Transcripties Hervormde  huwelijken Venlo  1770-1798.

door : foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs, contr: ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H 1769-00x   -   08-12-1769/12-01-1770  -  blz. 116 nr. 2
dito                                         Johannes Zaun J:M: van Langendernbach
den 8ste                                  int Nassau Hadamar Soldaet in het het
Getrouwt den                           2de Battaillon van het Lijfregimt
12 Januarij                               Orange Vriesland in de compagnie van
1770                                       den Heer Lt Colonel B: de Rochebrune
                                               in gaurnisoen te Breda
                                                           en
                                               Elisabeth Jansen J:D: geboortig en
                                               woonende alhier
 
Venlo H 1770-001   -   07-01-1770  -  blz. 116 nr. 3
Jan: den 7                                met attestatie van Waalree
                                               Jan Leermakers J:M: geboren te Waal
                                               ree gedimitteert soldaet in 't 2de Bataillon
                                               in de compagnie van den Collonel Commen
                                               dant Baron van Dopff in 't Regiment
                                               van den zijn exc: den Heere Baron van
                                               Raders in garnisoen alhier
                                                           en
                                               Allegonda Cuijpers J:D: geboren en .....
                                               woonende alhier
 
Venlo H 1770-002   -   25-02-1770  -  blz. 116 nr. 4
Febr:                                       Met attestatie van Breda.
den 25                                     Johan Adriaen van Goor den Oosterling
                                               Advocaet J:M: van Breda
                                                           en
                                               Anna Maria Madeleine Robert
                                               J:D: van Embden.
 
Venlo H 1770-003   -   04/20-05-1770  -  blz. 117 nr. 1
Meij                                        Hebben hare 1 proclamatie
den 4                                       Josep van Drijck weduwenaer
                                               geboortig van Antwerpen
                                               gepensioneert soldaet van
                                               t Regiment van den Lt:
                                               generael Baron van Raders
Getrouwt den                          en
20 Maij                                   Marie Geertruij van Kakerken
                                               Weduwe geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1770-004   -   03/17-06-1770  -  blz. 117 nr. 2
Junij                                        Baltus van Huls geboortig
den 3.                                      van Meurs Weduwenaer van
                                               Maria Bankerats sergeant
                                               onder het 2 Bataillon van
Getrouwt den                          den Lt: Generael Baron van
17.                                          Raders in de Comp: van den
                                               Lt: Coll: Swendeler
                                                           en
                                               Johanna Maria Weijdling
                                               J:D: geboortig van Doornick
 
Venlo H 1770-005   -   10-06/08-07-1770  -  blz. 117 nr. 3
den 10                                     Henricus Opschroef J:M: van
                                               Stralen canonnier onder de
                                               comp: van de Capiteijn Steeb.
Getrouwt den 8e                      int Regimt: van de Generael
Julij                                         van Creutsnach,
                                                           en
                                               Agnes Thomassen J:D:
                                               van Venlo.
 
Venlo H 1770-006   -   15-07-1770  -  blz. 117 nr. 4
Julij                                         met attestatie van Leende in de Majorei
den 15                                     Hendrick Carel Baron van Keil Wed:naer
                                               van Anna Barbara van Wildenau gebore
                                               te Wenen, en Capitein ten dienst van den
                                               Staat, wonende te Venlo,         en
deese gebooden                      Sophia van Hoorn; gebore te Thiel
zullen gaan van                         weduwe van wijlen Johan Michael van
ses tot ses weken.                    Embst, gewezen major in Brunswichse
                                               Dienst, wonagtig te Leende.
 
Venlo H 1770-007   -   22-07-1770  -  blz. 118 nr. 1
Julij den 22.                             Met attestatie van Sluijs in
                                               Vlaenderen
                                               Christiaen Deckebag J:M: geboortig
                                               van Gedern in t Stolbergse
                                                           en
                                               Jacoba Behage J:D: geboortig te
                                               Sluijs
 
Venlo H 1770-008   -   18-08/16-09-1770  -  blz. 118 nr. 2
Augustus den 18.                     Jacobus Leena J:M: geboortig alhier Soldaet
                                               int 2de Battaillon van het regimt van den
                                               Heer Lt Generaal Grave van Randwijk in
Getrouwt den                          de compagnie van den Heer Lt Collonel bij
16e September                                    d'Armee van Hackfort in garnizoen
                                               te Namen
                                                           en
                                               Maria Catrina Henneker J:D: geboortig
                                               van Aken en woonagtig te Namen
 
Venlo H 1770-009   -   25-09/21-10-1770  -  blz. 118 nr. 3
d. 25 dito                                Michiel Beens J:M: geboortig alhier
                                               Soldaet in 't 1ste Battaillon van het Regimt
                                               Smissaert Wallon in de Compagnie van
Getrouwt den                          den Heer major Charteauvien De Volvient
21ste October.                        in garnisoen te Namen
Getrouwt den                          en
21 October                             Anna Elisabeth Greesje wedwe wijlen
                                               Antoon Loos gebooren te Opheim
                                               woonagtig alhier
 
Venlo H 1770-010   -   15-09-1770  -  blz. 118 nr. 4
7br                                          Met attestatie van Mastrigt
den 15                                     Lambert Nolle canonnier in de
                                               comp: van den Heer Lt: Generael
                                               van Creutsnach in garnisoen
                                               alhier                en
                                               Maria Catharina Wilders, beiden
                                               gebooren te Mastrigt
 
Venlo H 1770-011   -   31(!)-09/14-10-1770  -  blz. 119 nr. 1
7br den 31                              Hebben hunne 1 proclamatie
                                               Peter Wolff geboortig van Coblents gegagieerd sergeant
                                               van den Lt: Generael Holtsten
                                               Wedr: van Helena Oojen
                                                           en
Getrouwt den                          Christien Beckman Wede
14 October                             van Johan Francis van der Putte
                                               geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1770-012   -   07/22-10-1770  -  blz. 119 nr. 2
Oct:                                         De Hr: en Mr: Jan Abraham
den 7                                       Pelz J:M: geboortig van Heerle
                                               woonagtig te Mastrigt
                                                           en
Getrouwt den                          Jr: Henrietta Catharina Mann
22e October                            J:D: geboortig en woonagtig alhier
 
Venlo H 1770-013   -   14/28-10-1770  -  blz. 119 nr. 3
den 14                                     Johannes van den Berg J:M: van
                                               Gulpen soldaet int Regiment
                                               van den Hr: Lt: Generael Baron
                                               van Raders in de vacante Comp van
Getrouwt den                          de majoor Kleijnpenning
28 October                                         en
                                               Anna Catharina Jansen J:D:
                                               geboortig alhier
 
Venlo H 1770-014   -   20-10/18-11-1770  -  blz. 119 nr. 4
d: 20                                       Daniel Biel J:M: soldaet in geboren te Emden
                                               Soldaet in 't 1ste Bataillon Orange Nassausch Lijfregi
                                               ment van zijn Hoogheid den Heere prince van Orange Nassauwe
                                               in de Compagnie van den Heer
Getrouwt den                          major T: Baron van Schwartzenberg
18 November                          in garnisoen te Breda
                                                           en
                                               Helena van Meijel J:D: geboren en wonag
                                               tig alhier                                                                                            
 
Venlo H 1770-015   -   09-12-1770  -  blz. 120 nr. 1
                                           Hebben hun 1ste proclamatien
December                               Met attestatie van Nijmegen
den 9de                                   Joseph Wirds J:M: granadier in 't Regiment
                                               van den Heer Lt Generaal Baron van Raders
                                               in garnisoen alhier en
                                               Johanna Vlijsmans J:D: te Nijmegen
 
Venlo H 1770-016   -   23-12-1770/06-01-1771  -  blz. 120 nr. 2
den 23 dito                              Bernardus Bolman laats wed(u)wenaer van
                                               Maria Aldegonda Lammers gegageert soldaet
                                               gebooren te Maastrigt woonagtig alhier
Getrouwt den                          en
6e Januarij                               Anna Maria Mannekes weduwe van Leonar
                                               dus Theunissen gebooren van uijt int Ceulsche
                                               woonagtig alhier.
 
                                                           1771
Jan: et Febr
vacant
 
Venlo H 1771-001   -   24-03/07-04-1771  -  blz. 120 nr. 3
Mart                                        Walrave Blom geboortig van
den 24                                                Tuijl in Gelderlant weduwenaer
                                               van wijlen Aletta Gelderblom
                                               commis ter Recherge alhier
Getrouwt den                          en
7e April                                   Johanna Geertruij Eet    ...
                                               geboortig van Oud Ringelom in de Paltz
 
Venlo H 1771-002   -   31-03/14-04-1771  -  blz. 120 nr. 4
Dito.                                        Nicolaes Giesleing Weduwe
den 31                                     naer geboortig van St Hubert
                                               in het Luxemborgse gega=
                                               gieert sergeant,
Getrouwt den                          en
14e April                                 Anna Sibil Distelers Wed:
                                               van Joseph Pladijck geboortig
                                               van Coblents.                                     
 
Venlo H 1771-003   -   07-04/16-06-1771  -  blz. 121 nr. 1
                                             Hebben hunne 1 proclamatie
April den 7                              Sivert Scholtens J:M: van
                                               Groningen, Tambour Major
                                               van t 2 Bataillon van den
N: deze niet te                         Lt: Generael Baron van Raders
proclameren                            en
tot nader ordre.                       Maria Hineveld J:D: geboortig
Getrouwt den                          alhier
16e Juni
 
Venlo H 1771-004   -   14-04-1771  -  blz. 121 nr. 2
den 14de                                 met attestatie van Nijmegen
                                               Reijnier van Haaren J:M: gewesen soldaet
                                               in 't 2de Battaillon in de Compagnie van
                                               den Lt Collonel Bodel te Venloo woonag geboren
                                                           met
                                               Maria Heijmans J:D: te Nijmegen
 
Venlo H 1771-005   -   11-05-1771  -  blz. 121 nr. 3
Meij den 11de                         met attestatie van S: Bosch:
                                               Pieter Antonij Denijtsch J:M: geboren te Ketten=
                                               hoven in Duijtsch Lottaringen grenadier in 't 1ste
                                               Bataillon van den Lt Generaal Baron van
                                               Raders in de Compagnie van den Lt Coll: Com=
                                               mandt W: van Dopff in garnisoen te S: Bosch
                                               laast alhier                    met
                                               Geertruij van Eck J:D: geboren te
                                               Bouchoven en wonende te S:Bosch
 
Venlo H 1771-006   -   18-05-1771  -  blz. 121 nr. 4
den 18de                                 met attestatie van S:Bosch
                                               Jan de Vlieger J:M: geboren te Breda
                                               grenadier in 't tweede Battaillon van 't Regimt
                                               van den Lt Generaal Baron van Raders
                                               in de Compagnie van den Coll: Commendant
                                               W: van Dopff: in garnisoen te S: Bosch
                                                           met
                                               Annemie Coesvelt Coesvelt J:D: gebore en
                                               wonende te S: Bosch
 
Venlo H 1771-007   -   08/23-06-1771  -  blz. 122 nr. 1
                                             Hebben Hunne Erste pclamatien
Juni                                         Michiel Snel Wdnr van Maria Odijlia
den 8                                       Groosin gegageert soldaet ten dienste van
                                               den Staat geboortig van Bingen uit Mentzer
                                               land woonagtig alhier
                                                           en
                                               Maria Anna Mulderin J:D: geboortig
Getrouwt den 23e                    uijt Nornburg in Hessen bij Mentz
Juni                                         woonagtig alhier
 
Venlo H 1771-008   -   26-06-1771  -  blz. 122 nr. 2
den 26ste dito                          met attestatie van S: Bosch
                                               Engelbert Zimmerman J:M: geboren te
                                               Eijlsatten in 't Hessendaermstadtsche soldaet in
                                               de Compagnie van de Heer Kleijnpenning
                                               major van het tweede Battaillon van het Regi=
                                               ment van den Lt Generaal Baron van
                                               Raeders laast in gaurnisoen te S: Bosch,
                                               thans te Thiel
                                                           met
                                               Johanna La Ferté J:D: gebore en
                                               woonende te S: Bosch
 
Venlo H 1771-009   -   20-07/04-08-1771  -  blz. 122 nr. 3
Julius                                       Peeter Stevens Wdnr van Johanna Doskine
den 20ste                                gegageert Sergeant ten dienste van den
                                               lande geboren te Mechelen en woonagtig alhier
                                                           met
Getrouwt den 4e                      Catharina Bladick Wedwe van Lambertus
Augustus.                                Bordon in Cleven sergeant in 't Regimt van Leijden
                                               gebooren te Doornik woonagtig alhier
 
Venlo H 1771-010   -   26-07-1771  -  blz. 123 nr. 1
Julij                                         Met attestatie van Bommel
den 26                                     Hendrick Voets Lieutenant bij
                                               de arméé Weduwenaer van
                                               Christina ten Haeft
                                                           en
                                               Maria Vriesekolck Wed:e van
                                               Nicolaes van Arkel
aug: sept:
vacant
 
Venlo H 1771-011   -   13-10-1771  -  blz. 123 nr. 2
Octob:                                     Met attestatie van Mastrigt
den 13                                     Charles Chançon JM: van Mastrigt
                                               geweze Timmerman in de Compagnie
                                               artillerie van den Heer Lt: Generael
                                               de Creutsnach
                                                           en
                                               Elisabeth Dewez J:D: van Mastrigt.
 
Nov: vacat
 
Venlo H 1771-012   -   29-12-1771/26-01-1772  -  blz. 123 nr. 3
Dec: den 29                             Caspar Vrindstorm J M: van
                                               Venlo Soldaet in t 1 Bataillon
                                               Walen van den Lt: Generael
                                               Smissaert in de Comp: van den
Getrouwt den                          Collonel Weijnghuijsen
26e Januarij.                            en
                                               Marianne Witteschel J:D van
                                               Roermonde.
 
                                                           1772
 
Venlo H 1772-001   -   05/19-01-1772  -  blz. 123 nr. 4
den 5 jan:                                Mattijs Bloeminck JM:
                                               van Deventer canonnier
                                               in de comp: van den Lt: Generl:
                                               De Creunsnach in garnisoen
                                               alhier    en
Getrouwt den                          Cornelia Jacoba Groeneveld
19e Januarij                             JD: van Sluijs.
 
Venlo H 1772-002   -   12-01/09-02-1772  -  blz. 124 nr. 1
                                                Hebben hun 1 proclamatie
Jan:                                         Pieter Tulman JM: van
den 12                                     Mastrigt in de comp:  artil=
                                               lerie van den Capit: Steep
                                               in garnisoen te Sluijs
Getrouwt den 9e                                 en
Februarij                                 Mechtildis Belbag J:D
                                               van Venlo
Febr: vacat
 
Venlo H 1772-003   -   08/19-03-1772  -  blz. 124 nr. 2
Mart den 8                              Wilhelmus Wegenaer J:M
                                               van Venlo soldaet int 1 Bataillon
                                               van den Hr: Lt: Generael Smissart
Getrouwt den                          onder de comp: van de Capitein
19e Maart                               Mont Lion in garnisoen te Namen
                                                           en
                                               Elisabeth Hermans J:D: van
                                               Deventer
 
Venlo H 1772-004   -   19-04-1772  -  blz. 124 nr. 3
April                                        Met attestatie van Sutphen
den 19                                     Johan Jacob Allenbach grenadir
                                               in t Regimt: van Onderwater in
                                               garnisoen te Sutphen    en
                                               Maria Geertruij van Woensel J:D:
                                               wonende te Grave
Majus vacat
 
Venlo H 1772-005   -   28-06-1772  -  blz. 124 nr. 4
Junius                                      Met attestatie van Sluijs
den 28.                                               Willem Adriaensze J:M van
                                               Hoorn canonnier onder de
                                               artillerie
                                                           en
                                               Johanna van Ulft J:D: van Venlo
                                               thans wonagtig te Sluijs
 
Venlo H 1772-006   -   07-08/03-09-1772  -  blz. 124 nr. 5
den 7 aug:                                Willem Meertens weduwenaer van wijlen Elisabeth de Valk
                                               Soldaat in 't twede Battaljon regiment van Randewijk onder de compagnie
                                               van den oversten Lt: Scheull in garnisoen te
Getrouwt den 3e                      Namur en
September                               Allegonda Cupers j:d: van Paulus Cupers van
                                               Venlo
 
Venlo H 1772-007   -   21-08/20-09-1772  -  blz. 125 nr. 1
1772 den 21 aug:                     Johannes Hoeks j:m gebortig van Tilborg
                                               timmerman in de compagnie Canoniers van Sijne
                                               Excellentie den heere Luiten: Generaal Baron
Getrouwt den                          de Creuznach   en
20e September                                    Anna Catharina Seidelaar j:d: van Tilleman Seidelaar
                                               beide in Venlo
 
7br 8br 9br
vacant.
 
Venlo H 1772-008   -   27-12-1772  -  blz. 125 nr. 2
Decembr                                 Met attestatie van Delfshaven
den 27                                     Johannes Wenger J:M: geboortig
                                               uijt Switzerland gewezen
                                               Soldaet in t Regimt: Sturler
                                               alhier in guarnisoen
                                                           en
                                               Grietje van der Speck J:D: van
                                               Wardingsveen wonende te Delfshave
 
Venlo H 1772-009   -   27-12/31-01-1773  -  blz. 125 nr. 3
Dito                                         Martinus Goosens J:M: van
                                               Venlo Ruijter onder het Regimt:
getrouwt den                           Guardes te paert in de comp: van
31 Jan: 1773                           den overste Timmermans in
                                               guarnisoen in S Hage
                                                           en
                                               Berber Janssen J:D: van Venlo.
 
                                                           1773
 
Venlo H 1773-001   -   03/17-01-1773  -  blz. 125 nr. 4
den 3 jan:                                Jacobus Martens J:M: van Mas=
                                               trigt timmerman in de Comp:
                                               artillerie van zijn Excell: den
Gertrouwt den                         Lt: Generael Baron de Creutsnach
17e Januarij                                        en
                                               Marie Cathrien van Grinebergen
                                               J:D: van Venlo
 
Venlo H 1773-002   -   01-05/20-06-1773  -  blz. 125 nr. 5
den 1 mai                                met attest van Grave
                                               Francis Franc J:M: canonier in 't regiment attelerie
getrouwt den                           van den generaal major Marsvelt onder de compagnie
20 Juni                                    van de capitain Paravicini di Capelli in garnisoen
                                               in Grave           en
                                               Maria Seideler geboren te Nimmegen wonende
                                               in Venlo
 
Venlo H 1773-003   -   05-06-1773  -  blz. 126 nr. 1
1773 den 5 Juni                       Met attest van Maastrigt
                                                Jan Slaaf J:M: Canonier in de compagnie van
                                               den Capitein Paravicini di Capelli in garnisoen alhier
                                               en Anna Maria Hermans j:d: gebooren in Maastrigt.
 
