Klad transcribtie.  02-11-2007


004.jpg  fol. 006

                                                vj
Thinsboeck vande nijeuwe
erven.inden Lande van Kessell
vernieuwt door de weduwe ende
erffgenaemen van wijlen Everart
vander Heijden in sijnen leven rent.
meester van sijne Cone[] Maiesteijts
domeijnen van Kessel ende Krieckenbeeck.
In presentia van Andries Schenck
Scholtus des voorss Ampts Kessell
ende schepenen vuijt dorp
ofte kerspel daer over gestaen hebbende
Ende dat door beveel van mijne werd[].
ende Eed Heeren van Sijne voorss
Maiesteijts Reeckencamere In
Gelderlandt [..]Ende staet te weten
dat dese vernijeuwingen  is
geschiedt vuijt seeckere copie aute..tijc
van Thijnsboeck bij Henrich Schenck
zal. gewesen landtscholtis des Ampts
kessel gemaeckt ende vernieuwt
Indes jare 1631 onderteeckent E.Crec-
kelmans: waervan het origineel inde
voorss rekencamer tot Rurmunde is
berustende.
 
Ierstellijck van Helden

005.jpg  fol. 007-links

Dat inden kerspel van Helden gilt elcken
morgen vande nijeuwe erffven jaerlicx
tot thiens op Andrae te betaelen een oort
van eenen alden vlems ofte eenen [...] ofte
die weerde daervoor aen anderen goeden
paijement: ende elcken alden vlems
is gerekent op vier peningen: ende elcke
pening op twee heller; ende achtentwintich
alde vlems voor eenen golden ..sche. gulden
Ende daer beneffens is hunne hoocheden
competerende die thienden gewin ende
gewerff van versterff, als anderssins
 
Dat anderhalff hondert roijen sijn
gereeckent voor eenen mergen.
 
Item is te weeten, dat nijeuwe erffven
die binnen Helden aengegraven sijn inde
jaere 1573, ende zedert daer van gielt het
..re, te weeten de drije morgen eene
alden vlems conform het voorss
tiensboeck.
 
Item is te weeten, dat den voorss scholtis
dit tiensboeck door beveel als voorss heeft
vernieuwt, ende den ontfanck der selven

005.jpg  fol. 007-rechts

heeft gehadt tegens acht ende twintich
jaeren; waer van het leste jaer is geweest
16 ende acht inclus;
alsoo dat dit
thinsboeck sijn begin neempt.16 ende negen
voorbehalden die nijeuwe erffen die
sedert aengegraeven sijn.
 
Item heeft hij scholtis voorss den alden
vlems gebeurt tegen 2 stuijver
cop: vande oude verloopen jaeren tot 1627 .. daernae... den vlemss
 
... naergesien   acte mit eene
 
...van wijlen den scholtis des landts van
Kessel Hendrick Schenck, geinsereert in
prohe... van sijne Heerkening  deser thijnse
den lesten januarij 1633 ghepresenteert
ende de ... bij dese Caemere
daarop gegeven : wordt bevonde dat
den selven dese thijnssen heeft ontfangen
ende in Heeckeninghe verantwoordt
voorden tijt van seven e nveertich jaeren
begost mit anno 1581 tot 1627 incluijs
... dat den tegenwoordige rentmeester
des voorss landts van Kessel Everardt
vander Heijden, deselve moet innevorderen
ende ab anno 1628 aff bereeckenen
Gedaen ten bureele van Sijne Mats:
Rekencaemere tot Ruremundt den 12den
februarij 1647: was geparapheert [...]

ende onderteeckentJ. Schouten 1647


006.jpg  fol. 008-links

welcken volghende, soo heefft der voorscreven
Rendante man zal....Everart vander Heijden rentme
door ordonnantie van mijne Heeren der voorss
Rekencamere in dato den 15 de januarij 1632
die voorschrven thijnssen ontfanghen t'zede..
het jaer 1628 tot 1631 beijde incluijs, den
alden vlems tot twee stuijvers: deniers ende
hellingh a l' adbenant  ; alhet op Andree
verschijnende; ende nae de Reductie der
stadt Venlo t'zedert des jare 1637 tot
1650 beijde incluijs; maeckende tijt
van achtijen jaeren

