynen
wegh, eenen halven morgen.
Noch is den voorschreven joncker Lom behandt
aen v morgen x royen, hergecommen van
Karl Speede, ende sijn gelegen beneven Giel
Heinen voorschreven sijn erff ende met die
ander sijde beneven joncker Galens erff.
Noch op den Winckel i ½ morgen xxiiii ½
roye, daer Karl Speede ende Margriet
sijn suster van staen, gilt jaerlicx
tot chijnss
+ xiii Vlems iii ½ d.
 
Noch is den voorschreven Lom behandt
aen twee morgen heyden ende
sint gelegen aen Janniscamp over
die Speeckbrugh nae Helden aen.
Noch heeft joncker Lom aengegraven
in anno 1617 in october iii morgen
xxi royen ende is heyde ende is
gelegen aen sijnen bosch aen de
Cortte Heyde, gilt daervan jaerlicx
tot thiens ii ½ stuyver een ort
 
Noch heeft joncker Lom in anno 1629
den 29e october aengegraven ½ morgen
heyde gelegen aen der Langer Heyden
achter sijnen hoff geheyten Cashoff.
Noch tenselven tijde iii morgen i vierdeel,
halff grues, halff heyde, gelegen beneffens
sijn bemden geheyten Scepenbemden beneffens
der gemeyner beeck, waervan gilt
jaerlix tot thijns ii ½ stu­ver een oort
i duit
 
 
 
[folio] lxxvii
Jan Reusken ende Wolter
Oetgens sijn behandt voor hun
ende in behoeff van hun consorten
aen twee morgen met die graven
ende sijnt gelegen bij Breeyer
Tongerlo.
Noch voor die deur iii ½ morgen.
Noch aen 't Asbroeck iiii morgen.
 Noch in 't Eerselscampken
iiii ½ morgen.
Noch twee morgen een vierdeel.
Noch aen 't Asbroeck ii morgen
xii ½ royen, gelden jaerlicx tot
thiens.
iiii ½ Vlems
ende _ Vlems
 
 
 
modo Gerrit
Snellen den jongen
Jacob Vrenck ende Alart Trip-
pemaeckers met sijn consorten
sijn behandt aen iiii ½ morgen lvi
roye ende sindt gelegen bij sijnen hoff
Tongerlo.
Noch aen den Winckel lancx sijne
bemden twee morgen.
Noch aengegraven ses royen, daer
een deel van 't nye huys op staet
ende gilt jaerlicx tot thiens
i Vlems iii d. Vlems
 
 
 
modo Jacob
Hanen d'jongen
 
Jacob Hanen is behandt
 aen vii vierdeel xii royen
ende is betimmert.
Noch daerbij eenen halven
morgen iiii ½ roye ende is
gelegen aen de Cortte Heye
met die een sijde beneven
joncker Lommen erff ende
met die ander beneven
Jacob Bots erff, gildt
jaerlicx tot thiens 2_ d. Vlems
 
Noch hebben Jacob Hanen ende
Willem Simons aengegraven anno
1629 den 29 october i morgen grues
gelegen in der Speecken aen die
Stoorssebemdt.
Noch i½ vierdel i roey iiii voet heyden
gelegen aen der Cortter Heyden tegens
huer erff, gelden jaerlix tot
thiens i stuver i ½ duit
 
 
 
modo Jan Bots
Jacob Botz is behandt aen eenen
morgen ix roye ende is gelegen
benevens des voorschreven Jacob Hanen erff
ende met die ander sijde neffens Simon
 
 
 
[folio] lxxviii
Guitssen erff ende is betimmert.
Noch heeft hij met Willemken Stevens
in 't Asbroeck bij Tongerloe beneven
Thoenis Baltus bandt eenen morgen
bandts aen die gemeynt gelegen
ende gilt jaerlicx tot thiens
1 1/16 d. Vlems ende i s. Bra­bants
 
Noch heeft Martten Boets aenge-
graven anno 1629 den 29 october
½ vierdeel i½ roy heyden gelegen
tegen sijn erff gilt daervan tot
thijens ½ duit
 
 
 
modo Frans
Baltus
Simon Guitssen is behandt
aen anderhalven morgen lix royen
ende is betimmert ende is gelegen
met die een sijde beneven Jacob Bots
erff ende met die ander sijde
beneven Hendrick van Tongerloes
erff, gielt jaerlicx tot thiens
2 d. min 1/9 d.
 
Noch heeft Simon Guitssen anno
1629 den 29 october aengegraven
i vierdeel vijff royen heyden gelegen
tegen sijn erff, gilt jaerlicx tot
thiens i duit
 
Frans Baltus heeft anno 1629 den
29 october aengegraven i morgen gruis
gelegen op 't Lange Holt beneffens
Frans Thijssen bandt, gilt jaerlicx
tot thiens i stuiver
 
 
 
modo Heyncken
van Tongerloe
Hendrick van Tongerloe is behandt
aen i½ morgen ende is gelegen met
die een sijde beneven Simon Guitssen
erff ende met die ander beneven
joncker Lommen erff.
Noch aen omtrent eenen morgen ende
is gelegen met die een sijde beneven
Dierick Gijsen erff ende met die ander
beneven Jan van Hellens erff.
Noch heeft hij Reynier Tijs afgecocht
i morgen bampts gelegen in 't Asbroeck
beneven Zeger van Tongerloos bampt,
gilt jaerlicx tot thiens
 2½ d. Vlems i st.  

Noch is denselven behandt aen
ii morgen heyde ende is gelegen aen
Tongerloeshooff beneven Thoenis
Baltus ende Wolter Oetgens erff,
gilt jaerlix daervan tot thiens
i st. Brabants

 

Noch heeft hij anno 1629 den 29 october
aengegraven ½ vierdel ix royen vi voet
heyden gelegen tegens sijn erff.
Noch ten selven tijde i vierdel xi½
royen heyden gelegen tegen sijn ander
erff, gilt jaerlicx daervan tot
thiens i oort stuivers
 
 
 
[folio] lxxix
 
 
 
modo Frans
Baltus
Hendrick Cijkens is behandt aen
½ morgen liiii royen ende is gelegen
met die een sijdt beneven Heyn Jaecken
erff ende met die ander beneven
Lijsken Koppers erff, ende gily
jaerlicx tot thiens
i d. Vlems min 1/7 d. Vlems
 
 Noch heeft hij in anno 1629 den
29 october aengegraven xvi ½
royen heyde gelegen aen der Cortter
Heyden tegens sijn ander erff, gilt
daervan jaerlicx tot thiens
½ duit
 
Heyn Jaecken is behandt
aen i½ morghen xxxvi royen
ende is gelegen met die een sijde
beneven Hendrick Cijkens
erff ende met die ander
beneven Dierick Gijsen erff, gilt
jaerlicx tot thiens
 i ½ d. Vlems ende i vier­dedeel d. Vlems
 
 
 
modo Jan Derick
Gijsen soen
Derick Gijsen is behandt
 aen iii morgen ende is betimmert
ende is geleghen beneven Heeyn
Jaecken erff ende met die ander
sijde beneven Henrick van Tonger-
loes erff.
Noch aen omtrent vier morgen
ende sijn oock betimmert ende
sijnt gelegen beneven Jan van Heldens
erff ende met die ander zijde
beneven Zeger van Tongerloes erff.
Noch aen eenen morgen ende is
gelegen beneven Thoenis Baltus
erff ende met die ander sijde
beneven joncker Lommen erff
bij Lommenbosch.
Noch heeft hij met Lijsken Koppers
eenen halven morgen xlv royen
ende is gelegen beneven
joncker Lommen erff ende
met die ander sijde beneven
Lijsken Koppers erff, gielt
jaerlicx tot thiens
ii Vlems ende i d. Vlems min 1/5 d.
 
