HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1

  

Archief Gelderse Rekenkamer te Roermond, inv.nr. 1054

  

Leenregister over de jaren 1604-1605

 

Register N


     
 
- 1604 november 13, folio 1 – 1 verso
   Akte van belening voor Anthonis van der Donck, doctor, namens Catharina van
   Ghoor, minderjarige dochter van wijlen Gerrit van Goor (Goir), met vier lenen, te
   weten: 1e Huis Kaldenbroek te Lottum, 2e de hof Soeterbeek te Baarlo, 3e de hof
   over de beek te Wanssem en 4e de  Kesselerhof te Hinsbeck, na overlijdt van
   haar vader Gerrit van Goor.
 
- 1604 november 29, folio 1 verso – 2
   Akte van belening voor Lenso Veher met het goed Bramel gelegen te Vurden
   (Vorde) na overlijdt van zijn vader Wilhem Veher.
 
- 1604 december 14, folio 2 – 2 verso
   Akte van belening voor Henrick van Randeraede, scholtis en rentmeester van
   Geysteren, namens Vincent Schellart van Obbendorp met twee lenen: 1e  dat
   Overste huis Geysteren met de halve heerlijkheid Geysteren en 2e de halve heer-
   lijkheid  van Spraelant, Geysteren en het buurschap Lullen (bij Venray), na over-
   lijden van zijn vader Daem Schellart van Obbendorp.
 
- 1605 maart 29, folio 2 verso – 3
   Akte van belening voor Mathijs Maess namens zijn schoonmoeder Aleith  Nauwss
  (Mauwss), weduwe van Willem Thonis Deenen, met Mauwsshoff op ’t Laer              
   gelegen en leenroerig aan de heerlijkheid Weert.
 
- 1605 april 15, folio 3
   Akte tot verzoek om belening door Joest Cranen met het leengoed Ingen Ray te
   Wanckum gelegen, zoals Arnt van Bocholt dat eertijds bezeten heeft.
 
-  1605 april 15, folio 3 verso - 4
    Akte van belening voor Lenart to Heithuysen namens zijn schoonmoeder Beel to
    Heithuysen, met diverse percelen uit het goed Heithuisen gelegen te Lobberich,
    zoals zij dat in vruchtgebruik bezit.
 
- 1605 april 20, folio 4 verso – 5 verso
   Akte van belening voor Jacob Rossentrent namens zijn vrouw Margaretha van
   Bocholt met de Merssenshoff gelegen te Lobberich na transport van Hendrick
   Hermans en Ercken Mungs echtelieden en Stijnken, zuster van Hendrik Hermans.
 
- 1605 april 21, folio 5 verso - 6
   Akte van belening voor Reyner van Gelder, d’alde, heer van Arcen met de hof
   Ingen Raede gelegen te Wetten, na overlijdt van zijn vader Dederick van Gelder.
   Opgemerkt wordt dat deze beleningsakte reeds was opgemaakt in 1603.
 
- 1605 april 21, folio 6 - 7
   Akte van octrooi voor Reyner van Gelder, de alde, heer van Arcen om zijn leengoed
   De hof  Ingen Raede te Wetten te mogen bezwaren met een hypotheek van 800 gul-
   den tegen een jaarlijkse rente van 48 gulden, ten gunste van Peter Ensen, burger te
   Gelder, voor de duur van zes jaar.
 
- 1605 april 21, folio 7 – 7 verso
   Akte van vruchtgebruik door Reyner van Gelder, de alde, heer van Arcen,
   waarbij deze het vruchtgebruik van het  leengoed de hof Ingen Raede te
   Wetten aan zijn echtgenote Helena Wreede schenkt.
 
- 1605 april 25, folio 7 verso - 8
   Akte van belening voor Elbert van Boedbergen (Boitbergen) met Muelenhof
   gelegen “vur die port van Gelre”, na overlijdt van zijn vader Jacob van
   Boedbergen.
 
- 1605 april 27, folio 8 – 8 verso
   Akte van belening voor Jan van Eijsscheren namens Lenart Salden en het klooster
   van Odilienberg en de erfgenamen van Jan van Baer (Barle) met Alpens leen
   gelegen onder Echt, zoals dat hij dat gedaan had op 3 september 1603.
 
- 1605 april 27, folio 8 verso
   Eedvernieuwing door Lenart Salden voor hem en namens het klooster Odilienberg
   en de erfgenamen van Jan van Barle (Baer) met het leengoed Alpens leen gelegen
   te Echt.
 
- 1605 april 27, folio 9
   Akte van belening voor Peter Nelis van Helden met het leengoed Beringen gelegen
   onder  Helden, na overlijdt van zijn broer Jan Nelis.
 
- 1605 april 28, folio 9 verso - 10
   Akte van belening voor Henrick ter Hoeve en zijn metgedelingen met de hof Ingen
   Stert gelegen onder Kevelaer, na overlijdt van Thonis Mom en Lijsbet Didde.
 