006.jpg  fol. 008-rechts

 

Helden Onraij

VIII

Modo Derick
aengen eijndt
an aengen eindt is behandt aen
eenen morgen
 
     
 
Noch heeft hij aengegraeven anno
1611 vierthien roijen, ende is
betimmert met huijs ende schuijer
ende is gelegen beneven willem
winckens erff, ende gilt
jaerlicx tot thiens
doende ...3 ort brab
     
 
Noch heeft hij aenge
graeven in anno 1616 2
morgen lj roijen, gilt
jaerlicx tsamen
doende 18
     
Modo Jan
aengen eijndt
Willem Winckens is
behandt aen 16 roij, ende
is aengegraeven in anno 1606
ende is betimmert met huijs
ende schuijr: ende is gelegen
 

007.jpg  fol. 009-links

 
beneven Leeijtgen aent
eendt sijn erff
 
 
Noch heeft hij in anno 1616
aengegraeven j morgen lj
roijen; noch voor thijs de puts
hoff iij morgen iij roijen, gilt
jaerlicx tsamen
 
modo Sijmon
aengen eijndt
Leeijtgen aent eendt is
behandt aen eenen morgen ende
vj roijen, ende is betimmert mit schuijr; ende is gelegen
beneven Bestgen aent eendt
sijn erff, ende gilt jaerlicx to
thiens
 
 
Noch heeft hij in anno 1616
aengegbraeven ij morgen min
vj roijen, gilt jaerlicx to
thijns tsamen
 

007.jpg  fol. 009-rechts

modo willem van Knippenberch ..n iongsten    
     
     
modo Gaert vande Sandt Peeter vanden Zandt is behandt aen iiiij roeij ende is gelegen  

008.jpg  fol. 010-links

 
Noch heeft hij anno 1616 aen
gegraeven ij morgen j vierdel
vij roijen
 
modo gaert van zandt
Noch is den voorss peeters van
Zandt behandt met willem Winc
kens ende willem marttens aen
iiij morgen, daer desen voorss
peeters vande Zandt sijn huijs
met den eene eijndt op staedt; ende
dit erff is gelegenmet die een
sijde benefens voorss peeters
erff ende met die ander beneven
groot..hoff, ende gilt jaerlicx
tot thiens
 
modo Merriken de put
en Jo Arnolt wernerus
van Stockum
Thonis Cornelis ende matthis
de Put burgers binnen Venlo
sijn behandt aen xiiij morgen
xl roijen, waer van .. morgen
gelegen sijn in ... hoff
ende die achtenhalven morgen
 
     

008.jpg  fol. 010-rechts

 
viertich roijen in maesken maes
goet beneven dierick metten erff
ende dit erff is principales gelegen
aen die heijde nae Kessel, ende
gelden jaerlicx tot thiens
 
  Noch heeft hij aengegraeven in

anno 1616 tot

 
     
 
Gertruidt Jeronimus is
behandt aen xiiij morgen
xxx roijen, ende is gelegen
 

009.jpg  fol. 011-links

 
beneven Derick .. erff, ende
met die andere sijde beneven Willem
Marttens erff, ende principal
aen die heijde van Kessel, gilt
jaerllicx tot thiens
 
 
Noch heeft hij in anno 1616
aengegraeven xxxij roijen
 
modo Jan Derick
hommes voor
een derden deel
Dierick Goijmans is
behandt aen vijff vierdel ende is
gelegen aen Jeronimus Steegh
noch in paningen negen roijen
 
 
Noch daerbij aengegraeven
in anno 1581 ij morgen xx roijen
ende is gelegen beneven Jan
Timmermans erff, ende
 

009.jpg  fol. 011-rechts

  gilt jaerlicx tot thiens  
modo Jan Engels
Joost .. is behandt
aen een ende vijfftich roijen ende
is gelegen beneven Jan Aketgens
erff langs die bendt: gilt jaerlicx
tot thiens
 
modo lenart aletgens Jan Aletgens is behandt aen  
     

010.jpg  fol. 012-links

modo Eerken gieskens    
     
     
modo Heijnken engels    

010.jpg  fol. 012-rechts

     
modo geertie claes: lenart smullers: en den ionge peter van Inckevoort    
     
modo    

011.jpg  fol. 013-links

 
   