Noch hebben Derick Gijsen
kynder in anno 1629 den 29 october
aengegraeven iii vierdeel i½
roye heyden gelegen tegens
huer ander erff.
3 duiten
 
 
 
[folio] lxxx
 
 
 
modo Jan Hermans
Goossen Hermans is behandt
aen vi½ vierdel met sijn consorten
ende is betimmert ende sijndt
gelegen beneven Lijsken Koppers erff
ende met die ander sijdt beneven
Jan van Heldens erff.
Noch bij Tongerloe, soo landt als
bendt iiii morgen, gielt jaerlicx
tot thiens
3½ d. ende _ d. Vlems
 ende ii st. Brabants
 
 Item Goossen Hermans ende Jan
Hermans kynder hebben in anno
1629 den 29 october aengegraeven
½ morgen min iii royen heyden gelegen
beneffens huer ander goet aen der
Cortter Heyden.
i oort stuivers
 
 
 
mode Jan Nabben
Jan ende Wolter Oetgens sijn
behandt aen ii morgen landts ende
sijn gelegen bij Tongerlo bij ende
beneven des voorschreven Goossens
Hermans sijn erff ende is acker-
landt, gelden jaerlicx tot thiens
ii d. Vlems
 
Noch hebben deselve aengegraven
in anno 1617 in october twee
morgen heyden ende sijn gelegen aen
Tongerlooshoff beneven die gemeyn
baen die van Helden op
Sevenum gaedt.
Noch hebben aengegraven in 't
selve jaer, beneven Dries t'Saijen
baendt aen 't Langh Holt bij
Deckenshorst ii morgen baent
ende gelden jaerlicx van die
twee partijen tot thiens
iii st. Brabants
 
Liesken Koppers is behandt
aen omtrent ii½ morgen xliii
royen ende is gelegen in twee
parceelen; het een is betimmert
ende liet benevens Jan van
Heldens goet; ende het ander
is gelegen beneven Hanenhoff
den joncker Lommen toecompt
met die een sijde ende met die
ander beneven Dierick Gijesen
erff.
Noch eenen halffven morgen
bandts ende is gelegen
aen die Sairsbendt beneven Dries
t'Saeijen ende Gaerdt Jans
bandt, gielt jaerlicx tot thiens
3 d. Vlems min 1/5 d. Vlems
ende ½ st. Brabants
 
 
 
[folio] lxxxi
Noch is denselven behandt
met Gerart Wolters ende anderen
aen eenen morgen bandts ende
is gelegen aen den Winckel
beneven Giel Verhees bandt, gilt
jaerlicx tot thiens
1 st. Brabants
 
Jan van Helden is behandt aen
twee morgen liiii royen, daer hij
woendt ende is betimmert.
Noch daerbij iii 1/2 morgen li royen
ende is gelegen met die eene
sijde beneven Liesken Koppers
erff ende met die ander beneven
Dierick Giessen erff.
Noch aen ontrent iii morgen
ende sijn gelegen beneven Henrick
van Tongerloes erff ende
met die ander sijde beneven Wil-
lemken Hermans kynder
haer erff.
Noch aen omtrent twee morgen
ende sijndt gelegen aen die Langh
Hey beneven joncker Handenraedts
erff ende met die ander sijde
beneven der Ermen erff ende
gielt jaerlicx tot thiens
ii½ Vlems i d.
 ende 1/5 d. Vlems
 
Noch is denselven behandt aen
lxxii ½ royen heyden ende is gelegen
tegens sijn erff dat genoempt
wordt Ketelbuytersgoet.
Noch heeft hij aengegraven in
anno 1617 in october iii vierdeel
heyden ende is gelegen aen de
Nederslach tegens sijnen bandt.
Noch heeft hij aengegraven in 't
selve jaere eenen morgen baendts
ende is gelegen in die Sairbende
beneven Gaert Jans bandt,
gilt jaerlicx tot thiens
i½ stuyvers ½ ort
 
 Item anno 1629 den 29 october
 heeft Jan van Helden aengegraven
i ½ morgen gruis gelegen tegens
ende beneffens het Winckels-
kempken achter Tongerloe.
Noch in 't selve jaer i½ vierdeel
twee royen heyde ende xii voet, gelegen
tegen sijn ander erff, gilt
daervan tot thiens
i½ stuiver i½ duit
 
 
 
[folio] lxxxii
Noch Hencken ende Jan van
Helden omtrent vijff vierdeel gelegen
aen de Voesteringh het Broicxken,
gelden jaerlicx tot thijens
i¼ d. Vlems
 
Noch Hencken van Helden anno
1629 den 29 october aengegraven
i morgen i vierdeel min ii voet
heyden gelegen tegen sijn ander erf,
gilt jaerlicx rit thijns
½ stuyver i½ denier
 
 
 
modo Derick van
Hasenhorst
zijn gespecificeert waer
dese 4 morgen gelegen
sijn mette paelgenoten
 
Seger van Tongerloo is behandt
aen iiii morgen.
Noch aen omtrent i ½ morgen
daerbij ende is betimmert ende
is gelegen met die een sijde beneven
Dierick Gijsen erff ende met die
ander sijde beneven Jan Smeits erff.
Noch aen eenen morgen baendts ende is
gelegen in 't Asbroeck beneven Thoe­nis
Baltus bandt ende met die ander
sijdt beneven Reiner Tis bandt.
Noch heeft hij becoemen van Hencken
sijnen broeder ½ morgen xxiiii royen
heyen ende is anno 1617 aenge-
graeven, gelegen aen de Langh Heey
tegen die Aermen heur goet, gilt
jaerlicx tot thins
 5½ d. Vlems ende i st. ende
 4 d. arthr.?
Noch is Derick van Hasenhorst behandt
aen ½ morgen i½ vierdeel vii royen
ii voet heyden, d'welck Claes Gijeskens
met sijn consorten anno 1629 den 29 october
aengegraven hadde, gelegen aen der
Cortter Heyden tegen huer goet, gilt
jaerlicx tot thijns
½ stuiver
 
 
 
modo Willem
Smidts
 
Jan Smeets is behandt aen iiii½
morgen xxxvi royen ende is gelegen
beneven Zeger van Tongerlo sijn erff
ende mit die ander sijdt beneven die
gemeyn herstraedt, ende gilt
jaerlicx tot thiens
iiii½ d. ½ heller
 
Noch heeft Willem Smits anno 1629
den 29 october aengegraven lxxii royen
heyde gelegen aen der Cortter Heyden
beneven sijn erff, gilt jaerlicx tot
thijns
i oort stuivers
 
 
 
[folio] lxxxiii
Breey die Langh Heey
 
 
Modo
Joncker Haddenraedt is behandt
aen viii½ morgen met die getimmer
ende is gelegen beneven die gemein
herstraet.
Noch aen geene Westeringh v vierdeel.
Noch i½ morgen baents.
Noch van Peter van Baerlo van Jan
van Broeckhuijsen vanweegen
Zeetzen van Breeij vi morgen xlv
royen.
Noch van Willem van Barlo ii
morgen min ses royen.
Noch daer die hoffstadt nu op steedt
twee morgen, gielt jaerlicx
tot thiens
v Vlems
 ende i½ st. Brabants
 
Die Armen tot Breey
iii morgen lv royen ende sijn
gelegen beneven Jan van Heldens
erff ende met die ander sijdt
 
beneven Giell Heijnen erff.
Noch aen die Aldebendt beneven
den Vorterdijck derdenhalven
morgen, gelden jaerlicx tot thijns
3 _ d. Vlems ende ii½ st. Bra­bants
 
 
 
modo Hendrick
Metten
Giel Heein Oetgens soen
tot Sevenum alias Giell
Metten, is behandt aen iiii
morgen xviii½ roye ende is
betimmert ende is
gelegen beneven der Armen
erff ende met die ander
sijdt beneven Caerl Speeden
erff.
Noch aen die Nyebende
naest den Winckel iii
morgen baendts ende gilt
jaerlicx tot thiens
4 _ d. Vlems
 ende iii st. Brabants
 
 
 
[folio] lxxxiiii
Kaerl Speede is behandt
aen vijff morgen x royen
ende sijn gelegen beneven
Giel Haenen voorschreven sijn
erff ende met die ander sijdt
beneven joncker Galen sijn
erff.
Noch op den Winckel i½ morgen
xxiiii½ roye, gielt jaerlicx
tot thiens.
6 ¾ d. Vlems
 
 
 
modo Willem
Faessen
Joncker Galen is behandt
aen iiii½ morgen xliiii royen ende
sijndt gelegen beneven den voorschreven
Kaerl Spee sijn erff ende met die
ander sijde beneven Gaert Jans
erff ende Koopmans kynder erff
gilt jaerlicx tot thiens
4 ¾ d. Vlems
 
Item Willem Vaessen heeft anno 1629
den 29 october aengegraven ½ morgen
gruis gelegent in 't Nerslo aen den
Fortdick, gilt jaerlix tot thijns
½ stuiver
 
 
 
modo Simon
Dusincks
Willem Sijmons is behandt
voor hem ende mede in behoeff
van sijn broeders ende susters
aen lxiii½ royen ende is gelegen
beneven Geertruidt Putten erff
ende met die ander sijdt beneven
Gerardt van der Herstraten
sijn erff.
Noch in 't Eerssel omtrent
eenen morgen baents ende
light tusschen het Eerssel ende
die Alde Bendt, gielt jaerlicx
tot thiens
 i st. Brabants ende 4 d. orth
 
Noch heeft den voorschreven
Willem Simons voor hem
alleen aengegraeven in anno
1617 in october i½ morgen heyden
ende is gelegen aen de Vortdijck
't einden Jaecxken Zeegers bandt,
gilt jaerlicx daervan tot thijns
 9 d. arth oft 3 ort Brabants
 
