Tekst op Thiendekaart uit 1685.   terug  update 02-11-2007


Tiendekaart uit 1685, klik op kaart voor vergroting; in cursief staan opmerkingen van mij.

Tekst op vlak linksboven.

Ick onderschreven gesworen landtmeter soo bij sijne Con: Ma, als bij sijne Doorluc Hoogh. den prince
van luijck respectivelijck geadmitteert: attestere dese dat ick op het lest van october en inden ierste van
november An. 1685 gemeten hebbe de limiten vande thienden inde velde ende landerijen tot Helden: aen
gaende het clooster vande caetuijs tot Roermonde ende het clooster van Kijserbosch met de pastoor van Helden:
daer ooch de thiende van sijne Con: Ma. rontom sijn regenste: ende is aen gewesen vande aude thindeneers
soo van sijne Con: Ma thiendeneers als van dander partijen: ende is gemeten van hoeck tot hoecken van
pael tot paels met de Roede van 16 voeten maete van dat quaertiere: ende hebbe die hoecke gemete, met de
graeden en minuten: en een caert figiratve gedelinieert daer allen de hoecke, ende paelen sijn aen geteecken
met cijfers getalen: inden ierssten hebbe beginnen te meten aen num"s de schouwe van Jan Cupers
ende soo vervolghens de limiten geteeckent op de caert rontom met een roode linnien.
                                                                                                                        Lowis

Tekst op vlak linksonder.

1        op de schouwe van Ian Cupers
2        een pael in Mathijs Sille hegghen 19 roijen en 12 voets vande straet
3        Hendrick Cupers hegghe
4        Jan Cupers erff
5        een pael in Hendrick en geert Cupers landt 17 roijen van de straet aenLoe
6        daer een pael gestaen heeft rechte linnie op de midde van
          Ian grauwe schuer in Ian grauwe erff: 14 roijen 12 voets vande straet
7        Ian Oijen erff twee roede van de hegghe
8        een hout post in Heumeeckers landt
9        een groot ijcke boom aen gurt van oijens weijde
10      de stap aen loo steghe: geert van oijen erff
11      een apelboom in theuns heijns erff
12      een ijcke boom in lenart van loens erff
13      een groot ijcke boom in gurt gelen erff
14      een pael in leneart niesen erff
15      noch eenpael in lenaert niesen erff
16      een abeel ofte kaeckevlees boom de grootste: tusche Marie
Joest ende Cille bulens erff
17      een pael in Joes Joests erff
18      een groote ijck boom aende ninis straet 
19      een pael in gilekens mertens erff
20      een pael in Hendrick claes erff
21      een pael in peeter meijckens erff 
22      in peeter mijlkens hegghe
23      in Dirick Ruijters erff
24      een cuijle in Dirick Ruijters boomgaerde 
25      achter Dirick Ruijters huijs inde develzer straet

Tekst op tweede vlak linksonder.

26        lancx de develeer straet aen peeter stam erff
27        een pael in hegghe achter peeter stam huijs
28        een pael in wilm niesen erff
29        op den hoeck van Mathijs koumans huijs daer de hove pleeck te staen
30        lancx een groot ijckeboom tot op de comus pat
31        den draijboom aen Mathijs gomaer erff
32        achter mathijs gomaer huijs bij den hoeckstraet
33        een peerboom bij de hoeck straet
34        een leeghte aen Merten muertens hegghe
35        een ijcke boom op Jan verspick erff
36        een nooteboom op wilm heesen erff
37        een ijckeboom inde hegghe van peeter engels en Jan gomaers
38        den hoeck van Maes Jeuttens weijde
39        een ijcke boom voort huijs van Geerardus bosch
40        is den hoeck van ed gracht van de groot Maris: de limieten
  loopende door de schuer van geerardus bosch
41        den hoeck vande kleijnen maris
42        den hoeck van kleijns maris landt
43        een pael opden ... van Hendrick hesen landt
44        een doorne boom aende hoevestraet: van mijlen naer bree
45        op de bueck daer de nonatie thiende van de koninck groot is
  twee morgen en drij vierendeels morgen: en vierentwintickroijen[aen half?]
46        een nooteboom aent huijs genaempt de bueck
47        op de sch...
48        willem degers erff
49        pael op jan gemaes en jan verspickt erff
50        pael op Jan verspickit erff
51        een pael bij een ijcke boom aende hoeck straet

