PACHTCONTRACT MARIS 1715


door Jacques Rutten.                                                        (RAL, Mariaweide, inv nr 473)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
Maris Pachtcontract 1715   (Oudenhof)
 
Anno 1715 den 10 Marty hebben wij ondergeschrevenen priorinne ende procuraterse in den naeme van de gesaementlijcke conventualen des kloosters van de Mariae weyden binnen de stadt Venlo eenen bouw-hof gelegen in het kerspel van Helden, genaempt Groot Maris, den welcke nu in twee geleycke deelen of bouw-hoven verdeelt is, in alle sijne landerijen en weylanden, waer van den eenen, die in dese tegenwoordige huercele verhuert wort, genoemt sal worden den Ouden Hof tot Maris, ten halven te bouwen, uytgegeven aen Ghiel janssen ende Marie, ende dat voor den termijn van ses aghtervolgende jaeren, niet te min van beyde de seyde vrijstaende in den halven tijt (midts doende de opcondinge een half jaer te vooren int leste jaer) den eenen den anderen te mooghen opseggen. Ende dese huercele sal voor eerst haeren aenvanck nemen op beloocke Paeschen van dit loopende jaer 1715 op de naervolgende conditiŽn en voorwaerden:
1o    In den eersten sal den halfman verplight sijn de huysinghe in goet dack ende de ackerlanden in goede regeeringe van miest te onderhouden ende het landt, dat nu ledigh light, sal hij van jaer tot jaere bouwbaer maecken, elck jaer daer van omdoende twee morgens, waer van den halfman de twee eerste jaeren, naer dat sij sijn omgedaen, alle de vrughten alleen voor sigh sal behalden; ende het derde jaer sullen die vrughten die daer op wassen tussen het convent en den halfman gelijck gedeelt worden, als oock in de naervolghende jaeren. Dus sal den halfman dese twee morghen oock met sijn eygen saetcoren besaeyen; of wel ist dat hij die wilt laeten tot voederlandt voor de beesten, sal hem het saetcoren daer toe oock van het convent gegeven worden, gelijck het saetcoren tot het ander bouwlandt, waer van dat de vrughten gedeelt worden, 'tgene ordinairelijck genomen wort van den gemeynen hoop.
De halfman sal het ackerlandt ten halven bouwen, ende als hij de vrughten gemayt sal hebben, sullen die van 't convent op 't veldt getelt worden, ende van den halfman ingevaeren en gedorssen. Ende de helft van de vrughten dier op gewassen sijn, sullen oock van hem int convent gelevert worden, dus wort hem van 't convent gegeven een half aem bier, in geldt of in substantie.
 2do  Alle de beesten als perden, koeyen, calveren en schaepen sullen half en half wesen. Ende als wanneer datter eenige beesten gedeelt sullen worden, sal den halfman de selve setten, ende het convent sal daer van den keur hebben. Ende den halfman sal traghten soo veel calveren aen te voeden als 't moogelijck is. De coppelschaepen sal hij van s'gelijcke soo menighvuldigh onderhouden als hij kan. Ende en sal niet meer omschaepen op het vierdeel moogen hebben als vijf; ende in dien datter meer bevonden worden sullen worden doorgeslaegen. Ende daerom sal 't convent altijt vrijstaen de beesten te mogen tellen. Ende in dien datter eenige komen te sterven, sal den halfman aen de procuratersse de weet doen, ende sonder haer consent de vellen niet vercoopen. De doorgeslaegen ooren van de afgestorve schaepen sal hij oock bewaeren en thoonen aen den rector, als hij daer naer gevraght wort. Daer en sullen oock geen beesten of wolle vercoght worden sonder consent des convents. Ende op den tijt dat de schaepe geschoren worden sal het convent noch geven een half aem bier als boven. Ende het convent sal alsdan kiesen uyt de coppel eenen haemel ende een lam. De woll sal half en half gedeelt worden, behoudentlijck dat den rector eenen roof voor af sal moogen kiesen. Bij aldien datter eenige schaepen gedeelt worden, sal het convents deel soo lanck van den halfman onderhouden worden, tot datse afgehaelt of vercoght sijn. Ende op dat het vee des te beter aengequickt magh worden, sal aen den halfman toegelaght worden uyt den gemeynen hoop aght vimme rogge en drie vimme boeckwijdt. Item eenen morghen om te besayen met vlas en wortelen, gelijck oock den moeshof. Het hooy en weylandt sal ider halfman voor de helft profytere en gebruycken, soo als het hun sal worden aengewesen. Het convent nemt oock op hem het hooy van een half bunder landt helpen te betaelen, als sulckx noodigh is.