 
 
modo Gerrit, Jan
Cuijpers soen
Noch is Willem Sijmons met
Gijel Verhees ende Gerardt
 
 
 
[folio] lxxxv
Kuijpers behandt aen vi½
morgen ende sijn gelegen beneven
het Creyel, gelden jaerlicx
tot thiens vi½ d. Vlems
 
Gerardt van der Herstraten
is behandt aen iii morgen heyden
ende sijn gelegen beneven Geertruyt
Putten erff ende aen den Kreijel
ende tegens Giel Verhees erff
over.
Noch eenen morgen heyden
ende is gelegen 't einden Simon
Duisincx erff, schietende beneven
Peeter Wolters hoff ende dit
is altesamen in anno 1617
aengegraeven.
Noch den voorschreven Gerardt
becoemen van Derick Hilkens
eenen morgen heyen ende is
gelegen aen de Creijel
beneven Gyel Verhees ende
Willem Symons erff ende
is oock in 't voorschreven
jaer aengegraeven.
Noch heeft hij van Heyn
Jaecken becommen i½
 morghen xxxvi royen ende
 is gelegen beneven Derick
Cijkens erff.
Noch heeft hij becommen
van Geertruyt Putten
ii morgen xv royen, is
gelegen beneven Weerdtsgoet,
gilt jaerlicks tot thiens
4 d. Vlems min 1/6 d. Vlems
ende ii½ st. Brabants
 
Geertruidt Putten is
behandt aen iiii morgen xxx
royen ende is gelegen in
twee parceelen, het een beneven
Willem Simons erff; het
ander beneven W­eerdtsgoet
ende dit is betimmert met
huys ende schuir; gilt jaerlix
tot thiens4 1/5 d. Vlems
 
 
 
[folio] lxxxvi
Jan Vogelsanck, borger tot Venlo,
is behandt aen ii morgen xv royen
ende is gelegen beneven Weerdts-
goet ende is betimmert met
huys ende schuyr, gilt jaerlicx
tot thijns2 d. Vlems ende 1/10 d. Vlems
 
 
 
modo Metien
Faessen
Gyel Verhees met sijn consorten
is behandt aen eenen morgen
xxiiii royen ende is gelegen in twee
parceelen beneven die voorschreven
Geerttruydt Putten heur erff
ende het cleynste parceel is
betimmert met huys ende schuir.
Noch in den Winckel eenen morgen
baendts beneven Lisken Koppers
bandt aen 't Broeck, gilt jaerlicx
tot thiens1 1/6 d. Vlems ende
 i st. Brabants
 
 
    Breey het Raedt  
 
[folio] lxxxvii
Der Kerckenhoff tot Venlo iii
morgen een roye.
Noch den camp binnen sijn paelen
vi½ morgen l royen.
Noch achter die Schepenbendt lx
royen bendts, gilt jaerlicx tot
thiens 9½ d. Vlems ende _ d. Vlems
ende 5 d. arth.
 
Noch heeft Jan Vogelsancks, kerck-
meister tot Venlo, voor die kerck
aengegraven in anno 1629
den 29 october iii morgen gruis in 't
Dobbroeck beneffens der gemeynte
van Bleric, glt daervan tot
jaerlicxen thiens
iii stuivers
 
 
 
modo voor de helft
Gerardt Daers
Frans Willemsen met Hendrick
Wolters, borgers binnen Venlo,
sijn behandt aen iiii morgen xxiii
royen ende sijndt gelegen in ver-
scheyden parceelen beneeven Engel
Oetgens erff ende oock beneven
Grietgen van Nimmegens erff ende
oock eenich aen die heyde.
Noch in 't Doetbroeck aen 't Valderen
daer men doorvaerdt in 't Doetbroeck
ende met die ander sijde beneven
Engel Oetgens bandt twee morgen,
gelden jaerlicx tot thiens
i½ Vlems ende 1/6 d. Vlems
 
Noch aengegraeven in anno
1617 in october eenen morgen
baendts ende is gelegen in 't
Doetbroeck aen de Heesbendt beneven
Engel Oetgens bandt, gilt
jaerlicx tot thiens
 i st. Brabants
 
 
 
modo Lenart
Verbueck
Gaerdt Mans alias van
Helden is behandt aen ii½
morgen ende is betimmert
met een huys.
Noch tegen Peeter Leeijtgens
erff eenen halven morgen xxv
royen.
Noch voor sijnen camp een
vierdeel, gilt jaer­licx tot
thijens. 3 d. Vlems
ende 2/5 d. Vlems
 
 
 
modo Lenart
Verbuecken
Jan Lijbkens heeft aen-
gegraven in anno 1617
 
 
 
[folio] lxxxviii
in october eenen halven morgen
bandts ende is gelegen in 't
Doetbroeck beneven Jan Hendricx
bandt, gilt jaerlicx tot thiens
½ st. Brabants
 
 
 
modo Jan Hendrick
Grieten soen
Jan Hendricx alias Grieten
genoempt is behandt aen
lviii royen gelegen beneven
Weutengoeydt ende met de
ander sijde beneven Jan Ver-
heijen erff.
Noch met sijn consorten aen
eenen halven morgen xx royen
beneven Gaerdt Mans
voorschreven erff aen die gemeyne
straet ende aen de beeck
ende is betimmert met huys
ende schuir, gielt jaerlicx tot
thiens.i d. Vlems
 
Noch aengegraeven in
anno 1617 beneven Jacob
Tilmans erff ½ vierdeel bampt
in 't Doetbroeck, gilt jaerlicx tot
thiens i deut Brabants
 
 
 
modo Jan
Oetgens
Engel Oetgens is behandt
aen eenen morgen xiii royen ende
is gelegen aen 't Swartewater.
Noch aen die Veltsehuyser xxi½
roye, ende is betimmert met
een huys, ende is gelegen be-
neven Huys kynder erff
ende met die ander sijde
beneven Gerardt den Meullers
erff.
Noch beneven den Kerckenhoff
van Venlo xlii royen.
Noch daer hij woondt ende
aen die heyde in verscheyden
parceelen iiii½ morgen.
Noch in 't Doetbroeck eenen
morgen baents beneven
Scherers baendt.
Noch beneven Huijs kynder
erff in 't Doetbroeck eenen
morgen bants.
Noch iiii morgen xx royen ende
is gelegen beneven Frans
Willems ende Henrick
Wolters erff, gilt jaerlicx
tot thiens 10 1/6 d. Vlems
ende ii st. Brabants.
 
 
 
[folio] lxxxix
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1617 in october eenen
halven morgen bants beneven
Jan Scherers bant in 't Doetbroeck.
Noch tegen sijns Veldschenbandt
eenen halven morgen heyden.
Noch heeft Jan Oetgens aen-
gegraeven in anno 1617 een
vierdeel bants bij sijns vaders
Engel Oetgens bandt in 't
Doetbroeck, gelden jaerlicx
daeraff tot thiens
 i st. Brabants
 
 
 
modo Thijs
Verertbruggen
Maes Verertbruggen is
behandt aen xl royen, dat hij
van Grietgen van Nimegen
heeft becomen ende is in 't
Radt gelegen, gilt jaerlicx
tot thiens ¼ d. Vlems
 
 
 
modo Gerrit
Bolten
Jan Erkens is behandt
aen lxxx royen ende sijn
gelegen beneven Dierick Pubben
ende sijn betimmert, ende is
hergecoemen van Jacob Verheijen,
gilt jaerlicx tot thiens
½ d. Vlems
 
 
 
modo Jan
Simons
Rut Weuten is behandt aen
xx royen ende is gelegen voor
sijn huys beneven Engel Oetgens
erff ende met die ander sijde
beneven Jan Grieten erff.
Noch aen 't Doetbroeck eenen
morgen bants beneven Engel
Oetgens bant ende met die
ander sijde beneven Jacob
Mems kynder erff, gilt jaerlix
tot thiens 1 st ende 1 d. arth.
 