Venlo H 1773-004   -   05-06/11-07-1773  -  blz. 126 nr. 2
op dato                                   Francis Willems: J:M: grenadier in de compagnie
                                               van den Collonel commandant Saint Amant onder het
                                               regiment van den Luiten: Generaal Hertell in
getrouwt op den 11                 garnisoen te Namen en
Juli 1773                                 Ida Barbara Meggilschen j:d: van Venlo
 
Venlo H 1773-005   -   27-08/03-10-1773  -  blz. 126 nr. 3
den 27 aug:                              Christiaan Nieumeijer J:M: soldaat in 't regiment
                                               van den oversten Watteville in de compagnie van
                                               den Capitein Diesbach in garnisoen te Breda
getrouwt den 3 oct:                  en Geertruid op den Oort j:d: van Reinier
1773                                       op den Oort
 
Venlo H 1773-006   -   05-11-1773/13-02-1774  -  blz. 126 nr. 4
den 5 Nov:                              Adam Schreiner gewesene soldaat in het regiment
deeser geboden                       van sijn hoogheit den prins van Nassau Usingen in
moeten gaan van                      garnisoen te Maastrigt & Joanna Jansen van Venlo
ses tot ses weeken
getrouwt 13 Febr
1774
 
Venlo H 1774-001   -   18-03/05-04-1774  -  blz. 126 nr. 5
den 18 maart               1774 den 18 maart
                                               de heer Johan Adolff Gircke J:M: van Rheda
                                                           en de
                                               Jongvrouwe Ludowica Jacoba Gerstein van Venlo
getrouwt op den 5 april 1774
 
Venlo H 1774-002   -   03-06/10-07-1774  -  blz. 126 nr. 6
den 3 Juni                                Pieter Wouters J:M: Canonier in d compagnie van
                                               den Capitain Paravicini in garnisoen in 's Hertogenbosch
getrouwt d 10 Juli                    en Maria Bosch j:d: van Venlo.
 
Venlo H 1774-003   -   03-06-1774  -  blz. 126 nr. 7
op dato                                   met attest uit de Schotsche gemeente onder het regiment
                                               van den gen: major Gordon
                                               Robbert Douglas major in het regiment van den gen:
                                               major Gordon alhier in garnisoen, geboortig te Kingglassic
                                               in Fise in Noort Britagnien en
                                               Wilhelmina Elisabeth van Zuijlen van Nijevelt
                                               gebooren te Maastigt wonende alhier
 
Venlo H 1774-004   -   16-06/04-07-1774  -  blz. 126 nr. 8
den 16 Juni                              Pieter van Ulft geboren in Venlo out Burgermeester &
                                               schepen deses Stadt weduwenaar van wijlen Maria Richel
                                                                       &
Getrouwt den 4e Juli                Elisabeth Boote gebooren te Amsterdam weduwe
                                               van Hendrik Busker.
 
Venlo H 1774-005   -   31-07-1774  -  blz. 127 nr. 1
1774 den 31 Juli                      op attest van den Brielle
                                               Hendrik Mulder J:M: gebr: te Maastrigt gewesene
                                               Soldaat onder het regiment Schotten van den heere genr: major
                                               Gordon in de compagnie van den oversten Macleod laast
                                               in garnisoen te Venlo    &
                                               Barber van Licent J:D: uit den Brielle
 
Venlo H 1774-006   -   11-10-1774  -  blz. 127 nr. 2
den 11 october                                    op attest van Maastricht
                                               Jaques Counet J:M: geboren te Luik canonnier in
                                               de compagnie Artillerie van den heere  gen: major J:A:
                                               Martfelt in garnisoen te Venlo met
                                               Maria Margaretha de Patz j:d: geboorn en wonende
                                               te Maastricht.
 
Venlo H 1774-007   -   03-12-1774  -  blz. 127 nr. 3
den 3 December                      op attest van den Bosch Joannes Soijl J:M: geboren in den
                                               Bosch gewesene grenadier in 't regiment van den gen: maj: Gordon
                                               onder de compagnie van den heere gen: maj: Hauston en
                                               Joanna Maria Germans j:d: geboren in den Bosch
 
Venlo H 1774-008   -   17-12-1774/12-02-1775  -  blz. 127 nr. 4
den 17 December                    Peter Ickstatt J:M: gebooren van Langenheim gewesen
Luthersch                                soldaat in het regiment Swidsers van den oversten Wattenwijll
Getrouwt den                          onder de compagnie van den capitain Diesbach in
12e Februarij                           garnisoen te Vlissingen en
deze geboden gaan                  Lisabeth Hogenraat geboren in Venlo (Roomsch)
van ses tot ses
weeken.
 
Venlo H 1775-001   -   01-01-1775  -  blz. 127 nr. 5
1775 den 1 Jan:                       op attest uit 's Bosch Jan Willemsen geboren in Aarhem
                                               Canonier in de compagnie van den capitein Paravicini de
                                               Capelli in garnisoen in 's Bosch en Maria Stines j:d:
                                               geboren in Maastrigt wonende in 's Bosch
 
Venlo H 1775-002   -   30-01/23-02-1775  -  blz. 127 nr. 6
den 30 Jan:                              Cornelius Kobelrausch j:m geboren in Altorf in den
                                               republik Neurenberg Luiten: in de Compagnie Attellerie
getrouwt den                           van den capitain Petersen in garnisoen te Breda
23 Febr:                                  laads in 's Bosch thans wonende in Venlo
                                                           en
                                               Willemina Antonia Nucella j:d: geboren in
                                               Amsterdam, laads gewoont hebbenden in 's Hage
                                               thans wonende in Venlo.
 
Venlo H 1775-003   -   04-02-1775  -  blz. 127 nr. 7
den 4 Febr:                              met attest van Nijmegen Steven Amende: j:m: sergean(t)
                                               in de compagnie van den capitain de Ruiter onder het regimen(t)
                                               van den Lt: Gen: van Raders in garnisoen te Nijmegen
                                                           &
                                               Geertrui van Wante: j:d: te Venlo
 
Venlo H 1775-004   -   04/19-02-1775  -  blz. 127 nr. 8
op dato                                   Joannes Schurgers weduwenaar van wijlen Elisabeth Kusters
                                               gepensioneert soldaat en
Getrouwt den                          Johanna Evers beide van Venlo
19e Februarij
 
Venlo H 1775-005   -   19-03-1775  -  blz. 128 nr. 1
1775 den 19 maart                  met attest van Maastrigt
                                               Jan Hendrik Poorten gebooren te Santen laast gewoont
                                               hebbende te Venlo       en
                                               Elisabeth Gilman geboorne de Terheide in de baronnie
                                               van Breda wonende in Maastrigt.
 
Venlo H 1775-006   -   22-04/04-06-1775  -  blz. 128 nr. 2
den 22 april                             Jonas Ketter gepensioneert Sergeant in 't regiment
                                               van den generaal de Mai laadsleden gewoont hebbende
                                               in den 'S Bosch thans ter deser plaadse                       en
Getrouwt den 4 Juni                 Anna Geertruit Stols weduwe van wijlen Hubertus
                                               Groenevelt alhier
 
Venlo H 1775-007   -   13-05-1775  -  blz. 128 nr. 3
den 13 mai                              Pieter Nieuwdorp j:m: geboren te Hellevoetsluis onlangs
                                               gewoont hebbende in Venlo en Adriana Dorsman weduwe
                                               in 't Velt van Hellevoetsluis
 
Venlo H 1775-008   -   04-06-1775  -  blz. 128 nr. 4
den 4 Juni                                met attest van den 'S Bosch Antonius Adriaansen J:M:
                                               geboren te Arnhem canonier in de compagnie artellerie
                                               van den capitain Paravicini de Capelli in garnisoen in 'S Bosch
                                               en Maria Sibilla Derkenraat j:d: van Venlo
 
Venlo H 1775-009   -   30-06/16-07-1775  -  blz. 128 nr. 5
den 30 Juni                              Joannes Pruimenboom weduwenaar van wijlen Helena
                                               Biscops gepensioneert Soldaat in Staten dienst: wonende
Getrouwt den 16 Juli                in Venlo en Joanna Leenders j:d: van Venlo
 
Venlo H 1775-010   -   22-07/10-08-1775  -  blz. 128 nr. 6
den 22 Juli                               Joannes Stickelbroeks j:m: canonier in
                                               de compagnie van den Capitain Paravicini
getrouwt op den                      de Capelli in garnisoen in 's Bosch
10 aug:                                    en Leonora Aalders van Venlo
 
Venlo H 1775-011   -   10-09-1775  -  blz. 128 nr. 7
den 10 Sept                             op attest van Vorden in het graafschap Zutfen
                                               de Hoogwelgeboren heer Hendrik Willem baron van
                                               Wijnbergen Soon van den Hoogwelgeboornen heere
                                               Jan Willem Augustijn baron van Wijnbergen uit Venlo
                                               en de Hoogwelgeboorne Freulen Theodora Oliphera
                                               Baronesse van Dort dogter van den Hoogwelgeboorne
                                               heere Theodorus Zeno van Dort tot het Metler
                                               onder Vorden
 
Venlo H 1775-012   -   14-10-1775  -  blz. 129 nr. 1
1775 den 14 October              Johannes van Densen J: m: geboren te
                                               Blerijk & wonende te Venlo, met Helena
                                               Schoenmakers, J:d: geboren te Besel & wonende
                                               te Grave, op attestatie van Ds H: A: Cremers
                                               Eccles: Graviensis, get: den 11 Octob: 1775
 
Venlo H 1775-013   -   20-12-1775/11-01-1776  -  blz. 129 nr. 2
den 20 Decemb:                      Gerrardus Leenders Jm: zoon van Jan Leenders wonende
                                               te Oijen, met Henrica van Gemande J:d: van Henricus
Getrouwt den 11e                    van Gemande woonachtig alhier.
Januarij 1776
 
Venlo H 1776-001   -   09-02/10-03-1776  -  blz. 129 nr. 3
1776 den 9 Feb:                      Valentijn Schikkenberg gegageert sergeant
                                               Weduwenaar van wijlen Catharina Kievieds wonende
                                               in Venlo en
getrouwt den                           Peternella Putman weduwe van wijlen
10 maart                                  Peter Heilands onlangs gewoont hebbende in
                                               Namur thans in Venlo
 
Venlo H 1776-002   -   23-05-1776  -  blz. 129 nr. 4
den 23 mai                              op attest van Deventer Jan Ottink
                                               j:m met Anna Margaretha Roël
                                               weduwe van Henricus Paauw
 
Venlo H 1776-003   -   06/23-10-1776  -  blz. 129 nr. 5
den 6 Oct:                               Johan Daniel Jacob Friesch J:m: van
                                               Dusseldorp predikant te Alpen
                                                           &
getrouwt den                           Juliana Christina Schmidtmann
23 dato                                               J:d: geboren in Venlo
 
Venlo H 1776-004   -   25-10/10-11-1776  -  blz. 130 nr. 1
1776 den 25 October              Willem Hartslief, wed: van Anna van
                                               Geffene, woonachtig alhier, met Anna Catharina
Getrouwt den                          Liesters, wed: van Christiaan Jacobs, mede
10e November                        woonachtig alhier
 
Venlo H 1777-001   -   23-05/08-06-1777  -  blz. 130 nr. 2
1777 den 23 Mai                     Jan Guiliam Martino; wed: van
                                               Johanna Wilhelm, woonachtig alhier, met
Getrouwt den                          Clarissa Isabella Munnigs, wed: van
8e Juni                                     Gerrardus Baedts medee woonachtig alhier
 
Venlo H 1777-002   -   22-07/24-08-1777  -  blz. 130 nr. 3
den 22 Juli                               Coenradus Stombss weduwenaar van wijlen Johanna
                                               Mulders soldaat in de compae: van den capitein
getrouwt den                           Robberson in het regiment van den Collonel
24 aug                                     Dundas thans in garnisoen te Bergen op Zoom
                                                           &
                                               Barbara Hares weduwe van wijlen Jan Robbers
                                               wonende in Venlo
 
Venlo H 1777-003   -   05-10-1777  -  blz. 130 nr. 4
Getrouwt den 5e                      Willem Wolf j:m: van Venlo corporaal
october                                   in de compagnie van den Lt: Coll: de Bere in
                                               't regiment van den Lt: maj: Bentinck
                                               in garnisoen te Groningen en
                                               Johanna Giesberth: j:d: van Venlo
 
Venlo H 1777-004   -   08-11/11-12-1777  -  blz. 130 nr. 5
den 8 Novemb:                                   Johannes Petrus Moren, J:m: van
                                               Venlo, met Geertrudis Joanna Huijbers J:D:
getrouwt den 11                      wonende te Horst
Decemb:
 
Venlo H 1777-005   -   12-12-1777  -  blz. 130 nr. 6
12 December                          Nicolaas Sellekes J:m: woonachtig alhier
                                               met Johanna van de Laar, J:d: mede wonende
                                               alhier
 
Venlo H 1778-001   -   24-01/28-04-1778  -  blz. 131 nr. 1
1778 den 24 Jan:                     op attest van 't Switsersche regiment
                                               Peter Josef Aleg Soldaat in 't regiment van den
                                               oversten Sturler Comp: van Gravissat in
                                               garnisoen alhier &
getrouwt bij 't                          Maria Elisabeth Wesel uit Nassau Dietz
regiment op                             wonende alhier van ses tot ses weken
den 28 april 1778                    te proclameren
 
Venlo H 1778-002   -   13-01/01-03-1778  -  blz. 131 nr. 2
den 13 dato                             Joannes de Vries gepensioneert soldaat in 't
                                               regiment van Lt: genr: Hertell in de compagnie
Getrouwt den                          van den major Zijnslager weduwenaar van
1e Maart                                 wijlen Maria Joanna Plockers wonenden
                                               in Venlo           &
                                               Allegonda Jansen wonende in Venlo
 
Venlo H 1778-003   -   06/22-03-1778  -  blz. 131 nr. 3
den 6 maart                             Nicolaas Vuslij j:m: canonier in 't regiment & onder de
                                               compagnie artillerie van den heere generaal major
Getrouwt den 22                     oversten Martfelds in garnisoen te Venlo
Maart.                                     Elisabeth van Wante geboren in den S Bosch
                                               wonende in Venlo
 
Venlo H 1778-004   -   28-03-1778  -  blz. 131 nr. 4
den 28 maart                           op attest van Urmont
                                               Bartholomeus Königs jongman geboren te Millik
                                               wonende in Venlo                    &
                                               Anna Catharina ter Haag jongedogter geboren
                                               en wonende te Meeswijck
 
Venlo H 1778-005   -   27-05/14-06-1778  -  blz. 131 nr. 5
den 27 Mai                              Michiel Snellen, wed: van Maria Meulders,
                                               woonachtig alhier, met Allagonda Rouin, wed: van
Getrouwt den 14e                    Fredrick Swaning, laast gewoont te Elphent.
Juni
 
Venlo H 1778-006   -   31-08/24-09-1778  -  blz. 131 nr. 6
den 31 aug:                              Joannes Laurens Linders weduwenaar van
                                               wijlen Magdalena van der Burg van Delft
getrouwt den                           en Anna Catharina Elisabeth Ströcken
24 Sept:                                  j:d: van Arnoldus Ströcken gebrn: in Venlo
 
Venlo H 1778-007   -   04-09-1778  -  blz. 131 nr. 7 
[=ondertrouw datum, huwelijk niet doorgegaan vanwege verklaringen]
den 4 Sept:                              Frans Spring j:m: gebooren in Kersstense
                                               en Jacomina Op:hei gebooren in Venlo
                                               beide wonende in Venlo
                                               van ses weken te ses weken te proclameren
[links bijgeschreven: "dit paar is aangetekent op voorwaarde van alle .... .... 't welk
tot heden welk nog niet geschiet is op den 11 octer 1778"
rechts bijgeschreven: "dese proclamatien hebben geen voordgang op verklaringen
van den ...... ... ... te proclameren - eerste proclamatie op den 25 obris"]
 
Venlo H 1778-008   -   10-10-1778/07-01-1779  -  blz. 132 nr. 1
1778 den 10 october               Mattheus Leurs canonier in de comp: van
                                               den gen: Major & coll: van de Artillerie J:
Getrouwt den 7e                      M: Martveld ten dienste deser lande, geboortig
Januarij                                               van Wetzlar, met Maria Francisca .....
1779                                       Juliana Weiser geboortig van Heusden,
                                                moeten van ses weken tot ses
                                               weken geproclameerd worden.
 
Venlo H 1778-009   -   17-10/01-11-1778  -  blz. 132 nr. 2
den 17 dito                              Gosen Leenders, gegageert soldaat van de comp: van
                                               den Major de Groot in 't Regmt: van den coll: graav
Getrouwt den                          van Bijland, wed: van wijlen Johanna Rippens,
1 November                            woonachtig alhier, met Margaretha Hutte, J:d:
                                               van Jan Gerrit Hutte, mede woonachtig alhier.
 
