Tijnsboek domeinen ambt Kessel, [Samenvatting Sevenum 1482, 1531-1558       Terug     door Piet van Enckevort


 

Bron: Algemeen Rijksarchief te Brussel, Chambres des Comptes, inv.nr. 51689

 

Desen thijns is in ein ander buick hier vur ingebunden geschreven, daer omme nae desen tegenwordigen niet behoert gevordert tho worden.

 

vlgnr behandigde ligging/herkomst oud     nieuw den hel vl vlgnr behandigde ligging grootte den hel vl  
      Morg roede morg roede             morg roe        
  beginnende 1482,                    1531-1558              
blz 77-folio 46a                                  
  Rooskenskant                   Sevenum het Durp              
1 Heer Lenert vanden Waldt  van wegen Gairt Pelser unde Wilhem Kremers               1 Jan vander Hees van heer Lenertt van de Waldt 0,50   0,50      
    0,50       1,00                      
1 noch van den alre lesten       30,00   0,5     noch vande leste nyehe   30,00        
1 nu Jan van der Hees                   noch     10,00   0,50    
                                   
                                   
2 Gerit Borwater betimmert 2,00 20,00     2,0 1,0   2 Nijs Nellen betimmert 2,00 20,00 2,00 1,00    
2 noch leste nijen       63,00         noch     63,00        
2 noch aller lesten     0,25     1,0     noch     10,00   0,50    
2 nu Nijs Snellen                 nu Wilhem Nellen              
                                   
                                   
3 Jan die Moller betimmert van Heer Geryt Muller 1,00 60,00           3 Jan die Moller betimmer van heer Gerit Moller t 1,00 60,00 1,00 1,00    
3 noch alre lesten samen     1,00 30,00 2,0 1,5     noch die selve   1,00 30,00 1,00 0,50    
3 noch       0,50 3,50 0,5       noch   0,50 4,00 0,50      
                    noch     46,00   0,50    
                                   
4 Jacob Schroeten  van wegen Jacob Ludyncks 1,00 6,00           4 Bas Groytte van wegen Jacop Luynss 1,00 6,00 1,00 1,00    
4 noch van alre lesten nijen daer benevens     1,00 32,00 2,0 1,0     noch den selve   1,00 32,00 1,00      
4 noch die selve       0,50 16,50 0,5       noch den selve   0,50 16,50 0,50     staat 1/2 penning
4 nu Jan vanden Kruckum                   noch den selve     66,00   0,50    
                                   
                                   
5 Everth van Holtmoelen   2,50 12,00     3,0     5 Jan Evert van Holtmoelensoin   2,50 12,00 3,00      
5 Gerit ende Otto van Holtmoelen gebroeders vand alrelesten nuen     1,50 12,50 1,5       noch den selve   1,50 12,50 1,50      
5 noch        2,25 33,00 2,0 1,0     noch denselve vande alde leste 2,25 33,00 2,00 1,00    
5 nu Jan van Holtmoelen                   noch   1,00 58,00 1,50      
                                   
6 Martijn van Aerde Sunte Sebastianius kamp  6,50       6,5     6 Marten van Aerd van Sebastianus kamp bij Berchum 1,50   1,50      
6   gelegen bij Berchums veldt                 noch denselve   1,00          
6 noch       1,00   1,0       noch denselve   1,00 -2,00        
                                   
    2 alde vlams, 1d               7 Meister van .. van Martin van Aerd 5,00   5,00      
                    noch by Berchum 1,00 26,00 1,00      
                    nu lenart van Berchum              
78 blz 78-folio 47                                  
                                   
                                   
7 Kerstgen van Aerde van S Sebastianus kamp 6,25       6,0     8 Kerstke van Aerd van S Sebastianuskamp 3,25   3,00      
7   gelegen bij berechums veldt                 noch   2,25 -4,00 2,00 0,50    
7 noch       0,50 -10,00 0,5       noch Kerst van Aerd   0,50 -10,00 0,50      
                  nu Derick van Aerd              
                                   
                    9 Jan van Aert van Kerstge van Aerd van Sint Sebastianuskamp 3,00          
                    noch     47,00 3,00 0,50    
                    noch indeVlasmeer 3,00   3,00 0,50    
                                   
8 Arnt van Haversloe voor sijne deur 0,50             10 Arnt van Blittersweck   3,00 60,00 3,00 1,00    
8 noch van alre lesten nije     0,25     1,5     noch den selve   3,50 25,00 4,00      
                    noch den selve     70,00   1,00    
                                   
9 Jan van Oessen van Lyesbeth Krouwels goet 5,00       5,0     11 Jan van Oyse van Lyesbeth Krauwelsguet 5,00   5,00      
9   In deze vurscr guede heft Gryetgen                  noch     121,00   1,50    
9   Peters huysvr van den Berck to Vorst               nu Pauwels van Oys              
9   2 malder rogge die sy van de heer                    in dessenguet heft Gryetgen Peters huysfr van der Vorst            
9   gewonnen heft vrije pacht                   2 malder rogge sjaers van on und oyr erven die sij van            
9 noch derselve Jan van S Anna Broederschap ander       0,75   1,5       den heer gewonnen heft van pachs            
9   Sunders brugge                 noch den selven van Sint Anna Bruderschap 0,75 16,00        
                        anden Zonderssebrug            
                  12                
                    noch den selve   1,50 28,00 1,50      
                      noch den selve bij Jan van Oesen 2,00 67,00        
                    nu Allart Peters vrouw inden Huick              
                                   