 
   
modo Derisken
dijtgens
Jaecksken Dijtgens met sijn

consorten sijn behandt aen lxxxiii

roijen, ende sijn gelegen beneven heinckens winckens erff : gelden

 
 
Noch hebben sij aengegraeven  

011.jpg  fol. 013-rechts

 
in anno 1616 j morgen iij roijen
gelden jaerlicx tot thiens
 
modo willem
heicken winckens
soen
Hencken Winckens is behandt
aen xlij roijen, ende is gelegen
beneven Jan Winckens erff: gilt
jaerlicx tot thiens
 
modo Eercken gieskens
Jan WInckens is behandt aen
xlij roijen, daer sijn schuijr op
staedt, ende is gelegen beneven
Aletges Marttens erff: gielt
jaerlicx tot thiens
 
     

012.jpg  fol. 014-links

modo marten
goijmans
Gerardt Gaerts is behandt  
 
   
modo merriken
heijmans
   
modo Engel
Smolders
Engel karmans is behandt aen  

012.jpg  fol. 014-rechts

     
     
modo Peter goijmans Martten goijmans is behandt  
Idem Peter
Noch heeft martten goijmans
met Grietgen heijmans, ende
Gerard Gaerts ij vierdeel
 

013.jpg  fol. 015-links

 
Noch in anno 1616 aengegraeven
met sijn consorten aent onraij tegen
sijnsen erff viij roijen
noch martens goijmans van
hoshoff
Noch aen buickerhoff xiiij

 

 
 
   
modo Thies willem
martens soen
Willem maartens is
behandt ende heeft anno
1616 aengegraeven ij
 
 
   

013.jpg  fol. 015-rechts

  vierdeel vii roij

Noch indes hasenacker

 
modo willem Engels
Wolter Otiens en
Derick Copmans
Gerardt Engels met sijn
consorten is behandt aen xxxvj
roijen, ende sijn gelegen beneven
Gerardt Gaerts erff, met
die een sijde, ende met die ander
beneven Jan Winckens erff
ende sijn betimmert met huijs
ende schuir
Noch Gerardtvoorss daerhij woont
j morgen xlv roijen, ende is be'
timmert met huijs ende schuijr.
Noch den voorss Gerardt Engels
beneven Peeter van Enckenvort
 
 
   
     

014.jpg  fol. 016-links

 
   
 
   
modo Thies
Engels
Peeter Engels heeft aen hoffhoff  
 
   

014.jpg  fol. 016-rechts

 
Peeter van Enckenvoort is be"
handicgt aen j morgen xlj roijen
daer hij woondt, ende is betimmert
met huijs ende schuijr, ende is
gelegen beneven Faess versonderts
erff.
Nocg heeft hij aen
 
 
     
     
     

015.jpg  fol. 017-links

 
   
modo willem
faessen soen
Faessen Versondert is behandicgt  
 
   
 
   

015.jpg  fol. 017-rechts

 

Helden het Dorp

xvij

modo Beatrix
aengen eijndt
Meester Gillis is behandt aen
i morgen iij roijen, ende sijngelegen
beneven den Onraijsche moelenwech
vuijtschietende vande Gemeijnte
op het bierken Steghken
 
 
   
 
   
 
   

016.jpg  fol. 018-links

  Dierick Gieles is behandt aen  
     
     
     

016.jpg  fol. 018-rechts

  met een huijs ende is gelegen  
     
     
     

017.jpg  fol. 019-links

     
     
     
     

017.jpg  fol. 019-rechts

modo willemken hasen    
modo janis hasen    
modo Jan van Kessel en Peter Kessels Willem van Kessel den alden is behandt aen  
     

018.jpg  fol. 020-links

     
     
     
     

018.jpg  fol. 020-rechts

     
     
     
     

019.jpg  fol. 021-links

     
modo gerrit verhagen Jan Verhagh is behandt aen  
     
     

019.jpg  fol. 021-rechts

     
     
modo houb comans en Maes heijmans  winckens soen: voor Peter Leijt Dries Comans ende L.. sijn broeder, ende winckens sijn  
     