Venlo H 1778-010   -   21-11-1778/14-02-1779  -  blz. 132 nr. 3
den 21 Novemb:                      Benedictus Fore J:m: zoon van Rudolp=
                                               hus Fore & Barbera Goortreler, woonachtig alhier
Getrouwt den 14e                    met Geertruij Trips, J:d: van Harmanus Trips
Februarij                                 & Maria Elizabeth Geerards mede woonachtig alhier
                                               moeten ses weken na malkanderen geproclameert
                                               worden
 
Venlo H 1779-001   -   26-01/14-02-1779  -  blz. 132 nr. 4
1779 den 26 Jan:                     Peter Öester geboortig van Witterstein
                                               in 't Nassau Dillenburgsche JM: gewesene
                                               corporaal in 't regiment van den oversten Sturler
Getrouwt den                          &
14 Februarij                            Marie Cathrin Pauscon J. D: van
                                               Rudolf Pauscon geboren ter Tolen
 
Venlo H 1779-002   -   11-03/16-09-1779  -  blz. 132 nr. 5
den 11 maart                           Hermannus Jansen weduwenaar van
                                               wijlen Johanna Holthuisen gepensioneert
proclamandi                             sergeant in 't regiment van den Collonel
van ses tot                               & generaal major Aersen van Sommelsdijk
ses weken                               en Jacoba Kippens weduwe van wijlen
Getrouwt den 16e                    Jan Francois Sturbois beide thans wonende
September                               in Venlo
 
Venlo H 1779-003   -   02/18-04-1779  -  blz. 132 nr. 6
den 2 april                               Johannes Theodorus Schulligers weduwenaar
                                               van wijlen Johanna Everts woonagtig alhier
Getrouwt den 18e                                           met
April                                        Anna Christina Ekstein weduwe van
                                               Henricus Smit laast gewoont hebbende
                                               in Braslau
 
Venlo H 1779-004   -   10/24-04-1779  -  blz. 133 nr. 1
1779 den 10 april                    Johan Werlinkoff weduwenaar van
                                               wijlen Johanna Cathrina van Kouten
Getrouwt den                          gepensioneert bombardier bij 't Corps
24e April                                 artelerie ten dienste van desen staat
                                                           &
                                               Maria Lisabeth Boots d: van
                                               Willem Boots beide van Venlo
 
Venlo H 1779-005   -   25-06/11-07-1779  -  blz. 133 nr. 2
1779 den 25 Juni                     Johannes Jurie Dauzend wed: van Elisabeth Sixe
                                               geboortig uit Nijburg uit den Palts althans
Getrouwt den 11e                    woonagtig alhier met
Juli                                          Clara Isabel Meunings wed: van Jan
                                               Guilam Martin mede woonagtig alhier
 
Venlo H 1779-006   -   03-07-1779  -  blz. 133 nr. 3
den 3 Juli                                 Adrianus Henricus de Requile j:m
                                               geboortig van Zutphen thans wonende alhier
                                                           &
                                               Cornelia Johanna van Weisenburg: j:d geboortig
                                               en wonende te Boxmeer
 
Venlo H 1779-007   -   05-09-1779  -  blz. 133 nr. 4
den 5 Sept                               op attest van Breda
                                               Francois Emanuel Watteville Lt: in 't regiment
                                               Switsers van den oversten Sturler
                                                           en
                                               Adriane Catharina Cassa van Breda
 
Venlo H 1779-008   -   05/19-09-1779  -  blz. 133 nr. 5
op dato                                   Willem Jacobs J:M: Canonier in de compagnie
                                               van den generaal & overste Martvelt in garnisoen
Getrouwt den 19e                    te deser plaadse           &
September                               Margaretha Jansen j:d: van Venlo
1779
 
Venlo H 1779-009   -   16-11-1779/17-02-1780  -  blz. 133 nr. 6
den 16 Nov:                            Jacobus Jansen weduwenaar van Henrica Margreta
van ses tot                               Meijer wonende in Venlo &
ses weken                               Maria op Kleef van Tegelen onlangs gewoont hebbende
te proclameren                         onder Venlo
getrouwt den 17 Februarij 1780
 
Venlo H 1779-010   -   16-11-1779  -  blz. 133 nr. 7
den 16 dito                              Henrich Schellhaas j:m: van Hessen Homburg
                                               laast soldaat in 't regiment Swidsers van den
                                               oversten Sturler in garnisoen te Maastrigt
                                                           &
                                               Elisabeth Gardsen j:d: wonende in Venlo
 
Venlo H 1779-011   -   19-11-1779  -  blz. 134 nr. 1
1779 den 19                            op attest van Maastrigt
Nov:                                        Johannes Burki soldaat van de compagnie van
                                               de Capt: Muller in 't regiment Swidsers van Sturler
                                               in garnisoen te Maastrigt
                                                           en
                                               Anna Elisabeth Hatsman laads gewoont hebbende
                                               in Venlo
 
Venlo H 1779-012   -   19-11-1779  -  blz. 134 nr. 2
                                               Abraham Samuel Broijon soldaat in de
                                               companie van den major Goumoens in garnisoen
                                               te Maastrigt
                                                           en
                                               Jeanette Pingond des sergeands dogter
 
Venlo H 1779-013   -   08-12-1779/04-05-1780  -  blz. 134 nr. 3
den 8 Decemb:                        Hendrik Wasmer, J:m: gewese soldaat onder
van drie tot drie                       't Regmt van Stuller, met Elizabeth Heinne
weeken                                   J:d: van Venlo
Getrouwt den 4 Maij
1780
 
Venlo H 1780-001   -   05-02-1780  -  blz. 134 nr. 4
1780 den                                 op attest van Bergen op Zoom
5 Febr:                                    Johan Christoffel Ruiten J:m: geboren
                                               te Zandebeek in garnisoen aldaar
met attest na                            met
Bergen op Soom                     Maria Josepha Elisabeth Stolts j:d: geboren
om te trouwen                         te Namen wonende in Venlo
 
Venlo H 1780-002   -   03/27-03-1780  -  blz. 134 nr. 5
den 3 maart                             Valentijn Schikkenberg weduwenaar van
                                               wijlen Peternella Putmans, gewesene
Getrouwt den 27e                    sergeant onder de troupen van den staat
Maart                                                  &
1780                                       Geertruit Faassen weduwe van wijlen
                                               Nicolaas Goosen beide wonende in Venlo
 
Venlo H 1780-003   -   28-03/16-07-1780  -  blz. 134 nr. 6
den 28 maart                           Frans Spring j:m: geboren te Kerstense
proclamandi van                                  &
ses tot ses weken                     Jacomina Ophei van Venlo
Getrouwt den                          (deze zijn in oct: 1778 ook aangetekent geworden dog)
16e Juli                                               (door tusschenkomende omstandighed: op den tijt genood)
1780                                       (saakt geworden hun huwelijk niet te mogen voltrekken)
                                               (en hebben op den verklaart volgens lands regten af te)
                                               (sien van de huwelijks verbintenisse dog nu in vrijheit)
                                               (gestelt, hebben sig van nieuws willen laten aantekenen)
                                               (welke nieuwe aantekening hun door den)
                                               (kerkenraat is toegestaan J:M: Assenk sijnd p:t:s.)
 
Venlo H 1780-004   -   25-04/23-05-1780  -  blz. 135 nr. 1
1780 den 25 April                   D'Heer Maximilianus Aegidius van ten
                                               Broek, J:m: woonachtig alhier, met Me=
Getrouwt den                          vrouw Maria Cornelia Bracco, wed: van
23e Maij                                 D'Heer coll: Johan Hoijneae van Papendrecht,
                                               mede woonachtig alhier.
 
Venlo H 1780-005   -   17-07/06-08-1780  -  blz. 135 nr. 2
den 17 Juli                               Pieter van Kaldenkerken J:M: soldaat in de
                                               compagnie van de capitein en generaal major Weinghuisen
Getrouwt den 6e                      onder 't regiment van den generaal major Grenier
augustus                                  in garnisoen te Sluis
1780                                       en Hendrina van Meil j:d van Venlo
 
Venlo H 1780-006   -   29-07/13-08-1780  -  blz. 135 nr. 3
den 29 Juli                               Johannes Stumpfer gegageert Canonnier weduwe
                                               naar van wijlen Anna Petri in Venlo
Getrouwt den 13                                 &
augustus                                  Magdalena Essenruiter weduwe van wijlen
1780                                       Johannes Hibendal wonende in Kaldenkirchen
 
Venlo H 1780-007   -   15-09/01-10-1780  -  blz. 135 nr. 4
den 15 Sept                             Nicolaas Speelman weduwenaar van Geertrui Fasen
in mijn afwesen                        met Johanna Broeks weduwe van Gerhardus Jansen
door mijnen collega                  beide wonende in Venlo
d:E: heer W: van
Druten
getrouwt
den 1 Oct:
 
Venlo H 1780-008   -   30-06-1780  -  blz. 135 nr. 5
den 30 Junij NB                      D: Heer Mr Franciscus Wilhelmus Guichenon
dese moeten gelezen                de Chastillon J:m woonachtig alhier, met
worden voor die van                Me Juffrouw Johanna Maria Skene, J:d: mede
den 17 Juli                               woonachtig alhier, met att: na Kaldekerke.
 
Venlo H 1780-009   -   27-10/23-11-1780  -  blz. 135 nr. 6
den 27 October                       D'Heer Adriaan Geij, Luijt: onder 't corps Artillerie
                                               in de comp: van den Major Wasschenfelder, met
Getrouwt den                          Me Juffrouw Johanna Louisa Frederica de
23 November                          Pittius, woonachtig alhier
 
Venlo H 1780-010   -   17-11/05-12-1780  -  blz. 135 nr. 7
den 17 Novemb:                      D Heer Heinrics Heimes J:m: geboren & woonachtig
                                               te Creifeld, met Me Juffrouw Gerrarda Lidia
Getrouwt den 5e                      Schmidtmann, J:d: geboren & wonende alhier.
December
1780
 
Venlo H 1781-001   -   02-02-1781  -  blz. 136 nr. 1
1781 den 2 Februa                  dese zijn door den Schotsen predikant
                                               overgenomen te proclameren.
                                               Johannes Hendrick Autsch j:m: soldaat
van ses tot ses                         in de compagnie van den Lt: Coll: Hume in
weken te pro                           't twede battaillon Schotten van den gen: major Dundas in
clameren                                  garnisoen in Venlo
                                               en Catharina Coeners j:d: laast gewoont hebbende
                                               te Arnhem
 
Venlo H 1781-002   -   04-02-1781  -  blz. 136 nr. 2
den 4 dito                                den 13 Febr:
                                               Johan Sebastian Bechsneider weduwenaar van wijlen
met attest                                 Margaretha Klein vice bombardier in de compagnie
vertrokken na                          artellerie van den Capitein Lombach in garnisoen
Leiden om bij 't                                   te Venlo           en
regiment in den                        Maria Koenigin j:d: uit 't regem: Swidsers van
huwelijkstaat                            den gen: m: Bonquet in Venlo wonende
bevestigt te worden
 
Venlo H 1781-003   -   12-07-1781  -  blz. 136 nr. 3
den 12 Juli                               op att: van D(omin)us S: Spengler v: d: min: pt: beij
                                               den L: Schweizer Regiment van Sturler Emanuel
                                               Wetzsteine uijt 't canton Zurick in de Schweiz corporal
                                               onder de comp: van hauptman Gravissetk, met
                                               Diana Adriana Johanna Keeres, geboortig van
                                               Venlo, althans wonende te Breda
 
Venlo H 1781-004   -   28-09/13-10-1781  -  blz. 136 nr. 4
den 28 Sept:                            De Heer Petrus Bernardus Caspar
                                               Baron van Waldois Luitenant in het regi
                                               ment van den Lt: Gen: Deutz weduwenaar
Getrouwt den 13                     van wijlen Maria Ursala Daems met
October 1781                         de Weledele geboorne Juffrouwe Eleonora
                                               Henrietta van Eijck weduwe van wijlen
                                               Arnoldus Veltmans
 
Venlo H 1781-005   -   19-10/04-11-1781  -  blz. 136 nr. 5
den 19 oct:                              Christiaan Wagner canonnier onder het regiment
                                               artillerie van den generaal major Martfelt
                                               in de compagnie van den capt: F: Lombach
Getrouwt den 4e                      in garnisoen alhier en
November 1781                      Elisabetha Catharina Diescherin weduwe
                                               van A: Backer wonende in Venlo
 
Venlo H 1781-006   -   03-11-1781  -  blz. 137 nr. 1
1781 den 3 November            op att: van Dom: W: Arends v: d: min: te Woerden,
van ses tot ses                         Johannes Jacobus Hoofs, J:m: van Venlo, &
weken te proclameren              Wilhelmina de Kien, laast wed: van Dirk de
                                               Mooij, woonachtig te Woerden.
 
Venlo H 1781-007   -   09-11-1781  -  blz. 137 nr. 2   [ondertrouwd maar bruid voor huwelijk overleden]
den 9 Novemb:                                   Harman Warnes, wed: van Alegonde Wijnands, woonac=
de bruit gestorven                    htig alhier, met Johanna Christina de Gruijter, wed: van
voor de derde                          Adam Amelon, mede woonachtig alhier.
proclamatie
 
Venlo H 1781-008   -   17-11-1781/13-01-1782  -  blz. 137 nr. 3
den 17 dito                              op att: van Dus de Roller v: d: min: te Doesburg Johannes
                                               Franciscus Tielemans J:m: onlangs in garnisoen geweest
Getrouwt den                          alhier & Meggelt Meltshart, J: d: woonachtig te
13 Januarij 1782                      Doesburg.
 
Venlo H 1781-009   -   29-12-1781/13-01-1782  -  blz. 137 nr. 4
den 29 Decemb:                      Harmanus Warnes, wed: van Alegonda Wijnands
                                               woonachtig alhier, met Catharina Rippers wed: van
Getrouwt den                          Jacobus Willemse, mede woonachtig alhier.
13e Januarij
1782
 
Venlo H 1782-001   -   12/27-01-1782  -  blz. 137 nr. 5
1782 den 12 Jan:                     Hendrik Strous J:m: canonier in de compagnie van den
Getrouwt den                          capt: F Lemback, in garnisoen te Venlo, met Maria Agnies
27e Januarij                             Peters, J:d: in Venlo.
1782
 
Venlo H 1782-002   -   19-01/03-02-1782  -  blz. 137 nr. 6
den 19 dito                              Gerrit Peters gegageert soldaat in 't Regmt: van den Lt: gen
                                               Hardenbroek, wed: van wijlen Margaretha Effers, met
Getrouwt den                          Hester Hane, wed: van wijlen Jacobus van den Meis beide
3 Februarij                              van Venlo.
1782
 
Venlo H 1782-003   -   04/20-10-1782  -  blz. 137 nr. 7
den 4 Oct:                               Martinus Vergossen j:m: commandeur der
                                               timmerlieden in de compagnie van den capt:
Getrouwt den                          Lembach in garnisoen in Venlo
20e October                                       en
1782                                       Sibilla Peters dogter in Venlo
 
Venlo H 1782-004   -   11/27-10-1782  -  blz. 137 nr. 8
den 11 dato                             Simon Joosten Weduwenaar van wijlen Bartje
                                               Luttels gepensioneert soldaat in t regiment
Getrouwt den                          van den gener: major Norstitz en
27e October                            Anna Christina Jansen j:d:
1782                                       beide in Venlo
 
Venlo H 1782-005   -   30-10-1782  -  blz. 138 nr. 1
1782 den 30 october               op attestatie van Dus D Roij v: d: min
                                               te Doesburg Jacobus Jenkens J:m: van Venlo
                                               & Elizabeth Geerlings, J:d: alhier wonende te
                                               Doesburg:
 
Venlo H 1783-001   -   14-02/13-03-1783  -  blz. 138 nr. 2
1783                                       George Bratz gegageert soldaat in
den 14 Febr:                            't twede regiment Orange Nassau
                                               weduwenaar van wijlen Helena Strohin
getrouwt den                           en
13 Maart                                 Elisabeth Kuipers weduwe van wijlen
1783                                       Paulus Smitz beide wonende in Venlo.
 
Venlo H 1783-002   -   20-02/11-03-1783  -  blz. 138 nr. 3
den 20 Febr:                            op attest van den Eerw: heere  Pitcarne predicant
                                               bij 't regiment Dundas
                                               Joseph Pitcarne j:m: soon van Alexander Pitcarne
Getrouwt den                          Ltn: in 't eerste bataillon van 't regiment van den gener:
11e deze bij de Schotsche       major Dundas in garnisoen te Grave
Gemeente                                            &
                                               Maria Enderlin de Manswijk j:d: van wijlen den
                                               oversten Enderlin de Manswijk in Venlo.
 
Venlo H 1783-003   -   20-02/06-04-1783  -  blz. 138 nr. 4
op dato                                   Louis Brons j:m: S(oon) van P: Brons canonnier
                                               onder de compagnie van den Capt: Fred: Lombach
Getrouwt den 6e april              in garnisoen te Venlo en
1783                                       Margaritha Cuipers d: van J: Cuipers
                                               wonende in Venlo
 
Venlo H 1783-004   -   14-03/08-06-1783  -  blz. 138 nr. 5
den 14 maart                           Lambert Frèling gepensioneert soldaat in
                                               't regiment van de gener: major van Bijlant
van ses tot ses                         weduwenaar van wijlen Lisabeth Beminde
weken te                                             &
proclameren.                           Dorothea Jacobs dogter van Cornelis Jacobs
Getrouwt den                          beide in Venlo.
8e Juni 1783
 
Venlo H 1783-005   -   11/27-04-1783  -  blz. 138 nr. 6
den 11 april                             Peter Wägenaer j:m: grenadier in de compagnie
                                               van den Lt: Collonel Douglas regiment Dundas
Getrouwt den                          en
27e april 1783                         Anna Maria Grofstein beide in Venlo
 
Venlo H 1783-006   -   19-04-1783  -  blz. 139 nr. 1
1783                                       Michel Dorfflers  jm sergeant in 't
den 19 april                             twede battaillon van den gener: maj: Dundas
van ses weken                         compagnie Lt Coll: Macloed
tot ses weken                          en
te proclameren                         Christina Mack Person j:d:
                                               in Venlo
 
Venlo H 1783-007   -   25-04/18-05-1783  -  blz. 139 nr. 2
den 25 april                             Pieter Johannes Steijns j:m: soldaat in
                                               't tweede battaillon Dundas compagnie
Getrouwt den                          Vermeulen en
18e Maij 1783                        Anna Elisabeth Pieters
                                               beide in Venlo
 
Venlo H 1783-008   -   02/22-05-1783  -  blz. 139 nr. 3
den 2 Mai                                Anthonius Rogchers Willemsen J:m: woon=
Getrouwt den 22e                    achtig alhier met Geertruij Lamberta
Maij 1783                               van Grieken J:D: geboortig van Amsterdam
 
Venlo H 1783-009   -   09-05-1783  -  blz. 139 nr. 4
den 9 dito                                Evert Hendriks, J:m: soldaat in de comp:
van ses tot                               van den Luijt: col: Hume in 't Regmt: Dundas,
ses weken te                                       met
proclameren                            Agnita Roelofse, J:D: geboortig van Gent bij
                                               Nijmegen.
 
Venlo H 1783-010   -   09-05-1783  -  blz. 139 nr. 5
dito                                         Balthus Ter Heijden, geboren te Bergen op den
                                               Zoom laast gewoont hebbende te Venlo althans
                                               te Thiel met Clasina Kits, wonende te Thiel
                                               op Att: van Domg H: Hofman, v: d: min: te Thiel.
 
