PACHTCONTRACT START 1773


door Jacques Rutten.                                                            

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Verpachting van nieuw aangekocht erf voor de Start
 
Alsoo ingevolgh vercoops prothocollum in dato Helden den 20e julii 1772 seecker parceel nieuwe erve van eenen morgen en drievierdendeel, behalve de toemaate van 18¾ roede voort opwerpen der wallen, gelegen tusschen en aen d’oude campen van den Konl domainen Staarts Hoff binnen de vrijheerlijckheydt Helden in behoeven van den voorss hoff is aengecoght, soo ist dat aen Jooannes Verschaeren, paghter van den voorss hoff, de selve nieuwe erve op de volgende conditiën is verpaght.
Ten eersten, soo belooft den paghter alle jaeren, ende eerstmaal met St. Andries deses jaers 1773, den jaerlijckxschen chins van de voorss erve à 11½ deniers brabants wisselgeldt te sullen betaelen.
2dens soo verbindt sigh den paghter, van de selve erve met desen loopenden jaere 1773, ofte ten langhsten met het aenstaende jaer 1774 met goede en behoorlijcke wallen op sijne costen te omwerpen, ende deselve met hout te beplanten, waertoe aen den paghter buyten sijne kosten eenen pionier ten tijde van vier daghen sal besorght worden.
3dens Het voorss parceel erve bestaende uyt eenen vochtigen ofte waterachtigen grondt, en tot geen behoorlijck bouwlandt bequaem, sal den paghter tot een goedt weylandt apteeren ende sullen
4dens  aen den selven thien vrijjaeren worden geaccordeert, naer welcke expiratie jaerlijckx, ende eerstmaal met paesschen 1782 voor weyde geldt sal betaelen vijf gulden hollans in natura, en met den jaere 1783 de schattingen van de selve erve p morgen eenen stuyv in ieder schattinge, en in het vervolgh daer bij te continueeren.
5dens in onverhoopten val den paghter geduurende de voorss vrijjaeren van den hoff quaeme te vertrecken, sal aen den selven voor de melioratie niets gevalideert worde.
Ten laesten soo sal den paghter gehouden sijn met desen loopenden jaere 1773 de selve erve voor een gedeelte behoorlijck te mergelen, te misten ende met kleezaet te besaeyen, ende jaerlijckx daer mede continueeren, dat ten langhsten naer verloop van vijf jaeren het voorss parceel nieuwe erve tot een goedt weylandt zije geapteert.
In oirconde deser sijn hier van twee gelijck luydende gemaeckt ende bijderzijts eygenhandigh onderteeckent. Kessel den 28 januarii 1773.
                                                           Handtekeningen van J. Boeckx
 
                                                                                              Joannes Verscharen                                       
 

 

 
  Bron: Düsseldorf, Geldern, Adm Kolleg, inv nr  170