PACHTCONTRACT MARIS 1627


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Mariaweide, inv nr 469)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
Pachtcontract maris 1627
 
(N.B. 1. vooral het tweede blad is moeilijk leesbaar door beschadiging van het papier. Ontbrekende of onleesbare gedeeltes tussen […. ]
N.B.  2. Onderaan heeft iemand geschreven 1624. Uit het stuk blijkt dat het 1627 moet zijn. Dit komt ook overeen met de termijn van 12 jaar. Het volgende contract is gedateerd 1639)
 
In den naem Godts Amen
Inden jaer ons Heeren 1627 den iersten aprill, hefft die eerwerdighe materse S Margriet Haeffen, ende S Mettelt Janssen, procuratersse, van weghen des gemeynen convents Inde Weyde binnen Venloe, verpacht haeren hoeff oft neuy goet, beneven haeren alden hoeff Groot Maeris inden kerspell tot Helden hoerende, aen den eersamen Aerdt Janssen  van Aesden ende Catelyne syn heusvrou, den tyt van twelff jaeren, 1627 op blaecken Paessen aengaende, op manieren ende forme als volgt:
Inden eersten sall dat convent laeten bouwen een heus, gelyck eenen bouman daer in woenen can. Inghelicken oock een scheur ende eenen schop, een back oven, een pudt. Des sall den halffman van belefdicheyt by vaeren als holdt ende leim, ende helpen leymen ende tuynen aen die scheur en schop en oeven en put; ende dan in goeden gereeck onderhalden, soe langhe [als] hy dat bewoent.
Ten tweeden den hey huey bandt salden neuywen halffman ses jaer ghebruycken, met eenen halven morghen tot eenen moes hoeff, gheleghen aenden hoey bandt ende nu aen te vanghen, off sich met Lysbet te verlycken om te mesten de helft met Liesbet, te deylen. Ende want den halffman in ses jaeren geen weylandt en can ghemaecken, als hy syn best daer toe sall doen, daer hy hem mede can behelpen met naeber bewys, soo sall hy den hoybandt soo langhe hebben tot dat hy weylandt heeff, off twee voer hueys daer voer. Des sall hy dat convendt ierst met bringhen, als hy dat huey haeldt, vier carren tuerfs. Noch sal hy dry morghen vanden hoefslaech hebben; dat sall altyt byden neuywen hoff blyven. Ten vierden een dryft twee off dry r roeden wyt, recht van dat neuy huys aeff op naeden broeck beneffen Jannes Claes wael ofte graeff, den neuyen halffman te gebruycken.    (Blz 2) 
Ten vyfden die claeter(??) soe Matys Janssen van Bleerick ons aefghewesen heeft als Symen Gielen voeren ende des Convents paelen ende [Sy]men Gielen luender(?? kiender??)) paelen.
Waer voer Aerdt Janssen ende syn heusvrou den vorss convendt den hoff in goeden gerecht (gereeck?)  sall bringhen ende die landerey boubaer maecken ende dat eerste jaer ghebruicken voor [synen] aerbeyt ende in jeder schadt sedell aen den schat buerder […..] [betaelen] twe gl.. 1628 Op jaersmys te betaelen het [neuye?] jaer. Noch 2 malder roggen [ein?] malder boeckweyts. De naest volghende 4 [daernaer?] des jaers 4 malder roggen, 2 malder boeckweyts. De ses naest volghende jaeren X malder coerens, te weten rog ende het derde deel boeckweyt, binnen Venloe te leveren int convendt, Vendelsche maet. Des sall het convendt dat veer betaelen ende voerbehaeldt [….gl…er] haeggellslaech off heeren gewaldt gheviel, daer […. er…] een insien in hebben gelyck ander heerschappen. [………..] het convent sall mede moeghen doerssen, ende dat voe[……. dat …] op bringht sall hy daer oock wieder aeff moeghen vaeren als hy [daer aefftreckt]
Ende des paessens 50 eyeren ende te jaersmys ein neuy jaer. Noch sall den halffman des jaers een fym schoeven geven ende off het convendt einighen dienst van doen heeft, dat en sall hy den convendt niet weygheren, dan den dienst die den Alden hoff den doerp schuldich is, daer en sall den neuyen halffman niet mede te doen hebben.
 
SUSTER MARGRIET HAEFFE, MATRE DESES CONVENTS
 
Suster Mettel Janssen, pricoraterse
 
Tys Jans  X  merk
 
Durch begeeren Aert Janssen van Asten
heb ich  Jan Heynen den muller dit voir
synent wegen onderteickent
 
Beken ich Jan Heynen der
muller, dit met eygener hant
         onderteckent______________________