Venlo H 1783-011   -   03-07-1783  -  blz. 139 nr. 6
den 3 Juli                                 met attest van den Briel
                                               George Höme j:m: med: doct: en chirug: major in 't
                                               tweede battaillon Dundas in garnisoen in den Briel
                                                           en
                                               Margrieta Pringle j:d: laast gewoont hebbende
                                               in Venlo thans in den Briel
 
Venlo H 1783-012   -   16-07-1783  -  blz. 140 nr. 1
1783 den 16 Juli                      met attest van Doesburg
                                               Johan George Lint J:M: sergeant in het twede
                                               battaillon Dundas onlangs in garnisoen te Venlo
                                                           &
                                               Maria Theresia Keuts j:d: van Doesburg
 
Venlo H 1783-013   -   27-07-1783  -  blz. 140 nr. 2
den 27 Juli                               op attest van Gelder en het Hörstgen
                                               Andreas Florij de Fournier te Bellingheven
                                               J:M:                 &
                                               Cornelie Amelie van den Knesenbeck van Tilsen
                                               j:d:
 
Venlo H 1783-014   -   05-09/05-10-1783  -  blz. 140 nr. 3
den 5 Sept                               Pieter van Elsdijk grenadier in de compagnie
                                               van den Lt Coll: Douglas regiment Dundas
Getrouwt den 5e                      in garnisoen in den Brielle en
october 1783                          Johanna Petronella van Gulpen van Venlo
 
Venlo H 1783-015   -   26-09-1783  -  blz. 140 nr. 4
den 26 Sept                             op attest van den Brielle
                                               Alexander Scott j:m: Lt: in 't regiment Dundas
van ses tot ses                         comp: Watson laads in Venlo thans in den Brielle
weken te pro                           en
clameren                                  Ernestina van Aefferden j:d: van Venlo thans
                                               in den Brielle
 
Venlo H 1783-016   -   10/30-11-1783  -  blz. 140 nr. 5
en 10 Novemb:                                   Hendrik Philippaard, J:m: gegasieerd Sol=
                                               daad van den genr Grinje, woonachtig alhier
Getrouwt den                          met Maria Catharinae Beelmans; J:d:
30e November                        van Maasdijk, mede woonachtig alhier.
1783
 
Venlo H 1783-017   -   12-12-1783/18-03-1784  -  blz. 140 nr. 6
den 12 Decemb:                      Gerrit van Alphen, J:m: gepensioneert bombar=
van ses tot ses                         dier onder de compag: van captein Lombach woonachtig
weken te proclameren              alhier, met Maria Hendrina Oli, J:d: mede woonachtig
Getrouwt den 18e                    alhier, zijnde Rooms
Maart 1784
 
Venlo H 1783-018   -   12-12-1783  -  blz. 140 nr. 7
dito                                         op att: van Dus R: Wildrik Ecc: Zutph: Maximiliaan
attest naar                                Theodorus ten Cate Leut: in de Artelerie in guarnisoen
Zutfen                                      alhier, & Aaltje Bollink  [er lijkt Bobbink te staan]
 
Venlo H 1784-001   -   17-01-1784  -  blz. 141 nr. 1
1784 den 17 Jan:                     Christiaan Lange
van ses tot ses                         &
weken te pro                            Maria van Horne j:d: beide in Venlo
clameren
 
Venlo H 1784-002   -   18-01-1784  -  blz. 141 nr. 2
den 18 Jan:                              op attest van den schoolmeester onder 't Swidsers
                                               regiment Bonquet C: Rahm in absentie van
getrouwt                                  den predikant getrouwt Joseph: Meijer
                                               en Anna Heitz
 
Venlo H 1784-003   -   05/22-02-1784  -  blz. 141 nr. 3
den 5 Febr:                              Filip Daniel Schuster jm
Getrouwt den 22e                               &
Februarij                                 Elisabeth Kern j:d:
1784                                       beide in Venlo
 
Venlo H 1784-004   -   05/22-02-1784  -  blz. 141 nr. 4
op dato                                   Johan Laemen Canonnier in de compagnie
                                               van den Cap: Lombach j:m.
Getrouwt den                                      &
22e Februarij                           Allegonda Collet j:d: beide in Venlo
1784
 
Venlo H 1784-005   -   26-03-1784  -  blz. 141 nr. 5
den 26 maart                           Coenraat Krapf laads gewoont hebbende
van ses tot                               te Arnhem        en
ses weken te                            Catharina Weinands van Venlo
proclameren
 
Venlo H 1784-006   -   05-06-1784  -  blz. 141 nr. 6
den 5 Juni                                op attest: van Dus A: Meijer v: d: min: Charles
                                               Pitcarne, J:m: & Luijtnt onder 't tweede battaillon
                                               van 't Regmt van den generaal Maj: Dundas in
                                               garnizoen te Briel & Anna Barbara Thörig
                                               wed: wijlen den H: Johan David Friedlieb de
                                               Rühte van Litienstern.
 
Venlo H 1784-007   -   19-06-1784  -  blz. 141 nr. 7
den 19 Juni                              op attestatie van Dus A: Meijer v: d: min: alhier
van ses tot                               in garnisoen Coenraad Grapf, J:m:, & Maria
ses weken                               Catharina Wijnands, geboortig alhier, van de Roomsche
                                               Religie
 
Venlo H 1784-008   -   24-07-1784  -  blz. 142 nr. 1
1784 den                                 op attest uit 't regiment Swidsers van Marti
d 24 Juli                                  Jean Henrij Rukleneet Ruchonnet J:m: soldaat
ses weken                               in de comp: van den kapitein Schoch ref:
                                               en Catharina Bom van Venlo roomsch
 
Venlo H 1784-009   -   10-08/05-09-1784  -  blz. 142 nr. 2
den 10 aug                              Friedrijk Deuijts J:M: sold in t regiment
                                               Dundas compagnie Bridoe in garnisoen
Getrouwt den 5e                      in den Briel       en
September                               Thorodea Berss j:d: van Venlo
 
Venlo H 1784-010   -   21-08-1784  -  blz. 142 nr. 3
den 21 aug:                              op attest van Stevenswaert
                                               Laurens Frank canonier in de compagnie
getrouwt te                              van den Capt: Gerbaden in Venlo
Stevenswaert                           &
                                               Barbara Zedelaar geboortig te Echt
 
Venlo H 1784-011   -   01-09/03-10-1784  -  blz. 142 nr. 4
den 1 Sept:                              Joseph Boonen J:M: Canonier in de compagnie
                                               van den Capitain Gerbaden in garnisoen te Venlo
Getrouwt den 3e                                 &
october 1784                          Anna Catharina Theresia Smabers J:d: in Venlo
 
Venlo H 1784-012   -   25-09-1784  -  blz. 142 nr. 5
den 25 Sept                             op attest uit 't regiment Swidsers van Marti
                                               Burkhart Gafsenser J:m: van Buchs
                                               in 't graafschap Werdenberg &
                                               Maria Siellemans j:d: van Venlo
 
Venlo H 1784-013   -   03-10-1784  -  blz. 142 nr. 6
den 3 Oct:                               op attest uit den Briel
                                               Bartus Gross j:m: grenadier in de compagnie
                                               van den Lt: Collonel Douglas regiment Dundas
                                               in garnisoen in den Briel  en
                                               Christina Grimbergen j:d: laast gewoont hebbende
                                               te Venlo
 
Venlo H 1784-014   -   10-10-1784  -  blz. 142 nr. 7
10 Oct                                    Johann Christoph Martij j:m Sous Luitenant
                                               in t regiment Switsers Martij en
                                               Margaretha Pitcarne j:d: in Venlo
 
Venlo H 1784-015   -   15-10/26-12-1784  -  blz. 143 nr. 1
1784 den 15 October              Johannus de Jong gegageert sergt in de
                                               compn Hontlieu, in 't Regmt van den Generaal
                                               Major Grenier, wed: van wijlen Joa Zwaak,
Getrouwt den                          woonachtig alhier, met Johanna Drinkveld,
26e December                         wed: van Mercelis Smits mede woonachtig
1784                                       alhier
 
Venlo H 1784-016   -   22-10/12-12-1784  -  blz. 143 nr. 2
den 22 dito                              Anthoni Wolf, canon: onder compn Artilleri
                                               van den capt Gerbade, in 't Regmt van den genl
Getrouwt den 12e                    Major van Martveld, alhier in garnizoen, wed:
December 1784                      van wijlen Margaretha Stoffels, met Isabella
                                               Heenbergen, J:d: woonachtig in S Hertogen Bos.
 
Venlo H 1784-017   -   23-10-1784  -  blz. 143 nr. 3
den 23 dito                              Herman Smits, J:m: geboortig s Geis, in 't canton
                                               Appenzelf, Sergt onder de compn van den H: Major
                                               Mittelholzer, & Catharina Sasterath, J:d: geboortig
                                               van Nijmegen.
 
Venlo H 1784-018   -   20-11/05-12-1784  -  blz. 143 nr. 4
den 20 Novemb:                      Johannes Paus, wed: van Maria Scheffers,
                                               laast gewoont hebbende te Swol, met Elizabeth
Getrouwt den 5e                      Kruijs, wed: van Johannes Christiaan Beem,
December 1784                      woonachtig alhier.
 
Venlo H 1784-019   -   26-11/12-12-1784  -  blz. 143 nr. 5
den 26 dito                              Hendrik Bos, wed: van Margaretha van Dalen
Getrouwt den 12e                    woonachtig alhier, met Catharina Elizabeth
December                               Brante, wed: van Cornelis van der Sande, mede
1784                                       woonachtig alhier
 
Venlo H 1785-001   -   29-01/13-02-1785  -  blz. 144 nr. 1
1785                                       Henricus Albertus Jacobus Ruijs
den 29 Jan:                              J:M: Lt: in dienst van der Vereenigde
Getrouwt den 13e                    Nederlanden in garnisoen te Sluis in Vlaanderen
Februarij                                             met
1785                                       Josephina Johanna Baptista van
                                               Afferden j:d: van Venlo
 
Venlo H 1785-002   -   05-06-1785  -  blz. 144 nr. 2
den 5 Junius                             Frederik Frank, soldaat van d'comp: gener:
                                               Maj: Stockar d' Neuforn, van 't Regmt: gen:
                                               Major: Marti & Catharin Arthwein, J:d:
                                               beiden van d' protestantsche godsdienst.
 
Venlo H 1785-003   -   26-08/11-09-1785  -  blz. 144 nr. 3
den 26 aug                              Jacques Counet Canonnier onder de compagnie
                                               van den major Gerbaden in garnisoen in Venlo
Getrouwt den 11e                    weduwenaar van wijlen  Margaretha Pas
September 1785                      met Agnies Wijnants j:d: in Venlo
 
Venlo H 1785-004   -   02/30-09-1785  -  blz. 144 nr. 4
den 2 Sept:                              Cosmus Tschoudij j:m Lt: in 't regiment Swidsers
                                               van Martij        en
Getrouwt den 30e                    Geertruit van den Noorth weduwe van
September 1785                      wijlen Johannes Heidekker capt in t regiment
                                               Swidser van Essers beide in Venlo
 
Venlo H 1785-005   -   22-10/06-11-1785  -  blz. 145 nr. 1
1785 den 22 October              George Völkcker. J:m: van Besweiler
                                               Dragonder in d'Lijfcompagnie van den Baron
Getrouwt den 6                       de Mattha colonel, met Anna Louiza van
November 1785                      Fresenhausen, J:d: van Hanover.
 
Venlo H 1785-006   -   29-10-1785  -  blz. 145 nr. 2
den 29 dito                              Conrad Coradij, grenadier van de compag: van
                                               den Heer Luijt: Coll: Jm Thurn, van 't Regmt
                                               van den H: gen: Major Martij van Ober Neufern
                                               in 't Switzerland, met Cornelia Loehart, van
                                               Bergen op den Zoom, op att: van Bartholomeus
                                               Kubling Regim: pastor
 
Venlo H 1785-007   -   04/20-11-1785  -  blz. 145 nr. 3
den 4 Novemb:                        Philippe Gustavus, J:m: granedier
Getrouwt den                          onder de compagnie van den Heer capt:
20 November                          Warem, met Hendrina Jansen, J:d: van
1785                                       Venlo
 
Venlo H 1785-008   -   05/20-11-1785  -  blz. 145 nr. 4
den 5 dito                                Leonard Ancello, J:m: granad: in 't Regimt
Getrouwt den 20                     van Hessen Darmstad, met Catharina Ulrichin
November                               J:d: bij 't zelve Regmt.
1785
 
Venlo H 1785-009   -   12-11/11-12-1785  -  blz. 145 nr. 5
den 12 Novemb:                      Casper Coster, J:m:, soldaat in 't Regm
                                               & compagnie van D:H: coll: M: A: de Thouars,
Getrouwt den                          commendant van 't Regmt van Den H: Luijt: gen:
11e December                         prins van Baden, met Christina Hoever;
1785                                       J:d: van Nameur.
 
Venlo H 1785-010   -   10/26-12-1785  -  blz. 146 nr. 1
1785 den 10 December           Antoon Venstermaker, J:m: soldaat
Getrouwt den                          in de compagn: van den Luijtnt coll: bijde Arme
26e December                         Feriet & Geertruijda Renshoven, J:d: van Arnhem
1785
 
Venlo H 1785-011   -   24-12-1785/12-01-1786  -  blz. 146 nr. 2
den 24 dito                              Michiel Heijles, J:m: soldaat in de comp:
Getrouwt den                          van den coll: commendant O: L: van Quadt
12e Januarij                             & Huberdina Kup, J:d: laast gewoont in
1786                                       de Graav.
 
Venlo H 1786-001   -   12-01-1786  -  blz. 146 nr. 3
1786 den 12 Jan:                     op attest van Arnhem
                                               Martinus Meger Sergeant in het regi=
                                               ment van Baden in garnisoen te Venlo
                                                           &
                                               Elisabeth Oldenbroek j:d: te Arnhem
 
Venlo H 1786-002   -   26-01/12-02-1786  -  blz. 146 nr. 4
den 26 Jan:                              Johan Jacob von Ziegler J:M: Capt: Lt: in
                                               t regiment Switsers Martij in t garnisoen
Getrouwt den                          te Bergen op den Soom
12e Februarij                                      &
1786                                       Charlotte Philippina Anthoinetta
                                               Rodemann weduwe van wijlen Johannes
                                               Peijer in leeven capt: Lt in 't regiment
                                               Switsers Martij wonende in Venlo
 
Venlo H 1786-003   -   10/26-02-1786  -  blz. 146 nr. 5
den 10 Febr:                            Johan Augustin Schmids: j:m:
                                               gepensioneert sergeant in 't reg: Grenier
Getrouwt den                                      &
26e Februarij                           Johanna Drinkvelt weduwe
1786                                       van wijlen Jan de Jong beide in Venlo
 
Venlo H 1786-004   -   22-04/05-09-1786  -  blz. 146 nr. 6
den 22 april                             Johan Ulrich Fritschi j:m: (reformeert)
van ses tot                                           &
ses weken te                            Anna Maria Crijnen weduwe van
proclameren                            wijlen Johannes Henricus Kolmans (Roomsch)
Getrouwt den 5e
September 1786
 
Venlo H 1786-005   -   02-05-1786  -  blz. 147 nr. 1
1786 den 2 Mai                       op attestatie van D(omin)us J: A: Erkenswijk;
                                               v: d: min: in Ruinen, D'H: Roelof Jansz
Getrouwt den 2e                      Schoemaker, J:m: van Ruinen & d'welgebore
Maij 1786                               Juffer Anna Cornelia Huguenin, geboortig
                                               van Heusden
 
Venlo H 1786-006   -   07-05-1786  -  blz. 147 nr. 2
1786: den 7 Maij                     op Attestatie van Ds J: L: Schelkes
                                               V:D:M: Grave,  Dirk Jacobse Veen J:M:
van zes tot                               van Venlo, van de Roomsche Religie en
zes weken te                            Maria Elisabeth Driessen J.D. geboortig
proclameren                            van 'S Bosch, woonachtig in Grave.
 
Venlo H 1786-007   -   10-06/16-07-1786  -  blz. 147 nr. 3
den 10 Juni                              Frans Knaps, Sergt onder d'comp: van den gen:
                                               Major Martij, geboortig van Oberkirch in
Getrouwt den 16e                    Brisgauw, & Johanna Cornet, woonachtig alhier
Juli 1786                                 J:d: van Peter Cornet, beiden Roomsch.
 
Venlo H 1786-008   -   16-06/10-09-1786  -  blz. 147 nr. 4
den 16 dito                              Philip Hendrik Saur, can: in d'comp: Art:
van ses tot ses                         van den Maj: Gerbade, & Anna Elizabeth
weken te proclameren              Loos, J:d: woonachtig alhier d'bruijdegom van de
Getrouwt den 10e                    Luthersche & d'bruijd van d'Roomsche godsdienst.
September 1786
 
Venlo H 1786-009   -   17-06/02-07-1786  -  blz. 147 nr. 5
den 17 dito                              Jacobus Weicherding, J:m: corp: in de comp:
                                               van 't tweede Batt: van den coll: comm: O: L:
Getrouwt den 2e                      van Quadt & Con(igon)da de Grueter, wed: van
Juli 1786                                 Johannus Jansen, woonachtig alhier, beiden
                                               Roomsch.
 
