PACHTCONTRACT KARTUIZERHOF 1786


door Jacques Rutten.                                                          (DŁsseldorf, Geldern, Administrationskolleg, inv nr 177)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
 
Pachtcontract Karthuisershof 25 juli 1786
 
ConditiŽn ende voorwaerden onder de welcke van wegens Sijne Cone Majt ten overstaen van den heer Krijghs- ende Domainen Raadt Kanitz, naer voorgaende drymaalige impositie insertie in de intelligens cedul, kerckelijcke publicatiŽn en affixiŽn van billetten in den ampte Kessel, op den 25 julii 1786 des naermiddagh om twee uhren, binnen de heerlijckheydt Helden, in eenen eeuwigen erfpaght sal worden uytgegeven den soo genoemden Lover Hoff, binnen de voorss Heerlijckheydt gelegen, ende aen het gesupprimeert carthuyserss clooster tot Roeremonde gehoort hebbende.
 
1ten
Sal den voorss hoff sonder dat dien aengaende meer sitdaegen sullen gehouden worden, in eenen erfpaght worden uytgesat, ende opgehangen worden op eene taemelijcke somme gulden Hollans in natura ende afgaen tot dat jemant "mijn" seght, die daermede den eersten palmslagh sal bekomen, ende voor alle andere gehouden wesen daer op soo veel hoogen te setten als het hem sal gelieven, gelijck naer hem aen een ider sal vrijstaen. Doende ider hooge dry dergelijcker gulden, waervan den aenhooger een derdendeel, edoch niet als in het eerste jaer sal profyteeren. Welck derdendeel in 't vervolgh tot augmentatie der erfpaght penningen sal strecken
 
2dens
Sal naer afvraeginge ofte jemant meer gelieft te hoogen eene kertse aengesteecken worden. Geduurende het branden der selve sal het aen een ider wederom vrijstaen om te mogen hoogen, doende ider hooge als voorss. Ende die bij het uytbranden der selve het laeste sal gehooght hebben, sal provisioneeliter erfpaghter wesen, ende in val van finale ratificatie een derdendeel der hoogen aen de overige aenhoogers, op poene van parate executie, uyt betaelen.
 
3dens
In val het gebeurde dat de kertse door wint ofte ander ongeval quaeme uyt te gaen ofte twee gelijck hooghden, sonder dat men conde distingueeren wie het laeste gehooght hadde, sal ider reyse eene nieuwe kertse aengesteeken worden, ende wederom gehooght als vooren.
 
4dens
Den erfpaghter sal gehouden wesen een goedt ende onbeswaert bijpandt ten minsten van dryhondert Rthld Berlins, ider a 36 strs Hollans in natura binnen dese heerlijckheydt Helden, ofte binnen Sijne Cone Majt aendeel deses hertoghdoms van Gelderlandt, te stellen, het geene altoos tot onderpandt van desen erfpaght sal blijven, ende ten prothocolle van verbintenissen ende overdraghten, ter plaetse daer het selve wesen moghte, geregistreert te worden, om in cas van misbetaelinge, onderbouwinge ofte bedervinge van den hoff, het zij door naelaetenschap ofte eenigh ander versuym, ten allen tijden daeraen, soo wel als aen de gereede goederen ende verdere besittingen van den erfpaghter op het goedt (waervan niets vervoert ofte verbraght magh worden) volgens landtrecht pag. 397 art 15, onder den titul van Erfpaght goederen, ofte die elders gewonnen worden, daer op te mogen verhaelen, met dien verstaende nochtans, dat den erfpaghter met het bijpandt wel naer goedtduncken sal mogen handelen, edogh bij den administrator der Cone Domainen des ampts Kessel, daer van altoos eene hand te boeck te laeten stellen, ende sulx bijpandt noit te beswaeren. Welcke boecksettinge voor de eerste reyse gratis sal geschieden, ende in het toekomende met afsterven van den erfpaghter met vier goede schellingen betaelt worden. Ende in val het gebeurde dat het bijpandt bij vervolgh van tijt quaeme te bederven, soo sal den erfpaghter des vermaent sijnde, daer voor een ander, ter waerde als vooren, binnen den tijt van dry maenden stellen
5dens
In val den laesten aenhooger sijn behoorlijck bijpandt niet conde stellen, sal den voorss hoff wederom worden uytgesat: minder geldende sal op den lichtveerdigen aenhooger bj parate executie verhaelt worden; soo meer ten profyte van Sijne Cone Majt.
6dens
Den voorss hoff sal worden opgehangen gelijck den selven bij den tegenwoordigen paghter Andries Joosten, met de behuysinge, schuure, paerts-, koey-, verckensstallen, torfschop ende backovens bewoont ende gebruyckt wordt, volgens inventaris daervan gemaeckt, ende die aen den erfpaghter sal worden overlevert.
 
7dens
de jonge heysters op de gemente geplant sal den erfpaghter tot sijnen behoeven profyteeren. Ende is den voorss hoff volgens de nieuwe meetinge, door den landmeeter Arnoldus Joosten gedaen in Anno 1785, groodt aen Geldersche morgen, den morgen tot 150 roeden, Roeremonscher maate, te weeten:
 
                                                                                              morgen roeden
-aen bouwland                                                                         22         70
-ende weylandt inbegrepen de huysplaetse, schuure,
stallingen, torfschop, moeshoff ende hoefslaghbembden               15          9
                                                                                              _____________
37                 79
 
welcke morgen taelen den erfpaghter naer sijn beste goedduncken can cultiveeren ende gebryucken.
 