020.jpg  fol. 022-links

modo voor heincken Peet kessels Heincken Kessels is behandt aen  
     
     
modo    

020.jpg  fol. 022-rechts

     
     
modo Maes heijmans Willemken heijmans kinder sijn behandt aen vijff vierdeel  
     

021.jpg  fol. 023-links

modo hendersken houben Gerardt Huben  
     
     
     

021.jpg  fol. 023-rechts

modo Thijs Leij.. is behandt, ende heeft aengegra  
     
modo Peter Piggen Heincken Piegen is behandt aen  
     

022.jpg  fol. 024-links

modo hendrick Jans .. piegen is behandt aen ontrent  
     
modo Michiel Roefs    
modo Jan Paters Willemken Kessels den jongen is behandt aen  

022.jpg  fol. 024-rechts

     
modo Peter gomans Dierick der  
     
     

023.jpg  fol. 025-links

     
     
     
     

023.jpg  fol. 025-rechts

     
modo Gaerts soen Jan smollers    
     
modo Jan Driesen soen Derick Dierick driessen heeft aangegraven in anno 1611 vier ... daer sijn huijs op staedt, ende is gelegen  

024.jpg  fol. 026-links

modo Jan huis den iongen    
     
     
     

024.jpg  fol. 026-rechts

     
modo Dries Comans Lenart Comans is behandt aen .. morgen daer hij woont ende is betimmert met huijs ende  
     
     

025.jpg  fol. 027-links

     
modo Tonis grauwen jacobs soen Willem Grauwen is behandt  
modo meister Daniel grauwen ... Grauwen is behandt aen  
     

025.jpg  fol. 027-rechts

     
     
modo Jenneken van Oijen alleen Meuwis van Oijen is behandt aen  
     

026.jpg  fol. 028-links

     
     
modo Jan Roosen    
     

026.jpg  fol. 028-rechts

     
     
     
     

027.jpg  fol. 029-links

     
     
     
  Claes Kessels is behandt  

027.jpg  fol. 029-rechts

     
modo den iongen Peter de mueller    
     
modo Thonis Janus, geeritien Hasen Noch hebben Peter  

028.jpg  fol. 030-links

modo geerken hasen Thoenis Willems van Meijel heeft aenge.. anno 1616  
     
     
     

028.jpg  fol. 030-rechts

Helden Panningen        XXX

modo Meus Timmermans Jan Timmermans is behandt aen omtrent  
     
  ...Gubbels kinder sijn behandt aen omtrent  
     

029.jpg  fol. 031-links

     
     
modo heijnken Neesen    
     

029.jpg  fol. 031-rechts

     
     
     
modo Nijs sijnen soone Jan Willemkens tot Rogghel  

030.jpg  fol. 032-links

     
     
     
     

030.jpg  fol. 032-rechts

     
     
     
     

031.jpg  fol. 033-links

     
     
     
     

031.jpg  fol. 033-rechts

     
     
     
     

032.jpg  fol. 034-links

     
     
     
     

032.jpg  fol. 034-rechts

     
     
     
     

033.jpg  fol. 035-links

     
     
     
     

033.jpg  fol. 035-rechts

     
     
     
     

034.jpg  fol. 036-links

 
gelegen aen deel beneven Gaerdt
timmermans erff: aende is
betimmert met huijs ende schuijr
ende is het ander deel beneven
peter trijnes erff; ende is
oock betimmert met huijs ende
schuir
Noch heeft hij aent onraij met
grietgen heijmans, gerardt
gaerts, ende marten guijmans
een vierdeel
noch heeft
 
     
modo Peter Trijnen
den iongen
Peeter trijnen is behandt aen
26 roijen, ende is betimmert
ende is gelegen beneven Lin Neesen
erff
Noch heeft hijin anno 1616 aen
gegraeven 14 roijen gilt jaerlicx
tot thins
 
     

034.jpg  fol. 036-rechts

modo voor Jan de
cuiper, gart claes,
voor deen holst:
ende willem vree
   
     
modo gert
schreurs
Jencken Schreurs kynder
sijn behandt aen acht roijen
noch in anno 73 aengegraeven
1 vierdel
noch in anno 1616 aenge:
graeven een vierdeel 9
roijen, gilt jaerlicx thins
 
     