- 1605  mei 9, folio 10 – 10 verso
   Akte van vruchtgebruikrecht, waarbij Wilhem van Criep, Ritter en Cancelier van
   het Hertogdom Gelder zijn echtgenote Johanna van der Linden het vruchtgebruiks-
   recht schenkt van het leengoed Meijsenrijck gelegen te Weert.
   Pas op: deze akte is doorgehaald. In de marge staat de verwijzing naar nieuwe
   akten die zijn opgemaakt en beschreven in het leenboek M folio 74 et 77.
 
- 1605 mei 9, folio 10 verso
   Akte waarbij Cancelier Wilhem van Criep volmacht verleend aan Mathijs van der
   Straiten, deurwaarder van het Hof van Gelder, om Jan van Asselt op der Koulen bij
   Straelen te belenen met Ravenshof gelegen te Vernum.
 
- 1605 mei 21, folio 10 verso - 11
   Akte van belening voor Ercken Coenen met dat goed Ter Heyden of Kremersgoed
   gelegen onder Echt, na overlijdt van Johan Reyners.
 
- 1605 mei 21, folio 11 – 11 verso
   Akte van belening voor Gillis Frencken op Rutzsichaven met dat goed Routz-
   sichaven, dat een cluppelleen is gelegen te Echt, waarvan Catharina Jennis’ zoon
   Derick hulder is geweest.
 
- 1605 mei 27, folio 11 verso - 12
   Akte van belening voor Peter Vereicken voor hem en zijn metgedelingen met een
   cluppelleen op Loycken onder Weert gelegen, na overlijdt van Wilhem Maesen.
 
- 1605 mei 28, folio 12 verso
   Akte van belening voor Alart Hoen van Carthijls namens zijn moeder Anna van
   Goor, weduwe van Ivo Hoen van Carthijls met dat huis Kaldenbroek gelegen te
   Lottum en drie morgen land gelegen onder Grubbenvorst, na overlijdt van haar
   neef Alart van Goor.
 
- 1605 juni 1, folio 13 – 13 verso
   Akte van octrooi voor Wilhem van Oijen om zijn goed de Bosscherhof te Leuth te
   mogen bezwaren met een som van 1200 dalers tegen een jaarlijkse rente van 75
   dalers, ten gunste van Herman Vogelsanck.
 
- 1605 juni 4, folio 14 – 14 verso
   Akte van transport door Otto van de Hoevel zu Wullen waarbij hij het leengoed
   Roterdunck gelegen in ’t Stift Utrecht in Wullen buerschap Nortwick aan Godert
   van Mervelt……..
 
- 1605 juni 13, folio 14 verso - 15
   Akte van eedsvernieuwing door Everardt Ketzken (Kaetzken) namens zijn huis-
   vrouwe Anna van Holthuysen voor het huis to Alde Krieckenbeek met al zijn
   toebehoren, zoals dat Wilhem Mour… als hulder dat in 1584 had gedaan.
 
- 1605 augustus 3, folio 15 – 15 verso
   Akte van belening voor Berndt van der Heyden genaamd Rijnss met dat goed Ingen
   Engelssum  en een molen gelegen te Cappellen, na overlijdt van zijn gelijknamige
   vader.
 
- 1605 augustus 11, folio 15 verso
   Akte van belening voor Licentiaet Jacob Krieckelman voor hem en zijn metge-
   delingen met de hof to Nuynhem gelegen te Vlodorp, na overlijdt van zijn
   vader Georgien van Criekelman.
 
- 1605 augustus 12, folio 16
   Akte van belening voor Charll Heges namens Margaretha van Raesfeldt to Hackfort
   met twee lenen, te weten: 1e de tienden tot Vierhuyssen, alsmede Gakinck, Barmel-
   dinck, Mengerynck en Smedinck gelegen te Steenre, 2e de hoffstadt tho Baecke en
   dat goed Breuckinck eveneens gelegen onder Steenre. Daarna zijn deze goederen
   getransporteert naar Margaretha van Westerholt.
 
- 1605 augustus 13, folio 16 verso
   Akte van belening voor Jan Voncken met de hof genaamd Meuterkenshof gelegen
   onder Hinsbeck, na overlijdt van zijn vader Goert Voncken.
 
- 1605 augustus 23, folio 16 verso - 17
   Akte van belening voor Roelman van der Lippe genaamd Hoen met de hofstad en
   huis Gribben (Grebben) met de halve heerlijkheden Grubbenvorst en Velden, een
   molen en een deel van de Tol te Venlo, na overlijdt van zijn vader Jasper van der
   Lippe genaamd Hoen.
 
- 1605 augustus 23, folio 17
   Akte van belening voor Roelman van der Lippe genaamd Hoen met 2/3 deel van de
   heerlijkheid Afferden.
 
- 1609 augustus 1, folio 17 – 17 verso
   Akte van protest door Roelman van der Lippe genaamd Hoen vanwege de be-
   leningsakte  door Licentiaet Wuestinck. Laatstgenoemde heeft echter het deel van
   de heerlijkheid Afferden, afkomstig van de familie Van Asschenbroek voor het
   leenhof verheven, doch dit is geen Gelders leengoed maar een Cuycks leengoed.
   Het dient derhalve voor het Cuyckse leenhof verheven te worden. Uitdrukkelijk
   verzoek Van der Lippe om dit ongedaan te maken.
 
 
 
M. Flokstra, Venray 5 april 2001