10 Lyesbeth Crouwels   3,00 60,00     3,0 1,0   10 zie              
noch dy selve   3,50 25,00     4,0     10 zie              
nu Arnt van Blitterswick                                  
                                   
11 Derickk van de Laer van Aleyt Scroers 1,00             13 Derik van die Lur van Aellet Schroyrs 1,00   1,00      
noch van  alre lesten nye     1,00   2,0     nu Jan Kremer              
                                   
                      vanden 2 mergen van derick van Laer heeft              
                  14 Baet Snelkens    1,00   1,00      
                  nu Derick Bestgen              
                                   
                    15 Arny Raymayker van Wyllemke Achtenguet 1,00 100,00 1,00 1,00    
                    noch     65,00   1,00    
                                   
12 Gyesken Gijss Roeskens zoon bij sijn huys   2,00             16 Geyesken Rooskens by sein huys 2,00          
noch nijhes     1,00           noch dair by 1,00          
noch nijhes daerneven       33,00 3,0 1,0     noch  dair neven   33,00        
                    noch   1,00          
                    noch   3,00 10,00 7,50      
                    noch   2,50 10,00 2,50      
                                   
12-a Rut .................. van ki.. Achten guet 1,00 100,00     1,0 1,0   17 Ruth van Haverslo van synden doyr 0,50   2,50      
12-a noch alre lesten     1,00           noch   0,25          
noch       3,00 10,00 4,0       noch     64,00        
                                   
                    18 Peter Lemmen neven Peter Lemmen van Jan Vorstermans            
                      Ruth die Kremer van Peter Lemmen 1,00          
                                   
                                   
13 Marten van Bergen van Peters van Haversloe 0,50             19 Marten vanden Bergen van Peters guy van Haversloe 0,50          
noch   0,50               noch   0,50          
noch van alre lesten neye     1,00 12,00 2,0       noch   1,00 12,00        
                    noch     137,00 3,00      
                                   
  folio 47   6 alde vlams, 3 d und 1 h                                
                                   
14 Jan Lemmen van Peter Heylkens  0,50         1,0   20 Peter Lemmen van Peter heylkens guet 0,50   1,00      
                    noch den selven betimmert 1,00   1,00 1,00    
                    noch den selven   2,00   2,00      
                      noch    van Jan Kremers 0,50     1,00    
                    noch   1,50 12,00 1,50      
                    noch   1,00 15,00 1,00      
                    noch     62,00   1,00    
                    noch   1,00 15,00 1,00      
                                   
15 Her Wijnant van Gelre van den bemden 6,00       6,0     32  Heer Wynant van Gelre vande bemden by den huys, dairvan hy de helft betalt 6,00   6,00      
    end nyen erven by den huys,                                 
  daer hij de helft betaelt                                
                                   
                    21 Willemke Lemmensdochter     34,00        
                    noch     32,00   1,00    
16 Lijnart Lijenen en                                
x Wylhem Verlijnen van de alre lesten       36,00                        
noch  van de lesten nijen     0,50     1,5                    
                                   
                    22 Trijn van Heysselberch     20,00        
                    noch     20,00   0,50    
                                   
17 Wyllem die Cuyper     40,00                            
x noch allerlesten nijen erff samen     0,75 3,50                        
                                   
                                   
18 Jacob van den Velgart bijden huys en bij de bemden 6,00       7,0 1,0   23 Jacop vanden Velgart   7,50   7,00 1,00    
                      noch van Henrick Wagemans 0,25     0,50    
                                   
                    24 Peter vanden Vergart   2,50 -1,00 2,50      
                                   
                                   
19 Johan Roeskens off Lemmen betimmert 1,00       1,0 1,0                    
noch   1,00 43,00     2,0                      
noch  van Jan Koemans 0,50         1,0                    
noch   1,50 12,00     1,5                      
                                   
20 Aleyt vanden Broyck bij den huyss und inden bemden 4,00       4,0                      
                                   
21 Symon Coppertz van Coppertz guet vanden Start 7,50           2,0                  
noch   2,00                              
  noch alre lesten nijen tesamen     3,50   5,5                      
                                   
22 Seger vanden Broyck   2,50 12,00     3,0                      
                                   
23 Geryt Jan Ludycks zn van Bystervelttz guet 0,50         1,0                    
                                   
24 Seger Hyusen neven Derick lemmen 1,00       1,0                      
of Hynsen aen dem Vorstervelde                                
                                   
blz 80-folio 47v 10 vl-3d- 1/2/h                                
                                   
                                   
25 Geryt Verporten lesten nye       14,00   0,5                    
                                   
26 Belye Gaertgens lesten nye       17,00   0,5                    
                                   
27 Lem van den bergen         44,00   1.0                    
                                   
28 Geryt van Bamelraey leste       40,00   0,5                    
                                   
29 Derick Mesmaker off Smyt         51,00   1,0                    
                                   
30 Geryt Johan Ludicks soen van Geryt Geerkens     0,50     1,0                    
  mette schueren           1,0                    
noch         10,00   0,5                    
                                   
31 Lyesbeth Schepers betimmert 0,50         1,0                    
                                   
32 Byeskens kynderguet guet met 2 vuersteden 1,00       1,0                      
                                   
33 Jan van Zevenhem neven Wyllemke Lyssen   57,50     1,0                      
                                   
34 Johan vander Hellen van Claes Schroeders guet 1,00       1,0 1,0                    
    myt huys Johans van Ysselberch                                
                                   
35 Geryt Goeyen voor den doer   38,00                            
noch alre lesten tesamen       34,00 1,0 1,0