035.jpg  fol. 037-links

modo Heijnken
gaertgens aen
Paningen
Martten gaertgens is behandt
aen acht roijen te veltwaert??
ende is betimmert met twee
huijserkens beneven jenken
Schreurs kinder erff
Noch heeft hij aent Loo beneven
Jan de grans? erff omtrent
3 vierdeel
Noch heeft hij in anno 1616
aengegraeven 1 vierdeel 7
roijen, gilt jaerlicx tot thins
 
     
modo den armen
tot helden
Gaert ...kens is behandt aen
3 vierdel 8 roijen, ende is
betimmert, ende is gelegen
beneven Mass van hoff sijn
erff
Noch heeft hij met Jan de
Smit ende Jan Claeskens 7
vierdeel 6 roijen, ende is
gelegen beneven Peter van
oeijen sijn erff
noch heeft hij aenge
 
     

035.jpg  fol. 037-rechts

 
beneven Gaert verstappen sijn
erff 4 morgen 1 vierdeel 21
roijen, ende sijn betimmert.
Noch heeft hij met sijn net
consorten aent Loo 3 morgen
14 roijen, ende sijn gelegen bij
beren erff; va ndat voorss erff
is aengegraeven in anno 73
2 morgen 2 vierdeel 19
roijen ende 4 voeten
 
 
Noch heeft Gaert
aengegraeven in anno 1616
28 roijen, gilt jaerlicx
tot thiens
 
modo voor Jan Smits
Peter den Smit
voor Peet van Hoof
Enneken van Hooff
Peet van hooff is behandt
aen eenen halffven morgen
ende is aengegraeven in
anno 73 ende is betimmert
 
  Noch van Mass van hooff 1 vierdeel  

036.jpg  fol. 038-links

     
     
modo Peter den
Smit
Jan den Smit is behandt
aen eenen halffven morgen
3 roijen ende is betimmert
ende is gelegen beneven
die voorschreven Peet
van Hooff heur erff
Noch aengegraeven in
anno 1616 1 morgen 6
roij 4 voet, gelegen aende
steegh beneven Jan Claeskens
erff: gilt jaerlicks to
thins
 
     

036.jpg  fol. 038-rechts

modo Gijs Seet
Jans soen
   
 
   
modo Peter Cillen
   
modo voor
   

037.jpg  fol. 039-links

     
 
Die heeren vant cathuijser
Clooster binnen Ruremonde
sijn behandt aen 4 morgen 1
vierdeel 9 roijen, ende van dat
voorss erff is aengegraeven
in anno 1573 3 morgen 25 roijen
 
 
     
modo Tonisken
Timmermans
alleen
 
Leincken Timmermans is  

037.jpg  fol. 039-rechts

 
behandt aen een vierdeel vier
roijen 8 voet, ende is betimmert
ende is gelegen beneven ber
berkens erff
 
modo Jan van de
Veen alleen
Jan Maes sijn erffgenamen
Jan van ... met sijn consorten
sijn behandt aen drie morgen
9 roijen ende is gelegen
beneven heincken timmermans
erff ende van dat voorschreven
erff is aengegraeven in anno
73 eenen morgen 1 vierdeel
13 roijen 5 voets
Noch hebben sij in anno 1616 aen
gegraeven een vierdeel 10 roijen
noch 1 morgen
 
     
     

038.jpg  fol. 040-links

modo Maes Stocks
ende Gies Cuipers
   
     
     
     

038.jpg  fol. 040-rechts

     
modo Thonis
grauwen
   
     
     

039.jpg  fol. 041-links

     
     
modo Peter van
Oijen den iongen
   
     

039.jpg  fol. 041-rechts

modo Meevis

Grauwen

   
modo Goris Lijns Metgen  
     
     

040.jpg  fol. 042-links

     
     
     
     

040.jpg  fol. 042-rechts

     
     
     
     

041.jpg  fol. 043-links

 
In anno 1616 2 morgen min
12 roijen
Noch in anno 1623 2 morgen
 
modo Peter
Reijnen
   
     
 
Tiesken Heijen is behandt
aen eenen halven morgen
ses ende dartich roijen
 

041.jpg  fol. 043-rechts

 
vijff voet, ende is betimmert
met een huijs, ende is
gelegen beneven den voorss
Heijen sijn erff
 