Tekst op tweede vlak van rechts

52        inden hoeck straet  [ op de kaart is hier het huis van Willem van Oijen te zien]
53        een struncke ijckeboom aen Jan Verspick erff: aende beeckstraet
54        een houtpost in
55
56        pael aen goris jans erff
57        noch een pael van goris jans landt
58        een pael op de kant  van wilm nelis weijde
59        een pael op Hendrick heesden erff
60        een block van een ijckeboom afgecap op gurt verhaeghe erff
61        een keescheerboom op
62       
63        ende hoeck in jan roose erff
64        de draaijboom vant velt aende celen straet
65        de straet in 6 roede vande draijboom
66        inde Reene van Cileke Ceelen en Jan Roesen landt
67        Maes Rutten erff aende haeghe
68        wedrom door het velt
69        een ijckeboom in Sijmen Jans hegghe
70        een groote ijcke boom in
71        in belsen hoeck straet
72        lancx de belsenstraet tot lin acken hegghe
73        een pael int mest hoff van peeter ja
74        in Heijncken heesem hegghe
75        op deijnde van Hendrick heesens hegghe
76        een kuijl inden boomgaerdt van roesenhoff: door de schuer [de kuijl is een plas water]
77        'tgasthuijs hoff van venloo
78        een berckeboom op de gracht van het gasthuijs erff
79        aende cuberstraet gaende van helden op Neer
80        een ijckeboom in .. koemans hegghe
81        op den hoeck van't aende weghe van helden naer neer
82        aen Merten pighen hoeve
83        op den ander hoeck van't selve lant
84        op de hoeck van het lant
85        op de dene voor de pasterije: op een .. popelier boom
86        verbij de pasterije theghe het kerkhoff
87        een groot popelier boom op de gemeijnt
88        een groote ijckeboom boven droeghe?
89        een block daer een boom gestaen heeft
90        een groot ijckeboom aede hase
91        inde hegghe bij de grave
92        den pael naer die heijde ende het landt van novatie is
93        aende cl..kamp
94        op deinde van de clae
95        pael in lenaert aen geneijnts hegghe
96        den hoeck aende heijde van't broecx velt

Tekst op vlak rechts

97          den hoeck aende schaeps al aen baelder peele
98          een ijckeboom 33 roijen en 8 voeten vanden hoeck nr 97
99          den hoeck van lenaert smolders weijde
100        den ander hoeck vande selve weijde
101        een pael tuschen lennert smolders en jan van geneijen erff
102        daer de schure gestaen heeft op lit van geneijnerff
103        op lit van geneijn erff
104        op een boom bij Jan gillis huijs
105        door gillis jans huijs
106        int gemeijn straet genaempt enderstraet
107        lancx die enderstraet to nu: 107 en door de erff tot nr 108
108        aende straet gaende naer de kerk van Helden
109        een hoeck 7 roijen van de straet
110        den hoeck in willem Je..kens hegghe
111        een wiligheboom in de hegghe van Silcke Celen schoir
112        den hoeck in cilcke celen schom
113        een hoeck op de meurtel
114        achter de put van jan knupenberch
115        aende gemeijn cruijs straet
116        de gemeijnt genaempt hoefslagh
117        door d'erff tot aende gemeijnt genaempt hoefslagh
118        aen een smals beempt dirick gielen erff
119        lancx de haghe van de smalen beempt: willem jeucken bempt
120        op deijn vande straet van peter sonder
121        op een pael in willem colens hegghe
122        een apelboom van heijnken nijesen
123        opden hoeck vanden tuijnhaeghe: tijs cuijpers erff
124        den hoeck van he clooster weijde van de cartuijs tot
    Roermonde: aende gemeijnstraet: en sluijtende aen nu 1
              daer gegost is geweest etc.