Venlo H 1786-010   -   17-06/02-07-1786  -  blz. 148 nr. 1
1786 den 17 Juni                     Petrus Nollij, soldaat van de comp: van
                                               den coll: command: O: L: Quadt; & Maria
Getrouwt den 2e                      Catharina Kistener, uijt d'Graav, beide Roms.
Juli 1786
 
Venlo H 1786-011   -   14/30-07-1786  -  blz. 148 nr. 2
den 14 Juli                               Godefridus van de Meddegaal weduwenaar
                                               van wijlen Elisabeth van Meil gepensioneert
Getrouwt den 30e                    soldaat in 't regiment Bijlant en
Juli 1786                                 Anna Catharina Kosters weduwe van wijlen
                                               Laurens Tiessen beide in Venlo
 
Venlo H 1786-012   -   14-07/17-08-1786  -  blz. 148 nr. 3
op dato                                   met attest van Kaldenkerken
                                               Johan Jacob Friedrich: Sergeant in de compagnie
Getrouwt den 17e                    van den Capt: van Dornberg regiment
Augustus 1786                        Baden Durlach in garnisoen te Venlo laads in
                                               de Graaf weduwenaar van wijlen Elisabeth Houmans
                                               en Sophia Katerenberg: j:d: van Kaldenkerken
 
Venlo H 1786-013   -   11-08-1786  -  blz. 148 nr. 4    [ondertrouwd, maar huwelijk niet doorgegaan]
den 11 aug:                              Johannis Herporn J:M: soldaat in 't regiment
bij onderzoek gebleken                        Baden compagnie van der Merwede in
dat den                                    garnisoen te Venlo laast in de Graaf
bruidegom roomsch is              en Johanna van Gienkel j:d: uit 't Reense Veen
heeft dat huwelijk op
declaratie van Johanna
van Gienkel dat sij
van 't zelvde afsag
geen voortgang
 
Venlo H 1786-014   -   13/29-10-1786  -  blz. 148 nr. 5
den 13 October                       Hendricus van Esch tambour in de compn artelle=
                                               rie van den Maj: Gerbade, met Maria Cristina
Getrouwt den 29e                    Jansen, woonachtig alhier, beiden Roomsch.
October 1786
 
Venlo H 1786-015   -   04/19-11-1786  -  blz. 148 nr. 6
den 4 Novembr                       Johannis Hoffergeld soldaat van de Compag=
                                               van den Capitain Clarieau in het Eerste Battail
                                               Wallon Infanterie van den Gener Major
                                               Grenier woonagtig alhier en Geertruij Pieters
Getrouwt den 19e                    J:D: mede woonagtig alhier beide Roomsch
November
1786
 
Venlo H 1786-016   -   10/26-11-1786  -  blz. 149 nr. 1
1786 den 10 November          Jan Philips Zeijl wed: van Anna
                                               Maria Snijder, woonagtig alhier met
Getrouwt den 26e                    Christina Jansen wed: van Louwerens
November                               Swaab mede woonagtig alhier
1786                                                                          beide Roomsch
 
Venlo H 1786-017   -   11-11-1786/08-02-1787  -  blz. 149 nr. 2
den 11 dito                              Peter Skenen, wed: van Sara Catharina
                                               Landmeter, woonachtig alhier, met Elizabeth
van ses tot ses                         Passage J:d: wonende te Nijmegen, op
weken                                     att: van Dus F: J: van Harencarspel, ecclesiastes
Getrouwt den 8e                      Neovimag: zijnde d'bruijd Roomsch.
Februarij 1787
 
Venlo H 1786-018   -   17-11/03-12-1786  -  blz. 149 nr. 3
den 17 dito                              Hendriek Rasij J:M: canonnier in de Comp
                                               Artill= van den Major Gerbade met Alijda
Getrouwt den 3e                      Hulders J:D: woonagtig alhier
December                                                                   beide Roomsch
1786
 
Venlo H 1786-019   -   18-11/03-12-1786  -  blz. 149 nr. 4
den 18 dito                              Johannes Michiel Verhuage cadet canonn=
Getrouwt den 3e                      in de Comp= Artill van den Major Gerbade
December                               met Maria Henderika Franciska Lindemeijr
1786                                       J:D: woonagtig alhier beide Roomsch
 
Venlo H 1786-020   -   22-12-1786/18-01-1787  -  blz. 149 nr. 5
den 22 Dec:                             Martinus Rippens wed: van Anna
1786                                       Geertruida van Kranenberg woonachtig te
                                               's Hertogem Bosch, met Maria Agatha Feijt
Getrouwt den 18e                    wed: van De Heer Capitein Zacharias
Januarij 1787                           de Chastillon woonachtig alhier.
 
Venlo H 1787-001   -   14-01-1787  -  blz. 149 nr. 6
1787                                       op attest van Nijmegen Philip Kesselaar j:m:
den 14 Jan:                              soldaat in 't regiment Baden in garnisoen
                                               te Nijmegen     &
                                               Hendrina Jansen j:d: te Venlo
 
Venlo H 1787-002   -   28-01-1787  -  blz. 149 nr. 7
den 28 Jan:                              op attest uit 'S Haage
                                               Jonkheer Willem Baron van Nieuwkerke
                                               genaamt Nijvenheim &
                                               Jonkvrouwe Maria Hester Baronesse
                                               van Wassenaar
 
Venlo H 1787-003   -   11-02-1787  -  blz. 150 nr. 1
1787 den 11 Febr:                   op attest van Nijmegen
                                               Egbert Ernst weduwenaar capitain in t regiment Baden
                                               garnisoen Nijmegen, laast in Venlo en
                                               Adriana Philippina Orink weduwe te Nijmegen
 
Venlo H 1787-004   -   23-03-1787  -  blz. 150 nr. 2
den 23 maart                           op attest uit Vlissingen
                                               Ulrich Buckhorn grenadier in de compagnie
van ses weken                         van den major Schmid regiment Stockar de
tot ses weken                          Neuforn in garnisoen te Vlissingen, gereformeert
te proclameren                         en
                                               Johanna Philippa van Venlo Roomsch
 
Venlo H 1787-005   -   01-04-1787  -  blz. 150 nr. 3
den 1 april                               op attest van Nijmegen
                                               Adriaan Snoeck vaandrig in t regiment
                                               Baden in garnisoen te Nijmegen onlangs
                                               in Venlo en
                                               Anna Bartha van Kolenbrander te Nijmegen
 
Venlo H 1787-006   -   18-04-1787  -  blz. 150 nr. 4
den 18 april                             op attest van Nijmegen
                                               Johannes Foust j:m: soldaat in 't regiment
                                               Baden in garnisoen te Nijmegen onlangs te Venlo
                                               Dorothea Elisabeth Heins weduwe in Nijmegen.
 
Venlo H 1787-007   -   18-05/03-06-1787  -  blz. 150 nr. 5
den 18 Mai                              Jan Bouman, J:m: canonnier in de comp:
                                               Artillerie van den Major Gerbade, &
Getrouwt den 3e                      Maria Jansen, J:d: woonachtig alheir,
Juni 1787                                beiden Rooms.
 
Venlo H 1787-008   -   09-06/01-07-1787  -  blz. 151 nr. 1
1787 den 9 Junius                    Is alhier in ondertrouw opgenomen D'Heer
                                               Franciscus d' Broux, Luijtn onder 't legeren
Getrouwt den 1e                      van den gener: Mallebois, woonachtig alhier
Juni [sic: juli] 1787                   met Mevrouw Barbera Cecilia Clara Maria
                                               van den Broek wed: van den Heer Raad &
                                               Monboir van den Broek, mede woonachtig alhier.
                                               beiden Roomsch.
 
Venlo H 1787-009   -   15-06/07-10-1787  -  blz. 151 nr. 2
den 15 dito                              Mattheus Gebel, J:m: geboortig van Drais
                                               in 't land Graavschap Hessen, van de Lutersche
Getrouwt den 7e                      godsdienst, met Catharina Trips, J:d: van
October                                  Venlo van de Roomsche Religie.
van ses tot ses weken
te proclameren
 
Venlo H 1787-010   -   29-06/29-07-1787  -  blz. 151 nr. 3
den 29 Junius                           Arnoldus Jacobs, J:m: geboortig
                                               van Bommershoven, gepensioneert canon=
Getrouwt den 29e                    nier onder d'comp: van den capt Lombach,
Juli 1787                                 in 't Regmt Artillerie, met Mariae
                                               Elizabeth Meechers, J:d: laast gewoont
                                               hebbende in de Graav, beide van de
                                               Roomsche Religie.
 
Venlo H 1787-011   -   05/21-08-1787  -  blz. 151 nr. 4
den 5 aug:                                op attest van Monzerath
                                               Georg Friedrich Trichmann geboorn te
Getrouwt den 21e                    Stutgart en
Augustus 1787                        Elisabeth Enderlin van Montzwick j:d:
                                               in Venlo
 
Venlo H 1787-012   -   08-09/06-12-1787  -  blz. 151 nr. 5
den 8 Sept:                              Wilhelmus Mulder j:m  in Venlo, van de
                                               gereformeerde gemeente en
van ses tot ses weken              Elisabeth Heinen weduwe van Hermanus
te proclameren                         ter Voren: in Venlo roomsch
Getrouwt den 6e
December
1787
 
Venlo H 1787-013   -   05/28-10-1787  -  blz. 152 nr. 1
1787 den 5 october                 Xaverius Hofman j:m: bombardier in de compagnie
Getrouwt den 28e                    van den major Gerbaden in garnisoen in Venlo
October 1787                         en Sibella van Esch j:d: in Venlo
 
Venlo H 1787-014   -   05/21-10-1787  -  blz. 152 nr. 2
op dato                                   H: Kuipers j:m: kanonier in de compagnie van
Getrouwt den 21                     den major Gerbaden in garnisoen in Venlo
October 1787                         en Maria Ida Leonar wonende in Venlo
 
Venlo H 1787-015   -   07-10-1787  -  blz. 152 nr. 3
den 7 oct:                                op attest van Beek en Ubbergen
omdat de bruidegom                Wilhelm Skene j:m: en
gereformeert en de                   Henrica Aleida Guichenon de Chastillon j:d:
bruit roomsch is                       beide onlangs gewoont hebbende te Venlo thans te Beek
van ses tot ses
weken te proclameren
 
Venlo H 1787-016   -   09-10-1787  -  blz. 152 nr. 4
den 9 Oct:                               op attest van Lith
                                               Martinus Mulders weduwenaar van wijlen Johanna
                                               Gerards geboren te Venlo, Canonnier in de compagnie
                                               van den major Gerbade in Garnisoen te Venlo
                                               en Johanna Steenbakkers weduwe van wijlen
                                               Willem van Waerdenburg geboren en wonende te Lith
 
Venlo H 1787-017   -   30-10-1787  -  blz. 152 nr. 5
30 october                              in ondertrouw opgenomen Johan Daniel Wagener J:m
                                               Soldaat in de Compagnie van L: A d' Lammorte
                                               Major van t' Eerste Batt: van zijne doorluchtige
                                               Hoogh: tweede Regiment infanterie Orange
van 6 tot 6                               Nassau, geboortig van Zischen in 't vorstendom
weken te                                 Waldek, met Johanna Cone J:d. geboortig
Proclameren                            van Nier in t Luijcksche, woonachtig alhier,
                                               de Bruidegom van d'Lutersche, en de
                                               Bruid van de Roomsche Religie
 
Venlo H 1787-018   -   02-11/02-12-1787  -  blz. 153 nr. 1
1787                            Den 2 November
                                               Jacobus Klanten J:M: Canonnier
Getrouwt den 2e                      onder de compagnie van den Capitein Lombach
December                               en Barbera van Wankem J:d.
1787                                       woonachtig alhier, beiden van den Roomsche
                                               Religie
 
Venlo H 1787-019   -   03/18-11-1787  -  blz. 153 nr. 2
                                     Den 3 November
                                               Willem van Walsbeek J:M. Bombardier
Getrouwt den 18e                    in de Comp: Artillerie van den Major
November                               Gerbade, ahier in garnisoen, met
1787                                       Maria Ursula van Oeijen J.D. mede
                                               woonachtig alhier; beiden van de Roomsche
                                               Religie.
 
Venlo H 1787-020   -   10/25-11-1787  -  blz. 153 nr. 3
                                    Den 10 November
                                               Johan de Bus geweze Grenadier in de
Getrouwt den 25                     eerste Lijfcompagnie van de gelicentieerde
November 1787                      Hessische Brigade met Margaretha Boonen
                                               woonachtig alhier, beiden van de Roomsche
                                               Religie
 
Venlo H 1787-021   -   30-11/23-12-1787  -  blz. 153 nr. 4
                                   Den 30e November
                                               Johan Jacob Haussamen J:M Bombardier
Getrouwt den 23e                    in de comp: Artillerie van den Major Gerbade, met
December                               Anna Elizabeth Ziessermands, wede Huller
1787                                       laast gewoont in de Graav.
 
Venlo H 1787-022   -   29-12-1787  -  blz. 154 nr. 1
1787                           Den 29e December
                                               Carel Fredrik Pape J:M, geboortig van
                                               Heiligenborn in 't Nassaus Dillenburg met
                                               Johanna Maria Goedvree J:D.
                                                Geboortig van Zirikzee, op Attest van
                                               Ds J: W: van Otting v:d: min: ibidem
 
Venlo H 1788-001   -   11-01-1788  -  blz. 154 nr. 2
1788                           den 11 Jan:
                                               Johannes Eppighausen j:m Soldaat in t regi=
                                               ment Orangen Nassau in garnisoen in
                                               den Bosch en
                                               Susanna Maria Deurenmat j:d: in Venlo
 
Venlo H 1788-002   -   20-01/21-02-1788  -  blz. 154 nr. 3
den 20 Jan:                              Johan Georg Kahn j:m: soldaat
getrouwt den                           in 't regiment Oranjen Nassau in garni=
21 Febr 1788                          soen in den Bosch en
                                               Anna Maria Claasin onlangs gewoont
                                               hebbende te Venlo
 
Venlo H 1788-003   -   31-01-1788  -  blz. 154 nr. 4
op attest van Nijmegen getekent den 3 dec: 1787 getrouwt
            op den 31 Jan 1788 Pieter Penningh: J:M: soldaat in
dit huwelijk is                           't regiment d' Envie in garnisoen te Nijmegen
nuteer voltrokken                     en Clara Roering J:d. van Nijmegen
nadat den bruit siek
geweest is
 
Venlo H 1788-004   -   21-02-1788  -  blz. 154 nr. 5
den 21 Febr                            op attest uit 'S Bosch
                                               Gerardus Hendricus Remont j:m: van Houtem
                                               gewesene cadet Bombardier in de compagnie ar=
                                               tillerie van den major Gerbaden laast in garnisoen
                                               te Venlo met
                                               Wilhelmina Christina Schenkel j:d in 'S Bosch
 
Venlo H 1788-005   -   27-03/24-04-1788  -  blz. 154 nr. 6
den 27 maart                           Nicolaas Liebens j:m: soldaat in 't regiment
Getrouwt den 24                     d:Envie compagnie Cannaarts in garnisoen
April 1788                               in Venlo en Jenneken Bakker j:d: van Nijmegen
 
Venlo H 1788-006   -   28-03/28-04-1788  -  blz. 155 nr. 1
1788                           den 28 maart
Getrouwt den 28e                    Louis Matthieu j:m capitain in Staten dienst
April 1788                               en Henriettae Sophie de Seriere Du
                                               Bisournet j:d: beide te Venlo
 
Venlo H 1788-007   -   05-04/06-07-1788  -  blz. 155 nr. 2
van 6 tot 6                               den 5 April Carel Fitzer zoon van
weken te                                 Cristiaan Fitzer geboortig van Naassau
proclameren                            Diest J:M: gewesen Corporaal onder
                                               Orange Nassau laast in garnisoen in
Getrouwt den 6e                      'S Hertogenbos van de gereformeerde
Juli 1788                                 godsdienst, met Johanna Mulders
                                               woonachtig alhier J:d. van Petrus Mulders
                                               en Petronella Windelenberg van de
                                               Roomsche Religie
 
Venlo H 1788-008   -   11/27-04-1788  -  blz. 155 nr. 3
Getrouwt den 27e                    den 11 April Dirk van Hoorn sergeant
April 1788                               in de Compagnie Grenadiers van den gener
                                               Major Snoukaert van Schouburg alhier
                                               in guarnizoen, van de Roomsche Religie, met
                                               Maria van Wildenburg J:d. van Jacobus
                                               van den Wildenburg, geboortig uit de Graav
                                               mede Roomsch
 
Venlo H 1788-009   -   11-04/04-05-1788  -  blz. 155 nr. 4
Getrouwt den 4e                      den 11 April Gerrit van der Leest grenadier
Maij 1788                               in de Compagnie van den gen: Major Snoukaert
                                               van Schouburg met Wilhelmina Gele J:d.
                                               van Goswinus Gele, woonachtig alhier,
                                               beiden van de Roomsche Religie.
 
Venlo H 1788-010   -   18-04/26-06-1788  -  blz. 156 nr. 1
1788                           Den 18e April
Getrouwt den                          D' Hr George Michel Bazin J:M
26e Juni                                   Capitain in 't Regiment van den Collonel
1788                                       Westerlo in garnisoen te Harderwijk,
                                               geboortig uit Duillier; met Freule
                                               Maria Magdalena Stockar de
                                               Neuform J:d. van d' Hr Jan Fredrik
                                               Stockar de Neuform gen: Major,
                                               woonachtig alhier.
 
Venlo H 1788-011   -   07-06/14-09-1788  -  blz. 156 nr. 2
1788 den 7 Juni                       Caspar Stock Grenadier in 't Regiment van
van ses tot ses                         Orange Nassau Geboortig uit Landenhuijsen
weken te procla=                     in 't Riedeselsche van de Luthersche Godsdienst,
meren                                      met Maria Catharina van Meijel J:D: van
getrouwt den                           Petrus van Meijel, en Petronella Mertens van
14 Sept 1788                          de Roomsche Relige.
 
Venlo H 1788-012   -   28-06/20-07-1788  -  blz. 156 nr. 3
1788 Den 28e Juni                  Jacob Schneider Wed: van Maria
                                               Vosbeck. Woonagtig te Duisburg aan
getrouwt den                           den Rijn, met Juliana Christina
20 Juli                                     Schmidtmann Weduwe van den Wel Eerw:
1788                                       Heer Johan Daniel Jacob Triesch Woonagtig
                                               alhier.
 
Venlo H 1788-013   -   12-09/12-10-1788  -  blz. 156 nr. 4
den 12 Sept:                            Hermanus Bulten Weduwenaar van wijlen
Getrouwt den 12e                    Henrica Harmsen soldaat in 't twede battaillon
October 1788.                        d Envie compagnie Lt Coll: Sluiterman in garnisoen
                                               te Venlo laads t Nijmegen en
                                               Sophia Huurling j:d: ook laats gewoont hebbende
                                               te Nijmegen.
 
Venlo H 1788-014   -   13-09/26-12-1788  -  blz. 157 nr. 1
1788                           den 13 Sept:
van ses tot                               Jan Celet j:m: Soldaat in 't regiment Mönster
ses weken                               compagnie Lt Coll: Croije in garnisoen in Venlo
Getrouwt den 26e                    Elisabeth van Brakel j:d: beide onlangs
December 1788                      gewoont ..... hebbende in Maastrigt.
 
Venlo H 1788-015   -   19-09/05-10-1788  -  blz. 157 nr. 2
den 19 Sept:                            Henricus Bosch Weduwenaar van wijlen
Getrouwt den 5e                      Elisabeth Brantz gepensioneert Canonier
October                                              en
                                               Theresia Passell weduwe van wijlen
                                               Jacobus Ebes beide in Venlo.
 