  Noch is anno 1616 65 roijen  
 
Noch vijff vierdeel, gilt
jaerlicx tot thiens
 
     

042.jpg  fol. 044-rechts

 

Helden Achel

XLVI
modo voor

Geerken heijmans

...eijtien heijmans

Geertgen Heijmans ende

Teuwen heijmans sijn broeder

sijn behandt aen 33 roijen

 
 
Noch in anno 73 aengegraven
2 vierdel 17 roijen
noch hebben sij in anno 1616
aengegegraven 22 roijen
daer sijn huijs op steet
Noch 5 vierdeel 6 roijen ende
sijn gelegen tegen Peeterken
... erff
noch Geertgen heijmans
1 vierdeel 8 roijen aen
sijn ander erff, gelden
jaerlicx tot thins
 
     
modo Gerrit
Jaecken
Mass Heincken gaertgens
soonis behandt aen 2 morgen
1 vierdeel 1 roijen 2 voet, ende
dit is aengegraevn in anno
73 ende is gelegen benevens erff
van de gasthuijshoff tot Venlo
aendewech gilt jaerl. tot thins
 

042.jpg  fol. 044-rechts

     
     
     
     

043.jpg  fol. 045-links

     
     
     
     

043.jpg  fol. 045-rechts

     
     
     
     

044.jpg  fol. 046-links

     
     
     
     

044.jpg  fol. 046-rechts

     
     
     
     

045.jpg  fol. 047-links

     
     
     
     

045.jpg  fol. 047-rechts

     
     
     
     

046.jpg  fol. 048-links

     
     
     
     

046.jpg  fol. 048-rechts

     
     
     
     

047.jpg  fol. 049-links

     
     
     
     

047.jpg  fol. 049-rechts

     
     
     
     

048.jpg  fol. 050-links

     
     
     
     

048.jpg  fol. 050-rechts

     
     
     
     

049.jpg  fol. 051-links

     
     
     
     

049.jpg  fol. 051-rechts

     
     
     
     

050.jpg  fol. 052-links

     
     
     
     

050.jpg  fol. 052-rechts

     
     
     
     

051.jpg  fol. 053-links

     
     
     
     

051.jpg  fol. 053-rechts

 

Helden Everloo

LIII

  Sijb Timmermans heeft aen-

gegraven in anno 1605 omtrent

27 roijen bij sijnes baendt

1 hell[er]
     
     
     

052.jpg  fol. 054-links

     
     
modo den jongen
Jan Schreurs
   
     

052.jpg  fol. 054-rechts

     
 
Jan Gaertgen schoen-
soen is behandt aen eenen
morgen 67 roijen ende is
gelegen lancx den Conincx bergh
tusschen Joncker Hillen sijn
erff, ende den hoff Gerhagh
 
     
     

053.jpg  fol. 055-links

     
     
     
     

053.jpg  fol. 055-rechts

     
     
modo Peeter
Stammen
Ties Stammen is behandt
aen eenen morgen 10 roijen
noch vant Straelmans 3
morgen 1 vierdeel 14 roijen
hiervan is aengegraeven
in anno 73 omtrent 5
vierdeel
Noch heeft hij van Lennaert
Hoofen eenen morgen
Noch Gerard Verhaegh ende Thijs
Stammen aengegraven in
anno 1616 4 morgen, gelden
jaerlicx tot thiens
 
     

054.jpg  fol. 056-links

     
     
     
     

054.jpg  fol. 056-rechts

     
     
     
     

055.jpg  fol. 057-links

     
     
     
     

055.jpg  fol. 057-rechts

     
     
     
     

056.jpg  fol. 058-links

     
     
     
     

056.jpg  fol. 058-rechts

     
     
     
modo Peter, Thijs
martens soen
Thijs Martthen is behandt  

057.jpg  fol. 059-links

 
aen twee morgen 1 vierdeel
noch in anno 73 aengegraven
2 morgen 2 vierdeel 4 roije
7 voet, ende is betimmert ende
is gelegen beneven Mass van
Nijenhuijs sijn erff
 
modo derick van Nieuwenhuijs Mass van Nieuwenhuijs is behandt aen iiij morgen i vierdeel xij roije  
     
