PACHTCONTRACT MARIS 1570


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Mariaweide, inv nr 467)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


         klik op de foto's voor vergroting

 

 
 
 
Pachtcontract van "Groet Maris"  1570
 
Inden naeme des heeren Amen Conditiën furwarden ende middelen so der pater mater end procuratrix ynden tijdt, ende nae be­schreven, inden naeme
ende van wegen dat convens vanden XI m meechgden genoempt inde weyden binnen Venlo gelegen to halff­schap vuyt gegeven hebben to wynnen bouwen ende to teelen hoeren hoiff end guet Groet Maris genoempt inden kerspell van Helden gehoerende Goerten vande Venne end Tryenen zijne huysfrouwen, to nutten ende to frotmen yn onsen
beyder behoeff, sesthien jaer lanck aster den anderen volgende ten halven tijde op te seggen, omtrynt den kerstheilige daghe, daer dat neste jaer van zijn sal dat jaer
van tseventich. Ende sullen alle beesten opten hoff halff en halff zijn, ende Goert sal den hoff beseyen buyten des cloesters toedoen, ende sal alle dat landt myt mijten
daer op gemaeckt wael gemest hebben voor Synt Remeyssemyss off seld daer nae. Item sal halden over die ij C schaep en nyet min. Ende vintmen meer schaep opt ferdell
als vyer, die salt cloester nae sich neemen onbekroent van niemants. Item Goert en sall oock gheyne sceper meden dat met raedt des paters. Item sal oeck halden
XXIX off XXX stuck hoerenveess, nyet daer onder, te weten dry paer ossen to mynsten ende VII off acht kuy. Ende sal oeck halden enen kryemse, acht off
thien vercken to deylen, ende sal ellecke parthije totten verckens koeren bij leggen vier summeren boeckweits. Ende Goert en sal gheyn beesten opsetten to mysten
dan myt onsen raet; voel off wenich daer nae datmen kruyt heft. Ende so wat kuye dymen mest dy en salmen nyet melken. Ende daermen dat mast
qweck opten tuyer set­tet, daer salmen gheyn ander beesten bij setten. Item Goert en sal gheynre hande  beesten buyten coupen noch vercoupen, son­der
des paters vorweten ende consent. Item die beesten die men deylen sal salmen opt gelijxste setten datmen kan, mer men en sal daer gheyn gelt
opsetten, ende cloester sal kyesen.*  Ende als dat cloester hoer deil ewech heft, so sal hij zijn deill ouck binnen II off dry dagen slaen off verthyen.
                (* hier staat in de marge: Des sal vanden spanloen den derden spy ‘t convent betalen)
Item Goert sal gehalden zijn op zijn koesten ende moeten ons koeren ende wes ons daer to deill velt, to brengen ende to fueren myt zijnen naebueren
op ons moelen to Bleerick. Des so sal pcratrix hem daer bestellen eyn vetgen biers ende wat tetens. Item sall ouck ander dynghen die
hem die pater aengesent bryngen ende fueren, so dat cloester van doen heft. Ende alsoe die alde ceelen halden van XIII off XIIII vymmen koers to neemen
van beyden deylen, nyet vanden besten noch vanden snoesten * voer die best beesten tonderhalden, daer van sal Goert vurgl den cloester des jaers leveren
                (* hier in marge:  nyet to dorschen und hem selven te eeten, mer tsaemen voor die beesten te voeren end tonderhalden)
XIII off XIIII vymmen gueden schoeve ende die ons des jaers tegen halff vasten ende tellen. Voirt so sal hij vuyten anderen stroe, also veel schoeff schudden
unde maecken als hem ennich syns moegelijck is, haldende dat stroy te rayde ende sprecken die heyde te meer aen, op dat den hoff yn guede gedreven
dack zijnde, wij die schoeven tusschen beyde deylen muegen. Item den halffman sal den decker theten gheven end oeperen. Item yngelijcks sal hij alle
ons werckluyden teten gheven, vuytgescheyden offt cloester ennych nye werck mackden dat langer duerden dan VII off VIIJ daghe. Ende ist noot te
helpen myt sijnen gesinne. Item des paeschens sal hij den conven­te gheven IIJ C eyer, ende voir molkegelt II gulden brab, dry paer capuyn, II smael
hoenre, een paer gemester ganze, ende II vette lammer ende eenen kiesshamel ongeschoeren. Item dat gruen sullen onss beyder beesten eeten. Item
Goert sal ouck twe stercke heydtmeister halden door dat jaer. Item Goert en sal sich ouck gheyn opgaende holt houwen noch snouwen, noch gheyns holtz
sich kroeden. Item wanneer Goert affvaeren sal, sal hij dry boenre braecken, ende die graeven ende well wael opgegraeven laeten ende die wende
yn  gueden gereeck halden ende laeten. Item dat koeren salmen dan opten velde deylen, ende Goerdt sal die helft alleyn nae sich neemen. Item egheyn
koeren en sal hij aff meyen, plucken noch vuyt eeren, dan myt onsen wille ende raet. Item hij en sal ouck gheyn koeren ynfuyren, het en sij eerst van
des cloesters wegen getelt. Item wat besten dat hij vcoupt sal dat cloester hebben voir een ander. Item wanneer ‘tcloester dorssen wylt so sal Goert
thegen dorssen, mer gheyne dorsloen hebben. Item sal des jaers optrecken to minsten VI calver. Item van schattinge dyngtaell off brantschat
sal Goert aff doen gelijck andere Remndsche off Venlosche hoeven daer gelegen. Item is ouck vurwardt datmen Goerten eenen mergen voerlandt wijsen
sal. Item des so sal Goert vurss den convente hondert daler doen ende tellen voer zijn borgen, daer aen dat sich het convente verhalen mach
off Goert yn ennyge deser vurss puncten over­trede, ende den convente bij sijne versuymenyss yn ennygen schade queeme, bij erkentenyssen guede mannen ende
vrynden, nae advenant hem afftrecken, anders so sal het convent hem die weder gheven als hij aff vaeren sall, mer en lecht hij die side nyet so en sal
dem convent nyt gehalden zijn vanden jaerpen­sioen der vijff daeler iet wederom te gheven.* Sonder alle argelyst, in kennisse der waerheit zijn hyer
over ende aen ge­weest, geroepen ende gebeeden, die eersamen ende froemen burgeren Tilman de Roy ende Peter Hoefs, ende yn teyken der waerheit so hebben dese vurgl
getuygen voir ons beyde parthijen dese cedulle, des iegelick van ons een heeft, van worde te worde alleyns haldende, beyde onderteyckent, ende ick pater vurss
van des convents wegen, ende Goerdt vurss ouck zyn merckt hyer onder gestelt. Actum anno et die ut supram. Vuyt den ander gesneeden door A B C D E F etc.**
 
Vlak eronder de handtekeningen:
Ich Tilman de Roey       Peter Hoeffs          Ick B H Claes van Wisheim  pater vurss
 
* bij deze bepaling over de borgsom staat in de kantlijn links:
"off vijff daeler ‘sjaers daer voir, sonder iet wederom te gheven daer van; dan leecht hij die side vanden 100 daler vurss, so sal hij die vijff daeler ‘sjaers ontleidicht zijn"     
 
** Oorspronkelijk waren de twee contracten op een enkel groot vel geschreven. In de tussenruimte waren de hoofdletters A, B etc geschreven. Daarna werden de twee contracten gescheiden door het papier doormidden te knippen, dwars door de hoofdletters.  Vervalsing was uitgesloten. Zie foto’s.