8dens
Den erfpaghter sal bij den voorss hoff oock in eenen erfpaght houden ende genieten 2/3 der smaele thiende, exclusive de roockhoenderen ende lammer thiende, dewelcke ten profyte van Sijne Cone Majt sullen ingebeurt ende ontfangen worden.
 
9dens
De lasten waermede den voorss hoff beswaert is, bestaen in elf gulden 13 strs 11ľ penningh schatsgeldt in ider leeninge; aen de Cone  Domainen des ampts Kessel 3 strs 3/4 d[eut] Brabants, wisselgeldt van 6 morgen en 18ľ roeden; ende aen de Meursche pandtschappen dry d[eut] Vleems ofte 1Ĺ strs Brabants wisselgeldt; aen den tijdelijchen pastor tot Helden 1Ĺ vat rogge erfpaght, ende aen den gemeenen Armen aldaer een malder ende 2 vat rogge; waertegens den erfpaghter van de voorss erfpaghten profyteert het retourgeld ende den paght van de twee stucken landt in het Groote Veldt gelegen, het eene van 110 roeden bij Jacobus Gommans gebouwt worden, ende het tweede van 118 roeden bij de wede Gerlings. Behalven dat den erfpaghter oock gehouden is tot een goedt ende deughdelijck onderhout van alle de gebouwen, het houden van het sprickrindt, ende alle nabuurlijcke lasten als van diensten, inquartieringe etc., gelijck van oudts altoos gebruyckelijck is geweest.
 
10dens
Den erfpaght van de behuysinge ende weylanderijen sal aenvanck neemen met Paeschen 1787, ende van de bouwlanderijen met den selven jaer stoppelbloodt. Ende sal den erfpaght ten eeuwigen daegen duuren, om het goedt naer welgevallen te gebruycken, edogh soo wel de behuysinge als andere gebouwen ende de bouw- ende weylanderijen in eenen goeden staat houden, sonder het eene ofte het andere te laeten verergeeren, op poene dat volgens het landtrecht onder den titul van erfgoederen art 21, wie mede art 6, sal oock den erfpaghter sulx goedt, sonder consent van Sijne Cone Majt, aen niemant vervremden, verhandelen, beswaeren, noghte aen andere verbrengen, ende soo sulx dede sal het goed aen Sijne Cone Majt vervallen.
 
11dens
 
Den erfpaghter sal oock neerstelijck wharneemen, ende niet toelaeten dat over de voorss goederen ende erven, geenen nieuwe weegen ofte voetpaeden gemaeckt worden. Ende indien sulx geschiede, sal gehouden wesen het selve aen den administrator kenbaer te maecken, als wanneer hem tot afweeringe van soodaenigen last assistentie sal geschieden.
 
12dens
Den erfpaghter sal gehouden wesen de erfpaghtpenningen daervoor de goederen sijn verbleven ten huyse van den administrator der Cone Domainen deses ampts Kessel in goede ende harde Hollanse munte te brengen, uytgenomen de dubbeltjens ende den Zeeuwschen rthld niet hooger als twee gulden 10 strs, ende sulckx in twee egaele terminen, den eersten met den laeste februarii, ende den tweeden met den laesten maji 1788, van welcke erfpaghtpenningen ľ in goede Hollanse ducaeten gehouden sal sijn te betaelen, sonder eenige cortinge onder wat pretext ofte voorwarde van verderf het moghte wesen, anders als naer landtrechten deses Overquartiers van Gelderlandt, ende met sulcke betaelinge van jaer tot jaer op gelijcken voeth te continueeren, op poene van verlies van het goedt.
 
13dens
Den erfpaghter sal de helfte van het stroeye ende van de caef, soo in Anno 1787 op den hoff getrocken wordt, ende de mistinge geheel profyteeren, ende het vhorlandt volgens naebuyrlijck gebruyck van andere bouwhoven.
 
14dens
Bij aldien den voorss hoff voor geene genoghsaeme erfpaghtpenningen moghte aengemijnt worden, sal den selven ten profyte van Sijne Cone Majt  sonder eenige becrooninge, ende sonder entgeltenisse der hoogen, mogen ingetrocken worden.
 
15dens
Naer gehouden sitdagh sal het aen een ider vrijstaen om binnen den tijt van vier weecken een hooger gebodt bij den administrator te doen, als bij het uytbranden der kertse waere verbleven.
 
16dens
Alles noghtans onder allergenaedighste ratificatie ende aggregatie van Sijne Cone Majt.
 
naer voorgaende drymaalige impositie in de intelligens cedul, kerckelijcke publicatiŽn, affixiŽn van billetten, ende voorleesingen der conditiŽn is den voorss hoff op 150 gulden Hollans opgehangen, ende vermits geen hooger gebodt als 51 dito gulden is gedaen, soo is den selven ingetrocken.
 
Ex post:
Alsoo niemant van de aenwesende persoonen een hooger gebodt als voorss heeft willen doen, soo heeft den tegenwoordigen paghter Andries Joosten voor eenen erfpaght vijf en sestigh gulden Hollans op den voeth van de voorss conditiŽn geoffereert, onder beloften van binnen den tijt van dry weeken een capitael van dryhondert Berlinsche rthld, staende ten voordeelen vanden voorss Andries Joosten ende ten naedeelen der Heerlijckheydt Helden, te stellen. Ende heeft den selven ten effecte van dien dese eygenhandigh onderteeckent,
 
            A N D R I E S             J O O S  T E N
 
Aldus onder allergenaedighste ratificatie ende approbatie ten overstaen van de ondergesschreven gepasseert ende gedaen. Helden den 25 julii 1786
 
 
getekend
Kanitz                                                             J. Boeckx