Noch is Jan Sijmons behandt
met eenen morgen gruis gelegen
tegens die brugge op 't Tongerloe
omtrent bij die huyssingen die Derick
van Neer tot Venlo in anno 1629
den 29 oktober als voormunder van
Peter van Nattenhovens kynder
met huer consorten aengegraven
hadde gilt daervan tot thijns jaerlix
i stuiver
 
 
 
[folio] xc
 
 
 
modo Derick
Coopmans
Jacob Verheijen is behandt
aen lxxx royen ende sijn gelegen
beneven Dierick Pubben erff
ende sijn betimmert, gilt jaerlix
tot thiens i heller oft ½ d. Vlems
 
Noch aengegraeven in
anno 1617 in october eenen
morgen bants ende is gelegen
in 't Doetbroeck bij joncker Hillens
bandt, gielt jaerlicx daeraff
tot thiens i stuiver Brabants
 
 
 
modo Gerrit
Bolten
Derick Pubben ofte Nessen
genoempt is behandt aen
xxv royen ende is gelegen
beneven Jacob Verheijen erff
ende met die ander sijde beneven
Jacob Tilmans erff, gilt
jaerlicx tot thiens
1/6 d. Vlems
 
 
 
modo Jacob
Tilmans den
jongen
Jacob Tilmans is behandt
aen omtrent vii royen
daer sijn huys op staet ende
is gelegen beneven den voor-
schreven Dierick Nijssen erff.
Noch in 't Doetbroeck eenen
halven morgen bants beneven
Renier Thijs bandt ende met
die ander sijde beneven Tielman
Huitssen bandt, gilt jaerlicx
tot thiens ½ st. ende ..? arth
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1617 in october een
halff vierdendeel bants
gelegen beneven Jan Oetgens
bant in 't Doetbroeck.
Noch in 't selve broeck in 't
selve jaer aengegraeven
eenen morgen bants ende
is gelegen achter Jacob
Verheijden bant tegen Jan
van Oeijens bant, gilt daer-
aff jaerlicx tot thiens
 i st. ende 3 d. arth.
 
 Hendrick van der Donck, nu
 
 
 
 
[folio] xci
joncker Meuter is behandt
aen iii vierdeel ii½ roye ende
is gelegen in den Winckel.
Noch in 't Overbroeck met die
getimmer beneven Gaert
Jan ende Gaertgen Jannis
erff lxxxi royen, gilt jaerlix
tot thiens 1 _ d. Vlems
 
 
 
modo Jan
Simons
Lennardt Vervoort is
behandt met sijn consorten
aen een vierdeel ende is
gelegen bij heur ander erff
beneven die gemeyn straet.
Noch dat van Meuwis Scherrers
hergecommen is lxv royen.
Noch i morgen bant in 't
 Dootbroeck.
 Noch in 't selve broeck beneven
 Ruth Weuiten bant vijf vierdeel
xxvii royen ende met die
ander sijde beneven Gerardt
den Meullers bant, gilt
jaerlicx tot thiens
2 _ d. Vlems ende
ende i st. Vlems
Noch heeft den voorschreven
Lennart ende Jan Willems
aengegraven in anno 1617
in october een halff vierdeel
bants in 't Doetbroeck beneven
Jan Libkens bant, gelden
jaerlicx daeraff tot thiens
 ½ ort st. Brabants
 
 
 
 
modo Derick
Coopmans
Willem Verstappen met sijn
consorten is behandt aen
lvii royen ende sijn gelegen
in den Winckel beneven Engel
den Meullers erff, gilt
jaerlicx tot thijns
_ d. Vlems
 
 
 
modo Derick
Coopmans
Peter aen gen Dick ende
Gerard Batssen sijn behandt
aen eenen morgen min thien
royen ende is gelegen beneven
Teuwen Weuiten erff ende is
betimmert, gilt jaerlix tot thiens
i d. Vlems min 1/15 d.
 
 
 
[folio] xcii
 
 
 
modo Peeter
Wolters
Teuwen Weuiten is behandt
aen xcvii royen ende is gelegen
beneven Gerardt Batssen
erff ende is betimmert, gilt
jaerlicx tot thiens
½ d. Vlems
 
 
 
modo Peeter
Derick Teuwen
soen
Noch Dierick Teuwen Weuiten
soen aengegraven in anno
1617 in october eenen morgen
bandts ende is gelegen tegens
sijnes vaders voorschreven
goet tegens den Huysdijck,
gilt jaerlicx daeraff tot
 tot thiens i st. Brabants
 
 
 
modo Derick
Coopmans
Peeterken Oetgens is
behandt aen xlvii royen
daer sijn huys op staet ende is
gelegen aen de Veltschekamp.
Noch aen de Veltschebenden eenen
morgen bants beneven Huijs kinder
erff ende Heincken Hermans
kynder erff, gilt jaerlicx tot
 thiens i st. Brabants ende 2 d. ob. arth.
Noch heeft denselven aengegraven
in anno 1617 in october eenen
morgen bants in die Veltsche-
benden met die een sijde aen de
gemeyn beeck ende beneven
Gerardt Smits bandt, gilt
jaerlicx tot thiens
i st. Brabants
 
 
 
 
[folio] xciii
Breey het Doetbroec
 
 
modo Claes
Pauwen
Willem Pauwen is behandt
aen eenen morgen min x royen
ende is gelegen in 't Doetbroeck
beneven Jan van Oijen sijn
erff ende met die ander sijde
beneven Jan Schreurs bant
van Barlo, gilt jaerlix tot
thiens i d. Vlems min 1/15 d.
 
 
 
modo Frerick
Jans
Jan Schreurs van Baerlo
is behandt aen vijff vierdeel
bants ende is gelegen beneven
Willem Pauwen voorschreven
sijn erff ende met die ander
sijde beneven Dierick Oetgens
sijn erff ende gilt jaerlicx
tot thiens 5 ort st. Brabants
 
 
 
modo Dries Jans
Dierick Oetgens is
behandt aen vijffdehalff
vierdeel ende is gelegen
beneven den voorschreven
Jan Schreurs sijn erff
ende met die ander sijde
beneven Dierick Keusters
erff, gielt jaerlicx tot
thiens i d.
ende _ d. Vlems
 
 
 
modo Peter
Custers
Dierick Custers is
behandt aen eenen morgen ende ½ vierdeel
ende is gelegen beneven
Dierick Oetgens voorschreven
sijn erff ende met die
ander sijde beneven Gaertgen
Jannis sijnder huysvrouwen
vaders erff, gilt jaerlicx
tot thiens i d. ende _ d. Vlems
 
 
 
modo Jan
Thonis
Gaertgen Jannis is behandt
aen ii½ morgen een vierdeel
ende is gelegen beneven den
voorschreven Dierick Kusters
erff.
 
 
 
[folio] xciiii
Noch omtrent ii½ vierdeel
ende is gelegen beneven Korst
Guitssen erff.
Noch met Gaert Janssen
drye vierdeel een roye ende
is gelegen aen 't Oeverbroeck,
te weeten van de drye vierdeel
is gelegen ½ morgen beneven
Palans hoeffken ende Gaert
Jans erff ende het vierdeel
in 't Doetbroeck beneven Gaert
Jans erff ende oock beneven
sijns selffs erff, gielt jaerlix
tot thiens iiii d. ende
ende _ d. Vlems
 
 
 
modo Kerst Guitssen
den jongen
Keerst Guitssen is behandt
aen omtrint eenen halffven
morgen ende is gelegen be-
neven des voorschreven
Gaertgen Jannis erff ende
Gaert Jans sijn erff, gilt
jaerlicx tot thiensi hel­ler Vlems
 
 
 
modo heer Jan Knippen-
berch pastoir aen de
Nieuwstadt
 
Jan Zeetssen is behandt aen
omtrint twee morgen ende sijn
gelegen beneven die Steegh
ende beneven Gaertgen Jannis
erff, gilt jaerlicx tot thiens
ii d. Vlems
 
 
 
[folio] xcv
Breey Overbroick
 
Den amptman tot Dalenbroeck
is behandt aen twee morgen ende
is gelegen in 't Doetbroeck beneven
des scholtis te Breyel sijn
erff, gilt jaerlicx tot thiens
ii d. Vlems
 
Noch aengegegraven in
anno 1617 in october in 't
Doetbroeck aen sijn ander erff
drye morgen bants ende is
gelegen beneven Herman
Lemmen bandt, gilt jaerlicx
tot thiens iii st. Brabants
 
 
 
modo Gijsbert
Gijsen
Den scholtis tot Breyel
is behandt aen ii ½ morgen
bants ende is gelegen in 't
Doetbroeck beneven des voor-
schreven amptmans bandt
ende met die ander sijde
beneven Keerstgen Lijffkens
erff, gilt jaerlicx tot thiens
 ii½ st. Brabants
 
 Keerstgen Lieffkens van
Venlo is behandt aen ii ½
morgen lxvi royen ende is
gelegen in 't Doetbroeck beneven
des voorschreven scholtissen
erff ende met die ander sijde
beneven den hoffslach, gilt
jaerlicx tot thiens
ii½ d. i heller
 
Den alden Jan Hilkens is
behandt aen omtrent v ½ vierdel
ende is gelegen beneven Heincken
Hermes kinders erff ende
met die ander sijde beneven
Trincken van Heldens kinders
erff; ende is betimmert.
Noch daer hij woont aen 't
Spiellstaertgen omtrent ii½
morgen ende is betimmert.
 
