PACHTCONTRACT KARTUIZERHOF 1747


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Kartuis Roermond, inv nr 310)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Pachtcontract 1747
 
In nomine Domini Amen
 
Kennelijck ende openbaer sij hiermede allen en eenen iegelijck dat op heden dato onderschreven den Eerw. ende seer aendachtighen heer Johannes Schnickel, prior, en fr. Josephus Peeters, procurator vant carthuys alhier binnen Ruremonde, verpacht hebben, gelijck sij verpachten mits desen, den convents bouwhoff genaempt Loershoff ende gelegen tot Helden, met allen sijnen toebehoor, aen den eersaemen Henricus Roosen ende Joanna Janssen eheluyden, ende sulckxs op de naervolgende conditiŽn en voorwaerden:
 
1.              Inden eersten soo sal dese pachtinge aenvanck nemen met het hochtijdt van Paeschen deses tegenwordighen duysent seven hondert seven en veertigh jaers ende duyren 12 jaer, ten halven op te segghen, een half jaer van te vooren, ist dat het aen een ofte andere van weer canten souden gelieven.
2.              Ten tweeden sal den voornoemden pachter den voorschreven hof geduyrende sijne pachtjaeren in vooren, paelen ende oudt recht ende gerichtigheydt onderhouden, in der voeghen dat het convent door sijne ende der sijneger versuymenis niet en werde verkort noch veronrecht.
3.              Ten derden sal den pachter jaerlijckxs aen de heeren verpachteren schuldigh sijn los ende vrij int convent op sijne costen te leveren vijffthien malder suyver ende wel gewandt kooren, Ruremundtscher maet, ende daerenboven naer oude gewoonte vijftigh pondt botter, mey botter.
4.              Ten vierden sal den pachter op sijne costen bestellen ende onderhouden ofte halden den stier ofte sprickrindt, ende soo meenigh mael dat veranderen als 't noodigh wesen sal, soo dat daer over geene clachten vallen en moghen.
5.              Ten vijfden sal den pachter die geheuchten des hofs eerlijck ende wel onderhouden op sijne eygene costen. Ende bij soo verre op sijn verseuck iet nieuws getimmert wordt, soo sal het convent besorgen de noodighe materialen, ende den pachter de arbeyders den cost ende loon geven. Maer als wanneer het geene tegenwoordigh getimmert ist comt te vervallen buyten versuym vanden pachter, dan sullen de heeren verpachters de arbeyders loonen, ende den pachter cost ende dranck geven, ende daerenboven leveren het stroy noodigh tot het nieuw daeck. Sal oock den pachter gehouden wesen voor den timmer bij te vaeren op sijne costen de noodighe materialen ende gereydtschap, ende met sijn gesin helpen naer sijn vermogen.
6.              Ten sesden sal den pachter oock jaerlijcks vant sijne betaelen hetgeen het convent schuldigh is aen den Here pastoor ende Armen tot Helden, te weten anderhalf vat roggen aen den pastoor, ende acht vat rogghe aende armen 's jaers.
7.              Ten sevenden sal den halfman vlijtigh ende neerstigh sijn int planten van holt dienend tot verschoeninge der geheuchten ende derselve reparatie, en aen timmer.
8.              Ten achste sal den halfman doen diensten op de maniere als andere halfluyden sijn gewoon te doen voor haere heerschappen.
9.              Ten negenden sal den halfman als wanneer hij vanden hof sal aftrecken, daerlaeten de helfte van caef ende stroy.
 
Alle dese conditiŽn en voorwaeren hebben den voornoemden pachter ende sijn huysvrouwe belooft, gelijck sij belooven met desen, volcomelijck te sullen onderhouden, int geheel ende deel, verobligeerende ten dyen eynde hunne persoonen ende goederen, gereyde ende ongereyde, tegenwoordighe ende toecoomende, deselve submitterende ter parate executie aen alle heeren hoven en gerichten, ende signantelijck aen den edelen Hove van Gelderlandt.
 
Alles sonder argh ende list, begeerenden den pachter eeni-
gen quytslagh in cas van merckelijcke schaede, door
heeren cracht, hagelslagh ofte merckelijcke miswas, het
geene tot discretie van den Eerw P. Prior sal staen,
omstdat in de voorgaende pachtcedulen geen mentie
daervan gemaeckt wordt. Des toe waere oirconde
hebben partijen desen (welcke twee gelijck luydende
gemaeckt sijn) ondertekent binnen Ruremunde
int Cartuys, den 2e Aprilis   1747
                        `                       F Joes Schnickel prior
                                               F Josephus Peeters, Cartusiae Procurator
                                               Hendrick Roosen
                                               Yoanna Yanssen
 
Iets lager staat in ander handschrift:
 
                                   Met consent van den Eerw. H. Pater Prior
                                   is geresolveert den halffman volgens desen conditiŽn
                                   sall continueren. Sign Ruremonde den 17 mert 1760
                                                                       F. B. Jansen, C[artusiae] proc.
 
Op de achterkant staan de volgende archiefaanduidingen:
Sub H
Titulo Helden
Ibi
Heldensis villa
2 aprilis 1747
pachtcedule
fasciculo 8
num 9
H
Vant jaer 1750 tot 1772