Venlo H 1788-016   -   08-10/23-11-1788  -  blz. 157 nr. 3
den 8 oct:                                Fredrik Baatz j:m: vice corporaal in de Compagnie grenadiers in 't
Getrouwt den 23e                    twede battaillon d' Envie in garnisoen in
November                               Venlo laast te Nijmegen en
1788                                       Alegonda Lena j:d: in Venlo
 
Venlo H 1788-017   -   09-10/09-11-1788  -  blz. 157 nr. 4
den 9 oct:                                Hendrik Niesten j:m: grenadier in 't eerst battaillon
Getrouwt den 9e                      Mönster in garnisoen te Venlo en
October November                 Ephemia Timmermans j:d: van Zwol
 
Venlo H 1788-018   -   31-10/27-11-1788  -  blz. 157 nr. 5
den 31 dito                              Johan Hendrik Deuling, Sergt in d' comgn
Getrouwt den                          van den capt van der Well in 't Eerste Batt: van
27e November                        't Regmt infanterie van den gen: Major Baron
1788.                                      van Monster geboortig uijt Nassau Dillen=
                                               burgise van Herborn Seelbach, met Aletta
                        Maria Magtelda Blom, J:d: van Walraven Blom, laast
                                               gewoont hebbende te Kuijk
 
Venlo H 1788-019   -   08-11/21-12-1788  -  blz. 157 nr. 6
8 Novr                                    Johannes Snijder Soldaat in t 2e Battaillon
Getrouwt den 21e                    van den generaal Major Baron van Monster,
December                               met Anna Catharina Scheffers J:d. van
1788.                                      Hendricus Scheffers geboortig van Maastricht
 
Venlo H 1788-020   -   08-11/14-12-1788  -  blz. 158 nr. 1
8 Novembr                              Frans Wadenoe Soldaat in t
Getrouwt den                          Regiment van zijn doorl: Hoogheid den
14e December                         Heere Luitenant generaal Prince
1788                                       van Baden in den Compagnie van den
                                               Heere Capitein T: W: van Nagel, met
                                               Josepha Elbers woonachtig alhier; J:d:
                                               van Matthijs Elbers.
 
Venlo H 1788-021   -   22-11-1788/22-02-1789  -  blz. 158 nr. 2
22 November                          Fredrik Foust gepensioneert
Getrouwt den 22e                    Soldaat, weduwenaar van Anna
Februari 1789                         Petronella Grofstein, woonachtig
van zes tot                               alhier, van de Roomsche Godsdienst,
zes weken                               met Anna Margaretha Peters
te proclameren                         Wede van Matthijs Bruls, zijnde
                                               gereformeerd, en laast gewoont hebbende te Doesburg
 
Venlo H 1788-022   -   12-12-1788  -  blz. 158 nr. 3
12 December                          op Attestatie van Doesborgh
                                               Claude Laudsheer J:m. Soldaat
                                               in de Compagnie van den Collonel Commandant
                                               Snouckaert van Schauburg in 't Regiment
                                               van den generaal d' Envie, alhier, en
                                               Elisabeth Schlosser J:d. woonachtig
                                               te Doesborgh.
 
Venlo H 1789-001   -   05/28-01-1789  -  blz. 159 nr. 1
1789                           den 5 Jan:
Getrouwt den                          Willem Wolters j:m: vaandrig in het eerste
28e Januarij                             battaillon Mönster in garnisoen in Venlo
1789                                       laats te Maastrigt en
                                               Franscisca Helena Brinkij j:d: in Venlo
 
Venlo H 1789-002   -   27-01/19-02-1789  -  blz. 159 nr. 2
den 27 Jan:                              Abraham Willem Constantinus Keijser j:m
getrouwt                                  Lt: in 't regiment Mönster in garnisoen in
den 19 Febr                            Venlo onlangs te Maastrigt en
1789                                       Henriette Philippine Dabenis j:d: in Venlo
 
Venlo H 1789-003   -   12-02-1789  -  blz. 159 nr. 3
den 12 Febr                            op attest van Utrecht
                                               Johannis Rijnhatz Soldaat in 't eerste battaillon
                                               Mönster in garnisoen te Venlo en
                                               Johanna van Thienen j:d: te Utrecht.
 
Venlo H 1789-004   -   28-02/15-03-1789  -  blz. 159 nr. 4
den 28 Febr                            Johannes van der Hijde j:m: Soldaat in
Getrouwt den 15e                    't twede battaillon d' Envie in garnisoen te
Maart 1789                             Venlo en
                                               Clara Rollad van Venlo
 
Venlo H 1789-005   -   08-05/06-08-1789  -  blz. 159 nr. 5
8 Mai                                      Willem Luik J:M, geboortig
van zes tot                               van Maastricht Corporaal in t Reg.t
zes weken te                            infanterie van den generaal Major
proclameren                            Baron van Monster, van de
Getrouwt den                          Roomsche Godsdienst, met
6e augustus                              Hermina Anna Maria Esser, J:d
1789                                       geboortig van Es, bij 'S Bos
                                               woonachtig alhier van de Gereformeerd(e)
                                               Religie.
 
Venlo H 1789-006   -   04/21-06-1789  -  blz. 160 nr. 1
1789                           Den 4 Junij
Getrouwt den 21e                    Giel Duchatau J:M: Canonnier
Juni 1789                                in t Regiment van den Lieut. Collonel
                                               Gerbade, met Hendrica Willemsche
                                               J:D. beide van de Roomsche Religie
                                               en woonachtig alhier
 
Venlo H 1789-007   -   04/21-06-1789  -  blz. 160 nr. 2
                                   Den 4 Junij
Getrouwt den 21e                    Jan Lammers J:M: in 't Regiment
Juni 1789                                van den Lieut: Collonel Gerbade
                                               met Geertruida Ridders J:D.
                                               beide van de Roomsche Religie
                                               en woonachtig alhier.
 
Venlo H 1789-008   -   04/21-06-1789  -  blz. 160 nr. 3
                                   Den 4 Junij
Getrouwt den                          Pieter Bongers J:M: in 't Regt
21e Juni 1789                          van den Lieut: Collonel Gerbade
                                               met Anna Margaretha Berden
                                               J:D. beide van de Roomsche
                                               Religie en woonachtig alhier
 
Venlo H 1789-009   -   27-06-1789  -  blz. 161 nr. 1
1789                                       Hendrik Folck Soldaat in t regt
27 Junij                                   van den Generaal Baron van Monster
                                               in Garnisoen te Venlo met
                                               Fransina Hoendervanger J:D op
                                               attest van den secretaris P:C: Luchtmans
                                               te Uttregt
 
Venlo H 1789-010   -   27-06-1789  -  blz. 161 nr. 2
dito                                         Leendert van Dongen Soldaat
                                               in het Regt van den Generaal
                                               Baron van Monster in Garnisoen
                                               te Venlo met Johanna Scheffer
                                               J:D: op attest: van den secretaris
                                               Luchtmans van Uttregt
 
Venlo H 1789-011   -   10-07-1789  -  blz. 161 nr. 3
                                    Den 10 Julij
                                               Johannes Hartman J:M: Soldaat
van ses tot                               in de Comp: van den Lieut Coll: van
ses weken                               Euhstorff in het Eerste Battaillon
te proclameren                         van Zijn Doorl: Hoogheids twede
                                               Regiment Infanterie Orange Nassau
                                               geboortig van Stokhausen in Riedezelschen
                                               met Maria Commies J:D: woonachtig
                                               alhier De bruijdegom van de Lutersche
                                               Godsdienst en de bruijd van de Roomsche
                                               Godsdienst.
 
Venlo H 1789-012   -   16-07-1789  -  blz. 162 nr. 1
1789                                       op attest van Amersfoort
den 16 Juli                               Johannes de Graaff Soldaat in 't regiment
                                               Mönster comp: Chasse in garnisoen te Venlo
                                                           en
                                               Judik Meijer van Amersfoort.
 
Venlo H 1789-013   -   18-07-1789  -  blz. 162 nr. 2
den 18 Juli                               op attest van Nijmegen
                                               Johan Willem Joachim Piper capitain
                                               in 't regiment Orangen Nassau in garnisoen
                                               te Venlo
                                               en Constantia Susanna a Meijnsma
                                               wonende te Nijmegen
 
Venlo H 1789-014   -   01/21-10-1789  -  blz. 162 nr. 3
den 1 oct:                                Hans Joachim Gotfriet Baron van Bulouw
Getrouwt den 21e                    J:M: gepensioneert Capt: in de Brigade Hessen Darmstat
October 1789                         wonende te Sandbeek en
                                               Geertruit van Noorth weduwe Tsondij
                                               in Venlo
 
Venlo H 1789-015   -   10-10-1789/21-01-1790  -  blz. 162 nr. 4
den 10 oct:                              Johan Hendrik Hahn j:m: corporael
van ses tot                               in de comp: Zaal regiment Mönster in
ses weken te                            garnisoen in Venlo
proclameren                            Anna Maria Brinks: j:d: van Venlo
Getrouwt den 21e
Januarij 1790
 
Venlo H 1789-016   -   16-10-1789/10-01-1790  -  blz. 162 nr. 5
16e October                            Wilhelm Gaerdner Corporaal
van zes tot                               in het 2e Battaillon van t Regt
zes weken te                            van den generaal Major Baron
proclameren                            van Mönster in de Compe Capitain
Getrouwt den                          Fenema, en Mechel Jorissen J:d:
10e Januari                              van Leonardus Bekkers en Cornelia Spanders,
1790                                       woonachtig alhier, de Bruidegom
                                               van de gereformeerde, en de Bruid van
                                               de Roomsche Godsdienst
 
Venlo H 1789-017   -   23-10/08-11-1789  -  blz. 163 nr. 1
1789                                       Jan Weijzer Cannonnier
23 October                             in de Compe Artillerij van den Lieut Coll.
Getrouwt den 8e                      Gerbade en Johanna Broekmans J:d
November                               van Petrus Broekmans & Petronella
1789                                       Derkenraad, woonachtig alhier beiden
                                               van de Roomsche Religie
 
Venlo H 1789-018   -   30-10/15-11-1789  -  blz. 163 nr. 2
30e October                            Johan Philip Scheffel J:M:
Getrouwt den 15e                    Grenadier in het 1e Battaillon
November                               van t Regiment van den Generaal
1789                                       Major Baron van Mönster
                                               in de Compe Grenadiers van Capit:
                                               met Louisa Catharina Meuserin J:d
                                               van Meerenberg in 't Weilburgse beide gereformt
 
Venlo H 1789-019   -   01/22-11-1789  -  blz. 163 nr. 3
1 November                            Wilhelm Bisschof J:m.
Getrouwt den 22e                    Soldaat in t Eerste Battaillon van
November                               't Regiment infanterie van den
1789                                       Generaal Major Baron van Mönster,
                                               met Helena Maria Metzien J.d
                                               geboortig van Omstad.
 
Venlo H 1789-020   -   07-11/06-12-1789  -  blz. 164 nr. 1
1789                                       Johannes Edelman J:M.
7e November                          Grenadier in t 2e Battaillon van
Getrouwt den                          t Regiment infanterie van den
6e December                           Generaal Major Baron van Mönster
1789                                       in de Compe van den Collonel Jeger,
                                               met Jacoba Johanna Volk J:d.
                                               Geboortig van Utrecht, laast aldaar
                                               woonachtig geweest.
 
Venlo H 1789-021   -   07-11-1789  -  blz. 164 nr. 2
dito                                         Bernard Picardt J:m. Sergent
                                               in t 2e Battaillon van den generaal
                                               d' Envie actueel in guarnisoen te
                                               Sas van Gent, laast gewoond
                                               hebbende te Venlo en Catharina
                                               Rienen J:d. te Doesburg, op
                                               attest: van Ds H J: de Roller
                                               aldaar.
 
Venlo H 1789-022   -   13-11-1789/07-02-1790  -  blz. 164 nr. 3
13 dito                                    Johan Georg Edelman, grenadier in 't
Getrouwt den 7e                      2e Batt: van t Regiment infanterie van den generaal
Februari                                  Major Barn van Mönster in de Compe van den
1790                                       Coll: van Jeger; met Clara Roodenburg J:d.
                                               Laast gewoont te Amsterdam
                                               de Bruidegom van de Lutherse, en de bruid
                                               van de gereformeerde godsdienst.
 
Venlo H 1789-023   -   04-12-1789  -  blz. 165 nr. 1
1789                                       op Attestatie van Tongeren
4 december                             Josephus Petrus Robertus
                                               van der Maesen J:M. Lieutenant
                                               in het Eerste Batt: van zijn Doorluchtigste
                                               Hoogheids tweede Regiment Orange
                                               Nassau in guarnisoen alhier.
                                               met Jufr Anna Isabella de
                                               Bellefroid J:d: woonachtig te Tongeren
                                               beiden van de Roomsche Godsdienst.
 
Venlo H 1790-001   -   02-01-1790  -  blz. 165 nr. 2
1790                           den 2 Jan:
van ses tot ses                         Christoff Glaaser Soldaat in 't regiment
weeken                                   Mönster compagnie Fenema gereformeert
de bruidegom                          en Jacoba Leenders j:d: Roomsch beide
is naar den inhout                     in Venlo
der resolutie van man HH min van den 3 Juni 1750 art 2 van der
huwelijksverbintenisse afgegaan
 
Venlo H 1790-002   -   18-01/11-02-1790  -  blz. 165 nr. 3
den 18 Jan:                              Hendrik van den Bosch j:m
Getrouwt den 11e                               en
Februari 1790                         Rosetta Alijda Rees j:d: beide in Venlo
 
Venlo H 1790-003   -   19-01/21-02-1790  -  blz. 165 nr. 4
den 19 Jan:                              Nicolas Le Mot j:m: Sergeant in 't regiment
Getrouwt den                          Monster compagnie Bonnet in garnisoen te Venlo
21e Februari                            en Anna Catharina van der Hout j:d: laats
1790                                       gewoont hebbende te Utrecht.
 
Venlo H 1790-004   -   05/25-02-1790  -  blz. 165 nr. 5
den 5 febr                                Hermanus Kloosterhuis Bombardier in
getrouwt                                  de compagnie Gerbaden en
op den 25 Febr                       Sophia Elizabeth Ras beide in Venlo
1790                                       door dit huwelijk is het kint gedoopt op den 24
                                               april 1788 gëecht Siet t doopregister
 
Venlo H 1790-005   -   27-02/06-06-1790  -  blz. 166 nr. 1
1790                           den 27 Febr
van ses tot                               Manuel Rensema j:m: canonnier in
ses weken                               de compagnie Gerbaden en
Getrouwt den 6e                      Elisabeth van der Putte beide in Venlo
Juni 1790
 
Venlo H 1790-006   -   19-03/11-04-1790  -  blz. 166 nr. 2
den 19 Maart                          Johannes Hileker j:m Soldaat in
Getrouwt den 11e                    't regiment Mönster compagnie Daniels
April 1790                               en Adelein Wiero j:d: beide in Venlo
 
Venlo H 1790-007   -   15-04/18-07-1790  -  blz. 166 nr. 3
den 15 April                            Johan Wilhelm Smits, J:m: Soldaat in
Getrouwt den                          de Compagnie van den Heer Kapitein
18e Juli 1790                           S:M: Bonnet van het tweede Batteljon
                                               van het Rigement infanterie van den
                                               Generaal Major Baron van Monster,
                                               Met Maria Sara Herman, J:D: van
van ses tot                               Jacobus Herman, woonachtig alhier,
ses weeken te                          D' bruijdegom van de Lutersche, en de
Proclameren                            Bruij van d' Roomsche Godsdienst.
                                               beide in Venlo.
 
Venlo H 1790-008   -   11-06/09-09-1790  -  blz. 166 nr. 4
den 11 Junij                             Eerhard Graus, J:m: Soldaat in de
Getrouwt den                          Compagnie van den Luit: Collonel
9e September                          d' Bakker, en Allegonda Jansen
1790                                       J:d: van Jacobus Jansen, woonachtig
van ses tot ses                         alhier, d' Bruidegom van de Lutersche,
weeken te                                en de Bruid van de Roomsche
Proclameren                            Godsdienst.
 
Venlo H 1790-009   -   12/27-06-1790  -  blz. 167 nr. 1
1790                           den 12 Junij
Getrouwt den                          Jan Machiels, J:m: grenadier in d' lijf
27e Juni 1790                          Compagnie grenadiers in 't Eerste
                                               Battailjon van 't Eerste Regement in=
                                               fanterie van den Generale Majoor
                                               Baron van Monster,
                                               Met Allegonda Wolters, J:d: van
                                               Mattijs Wolters, en Sibilla Mets,
                                               woonachtig alhier, beide van de Room=
                                               sche Godsdienst.
 
Venlo H 1790-010   -   17-07/01-08-1790  -  blz. 167 nr. 2
den 17 Juli                               Pieter Landsaat soldaat in 't regiment
Getrouwt den 1e                      Mönster compagnie Fenema met
Augustus 1790                        Pieternella Cordoeles beide in Venlo
 
Venlo H 1790-011   -   01/22-09-1790  -  blz. 167 nr. 3
den 1 Sept:                              Otto Gerbade weduwenaar van wijlen
getrouwt                                  Johanna Cornelia Martfelt Lt: Colonel
den 22 Sept:                            in 't corps artillerie wonende in 'S Hage
                                                           en
                                               Jeanne Wilhelmina van Zuijlen van Nijevelt
                                               j:d: in Venlo
 
Venlo H 1790-012   -   01-09-1790  -  blz. 167 nr. 4
in dato                                     op attest van Maastrigt
                                               Pieter de Winter J:M: Soldaat in 't regiment Mönster
                                               in garnisoen te Venlo met
                                               Anna Catharina Corsis j:d: te Maastrigt
 
Venlo H 1790-013   -   15-10/04-11-1790  -  blz. 168 nr. 1
1790 den 15 October              Rijk Gerrits, cannonnier in d' comp: Artill:
Getrouwt den 4e                      van den Luijtnt Coll: Gerbade, met Anna
November 1790                      Geertruij Geerards J:d: alhier, beiden van de
                                               Roomsche godsdienst.
 
Venlo H 1790-014   -   30-10-1790/27-01-1791  -  blz. 168 nr. 2
den 30 October                       Johan Hendricks Pistor J:m: woonachtig
getrouwt den                           alhier, met Johanna Margarethe
27 Jan 1791                            Lemmen, weduwe; van wijlen Michiel
van ses tot                               Kuipers, mede woonachtig alhier, d' Brui
ses weeken te                          degom van de gereformeerde en de Bruid
proclameren                            van de Roomsche Godsdienst.
 