 
 
[folio] xcvi
beneven sijns soons erff ende
met die ander sijde beneven
Geertgen Hanen voorkynder
erff.
Noch eenen morgen ende is
gelegen achter Encken Toren
bandt aen de gemeynt aen die
Steegh tegen Willemken Leeisten
bant, gielt jaerlicx tot thiens
iiii½ d. ½ heller
 
 
 
modo Gerrit
Custers
Gerardt Kerstgens is behandt
aen i½ morgen heyden ende is
gelegen aen 't Overbroeck beneven
meester Siberts erff ende
Dries t'zamen ende Dierick
Hilkens erff.
Noch eenen morgen heyden
ende is gelegen aen die
Derperbent beneven Gaert
Jans bent ende beneven
Sibert Hilkens sijn erff
ende wordt genoempt den
Verlooren Cost ende is aen-
gegraven in anno 1617 in
october, gilt jaerlicx tot thiens
voor dese twee voorschreven partijen
i st. i ort Brabants
 
 
 
modo Frans
Tijssen ende
Gerart Kerstgens
Noch heeft Gerart Kerstgens
in anno 1629 den 29 october
aengegraven eenen morgen heyde
oock gelegen voor den Hocstadts-
camp opter heyden, gilt daer-
van jaerlicx tot thiens
½ stuyver
 
 
 
modo Jacob Tijs
Trijncken van Helden is
behandt aen eenen mor­gen min
vijff royen met heur con-
sorten ende sijnt gelegen aen 't
Overbroeck beneven Jan Hilkens
erff ende met die ander sijde
beneven Dierick Hilkens erff
ende is betimmert.
Noch aen 't broeck bij het dorp
beneven Gaerdt Jans ende
Gaertgen Leijsten erff negen
royen, gilt jaerlicx tot thiens
i d. Vlems
 
Noch daerbij eenen halven morgen
heyden, gilt daeraff tot thiens
i ort st.
 
 
 
modo Jan, Dierick
Hilkens soen
Dierick Hilkens is behandt
aen omtrent iii vierdeel
 
 
 
[folio] xcvii
ende is gelegen beneven
Trincken van Helden heur
erff ende met die ander sijdt
beneven Dries t'Saeijen erff.
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1617 in october
eenen morgen heyden ende
is gelegen aen den Creijel
beneven Giel Verhees ende
Willem Simons erff, gilt
jaerlicx tot thiensi½ heller Vlems
 
 
 
modo Jan, Peter
Hoeben soen
Jan ende Derick Hilkens
sijn behandt aen i morgen
i½ vierdeel ende sijn gelegen
beneven Jan ende Peeter
Schreurs erff ende een deel
light hier aff in den Winckel
beneven Willem Verstappers
erff, gelden jaerlicx tot thiens
i_ d. Vlems
 
 
 
modo Peter, Sibert
Neliskens soen
Driess t'Saijen met Willem Vassen
ende Tilman Smeits sijn
behandt aen l royen ende is
gelegen beneven des voorschreven
Dierick Hilkens sijn erff
ende met die ander sijde be-
neven Jan Teuwen erff.
Noch sijn den voorschreven Driess,
Willem ende Thielman behandt
aen ii½ morgen, daer Driess woont
ende is betimmert ende is
gelegen beneven Willem
Meullers erff ende van den
voorschreven ii½ morgen
compt Dries iii vierdeel ende
die rest sijn metconsorten,
gelden daervan jaerlicx tot
thiens ii½ d. Vlems
ende _ d. Vlems
 
Noch heeft Willem Vaessen
alleen op Renckensvoort
tegens sijn ander erff i ½
morgen heyden, gilt daeraff
jaerlicx tot thiens iii ort st. Brabants
 
 
 
[folio] xcviii
Noch is Driess t'Saijen voorschreven
alleen behandt aen eenen morgen
xii½ roy daer hij woent op Renckens-
vort ende is betimmert.
Noch aen iii morgen bants ende
is van Sint Aldegondensbendt
ende is gelegen beneven
Kopmans kinder ende Gaert
Jan bandt.
Noch Dries alleen behandt aen
twee morgen lxx royen ende
sijn gelegen aen die Langh Heyde.
Noch daerbij in anno 1617
aengegraven lxx royen
gelegen beneven joncker
Handdenraed sijnen hoff.
Noch is den voorscreven Dries
alleen behandt aen twee morgen
bandts ende is gelegen in 't
Langh Holt bij Deckensshorst,
gilt jaerlicx tot thienss
4 d. Vlems ende 5 st. Brabants
 
Noch heeft den voorschreven Dries
t'Saeijen iii vierdeel xv royen heyden
ende sijnt gelegen op Renckensvort
bij sijne ander erff ende gilt
daeraff jaerlicx tot thiens
 i½ ort st. Brabants
 ende i bole arth.
 
 
 
modo Heilken
Willem Saijen
dochter
Noch heeft Willem Dryes
 t'Saijen soen aengegraven in
 anno 1617 in october eenen
morgen bants ende is gelegen
op 't Langh Holt t'einden die
Boltenbendt nae Deckenshorst
aen ende gilt jaerlicx daer-
aff tot thienseenen stuyver
Brabants
 
 
 
modo den jongen
Jan Mullers
Jan Teuwen alias Meullers
genoempt is behandt aen
omtrent l royen ende is gelegen
beneven Dryes t'Saijen voirschreven
sijn erff ende met die ander
sijde beneven meester Sibert
Speen erff, gilt jaerlicx tot
thiens _ d. Vlems
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1617 in october eenen
morgen bants ende is
gelegen aen die Barlose Quyts-
beeck, schietende aen die Heldense
bendt, gilt daeraff jaerlicx
tot thiens eenen stuyver
Brabants
 
 
 
[folio] xcix
 
 
 
modo Willem
Janssen
Meester Sibert Spee
is behandt aen eenen halven
morgen xxxviii royen ende
is gelegen in twee parceelen
beneven den voorschreven Jan
 Teeuwen ofte Meullers sijn erff
ende beneven Thielmans
Guitssen sijn erff, gilt jaer-
licx tot thiens
i½ heller Vlems
 
 
 
modo Marten
Tilman Guitsen soen
Tilman Guijtsen is behandt
 aen i½ morgen xlix royen ende
is gelegen met beyde sijden
beneven den voorschreven meester
Sibert Spee sijn erff.
Noch aen eenen halven morgen
xxv royen ende is gelegen in 't
Doetbroeck beneven Heincken
Hermans kinder erff ende met
die ander sijde beneven Jacob
Tilmans erff, gilt jaerlicx
tot thiens ii½ d. Vlems
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1617 twee morgen
heyden ende is gelegen aen 't
Swartewater beneven Reiner
Thijs erff.
Noch in 't selve jaer aenge-
 graeven twee morgen bants
op 't Langh Holt beneven die
Boltenbenden vuytschietende
op die heyde met den eenen eindt,
gilt daeraff jaerlicx tot
thiens iii stuivers
Brabants
 
Peeter ende Jan Schreurs
sijn behandt aen twee morgen
ii ½ vierdel ende is gelegen
beneven meester Sibert
Spee sijn erff ende met die
ander sijde beneven Engel
den Meuller sijn erff.
Noch aen i ½ morgen i vierdeel
ix royen ende is gelegen
in die Achterhoeve achter Dries
t'Saijen erf ende gelden jaerlix tot
thiens 4_ d. Vlems
 
 
 
[folio] c
Noch hebbense eenen halven
morgen heyden gelegen achter
die Schepenbenden naer der
Speecken waert ende gelden
daeraff jaerlicx tot thiens
i oort st. Brabants
 
Engel den Meuller met
sijn consorten tot Venlo sijn
behandt aen eenen morgen
anderhalff vierdeel ende
sindt gelegen beneven den
voorschreven Peeter ende Jan
Schreurs erff ende een
deel light hier aff in den
Winckel beneven Willem
Verstappen erff ende
gilt jaerlicx tot thiens
i d. ½ heller
 
 
 
modo Peter
Heyncken Mollers
soen
Willem Peeter Meullers
soen is behandt aen omtrent
 
iii vierdeel ende sijn betimmert
ende is gelegen beneven Dries
t'Saijen erff, gilt daervan
i½ heller
 
Noch heeft hij ½ morgen heyden
gelegen bij sijn ander erff,
gilt jaerlicx tot thiens
i ort stui­vers
Brabants
 
 
 
modo joncker
Casper van Baxen
Den Meulenhoff, die bij den
wintmoelen hoert, omtrent
iii vierdeel, is gelegen beneven
Willem Meullers erff ende
gilt jaerlicx tot thiens
i½ heller
 
 
 
