PACHTCONTRACT MARIS 1579


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Mariaweide, inv nr 468)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


         klik op de foto's voor een vergroting

 

 
 
 
MARISPRIVATE , Pachtcontract 1579
 
In den naem ons Heere Amen, conditien, furwaerden, wij
middelen, also die pr, mater, ende procuraester inder tijt,­vnde
nae beschreve inden name, ende vanweghe des convents vande
elffduysent meechden ghenaempt inden weyde binnen Venlo ghelege,
tho halfscap vuytghegheven hebben, te winnen, bouwen, ende
tho teelen, hooeren hoff, ende goet, Groot Maris ghenaempt, inden
kerspel van Helden hoorende, Dirck vanden Ven, ende Anna zijn
huysvrouw, tho nutte in onser beyde behoeff, acht jaren lanck, t­en
 halver tijt nochtans op te segghen, ontrent die heylighe Kersmis
daeghe, dair dat eerste jair af weesen sal dat jair van LXXIX.
Ende sullen alle beesten op ten hoff halff ende halff zijn, ende Dirck
voorsz sal den hoff besayen, buyten des cloosters toedoen, en sal
alle dat lant, met mijten daer op ghemaickt hebben, wel ghemist
voor sinte Remissemis, ofte weynich tijts dair nae. Item hij sal halden
tweehondert scapen, ende niet min, ende vindmen meer scapen opt
vierendeel, als vijffe, die sal dat clooster nae sich moeghen neemen,
onbecroont van ymants. Item Dirck en sal gheen scaper myden, dan
met rade des paters. Item hij sal oock halden XXIX ofte XXX stuck hoorende
beesten, eer meer dan min,als te weeten dry paer ossen, ende VII ofte
VIII kuyen. Ende sal oock halden een breeme, acht ofte thyen verckens
jairlicx te deylen. Ende elcke party, sal totten verckenskooren bij legghen
vier tzumeren bouckweyts, ende Dirck en sal gheen beesten opsetten
te mesten, dan met raet des convents,veel ofte weynich, nae datmen  cruyt
heeft. Ende soe wat kuyen dat men mest, die en sal men niet melcken.
Ende daermen dat mestquick opten tuyer set, daer en sal men gheen
ander beesten bij setten. Item Dirck en sal gheenderhande beesten buy­ten coopen
ofte vercoopen, sonder des convents voorweeten ofte consent.
Item die beesten diemen deelen sullen, salmen op zijn alderghelycxte setten, ende dat
clooster sal kyesen, sonder eenich ghelt dair opte setten, ende soe wan-
neer dat clooster hair deel wech heeft, soe sal Dirck sijn deel mede
binnen twee ofte dry daghen slaen ofte verthien. Item Dirck sal gheholden
sijn op sijn costen ende moyten, ons kooren, ende al dat ons dair te
deelen valt, tho brenghen ende tho fueren met zijn naeghebuyren, op onse
moelen tho Bleerick. Des sal procuratrix hem dair bestellen, een vaetken
byers, ende wat eetens. Item sal oock ander dinghen, die hem den pater
ofte den convent ansendt, brenghen ende fueren, dair hair luyden sulcx
van doen heeft. Item men sal neemen XIIII vimmen koorens, niet
vanden besten noch vanden snooesten, van beyde deelen, niet te dorssen
voor hair selfs eeten, mer om die beesten tsamen tho onderhol­den
ende tho voederen. Hier voor sal Dirck voorsz den clooster alle jairs
vijff ofte ses vimmen gueden schooven leveren, voorts sal hij vuytten
anderen stroy al soe veel schooven scudden vnde maken, alst hem
eenichsins moeghelick is, holdende dat stroy te raden, ende spreecken
die heyde te meer an, op dat den hoff in guede gedreven dack
onderholden magh worden. Ende ist datter eenighe schooven overbliven,
die sal men ghelyck deelen, ofte vercoopen,tot pfijt (=profijt) ons beyden. Item den
halffenaer sal den decker te eeten gheven, ende opperen. Insgh­elijck  sal hij
alle ons werck luyden te eeten gheven, vuytghescheyden, oft cloos­ter
eenich nieu werck maeckte, dat langher duyrde dan vii ofte viii daghen.
Ende ist noot met sijn ghesinne to helpen, dat sal hij den con­vent
niet weygheren, Item des Paesschens sal hij den convent gheven
III C eyeren, ende voor molkenghelt vii daelders, dry paer
capuynen, ij smael hoenderen, een paer ghemeste ganzen. Item ij
vette lammeren, ongheschooren, een vette kyshamel ongheschoor­en. Item
dat groen, sal ons beyder beesten eeten, Item Dirck sal oock twee stercke
hey meesters holden door dat iair. Item Dirck en sal gheen opgaend
holt houwen, noch snoyen, noch gheen holts sich onderwinden. Item als
Dirck af varen sal, soe sal hij iij morghen braecken, ende die graven ende
wallen wel opgraven laten, ende die wenden in guede ghereeck holden
ende laten. Item dat kooren salmen op ten velden deelen, ende Dirck
sal die helfft alleyn nae sich neemen. Item hij en sal gheen kooren
mayen, plucken, noch vuyt eeren,dan met convents believen. Item hij
en sal oock gheen kooren inde schuren fueren, het tsy eerst van des
cloosters weghen ghetelt. Item soe wat beesten hij vercoopt, sal dat
clooster hebben voor een ander, Item soe wanneer dat clooster dorsschen
wil, soe sal Dirck dair teghen dorsschen, mer gheen dorschloon
hebben *
(*HIER staat in de kantlijn:Item van dat spaenloon, daer sal dat convent niet of gheven)
Item sal des jairs optrecken, ofte opvoeden te minsten vi cal-
veren, Item van scattinghe, dingtael ofte brantscat, sal Dirck afdoen
ghelyck ander Rumuntsche ofte Venloosche hooven dairgheleghen. Item
het is oock vurwairdt datmen Dircken een halff boener morghe lants voor hem selven
sal doen, tot vooerlant. Sonder alle arghelist. Ende tot meerder
kennisse en waerheyt, zijn hier twee cedullen af ghemaeckt, alleens
luydende. Hier zijn bij ende over gheweest, voor ons beyde partij
als ghetuyghen, die froome Gherrit up den Linch, ende Dirck
Goemans van conventsweeghen, ende ter ander zyde Leentken Mollers
ende Gherut Korver.  Actum in den jair ons heeren duysent
vijff hondert tseventich negen, daeghs nae Sinte Servaes
 
ondertekening:
Heere Faes Jansen Bruyn, pr (pater)
inghen Weyde binnen Venlo,
Geryt Zybertz
W Lenart Smollers