Venlo H 1791-001   -   04-03/29-05-1791  -  blz. 168 nr. 3
1791                                       Lambert Freren gepensioneert soldaat weduwe=
den 4 maart                             naar van wijlen Theodora Jacobs in Venlo: Ger(e)f.
van ses tot ses                                     en
weken te proclameren              Anna Margaretha Jennen weduwe van wijlen
Getrouwt den 29 Maij             Mattheus Knoost van Wagtendonk Roomsch
1791
 
Venlo H 1791-002   -   15-04/01-05-1791  -  blz. 168 nr. 4
                                   den 15 april
Getrouwt den 1e                      Henricus Bucher j:m Soldaat in t regiment
Maij 1791                               Mönster compagnie Bonnet en
                                               Geertruit Steenhouwers beide in Venlo
 
Venlo H 1791-003   -   14-05-1791  -  blz. 168 nr. 5
den 14 Mai                              de WEll: d: Gest: Heer Bernard Johan Zaal.
                                               Capitain in 't Regi: van den Heer Lieute:
                                               Generaal Baron van Monster J:m: geb:
                                               en woonend te Utrecht,
                                                           en
                                               de Well Geb: Jongevrouwe, Jacoba Catharina
                                               Hubert J:d: geb: in 'S Hage, en woonende
                                               te Loosduinen onder Monster Ambagd.
                                               Op Attest van Domine van Eijk S: divine
                                               Ministre te Loosduinen.
 
Venlo H 1791-004   -   10/26-06-1791  -  blz. 169 nr. 1
1791 den 10 Junij                    Johannes Thomas Springman Geweesen
Getrouwt den 26e                    Sergeant onder de Comp: van den Capitein
Juni 1791                                van Pappenheim in 't Legioen Lichte
                                               troupes van den Gewesen Colonel Rijn
                                               Grave van Salm; en Maria Theresia
                                               Krilmans wonachtig beijde alhier en van
                                               de Roomsche Religie.
 
Venlo H 1791-005   -   29-06/19-07-1791  -  blz. 169 nr. 2
                                   den 29 Junij is alhier in ondertrouw opgenomen D: Hr
Getrouwt den 19e                    Ignatius Exaverius Josephus Mauritssen,
Juli 1791                                 gepensioneerd Luitenant onder de Dragonders
                                               van Matha, woonachtig te Maastricht
                                                           en
                                               Mejuffrouw Maria Anna Theresia
                                               Wilhelmina van Aefferden J:D: woonachtig
                                               te Venlo, beijde van de Roomsche Religie.
 
Venlo H 1791-006   -   16-07-1791  -  blz. 169 nr. 3
den 16 Juli                               op attest van Leur
                                               Carel Roeland Onuphrius Baron van Pabst
                                               Lt: collonel in 't regiment Monster laats in gar=
                                               nisoen in Venlo en
                                               Willemina Joanna Lebuina Baronesse van
                                               Fridagh weduwe van Balveren te Leur
 
Venlo H 1791-007   -   02-09-1791  -  blz. 169 nr. 4
den 2 Sept:                              op attest van Sas van Gent
van ses tot ses                         Antoon Benner Soldaat in 't regiment Mönster
weken te                                 in garnisoen te Sas van Gent van de hervormde religie
proclameren                            en Adriana de Ruiter roomsch catholijk wonende
                                               in Sas van Gent             den 4 7bris
 
Venlo H 1791-008   -   02/25-09-1791  -  blz. 169 nr. 5
op dato                                   ingeschreven Adam Mentz corporaal in 't regiment
Getrouwt den 25e                    Monster in garnisoen weduwenaar
September                                          en
1791                                       Anna Geertruida Marzeins weduwe van wijlen
                                               Lambertus Bongers wonende te Swame Venlo
 
Venlo H 1791-009   -   23-10/10-11-1791  -  blz. 170 nr. 1
1791                                       op attest van Sambeek
den 23 oct:                              Johannes Theodorus van Meurs j:m: Capit:
                                               in 't regiment van Damme
                                                           en
getrouwt op den                      Hendrina Elisabeth Schübert j:d: beide
10 Nov: 1791                          onlangs gewoont hebbende in Venlo
 
Venlo H 1791-010   -   11-11/11-12-1791  -  blz. 170 nr. 2
den 11 Nov:                            Peter Hoebosch j:m canonnier in de compagnie
Getrouwt den                          Gerbaden in Garnisoen te Maastrigt met
11e December                         Johanna Maria ten Broek j:d: in Venlo
1791
 
Venlo H 1791-011   -   12-11-1791  -  blz. 170 nr. 3
den 12 Nov:                            Joseph Burgons j:m: Canonnier in de
                                               Compagnie Gerbaden in Garnisoen te Maastigt
                                                           met
                                               Anna Margrita van Meijel j:d: te Venlo
 
Venlo H 1791-012   -   19-11-1791/12-02-1792  -  blz. 170 nr. 4
den 19 Nov:                            Adolf Gilleman j:m: gewesene Soldaat
van ses tot                               in 't regiment Stockar de Neuforn
ses weeken                                         en
Getrouwt den 12e                    Martha Flos j:d: in Venlo
Februari 1792
 
Venlo H 1791-013   -   05-12-1791/08-01-1792  -  blz. 170 nr. 5
den 5 December                      Hendrik van Kleeve j:m: Soldaat in t regiment
getrouwt den                           van Dam in garnisoen te Njmegen en
8 Jan 1792                              Helena Nevel j:d: in Venlo
 
Venlo H 1792-001   -   23-02-1792  -  blz. 170 nr. 6
1792                                       Johannes van Boekel j:m: in de Graef en
den 23 Febr                            Anna Catharina de Vischij in Geldern met attesten
                                               uit de Grave en Geldern aan ons vertoont, hebbende
                                               doen blijken in beide plaadsen driemalen onverhindert
                                               ten huwelijk afgekondigt te zijn. Zijn in dese kerke
                                               in den huwelijken staat bevestigt op den 23 Febr: 1792
 
Venlo H 1792-002   -   02/18-03-1792  -  blz. 170 nr. 7
 den 2 Maart                           Leonhardus van Lier j:m: canonnier
Getrouwt den 18e                    in de compagnie Gerbaden en
Maart 1792                             Catharina Hendriks j:d: beiden in Venlo
 
Venlo H 1792-003   -   01-04-1792  -  blz. 170 nr. 8
den 1 april                               Gerrit Heere j:m: te Nijmegen laast in
                                               garnisoen te Venlo en
                                               Johanna Deckers j:d: te Nijmegen
 
Venlo H 1792-004   -   25-05-1792  -  blz. 171 nr. 1   [ondertrouwt, maar huwelijk niet doorgegaan]
1792                                       Machiel van Gog: j:m: Soldaat in 't regiment van
den 25 mai                              Dam in garnisoen te Venlo en
                                               Johanna Winnekes j:d: van Lochem
[in kantlijn bijgeschreven: dese hadden bij de aantekening verklaard beide van de
gereformeerde religie te zijn dog uit Lochem geinformeert dat de bruidegom roomsch
en de bruit gereformeert was en de bruidegom hierover onderhouden zijnde bekende
sijn messling versogt verschoning en verklaarde van va dat huwelijk af te sien welk
laaste aan hem volgens den 2 art van 't egt reglm= in dato den 3 Jui 1750 is toegestaan]
 
Venlo H 1792-005   -   15-06/26-07-1792  -  blz. 171 nr. 2
den 15 Juni                              Johannes Rijnberg j:m: Tamboer in 't regiment
getrouwt den                           van Dam in garnisoen te Venlo met
26 Juli 1792                            Johanna Felix j:d: van Utrecht
 
Venlo H 1792-006   -   14-07-1792  -  blz. 171 nr. 3
den 14 Juli                               op attest van Axel
                                               Hendrik Claase j:m: soldaat in 't regiment
                                               Mönster in garnisoen te Axel laats in Venlo
                                               met Christina Lienskens j:d: van Venlo
 
Venlo H 1792-007   -   20-07/03-08-1792  -  blz. 171 nr. 4
den 20                                     Michael Chantrin gepensioneert militair
Getrouwt den 3e                      weduwenaar van wijlen Maria Franscisca Fontaine
augustus                                              en
1792                                       Joanna Reiniers weduwe van Peter Trips
                                               beide in Venlo
 
Venlo H 1792-008   -   08/30-08-1792  -  blz. 171 nr. 5
den 8 aug                                op attest van Deutichem
getrouwt den                           Johannes Bodendijk Soldaat in 't regiment van Dam
30 aug                                     in garnisoen te Venlo en
                                               Margrieta Peeters: j:d van Deutichem
 
Venlo H 1792-009   -   08/30-08-1792  -  blz. 171 nr. 6
den 8 aug                                Dirk Stuwerd Soldaat in 't regiment van Dam in
getrouwt den 30                      garnisoen te Venlo en
aug                                          Johanna van Ijersen van Deutichem
 
Venlo H 1792-010   -   05/25-10-1792  -  blz. 171 nr. 7
den 5 oct:                                Georg Bratz gepensioneert Soldaat in Orangen
Getrouwt den 25e                    Nassau en
October 1792                         Elisabeth Ziwelin weduwe van Joh: Rödt
                                               beide in Venlo
 
Venlo H 1792-011   -   16-10-1792  -  blz. 171 nr. 8
den 16                                     met attest van Maastricht
                                               Dirk op den Berg Canonnier in de compagnie
                                               Gerbaden in garnisoen te Maastricht
                                                           met
                                               Hester Rullef in Venlo
 
Venlo H 1792-012   -   01-11-1792  -  blz. 172 nr. 1
1792                           den 1 Nov:
                                               met attest van Arnhem
                                               Everhart Keijl soldaat onder Bedeaulx in
                                               garnisoen te Arnhem en
                                               Elisabeth Rauving laats gewoont hebbende in Venlo
 
Venlo H 1792-013   -   01-12-1792  -  blz. 172 nr. 2
den 1 dec                                met attest van Maastrigt
                                               Stepanus van der Haag j:m: canonnier in
                                               de compagnie Gerbaden in garnisoen te Maastrigt
                                               en Catharina Willems j:d: van Venlo.
 
Venlo H 1792-014   -   01-12-1792  -  blz. 172 nr. 3
op den 1 dec:                          item Gilles Dominicus j:m Canonnier in de compagnie
                                               Gerbaden in Garnisoen te Maastrigt en
                                               Elisabeth Gerritz weduwe van wijlen Adolf
                                               van Dijnsen onlangs gewoont hebbende te Venlo
 
Venlo H 1792-015   -   15-12-1792  -  blz. 172 nr. 4
den 15 dec:                             met attest van Groenlo
                                               Jan Hendrik Klumpunders j:m: onlangs
                                               gewoont hebbende in Venlo met
                                               Helena Hubers j:d: van Groenlo
 
Venlo H 1792-016   -   27-12-1792  -  blz. 172 nr. 5
den 27 dec:                             op attest van Axel
van ses tot ses                         Johannes van Dortmont j:m: corporaal in 't
weken te proclameren              regiment Mönster in garnisoen te Axel R:
                                               en Maria Herlee j:d: in Axel Geref:
 
Venlo H 1793-001   -   23-02/10-03-1793  -  blz. 172 nr. 6
den 23 Febr                            Andries Meijer j:m: Canonier in de compagnie
Getrouwt den 10e                    Paravicini de Capelli onlangs in garnisoen
Maart 1793                             te Venlo           en
                                               Anna Maria Kremers j:d: in Venlo
 
Venlo H 1793-002   -   28-03/02-05-1793  -  blz. 172 nr. 7
den 28 maart                           Joost Haagen j:m: sergeant in 't regiment
Getrouwt den 2 Meij               van Dam in garnisoen te Venlo en
                                               Antonia van Veen j:d: van Utrecht
 
Venlo H 1793-003   -   17-04-1793  -  blz. 172 nr. 8
den 17 april                              op attest van Maastrigt
                                               Hendrik Jacob Verlaar J:M: bombardier onder
                                               't corps attillerie in Maastrigt en
                                               Geertruij Pistorius j:d: van Venlo
                                               't attest gegeven naar Maestricht den 5 Meij.
 
                                           Anno 1793
Venlo H 1793-004   -   25-04/26-05-1793  -  blz. 173 nr. 1
                        Den 25 April zijn in ondertrouw opgenomen
                                               Nicolaas Overbeek J.M. zoon van Hendrik
                                               Overbeek, geboortig van Utrecht Soldaat in 't 2de
                                               Battaljon van den Collonel Grön van Dam
                                               en Clasina Johanna Grimmelikhuijsen J.D.
Getrouwt 26 Meij                    van Cornelus Grimmelikhuijsen, ook geboren
                                               te Utrecht beijde Gereformeerd.
 
Venlo H 1793-005   -   23-05-1793  -  blz. 173 nr. 2
                                               op attestatie van Grave, 23 Meij
                                               Matthijs Venemans J.M. van Tilburg, Soldaat
                                               in t Regiment van den Generaal Major Douglas.
                                               en Christina Esmans J.D. geboren en wonende
                                               in Grave attest gegeven naar Grave
 
Venlo H 1793-006   -   29-06/28-07-1793  -  blz. 173 nr. 3
                                   Den 29 Junij zijn ondertrouwt
                                               Hendrik Joseph Brinkman J.M. Soldaat in 't 2de
                                               Battaljon van den Heer Collonel Maneil en
                                               Barbara Jansen J.D. van Johannes Jansen
                                               van Maastricht, beijde Roomsch met attest
                                               naar Maastricht. Na ingekomen attest aan Maas
                                               tricht getrouwt den 28 Julij
 
Venlo H 1793-007   -   19-07/20-10-1793  -  blz. 173 nr. 4
                                   Den 19 Julij zijn ondertrouwt
NB. van ses tot                                   Markus Trap J.M. Soldaat in 't Regiment
ses weken te pro=                   van den Heer Collonel Maneil Roomsch
clameren                                  Christina van der Borgh. JD. van Lennep.
den 21, den 1 Septbr.              van den Lutersche gemeente
den 13. octb                            Getrouwt den 20 October.
 
Venlo H 1793-008   -   16-08/03-09-1793  -  blz. 173 nr. 5
den 18., dem 25. den 1                       Den 16  Augustus zijn ondertrouwt
Sept.                                       Johan Hendrik Eberhard J.M. zoon van
                                               den Hoog Eerw. Heer Philip Hendrik Eberhard
                                               Consistoriaal assessor & Predikant te Hanen
                                               en Jacoba Adriana Wachter. J.D. van wijlen
                                               den Heer Pieter Wachter van hier.
                                               getrouwt den 3 september
 
Venlo H 1793-009   -   17-08/24-11-1793  -  blz. 174 nr. 1
                                   Den 17 Augustus zijn ondertrouwt
NB. van 6 tot ses                     Pieter Hofman J.M. Corporaal in 't 2de Bat=
weken proclameren                 taljon van 't Regiment van den Generaal Major
den 18. aug, den 29. Sept        Baron van Maneil en Ida Helena Graven
den 10. Novbr                         J.D. van Johannes Graven van hier
                                               NB. de Bruijdegom is van de Lutherse, en
                                               de bruijd van de Roomsche religie.
                                               Met attest naar Maastricht, en na ingekomen attestatie
                                               van daar, dat de proclamatie onverhindert gegaan waren
                                                getrouwt alhier den 24 November.
 
Venlo H 1793-010   -   28-09-1793  -  blz. 174 nr. 2
                                   Den 28 September op attest van Kaldekirchen.
Den 29. den 6. den 23.                        Hermanus Schlieffenbaum J.M. zoon van
                                               Johan Jacob Schlieffenbaum, van Musnershütte
                                               bij Siegen en Amalia Haasen J.D. van
                                               Henricus Haasen van Kaldekirchen.
                                               Met attest naar Kaldekirchen, den 14 october, om
                                               aldaar te trouwen
 
Venlo H 1793-011   -   19-10-1793  -  blz. 174 nr. 3
                                   Den 19 October zijn in ondertrouw opgenomen
Van 6 tot 6 w.                         Pieter Piera. J.M. zoon van Gerrit Piera van
te proclameren                         Delft. Soldaaat in 't 2de Battaljon van den Gene=
                                               raal Major Maneil. en Francoise Michel
                                               J.D. van Matthieu Michel van Visée uijt 't Luijkse
                                               de Bruijdegom Gereformeert en de Bruijd Roomsch.
                                               Attest gegeven naar Nimwegen den 13 Januari 1794.
 
Venlo H 1793-012   -   22-11-1793/23-02-1794  -  blz. 174 nr. 4
                                   Den 22 November ondertrouwt
NB. van 6 tot                          Herman Rupp. J.M: geboortig van Freien
6 weken te pro=                      Diets in 't Nassausche, gewesen Grenardier in 't
clameren                                  2de regiment Orange Nassau, tha onlangs in Grave
Getrouwt den 23e                    thans alhier, en Anna Maria Kanssin J.D.
Februari                                  van wijlen Casper Kanssin van hier
1794                                       de Bruijdegom Gereformeert, en de Bruijd van den
                                               Roomsche religie.
                                               Met attestatie naar Grave, en weder van daar
                                               attest gegeven naar Grave .... 17 ... 1794
 
Venlo H 1793-013   -   29-11-1793/23-02-1794  -  blz. 175 nr. 1
                                   Den 29 November zijn ondertrouwt.
NB van 6 tot                           Hans Jacob Leiser J.M. geboortig van
6 weken te pro=                      Raesikan Canton Zurich in Swiserland, zoon
clameren.                                 van Lodewijk Leiser en
Getrouwt den 23e                    Maria van Engelen J.D. geboortig in
Februari                                  S' Gravenhage, dogter van Johannes van
1794                                       Engelen. beijde wonende alhier.
                                               De Bruijdegom is van de Gereformeerde en
                                               de Bruijd van de Roomsche religie.
 
Venlo H 1793-014   -   13-12-1793  -  blz. 175 nr. 2
                                   Den 13 december zijn ondertrouwt.
                                               Anton Pulser J.M. Soldaat in 't 2de Battaljon
                                               van 't Regiment van den Heer Generaal Major
                                               van Maneil, geboortig van Flijsbach in 't
                                               Nassausche hier in Guarnisoen en
                                               Johanna Theresia Klauffus J.D. van wijlen
                                               Johan Heinrich Klaffus geboortig te Maas=
                                               tricht woonagtig in Grave. Met attest naar
                                               Grave. De Bruijdegom van de Gereformeerde
                                               en de Bruijd van de Luthersche religie.
                                               Attest van gegane proclamaties gegeven naar Nimwegen
                                               den 4 Januari 1794.
 
Venlo H 1793-015   -   28-12-1793/23-03-1794  -  blz. 175 nr. 3
                                    Den 28 December zijn ondertrouwt
NB. van ses tot ses                  Johan Jacob Schneider J.M. geboortig te
weken te procla=                     Thaingen in 't Canton Schafhausen, in
meren.                                     Switserland, thans alhier Gereformeert
Getrouwt den 23e                    en Agnes Peters Dogter van wijlen Adam
Maart 1794                             Peters van hier. Roomsch.
 