[folio] ci
Breey het Derp
 
 
modo Hendrick
Bouten
Geerart den Meullers is behandt
aen xxviii royen betimmert ende
sijn gelegen bij sijn ander erff
ende beneven Gart Jans erff.
Noch aen vii vierdeel i½ roye bants
ende is aldaer gelegen in die
Veltschebendt beneven Engel
Oetgens bant.
Noch aen eenen morgen bants ende
is aldaer gelegen beneven Koopmans
kinder ende Gaert Jans erff
oock in die Veltschebendt ende
oock bij Heincken Hermans kynder
erff, hieraff gilt hij jaerlicx
tot thiens
1/5 d. Vlems ende
 ii st. iii ort Brabants
 
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1617 in october
eenen morgen bandts ende
is gelegen in die Veltsche-
bendt bij sijn ander erff,
daeraff gilt hij jaerlicx
tot thiens eenen stui­ver
Brabants
 
 
 
modo Meus Smits
Peters soen
Gijs van de Veld is behandt
aen eenen morgen xxvii royen
ende is gelegen beneven den
voorschreven Gerardt den Meuller
sijn erff ende met die ander
sijde beneven Heincken Hermans
kinder erff, gilt jaerlicx
tot thiens i¼ d. Vlems
 
Jacob Hermans met sijn
consorten sijn behandt aen
xxxvi royen, sijn betimmert
met die halff schuyr.
Noch daer tegen liiii royen ende
is gelegen beneven ende bij den
voorschreven Gies van de Veld
sijn erff.
Noch in 't Doetbroeck vijfftich
royen baents ende is gelegen
beneven Tilman Guitssen erff
ende die gemeynt.
Noch aen lxxvii royen ende sijndt
 
 
 
[folio] cii
aen 't Overbroeck bij Jan Hilkens
erff ende aen die gemeynen
wech.
Noch eenen morgen bants
ende is gelegen aen die Veltsche-
benden, gilt jaerlicx tot
thiens ii½ st. Brabants
 
Noch hebben sij aengegraven
in anno 1617 in october
eenen halven morgen heyden
ende is gelegen aen 't Swarte
Water tegen Tilmans Guitssen
erff, gilt tot thiens een oirt st. Brabants
 
 
 
modo den jongen
Peter van Borbroeck
Peeter van Borbroeck is
 behandt aen eenen halven
morgen xxiiii royen ende is
gelegen bij Heincken Hermans
kinder erff ende met die ander
sijde beneven Jan Dericks erff,
gilt daer aff jaerlicx tot thiens
i heller ende ½ d. Vlems
 
 
 
van dese vii morgen
Jacob Heijnen Thijs-
soen drie morgen ende
drie veerdel
Noch heeft hij Peeter met
 sijn metconsorten achter het
Weesteringh vii morgen ende
wordt genoempt Janniscamp
ende gelden jaerlicx tot thiens
vii d. Vlems
 
 
 
modo Derick
Jan Teuwen soen
Jan Teuwen is behandt
aen twee morgen heyden
ende sijndt gelegen aen Jannis-
camp voorschreven,
daeraff gilt hij jaerlicx
tot thiens eenen stuiver
Brabants
 
Jan Diericx is behandt aen
omtrent een vierdeel daer sijn
huys op staet ende is gelegen
beneven Peter van den Borbroeck
sijn erff ende met die ander
sijde beneven Frans in der Her-
straeten sijn erff, gilt jaerlicx
tot thiens ½ heller
 
 
 
[folio] ciii
 
 
 
modo Gijsbert
Gijsen
Frans in der Herstraten
is behandt aen lxxviiii ½ roye
met sijn metconsorten ende
is gelegen beneven Jan
Diricx voorschreven sijn erff
ende met die ander sijde
beneven die Herstraet.
Noch bij Tongerlo op den
Winckel i ½ morgen xxiii ½
 roye.
 Noch aen die Veltsche
Huyser beneven Engell
Oetgens ende Wolter
Klaesen erff lxxx royen.
Noch aen die Veldtsche
Benden eenen morgen
elff royen ende is gelegen
beneven Engel Oetgens
ende Renier Tijs erff.
Noch over die Speeck beneven
joncker Lommen ende
Jan Bolten benden ii morgen
bents.
Noch beneven Jan Toemels
ende Jan Wolters benden
eenen morgen bants, gilt
jaerlicx tot thiens ii 7/9 d. [= doorgestreept]
 
Noch aengegraeven in
anno 1617 in october eenen
morgen heyden ende is
gelegen aen 't Overbroeck
lancx den Meulenhoff.
Noch in 't selve jaer aenge-
 graeven eenen morgen bants
ende is gelegen op den
Langen Holt beneven Gaert
Jans bant, gilt daervan
jaerlicx tot thiens
 4 d. Vlems ende iiii½ st. Bra­bants
 
 
 
modo Gijsbert
Gijsen
 
Heyncken van Tongerlo is behandt
aen omtrent vijff vierdel ende is
gelegen beneven die Heerstraedt
aen 't broeck ende met die ander sijde
 
 
 
[folio] ciiii
beneven den jongen Jans
Hilkens erff ende is betim-
mert met een schuyr.
Noch eenen halven morgen
bendts in 't Doetbroeck be-
 neven Gartgen Jannis erff
ende met die ander sijde beneven
die Herstraet, gilt jaerlicx
tot thiens i¼ d. Vlems ende
½ st. Brabants
 
Noch heeft hij dat hem
selven voor die naerkynder
toecompt eenen halven
morgen xxiiii royen heyden
ende is gelegen aen die Langh
Heyde tegen der Armen goet.
Noch lxx royen ende is oock
gelegen aen die Langh Heyde
tegen Dries t'Saijen goet, gilt
jaerlicx tot thiens ½ stuiver ende
1 d. aerth?
 
Den jongen Jan Hilkens is
behandt aen eenen morgen lv ½
roye ende is gelegen beneven den
voorschreven Heincken van
Tongerlo sijn erff ende met
die ander sijde beneven Gaertgen
Hanen voorkynder erff ende
gilt jaerlicx tot thiens
i_ d. Vlems
 
 
 
modo Peeter
Sibert Hilkens soen
Sibert Hilkens is behandt
aen eenen morgen heyden
ende is aengegraeven in
anno 1617 in october
ende is gelegen aen die
Derperbendt beneven
Gaerdt Jans bandt ende
wordt geheyten den Verlooren
Cost; gilt jaerlicx tot
thiens ½ st. Brabants
 
 
 
modo Baltus
Snellen
Gaertgen Hanen voorkynder
sijn behandt aen i ½ morgen xxxix
royen ende is gelegen beneven
Jan Hilkens den jongen erff
ende met die ander sijde
beneven des alden Jan Hilkens erff.
 
 
 
[folio] cv
Noch over die straet achter
sijn schuyr xii voet; gilt jaerlicx
tot thiens i½ d. Vlems ende ¼ d. Vlems
 
 
 
modo Gerrit
Jans
Leens van Tongerloo
ende Gerardt Kerstgens sijn
behandt aen vijff royen, daer
Leenssen halff huys op steedt
ende Gerrardts halff schuir
ende is gelegen beneven
Geertgen Hanen voorkynder
heur erff over dat Spill-
straetgen; gelden jaerlicx
tot thiens 1/30 d. Vlems
 
 
 
modo Gerrit
Custers
Geritgen Cuijpers ende
Jacob Tilmans sijn behandt
aen i½ morgen bants hergecomen
van Renier Thijs ende is
gelegen beneven heurs kinder
bandt in 't Doetbroeck; gilt
jaerlicx tot thiens i½ st. Brabants
 
 
 
modo Jan Derick
Boten soen
Peter Thijs Schreurs soon is
behandt aen omtrent eenen
morgen een vierdeel, betimmert
met huys ende schuyr ende is
gelegen langs den dijck van 't
derp commende naer de Schutte-
roye ende gilt jaerlicx tot
thiens i¼ d. Vlems
 
 
 
modo Lyns Bitssen
Jan Bietssen is behandt aen
omtrent eenen morgen ende is
betimmert met huys ende schuyr
ende is gelegen beneven Peter
Schreurs voorschreven sijn erff
ende beneven dat Speelstraetgen
ende langhs den gemeynen wech,
gilt jaerlicx tot thiens
i d. Vlems
 
 
 
modo voor Jan
Bietssen, Lynts
Bitssen
Noch heeft den voorschreven Jan Bietssen
met Dierick Hilkens ende Jan
Hilkens ende Jan Wolters aen-
gegraven in anno 1617 in october
iii½ morgen bants ende is gelegen
op den Winckel beneven Frans
Siberts bants, gelden daeraff
 jaerlicx tot thiens iii½ st. Brabants
 
 
 
[folio] cvi
 
 
 
modo Lyns
Bietssen
Noch heeft Jan Bietssen in
anno 1629 den 29e october
aengegraven i ½ vierdeel ende
viii royen heyden gelegen tegen
sijn ander erff; gilt daervan
jaerlicx tot thiens i½ duit Brabants
 