     

057.jpg  fol. 059-rechts

     
     
     
modo Jacob
Joosten
Thijs der Smits is behandicht
aen 1 morgen 35 roijen, ende
is aengegraevn in anno 1611
ende is gelegen beneven Thijs
Sijen ende Sijmon Joosten
erff
 

058.jpg  fol. 060-links

     
modo Gaert
Sijen
Thijs Sijen met sijn consorten  
     
modo Jan
Cremers
   

058.jpg  fol. 060-rechts

     
     
modo Jan
Timmermans
   
     

059.jpg  fol. 061-links

     
modo willem
cornuits,
Tissen soen:
   
modo Peter Nessen
vande Veen
   
     

059.jpg  fol. 061-rechts

     
     
modo Ditien
vande Veen
Enken van Veens kijnder
hebben aengegraeven in anno
1616 2 morgen 30 roijen
noch in anno 1623 2 morgen
30 roijen, gelden jaerlicx
 
modo Engell
Bollens
Jan Bollens met sijn consorten
 

060.jpg  fol. 062-links

 
is behandt aen 4 morgen, ende
van dat erff is aengegraven
in anno 73 2 morgen 12 voet
ende dit voorss erff is betimmert
met twee woningen, ende is
gelegen beneven Martthen vande
Veen sijn erff
Noch heeft hij anno 1616 aen-
gegraeven eenen halven morgen
32 roijen
Noch in anno 1623 3 vierdeel
7 roijen, gelden jaerlicx tot thins
 
     
modo Jenneken Bollens Trijn bollens met haer kijnder

hebben aengegraeven anno 1616

3 vierdeel iiij roije, gelden

jaerlicx tot thins

 
     

060.jpg  fol. 062-rechts

 

Helden Bieringen

LXII

modo Peter Gomans
den iongen
Peeter Guijmans is behandt
aen 14 morgen 8 roijen, ende is
betimmert, ende is gelegen beneven
Jan Verstappen sijn erff; ende van
dat voorss erff is aengegraven
in anno 73 3 morgen 1 vierdeel
8 roijen
Noch dat van Metgen Verstappen
hergecommen is 2 morgen
2 vierdeel
Noch heeft hij aengegraven
in anno 1611 3 morgen
29 roijen, gilt jaerlicx
tot thins
 
     
 
Noch hebben Peter Guijmans
kijnder in anno 1616 aenge-
graeven 2 morgen 1 vierdeel
Noch heeft Jan Peeters soen
anno 1623 aengegraeven
1 vierdeel 2 roijen
 
     

061.jpg  fol. 063-links

 
noch 3 vierdeel 22 roijen
Noch Thijsken Peter soen 5 roijen
Noch 2 morgen 11 roijen, gelden
jaerlicx tot thins
 
  Jan Verstappen  
     
  Jaeck Verstappen  

061.jpg  fol. 063-rechts

     
     
  Peeter van Heeijstrick  
     

062.jpg  fol. 064-links

modo Joost
Hurcx
   
 
   
 
   
modo Peter Ceelken
Stammen soen
Cielken Stammen heeft
aengegraeven anno
 

062.jpg  fol. 064-rechts

 
1616 2 morgen 11 roijen bij
sijn ander erff, gilt jaerlicx
tot thijns
 
modo voor Marten
goijmans, Peter
Gommans: voor
Leijtick Meeus
van Bueken
Martten Goijmans met
sijn consorten is behandt aen
3 morgen 1 vierdeel 25
roijen vanden beukenhoff
ende is gelegen aenden voorss
Buekerhoff bij Martten van
Loens erff: gelden jaerlicx
tot thinss
 
 
Laetgen van Buicken
met sijn consorten hebben
aengegraeven anno 1616
3 morgen 3 roijen aen
Buickenhoff gelegen
gelden jaerlicx tot thijns
 
     

063.jpg  fol. 065-links

modo Eerken
Eerkens
Gaert Erkens is behandt  
     
modo Jacob
Nelis
Peter Nelijs met sijne

consorten sijn behandt aen

 
     

063.jpg  fol. 065-rechts

     
     
modo Derick
hesen alleen
   
     