Venlo H 1794-001   -   04-01-1794  -  blz. 176 nr. 1
                                   Den 4 Januari zijn ondertrouwt
NB van ses tot ses                   Heinrich Faber J.M. geboortig van Wetzlar
weken te proclameren              Soldaat in 't Regiment Schwitsers van den Heer
                                               Generaal Stockar de Neuform; cantonnerende
Attest van gegane                    te Liche. Van de Luthersche religie. en
proclamaties gegeven               Maria Gertrudis Braams. dogter van Wilhel=
naar 't leger te velde                 mus Braams, van hier, weduwe van Henricus
31 Maart.                                Tibus, van de Roomsche religie.
                                               Attest gegeven naar 't Regiment van Stockar.
 
Venlo H 1794-002   -   25-01/09-02-1794  -  blz. 176 nr. 2
                                   Den 25 Januari ondertrouwt
Getrouwt den 9e                      Wilhelmus Mulder weduenaar van wijlen Frede=
Februari                                  rika Brand: gepensioneert sergeant in 't Regiment
                                               van den Heer Lt generaal Baron van Maneil ge=
                                               boren in S' Hertogenbosch, woonagtig alhier en
                                               Johanna Maria Bonteingh J.D. van Matthijs
                                               Bonteingh, geboren en wonende alhier, beijde van
                                               de Roomsche religie.
                                               Getrouwt den 9 Februari
 
Venlo H 1794-003   -   30-01-1794  -  blz. 176 nr. 3
                                   Den 30 Januari op attest van Maastricht
NB. van 6 tot 6                       Hendrik Heelman J.M. Canonnier in
weken pclameren                     de compagnie Artillerie van den Heer Capitain
                                               Ortmeijer. Lutersch. en
                                               Elisabeth Jacobs J.D. geboren en laast ge=
                                               woont hebbende te Venlo, thans te Maastricht.
                                               Roomsch.
 
Venlo H 1794-004   -   06/23-02-1794  -  blz. 177 nr. 1
                                   Den 6 Februari op Attest van Nijmegen
Getrouwt den 23e                    Adolf August Melmer, Weduenaar van wijlen
Februari                                  Oculina Janeke. chirurgijn major, in 't Regiment
1794                                       van den Generaal Major van Maneil, in guarni=
                                               zoen te Nijmegen, onlangs alhier. en
                                               Charlotta Juliana Frederika Petersen, ins=
                                               gelijks te Nijmegen onlangs alhier.
                                               Attest ingekomen van Nijmegen, dat ook daar de
                                               proclamaties onverhindert zijn gegaan.
 
Venlo H 1794-005   -   15-02-1794  -  blz. 177 nr. 2
                                   Den 15 Februari op attest van Maestricht
                                               Hendrik Pornou Weduenaar van Renske
                                               Hendriks Grenardier in 't 1ste Battaljon
                                               van den Heer lt. Generaal van Maneil, in
                                               guarnizoen te Maastricht, en
                                               Elisabeth Willemse J.D. geboren en gewoont
                                               hebbende, hier te Venlo. beijde Roomsch.
                                               Attest gegeven naar Maastricht, om aldaar te
                                               trouwen den 3 Maart.
 
Venlo H 1794-006   -   11-04/11-08-1794  -  blz. 177 nr. 3
                                   Den 11 April zijn ondertrouwt.
NB. van 6 tot 6                       Jean Baptiste Jerome Fleuriot, Graaf de
weken te procla=                     Langle geboortig van Dinant in Britanje
meren                                      Ritmeester Commandant van de compagnie
den 13 April                            van de Collonel Kleinberg, onder de derde
den 25 Meij                             Brigade van 't Legioen van Maillebois. Roomsch
den 6 Julij                                            en
                                               Johanna Helena Donart dogter van den
                                               Heer Johannes Donart van S' Gravenhage
                                               Lutersch, beijde woonagtig alhier.
                                   Getrouwt den 11 Augustus.
 
Venlo H 1794-007   -   23-04-1794  -  blz. 178 nr. 1
                                   Den 23 April zijn ondertrouwt.
NB te proclameren                  Johannes Eijkenbraad, J.M. geboren te Bronswijk
den 27 April                            Soldaat in 't Corps van den Lt Collonel Matthieu
den 8 Junij                               alhier in guarnizoen onlangs te Maastricht
en 20 Julij                                            en
                                               Maria Catharina Schedars, J.D. van wijlen
                                               Johannes Michalis Schedar geboortig te
                                               Würtsburg, onlangs te Maastricht thans alhier
                                               de Bruijdegom Lutersch & de Bruijd Roomsch
                                               Met attest naar Maastricht
                                               van gedane proclamaties attest gegeven naar Maastricht of elders.
 
Venlo H 1794-008   -   23-05/08-06-1794  -  blz. 178 nr. 2
                                   Den 23 Meij zijn ondertrouwt
Getrouwt den                          Joseph Winterfelt Uijt Bohemen Gepensioneert
8e Juni 1794                            Soldaat, in 't 2de Regiment Waldeck: wedue
                                               naar van Elisabeth Volbeer, en
                                               Pieternella Heldens J.D. van wijlen Willem
                                               Heldens van Bneelps, wonende te Blerik
                                               beijde Roomsch. Met attest na Blerik
 
Venlo H 1794-009   -   21-06/24-07-1794  -  blz. 178 nr. 3
                                    Den 21 Junij zijn ondertrouwt
                                               Wilhelmus Offergelt, J.M. zoon van Matthijs
                                               Offergelt, soldaat in 't Regiment Nassau
                                               Usingen, 1ste Battaljon, compagnie van capt
                                               Crousaz in guarnizoen te Maastricht thans
                                               alhier, en Johanna Elisabeth Jansen, J.D.
                                               van Jacobus Jansen, beijde geboren alhier en
                                               Roomsch
                                               Attest gegeven .............................
                                               ...............  getrouwt den 24 Julij
 
Venlo H 1794-010   -   28-06/21-09-1794  -  blz. 179 nr. 1
                                    Den 28 Junij zijn ondertrouwt.
NB te proclameren                  Jan van der Heijden J.M. Soldaat in 't Regiment
den 29 Junij                             van den Heer Lieut Generaal Baron van Maneil
den 10 Augustus                      geboren te Leijden, van de Gereformeerde religie.
en den 21 September               en Maria Cornelia Desligne. J.D. van
Getrouwt den 21e                    Francois Desligne van de Roomsche religie.
7ber 1794                               beijde alhier.
 
Venlo H 1794-011   -   10-08-1794  -  blz. 179 nr. 2
                                    Den 10 Augustus zijn op ingekomen
                                               Attestatie uijt 't Leger van den staat te
                                               Villers St Ghislain, dat de proclamatien
                                               zonder verhindering zijn gegaan, getrouwt
                                               Herman Tiddens, Grenardier in 't Battaljon
                                               van den Heer Lt Colonel van Aanhuijs, ge=
                                               boortig te Farmsem in Groningerland. en
                                               Maria Charlotte Caro J.D. geboortig te
                                               Theux in 't Luijksche
 
Venlo H 1794-012   -   30-08/08-10-1794  -  blz. 179 nr. 3
                                   Den 30 Augustus zijn ondertrouwt.
                                               Johan Gaarthe. J.M. Vendrig en Adjudant
                                               in 't 2de Battaljon van zijn Doorl. Hoogheids
                                               2de Regiment Oranje Nassau, geboren te
                                               Feidungen, in 't Graefschap Witgenstein.
                                               onlangs in Grave, thans alhier: en
                                               Robertina Cameron J.D. van Daniel
                                               Cameron. alhier beijde Gereformeert.
                                               Met attest naar Grave en weder van daar
                                               Getrouwt den 8 October.
 
Venlo H 1795-001   -   21-02/25-05-1795  -  blz. 180 nr. 1
                                   den 21 Febr zijn ondertrouwt.
Geproclameert                         Hendrik Staub, J.M. zoon van Caspar Staub
22. Febr                                  uijt Thalwiel, in Switserland, Canton Zürich
5 April en                                en Anna Maria Catharina Boonen Wede
17 Meij                                   van Hendrik Kousenep, van hier. den
den 10 Meij                             Bruijdegom gereformeert, en de bruijd Roomsch
NB 3 Meij Placaat ont=           Getrouwt den 25 Meij.
fangen bij welke de wet van
pclamatien van 6 tot 6 weken
in ongelijke huwelijken geab
??? worden.
 
Venlo H 1795-002   -   17-03/26-07-1795  -  blz. 180 nr. 2
                                   Den 17 Maart op attest van den predikant
Gepclameert                            bij 't Regiment Switsers van Stokar de Neuform.
den 22 Maart                          Christiaan Mühl, Sergeant in 't Regiment van
den 3 Meij en                          den Heer Lieut: Generaal Stockar van Neuform
den 14 Junij                             van de Lutersche religie en
den 10 Meij                             Maria de Vries, van Venlo, van de Roomsche religie
                                               Na ingekomen attestatie van bovengenoemde predikant
                                               getrouwt den 26 Julij
 
Venlo H 1795-003   -   24-04/10-05-1795  -  blz. 180 nr. 3
                                   Den 24 April zijn ondertrouwt.
Geproclameert                         Gradus Bontenakel. J.M. gepensioneert
den 26 April                            Soldaat in 't Regiment van den Heer Gene-
den 3 Meij                               raal Major Douglas van Bragt thans
en 10 Meij                               alhier en Maria Catharina Reinhart.
                                               J.D van Jan Derk Reinharts van hier
                                               beijde Roomsch.
                                               Getrouwt den 10 Meij
 
Venlo H 1795-004   -   22-05/07-06-1795  -  blz. 180 nr. 4
                                   Den 22 Meij zijn ondertrouwt.
geproclameert                          Ludwig Koch J.M Sergeant in 't C..p Jagers
den 24 Meij                             van Heijden van Neuwit, thans alhier, en
den 31 dito                              Margarita Jansen J.D. van Godefridus Jansen
en 7 Junij.                                van hier. beijde van de Roomsche religie
                                               Getrouwt den 7. Junij.
 
Venlo H 1795-005   -   17-07/02-08-1795  -  blz. 181 nr. 1
                                   Den 17 Julij zijn ondertrouwt
Gepclameert                            Frederick Spiess J:M. geweezen Bombardier onder 't
den 19 Julij                              Regiment Artilerie Compagnie van Leute=
den 26 dito en                         nant Collonel Paravicini tans alhier en
den 2 Augustus.                       Johanna Werlingshoff J:D: van Johannes
                                               Werlingshoff van hier. De ouderen van weers
                                               zijde overleeden De Bruidigom van de Lutter=
                                               sche en de Bruit van de Roomsche Religie.
                                               Getrouwt den 2 Augustus.
 
Venlo H 1795-006   -   02/18-10-1795  -  blz. 181 nr. 2
                                   Den 2 October zijn ondertrouwt.
Gepclameert                            Heinrich Faulstich J.M. gewesen
den 4. October                                    Soldaat in 't Regiment Switsers, van den
den 11 en                                Heer Generaal Stockar de Neuform
den 18 dito                              van Landorf aan de Saar, thans alhier
                                               en Anna Maria Jansen J:D. van wijlen
                                               Joseph Jansen van hier. de Bruijdegom
                                               Lutersch en de Bruijd Roomsch
                                               Getrouwt den 18 October.
 
Venlo H 1795-007   -   19-12-1795/03-01-1796  -  blz. 181 nr. 3
                                   Den 19 December
gepclameert,                            Heinrich Staub J.M. geboortig van
den 20 dcembr                        Canton Zürich in Switserland. gewesen
en 27 dito 1795                       Soldaat in 't Regiment van den Hr Generaal
den 3 Jan: 1796                       Lachman. en Maria Geertruij Bon=
                                               gerts. J.D. van Kaldekirchen, thans alhier.
                                               de Bruijdegom Gereformeert en de Bruijd
                                               Roomsch
                                               Getrouwt den 3 Januari 1796.
 
Venlo H 1795-008   -   22-12-1795/10-01-1796  -  blz. 182 nr. 1
                                   Den 22 December zijn ondertrouwt.
Gepclameert,                           Johannes Adriaansen J.M. gewesen
den 27 decembr                      ruijter in 't Regiment van den Heer Gene=
den 3 Januari en                       raal Tuijl van Serooskerken, geboortig
den 10 dito 1796                     in Grave thans alhier. en
                                               Anna Geertruijd Tomassen Wede van wijlen
                                               Hendrikus Dodde van hier. beijde
                                               Roomsch.
                                               Getrouwt den 10 Januari 1796.
 
Venlo H 1796-001   -   23-03/15-04-1796  -  blz. 182 nr. 2
                                   Den 23 Maart op attestatie van
                                   de Walsche gemeente te Maastricht.
Gepclameert                            Thomas Lambert Bassenge, J.M:
27 Maart                                 geboren te Luijk van de Roomsche religie.
3 April                                     en Ursula Enderlin de Monswick
en 10 dito                                geboren te Arnhem, wonende alhier van
                                               de Gereformeerde religie
                                               Na ingekomen attest van Maastricht, getrouwt
                                               den 15e April.
 
Venlo H 1796-002   -   15-04/01-05-1796  -  blz. 182 nr. 3
                                    Den 15 April zijn ondertrouwt
Gepclameert                            Johannes Jacob Ernst. J.M. zoon van den
den 17 April                            Heer Egbert Ernst geboren te Groningen, wonende
den 24 dito en                         alhier en Johanna Catharina van Maanen Weduwe
den 1 Meij                               wijlen den Heer Jan Willem Bertram Schneider
                                               geboren in S' Hage, hier woonagtig. beijde van de
                                               Gereformeerde Religie.
                                               Getrouwt den 1 Meij.
 
Venlo H 1796-003   -   17-05/12-06-1796  -  blz. 183 nr. 1
                                   Den 17 Meij zijn ondertrouwt
Gepclameert                            Johan Frederick Kolb J.M. van Eickoff
den 22 Meij                             in de Paltz bij Neustad an der Hardt. van
den 29 dito                              de Luthersche religie onlangs gewoont hebbende
en 5 Junij                                 te Oosterhout bij Breda, en Mechtelt
                                               Burgels, J.D. van Altenkirchen van den
                                               Roomsche religie ook onlangs te Oosterhout,
                                               thans alhier. Met attest naar Oosterhout.
                                               Na ingekomen attest van Oosterhout, dat
                                               ook daar de proclamatien onverhindert gegaan
                                               hebben getrouwt den 12 Junij
 
Venlo H 1797-001   -   30-04/25-04-1797  -  blz. 183 nr. 2
[burgelijk getrouwt 25 april, ondertrouw hervormde kerk 30 april]
                                   Den 30 April zijn ondertrouwt
Geproclameert                         Godefrides Cleven, zoon van Godfrid
den 30: April                           Cleven, gebooren te Linner, in de
7 Maij                                     gemeente te Linnig, woonende alhier
En 14 dito                               En van de gereformeerte Religie
                                               En Christina Akkermans Dogter
                                               van Jan Akkermans gebooren te
                                               Deventer woonagtig alhier En
                                               van de Romsche Religie
                                               bijde zijn recto den 6 Florial 5de
                                               Jaar der franse Repubelik alhier voor
                                               de Munissipaleteit getrouwt
 
Venlo H 1797-002   -   09-05-1797  -  blz. 183 nr. 3
                                   Den 9 Maij is in ondertrouw opgenomen
geproclameert                          Martines Spatz: J:M: Zoon van Vintcent Spatz
den 14 Maij                             gebooren te Dusseldorff: van de Leutersche
den 21 dato                             Relige, En Chaterina Gerdruit Hardung J:D:
den 28 dato                             Dogter van wijlen Frederick Wilhelm Hardung
                                               gebooren te Batmen, van de gereformeerte
                                               Relige bijde woonagtig alhier
 
Venlo H 1797-003   -   18-08/29-08-1797  -  blz. 184 nr. 1
                                   Den 18 aug: is in ondertrouw opgenomen
Den 20e augustus                    Alexander Pithou Jongman, Zoon
Den 27e dato                          van Johannes Pithou, gebooren te
Den 3e 7ber                            Orliens van de Romsche Relige
                                               En Constance Enderlin de Montzwick
                                               Jonge Dogter, van wijlen de Heer
                                               overste Joh: Theodr Enderlin, gebooren
                                               te Maestericht, En van de gereformeerde
                                               Relige woonagtig alhier
 
                                               Hebben getrauwt op versoek van
                                               Hiesig Confistoir te Kaldenkerken voor Domene van Alphen den 3 Sept: 1797, om
                                               dat Er gene Dommene hier was. En den
                                               predicant van Alphen, te K:Kercken die
                                               consistutie der franse Republik niet Erkend
                                               had dus ook hier geen copolatie ver
                                               rigten moegt
                                   Dog zijn reets hier voor de munissipaleteit ge
                                   trauwt den 29. aug: 1797 ............................
                                   ....................................
 
Venlo H 1797-004   -   22/24-09-1797  -  blz. 184 nr. 2
                                   Den 22 Sept: is in ondertrauw opgenomen
den 24. 7ber                            Joannes Franciscus Bénigne Cappelle
Den 1e 8ber                            Wettige Zoon van wijlen Antoon Cappelle
                                               gebooren te Toulouse van de Romsche
                                               Relige   En Fredericka Elisabeth
                                               Louise de Graffenrieth Ehelijke Dogter
                                               van wijlen den overste Godfrid van
                                               Graffenrieth, gebooren te Oosterwijk
                                               van de gereformeerte Relige
                                               Woonende alhier
 
[in kantlijn bijgeschreven: De daarde proclamatie is door Consectoriaal beschluit de
dato 6 Octber verklaart als geschiet te zijn, om dat er geene godsdienstoefening heeft
kunnen plaatsgrijpen. En is den scriba belast, aan hun eenen schein te geeven, om te
Kaldenkerken te kunnen trauwen]
 
[onder bijgeschreven: welke schijn hun den 8 October gegeven, En zijn zijn reets den
24 Sept: voor de munissepaleteit getrauwt.
En den 8 October voor Domene Alpen ter Kaldenkerken getrouwt volgens alles]
 
Venlo H 1798-001   -   25-02-1798  -  blz. 185 nr. 1
1798                           Den 25 Febrij is in ondertrouw opgeno
                                   men Hendrick Tauslig Weduwenaar, ge
... Maart                      bortig van Landorff aan der Laar in t
getrouwdt                    Darmstetische; Lutherische Religion
                                   En Dorothea Leefes van de Romsche
                                   Relige, woonende alhier