Renier Thijs is behandt aen
xvii royen ende is betimmert
met een schuyr ende is gelegen
beneven Kopmans kynder erff.
Noch heeft hij aen die Veldtsche-
bendt beneven dat Swartte
Waeter twee morgen.
Noch in die Derperbendt beneven
Cleyn Jans bandt, drye morgen.
Noch in 't Asbroeck beneven
Zeger van Tongerlo sijnen
bandt, eenen morgen.
Noch beneven Huis kynder
bandt, omtrent i ½ morgen,
ende gilt jaerlycx tot
thiens vii½ st. Brabants ende i d. Vlems
 
Noch heeft den voorschreven
Reinier aengegraeven in anno
1617 in october eenen halven
morgen heyden gelegen tegen
sijnen bandt aen 't Swartte
Waeter ende gildt daeraff
jaerlicks tot thiens i oirt st. Brabants
 
Michiel Coopmans is behandt
aen xvii royen ende is betimmert
met een schuyr ende is herge-
commen van Renyer Tijs gelegen
beneven Coopmans kynder erff,
gilt jaerlicx tot thienss
¼ heller Vlems
 
Derick Coopmans is behandt
voor hem ende sijn metconsorten
aen xxxix royen ende sijn gelegen
beneven Renier Thijs voorschreven sijn
 
 
 
[folio] cvii
erff ende daer staedt een eindt
van 't huys op.
Noch aen omtrent i½ morgen
bants ende is gelegen aen den bend
bij den Vonderdick, gilt daeraff
jaerlicx tot thiensi¾ d. Vlems
 
 
 
hiervan gildt
Lenert Jans twee
stuyvers min een
duit
Noch is den voorschreven Coop-
mans in qualiteyt als vooren
behandt met Gaerdt Jans aen
eenen morgen i½ vierdeel ende
is betimmert ende is gelegen
aen die Langh Heyde met die
een sijde beneven joncker Barckx
hoff ende met die ander sijde
beneven joncker Gaelens hoff.
Noch aen twee morgen ende sijn
gelegen op den Winckel.
Noch aen drye morgen ende sijn
gelegen in die Zairssbendt be-
neven Dries t'Saijen bandt, gelden
daervan tot thiens jaerlicx
vi d. ½ heller Vlems?
 
Noch heeft Derick Coopmans in
anno 1629 den 29 october aenge-
graven i morgen gruis op 't Lange
Holt gelegen beneffens Gerart
Verhees ende Jan Toemels baendt
Noch heeft hij in 't selve jaer
aengegraeven eenen morgen
gruys daernaest gelegen
beneffens Tilman Guitssen
baendt op 't Lange Holt; gilt
daervan jaerlicx tot thiens
ii stuiver
 
Gaert Jans is behandt aen
ix royen ende is gelegen beneven
Coopmans kynder erff daer des
voorschreven Coopmans kynder
heur getimmert staen.
Noch aen xxiiii royen ende is
gelegen beneven Brandtsgoet
ende met die ander sijde beneven
Trincken van Helden heur erff.
Noch aen iii vierdeel i roye ende
is gelegen aen 't Overbroeck in
twee parceelen beneven Gaertgen
Jannis erff, te weeten den
halven morgen aen 't Overbroeck
ende het vierdeel aen 't Doetbroeck.
Noch drye morgen beneven
Renier Thijs bandt aen de
 
 
 
[folio] cviii
gemeynt; gilt jaerlicx
tot thiens iiii d. Vlems
 
 
 
hiervan gilt Derick
Coopmans i½ stuver
Jan van Helden den
jongen i ½ stuver
de rest Lenert Jans
 
Noch heeft Gaert Jans
aengegraeven in anno 1617
in october eenen morgen bants
ende is gelegen aen die Sairs-
beeck beneven Thoenis Baltus
ende Jan van Helden heur erff.
Noch iii morgen bants ende
is gelegen beneven Deckens-
horster bend op 't Langh Holt
ende gilt daeraff jaerlicx
tot thiens iiii st. Brabants
 
 
 
modo Frans
Hermans
Jan Gaert Jans soen is
behandt aen iii morgen
bampts ende is herge-
commen van Renier Thijs
ende is gelegen in die Derpen
bendt.
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1617 in october
v vierdeel bants ende is
gelegen achter Cremers ende Jaecxken
van Tongerloes bandt ende
achter Sunte Alagondens
bendt; gilt jaerlicx tot
 thiens iiii st. i oirt
 Brabants
 
 Renier Daniels, Gaert
Jans schoensoen, heeft aen-
gegraeven in anno 1617
in october twee morghen
bants ende is gelegen
beneven den jongen Jan
van Helden sijnen bandt;
gilt jaerlicx tot thiens
ii st. Brabants
 
 
 
modo Derick
Peter
Jacob Jan Wolters soon
is behandt aen eenen morgen
 
 
 
[folio] cix
bandts ende is gelegen
achter den Luysbant, voor-
hooffs aen Coopmans kynder
bant ende beneven Frans
in der Herstraten bandt,
gilt jaerlicx tot thiens
 i st. Brabants
 
 
 
modo Heilken
Verheijen
Erken Timmermans
is behandt aen ses royen
beneven Dierick Cuijpers
erff.
Noch een weinich, daer
het huys op steedt; gilt
 jaerlicx tot thiens ½ hel­ler
 
 
 
modo Jan Cuijpers
Henrick Cuijpers is
behandt aen xxi royen ende is
gelegen beneven Erken Timmer-
mans erff ende met die ander
sijde beneven Keerst Keusters erff
gilt jaerlicx tot thiens
½ hel­ler
 
 
 
modo Arien, Kerst
Custers soen
Keerst Keusters is behandt
aen iiii½ roye ende is
 betimmert ende is gelegen
beneven Henrick Cuijpers
erff ende met die ander
sijde beneven Echtgen
Leisten erff; gilt jaerlicx
tot thiens 1/30 d. Vlems
 
 
 
modo Immel
Jan Toemels dochter
Willem Jan Toemels soen
is behandt aen xx royen
ende is gelegen beneven
Keerst Keusters erff ende
met die ander sijde beneven
Jan Bolten erff.
Noch aen eenen morgen bants
ende is gelegen beneven des
keusters Art Bolten bandt
ende Jan Hilkens bandt;
gilt jaerlicx tot thiens
i d. Vlems ende 1/7 d. Vlems
 
 
 
[folio]cx
Noch heeft Jan Toemels
aengegraeven in anno
1617 in october eenen morgen
bants ende is gelegen op 't
Lang Holt beneven dy Bolten
bendt beneven Willem t'Saijen
bendt; gilt daeraff jaerlicx
tot thiens eenen st. Brabants
 
 
 
modo Gerrit, Jan
Toemels soen
Jen Jan Toemels voordochter
is behandt aen eenen morgen
bants ende is gelegen
beneven Huijs kynder bandt
achter Wolter van Hasen-
horst ende Sieger van
Tongerloes bandt ende
met een oirtgen aen de Luijsbandt,
gilt jaerlicx tot thiens
 i st. Brabants
 
 
 
modo Hendrick
Jan Bolten soen
Jan Bolten is behandt
aen vi royen ende is
gelegen beneven Dries den
Kremer sijn erff.
½ d. Vlems?
 
 
 
modo Jacob
Hermens dochter
Dries den Creemer is
behandt aen xvi royen ende
is gelegen beneven Gaertgen
Leeisten erff ende beneven
den voorschreven Jan Bolten
sijn erff ende dit erffken
compt den alden Ohm met
toe; gelden tot thiens _ d. Vlems
 
 
 
modo Hendrick
Leeijsten
Gaertgen Leeijsten is
behandt aen xxiiii royen
ende is gelegen beneven
Jaecksken van Tongerlo
sijn erff ende met die ander
sijde beneven Meriken van
Helden heur erff; gilt
jaerlicx tot thiens 1/6 d. Vlems
 
 
 
[folio]cxi
 
 
 
modo Baltus
Snellen
Gerardt van de Labroeck ofte
Snellen genoempt is behandt
aen lxxx royen ende dat voor hem
ende met in behoeff van Jan
Verheijen, Thoenis Baltus ende
Dierick Gijsen ende sijnt
gelegen aen 't Broeck, daer dat
Hochhuys met den eenen eindt
op plach te staen; gilt jaerlicx
tot thiens i heller Vlems
 
Noch heeft Gerardt Snellen aen-
gegraven in anno 1617 in october
eenen morgen bants ende is
gelegen achter Jan Coopmans
bandt; gilt daeraff jaerlicx
tot thiens eenen st. Brabants
 
 
 
modo Jan Snellen
Noch heeft Gerart Snellen, Derick
Leuwen aengegraven in anno 1629
den 29 october eenen morgen gruys
op 't Langh Holt gelegen daernaest
beneffens Jan Jans baendt;
gilt daervan jaerlicx tot tiens
i stuiver Brabants
 