064.jpg  fol. 066-links

  Noch van Jan Claes  beneven Jan  
     
     
modo Simon van
klein maris de
ionge
Simon op kleijn Maris is behandt aen vi morgen ij vierdeel min ij roijen  

064.jpg  fol. 066-rechts

 
ende is betimmert, ende is
gelegen beneven Jan Degens
erff.
Noch heeft hij in anno 1616
aengegraeven ...
Noch in anno 1623 iij morgen i vierdeel xxiiij roij: gilt jaerlicx tot thiens
 
 
 
 
modo Derick

Degens

Jan Degens met sijnen broeder
peter is behandt aen 3 morgen
min 3 roijen
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 73 2 morgen 3 roijen:
ende is betimmert, ende is
gelegen bij Simon op kleijn
Maris sijn erff
 
 
Noch heeft den selven met
sijnen swager Gijs, van Jan
Klaes beneven Derick
Jutten erff 3 morgen 24
roijen
 

065.jpg  fol. 067-links

     
     
  ...  Winckens  
modo dat clooster

inde weij

Groet maris  

065.jpg  fol. 067-rechts

     
  Jennis Claes alias Smits  
     
     

066.jpg  fol. 068-links

     
     
  Dierick Jutten is behandt  
     

066.jpg  fol. 068-rechts

    lxviii
modo hendrick

Jutten sijnensohn

Hendrick Jutten is behandt  
     
     
light vogelweij Peetgen ende Deri  

067.jpg  fol. 069-links

  Claes kinder sijn behandt ende  
     
  Thijs Guijmans is behandt  
modo Jan goijmans

den iongen

Jan Guijmans is behandt  

067.jpg  fol. 069-rechts

     
     
     
  Gaert Loopers behandt  

068.jpg  fol. 070-links

     
     
  Gaert verstappen is  
     

068.jpg  fol. 070-rechts

    lxx
 
van dat voorschreven erff is
aengegraeven in anno 73 2
morgen een vierdeel 8 roijen
2 voet
Noch heeft hij aengegraeven
in anno 1611 3 vierdeel 8
roijen
 
     
  Peter Verstappen is  
     

069.jpg  fol. 071-links

 
4 morgen, gilt jaerlicx
tot thiens
8 3/4 st
7 1/2 st vl 1/15 st vl
modo Jacob
verstappen
Jan ende Thijs verstappen
hebben aengegraeven anno
1616 5 vierdeel 29 roijen.
Noch 3 vierdeel 22 roijen
gelden jaerlicx tot thijnss
3 1/9 st
2 1/3 st vl
 
Jan verspeecken is behandt
aen 3 morgen een vierdeel
21 roijen, ende is gelegen
beneven Gaert Sijkens
erff
Noch heeft hij bij Peeter
guijmans erff 1 morgen
2 roijen, ende is betim
mert
Noch 4 morgen 1 vierdeel 21 roijen
 
     

069.jpg  fol. 071-rechts

    lxx1
 
beneven Aaert verstappen
Noch heefft hij anno 1616 aen
gegraeven 1 morgen 35
roijen
Noch 1 morgen 3 roijen
Noch 1623 1 morgen 3 roijen
Noch 5 vierdeel 29 roijen
geldt Jaerlcx tot thinss
13 1/4 st

12 st vl 1/50 st vl

     
 
Der jongen willem van
Knippenberg is behandt aen
't geen dat derick guijmans
plach te hebben 3 morgen een
vierdeel een roije ende is betim
mert aende is gelegen beneven
Peter Comans ende Grietgen
verspeecken erff: ende een deel
beneven Gaert Loopers erff
ende van dat erff is aenge
graven in anno 73 3 vierdeel
6 roijen v voeten
Noch heeft der voorss Willem van

 

 
     

070.jpg  fol. 072-links

 
knippenberch van peter Comans
erff 1 morgen
Noch vant selve erff dat aenge
graven is in anno 73 eenen
morgen 44 roijen 1 voet
Noch heeft hij in anno 1616
aengegraven in Beeringen
2 morgen
Noch heeft hij in anno 1623
anderhalven morgen, gilt
jaerlicx tot thinss
10 st
8 st vl  1/20 st

070.jpg  fol. 072-rechts

    lxxii