3           Den halfman sal 't jaerelijckx soo veel schooven strooy maecken als hij kan, om de huysinge, stal en schuer daer mede in goet dack te onderhouden. Ende sal alnoch gehouden sijn daer van 't jaerelijckx een vimme in 't convent te leveren. Ende als wanneer datter van noode sal sijn te decken, ofte eenige andere reparatie te doen, sal hij de noodige materialen bij vaeren, den oepperkneght bestellen, en aen de werckluyden den kost en dranck geven, maer het convent sal hun den loon betaelen, hetgene dat oock sal plaets grijpen alsser eenige andere reparatie te doen sal vallen. Maer wat hij met sijn eygen kneghten kan doen sal hij selfs maecken. De nieuwe bouwen sullen sijn tot last van 't clooster.
Den halfman en sal geen  hout van den hof moogen afcappen, van wat sort dat et zij, ten sij met weet en consent van den rector. En daer en boven sal hij gehalden sijn de tuynen, heggen, wallen en graghten wel te bepooten en te onderhouden. Noch en sal hij int bosken niet moogen vlaggen of schaepen hueden.
4           De schattinge ende de inquartieringe van de ruyters sullen staen tot last van het clooster. De doortoghten van de ruyters sullen wederseydts half en half gedraegen worden. Den huysenschat sal oock van  het clooster gedraegen worden, maer den hooft schat sal den halfman alleen betaelen. In den beesten schat, en in alles wat hem mede bijgeval half aengaet, sal hij oock de helft van alles betaelen, soo dat Oud en Nieuw Maris hof nu elck de helft sal draegen in de lasten, de welcke Groot Maris hof in 't geheel voor desen alleen heeft gedraegen. Ende soo wanneer datter voorders eenige extraordinaerissche kosten te dragen vielen, sal aen den halfman geschieden als aen sijn nabueren, gelijck hem oock gedaen sal worden in haghelslagh en heyr kraght, doch sal voor eerst gehalden sijn de schaede aen den rector aen te weysen dier geschiet is.
5           Tegen welcke jonsten den halfman 't jaerelijckx aen 't convent sal geven voor huer van de huysinge, voor weyen en bembden, voor hooygewas en schattinge etc de summe van 25 gulde Ruremondtsche warringe. Item een vet calf, 16 p booter, 80 eyeren, 4 paer hoenders, 3 karren turf, peper, gimber, notemuscaet van elckx een half pondt, ende aen den rector eenen specie rijcxdaelder. Den halfman en sal oock niet weygerigh sijn 't jaerelijckx vijf of ses daegen voor het convent tot Venlo turf te comen vaeren, of andere diensten te comen doen, als hij daer toe versoght wort. Ende op dat het een jaer het ander niet en sou vatten, sal hij jaerelijckx met de procuratersse comen afreckenen.
6           Eyndelijck als den halfman den hof sal comen te quietteeren, en sal hij niet meer miest moogen afvaeren als hij daer op gebroght heeft. Het strooy datter is sal half en half gedeelt worden. Ende hij sal den hof in alle sijn gereck en geregtighyt laeten, gelijck hij dien sal hebben gevonden, of beter. En daerom sal hij een behoorelijck huysgesin houden en goede sorgh draghen op datter op den hof of de landerijen niets versuimpt en worde.
 
Alle dese conditiŽn en voorwaerden hebben de contrahenten wederseydts belooft wel te onderhouden. Ende bij soo verre d'een of d'ander partije wegens de selve merckelijck quaem te misdoen, soo sal haer lieden desen bouwhof altijt opgeseght konnen worden, om daer van te vertrecken, oock binnen den termijn van de boven gemelde jaeren. Ende in dit geval sal den halfman de beesten en alles wat op den hof te setten is, in twee deelen stellen, waer van het convent den keur voor af sal hebben. 'T Oirconde desens hebben wij dit tegenwoordigh accoordt, sonder argh of list, wederseydts met eygen handen onderteeckent, op den dagh en jaere als boven.
 
F. Nic. Moonen            rector
Sr P. van Aerssen        priorinne
Sr Huuskens                 procuratersse
Dit is het merckteecken /.\ van Michiel Janssen
Dit is het merck \+ van Marie Janssen, sijne huysvrouwe