 
 
modo Beer Verheijen
Willem Jan Verheijen
soen is behandt aen i½
morgen bants ende is gelegen
beneven Brants bant aen 't
derp; gilt jaerlicx tot
 thiens i½ st. Brabants
 
 
 
modo Merrij
Verheijen
Peter Verheijen sijn kynder
sijn behandt aen i½ morgen
bants ende is gelegen
bij Willem Verheijen bandt;
gilt jaerlicx tot thiens
 i½ st. Brabants
 
 
 
modo Jan van Helden
Meriken van Helden is behandt
met heur consorten aen iii morgen
bandts ende syndt gelegen aen
die Schairbend benevens den
Brant nae Hulsdonck; gilt
jaerlicx tot thiens
 iii st. Brabants
 
 
 
modo Cornelis
Spee
Cleyn Jan is behandt
aen anderhalven morghen
 
 
 
[folio]cxii
bants ende is gelegen in 't
Doetbroeck beneven Engel
Oetgens bant ende Jacob
Meuwis kynder bant; gilt
 jaerlicx tot thiens i½ st. Brabants
 
 
 
modo Guert
Werten
Heyncken Weerten is
behandt aen ii½ morgen ½
vierdeel ende is gelegen
beneven Jannis kamp
achter die Speec; gilt jaerlicx
tot thiens 2½ d. ende _ d. Vlems
 
Noch heeft den voorschreven
Heincken ende Willem Stevens
aengegraven in anno 1617
twee morgen heyen bij Jannis
camp; gelden jaerlicx tot
thiens i st. d. Brabants
 
 
 
modo Jaxken, Tonisken
Truitiens soon voor de
he[l]ft van Dries Tonisken
Truitiens soen
 
Thoenisken op den Spicker met
sijnen swager Willem Truitgens
sijn behandt aen vijff vierdeel
xiiii royen ende sijnt gelegen
aen 't Swartte Water beneven
joncker Lommen bandt; gelden
jaerlicx tot thiens i d. ½ heller
 
 
 
modo Artien
Boulten
Ardt Bolten keusters is
behandt aen xi½ roye ende is
gelegen beneven Brants goet.
Noch in 't Raedt bij Geertgen van
Nimmegens erff xl royen.
Noch achter Sunte Alegondens
bant een vierdeel; gilt jaerlicx
tot thiens _ d. Vlems
 
 
 
modo Peterken
van Tongerloe, Arts
schoonsoen
Noch heeft desen voorschreven
Art Bolten sijnen schoonsoen Peterken
Henricx van Tongerloes soen aen-
gegraeven in anno 1617 in
october eenen morgen heyden
ende is gelegen aen den Neder-
slach 't eynden Jan Bolten
bandt ende Willem Simons
bant; gilt daeraff jaerlicx tot
thiens ½ st. Brabants
 
 
 
[folio]cxiii
 
 
 
modo Lem Baltus
Thoenis Baltus is behandt
 met Jan Coopmans kynderen
aen eenen morgen bants ende
is gelegen achter die Schepenbendt
beneven der kercken tot Venlo's
bandt ende gelden daeraff
tot thiens jaerlicxi st. Brabants

 

Noch is den voorschreven
Thoenis Baltus alleen behandt
aen eenen morgen bants ende
is gelegen in 't Asbroeck beneven
Zeger van Tongerloes ende
Jacob Bolts bandt.
Noch aen eenen halven morgen
beneven desen Keusters erff
ende beneven die gemeynt.
Noch aen eenen morgen ende
is gelegen bij joncker Lommen
boss beneven Dierick Gijsen
erff.
Noch heeft hij van Willem
Vasen becoemen i½ morgen i
 vierdeel ende is gelegen op
Renckensvoort bij Dries t'Saijen
erff ende gilt jaerlicx tot
thiens iiii d. i½ heller
 
Noch heeft den voorschreven Thoenis
aengegraeven in anno 1617
in october eenen morgen heyden
ende is gelegen bij Tongerlo
daer die heerbaen lancx gaet
van Sevenum nae Helden.
Noch eenen morgen bants ende
is gelegen aen die Zairbend
benevens Jan van Heldens bandt.
Noch heeft hij i½ morgen heyden
hergecoemen van Willem Vaessen
op Renckensvoort bij sijn ander
erff ende is aengegraven in anno
1617 ende gilt daeraff jaerlicx
tot thiens ii st. i oirt
 Brabants
 
Noch heeft den voorschreven
Thoenis Baltus met die wede-
vrouwe van zaliger Dierick
Gijsen Loifken genaempt aen-
gegraeven in anno 1617 in
 
 
 
[folio]cxiiii
october eenen halven morgen
royen heyen ende is gelegen
aen die Cortte Hey achter joncker
Lommen bosch; gelden daeraff
jaerlicx tot thiens i½ oort
 
Gerardt Verhees heeft in
anno 1629 den 29 october aenge-
graeven eenen morgen gruys
gelegen op 't Lanck Holt beneffens
Derick Coopmans erff; gilt
jaerlicx tot thiensi stu­iver Brabants
 
Lennart Gaert Jans heeft
anno 1629 den 29 october aenge-
graeven eenen morgen gruyss
op 't Lanck Holt gelegen daer-
naest beneffens Jan Jans
baendt; gilt jaerlicx tot
thiens i stuiver Brabants

 

 Claes Wolters Gieskens soen heeft
in anno 1629 den 29 october aenge-
graven i½ morgen hruys gelegen
op 't Sairbroick beneffens Jan
Guitzen bandt; gilt jaerlicx
tot thiens i½ stuiver Brabants
 
Hermen Pauwen heeft in anno
1629 den 29 october aengegraven
eenen morgen gruys gelegen in 't
Laerveen beneffens joncker
Lommen baendt; gilt jaerlicx
tot thiens i stuiver Brabants
 
Henrick Christiaens heeft in
anno 1629 den 29 october aengegraven
eenen morgen gruys gelegen
in 't Lhaarvheen beneffens joncker
Lommen baendt; gilt jaerlicx
tot thiens i stuiver Brabants
 
 
 
modo Jan Jacob
Driessen
Derick Gaert Janssen met sijn
consorten heeft anno 1629 den
29 october aengegraven eenen
morgen gruys in ’t Laervheen
 
 
 
[folio]cxv
beneffens joncker Lommen
baendt gelegen; gilt jaerlicx
tot thiens i stuiver Brabants
 
 
 
modo Lenert Snellen
Lambert Hacken heeft in anno
1629 den 29 october aengegraven
eenen morgen ende thien royen
gruys gelegen opten Cump-
pen tegens den Luisbaendt
beneffens der beeck; gilt
jaerlicx tot thiens i stu­iver ½ heller
 
Frans Tijssen heeft in anno 1629
den 29 october aengegraven
twee morgen water ende heyde
gelegen in 't Swartte Water beneffens
Tilman Guitssen baendt
i stuiver Brabants
 
Noch hebben Frans Tijssen ende
Gerardt Thijssen anno 1629 den
29 october aengegraven drye
morgen heyde gelegen voor den
Hocstadtscamp opter heyde;
gelden jaerlicx tot thiens
i½ stuiver Brabants
 
 Noch heeft Gerart Tijssen anno 1629
den 28 october aengegraven ii morgen
heyde gelegen aen den Kreyel beneven
sijn voorschreven erff; gilt jaerlicx tot
thiens i stuiver
 
Noch heeft Gerart Tijssen tenselven
tijde aengegraven eenen morgen
heyde gelegen aen der Langh Heyde
beneffens sijn erff ende goedt
½ stu­iver
Brabants
 
Noch tenselven tijde aengegraven
een vierdeel xi royen xii voet heyden
gelegen tegen sijn ander erff; gilt
 
Jacob Stoffels ende Heyn Schoen-
mekers hebben anno 1629 den 29
october aengegraven ii morgen
heyde gelegen voor den Hocstadts-
camp opter heyden; gilt jaerlicx
 tot thiens i stuiver Brabants
 
 Jan Creijels heeft anno 1629 den
29 october aengegraeven eenen
morgen heyde gelegen aen den
Creyel voor sijn huys; gilt
jaerlicx tot thiens ½ stu­iver Bra­bants
 
 
 
[folio]cxvi
 Liesken Simons heeft anno 1629
den 29 october aengegraeven een
vierdeel xiii½ roy heyden gelegen
aen der Cortter Heyden tegen huer
ander erff; gilt jaerlicx tot thiens
i½ duit
 
Gerardt Simons ende Hendrick
Loeffen hebben anno 1629 den 29
october aengegraven ½ vierdeel
x½ roy heyden gelegen aen der
Cortter Heyden voorschreven tegens
huer erff; gelden jaerlicx tot thiens
i duit